FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 25/06/2019 961.19 960.06 963.23 960.13 119.504.240 Mua
2 VNINDEX 24/06/2019 960.29 959.8 967.11 962.85 112.075.620 Mua
3 VNINDEX 21/06/2019 962.69 959.12 964.52 959.2 172.690.500 Theo dõi
4 VNINDEX 20/06/2019 949.48 948.97 962.33 959.18 128.849.380 Theo dõi
5 VNINDEX 19/06/2019 948.92 946.83 950.04 949.69 113.127.930 Bán
6 VNINDEX 18/06/2019 945.73 938.95 947.3 944.01 107.486.040 Bán
7 VNINDEX 17/06/2019 953.97 944.47 955.18 946.95 104.376.320 Bán
8 VNINDEX 14/06/2019 948.65 948.65 954.7 953.61 114.919.450 Bán
9 VNINDEX 13/06/2019 951.26 946.29 952.06 950.08 98.224.190 Bán
10 VNINDEX 12/06/2019 960.6 953.83 960.6 954.17 99.753.800 Bán
11 VNINDEX 11/06/2019 962.43 959.98 964.81 962.07 95.182.170 Bán
12 VNINDEX 10/06/2019 963.78 958.6 966.9 962.9 117.989.440 Bán
13 VNINDEX 07/06/2019 951.64 950.94 958.28 958.28 97.295.080 Bán
14 VNINDEX 06/06/2019 950.57 939.35 951.35 948.21 99.472.430 Bán
15 VNINDEX 05/06/2019 955.8 951.39 958.39 951.41 94.748.420 Bán
16 VNINDEX 04/06/2019 945.62 943.21 951.42 951.16 100.720.010 Bán
17 VNINDEX 03/06/2019 953.58 940.28 955.78 946.47 141.124.260 Bán
18 VNINDEX 31/05/2019 968.53 959.88 969.94 959.88 113.983.510 Bán
19 VNINDEX 30/05/2019 971.01 967.21 974.56 969.34 105.429.560 Bán
20 VNINDEX 29/05/2019 973.31 969.55 974.96 971.54 119.981.290 Theo dõi