FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 22/02/2018 1087.15 1074.27 1091.62 1076.03 184.744.120 Mua
2 VNINDEX 21/02/2018 1073.33 1059.73 1092.65 1087.15 164.692.440 Mua
3 VNINDEX 13/02/2018 1053.31 1041.79 1060.48 1059.73 157.658.460 Theo dõi
4 VNINDEX 12/02/2018 1011.64 1003.94 1041.79 1041.79 161.845.590 Theo dõi
5 VNINDEX 09/02/2018 991.09 973.78 1023.25 1003.94 199.142.350 Bán
6 VNINDEX 08/02/2018 1031.46 1023.25 1040.55 1023.25 160.428.360 Bán
7 VNINDEX 07/02/2018 1040.53 1011.6 1048.54 1040.55 208.175.340 Bán
8 VNINDEX 06/02/2018 1026.08 983.06 1048.71 1011.6 364.062.610 Theo dõi
9 VNINDEX 05/02/2018 1089.62 1048.71 1105.04 1048.71 247.588.300 Theo dõi
10 VNINDEX 02/02/2018 1098.66 1091.06 1105.04 1105.04 172.355.740 Mua
11 VNINDEX 01/02/2018 1111.74 1090.25 1111.74 1099.67 232.731.350 Mua
12 VNINDEX 31/01/2018 1112.23 1104.98 1128.1 1110.36 312.604.460 Mua
13 VNINDEX 30/01/2018 1099.98 1092.44 1110.56 1110.56 287.373.350 Mua
14 VNINDEX 29/01/2018 1121.78 1109.8 1130.1 1109.8 262.950.750 Mua
15 VNINDEX 26/01/2018 1119.78 1103.06 1123.83 1115.64 260.458.080 Quá mua
16 VNINDEX 25/01/2018 1098.44 1087.42 1117.08 1104.57 445.093.320 Mua
17 VNINDEX 22/01/2018 1066.86 1062.07 1088.05 1087.42 245.828.390 Mua
18 VNINDEX 19/01/2018 1054.33 1050.25 1067.21 1062.07 278.991.720 Mua
19 VNINDEX 18/01/2018 1028.76 1020.01 1050.25 1050.25 255.862.000 Mua
20 VNINDEX 17/01/2018 1061.98 1034.69 1064.77 1034.69 292.935.050 Mua