FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 20/04/2018 1095.84 1078.01 1119.86 1119.86 142.511.800 Bán
2 VNINDEX 19/04/2018 1137.99 1094.63 1138.53 1094.63 183.021.470 Bán
3 VNINDEX 18/04/2018 1153.28 1138.42 1160.32 1138.53 151.852.950 Bán
4 VNINDEX 17/04/2018 1149.02 1139.33 1156.7 1153.28 139.700.810 Bán
5 VNINDEX 16/04/2018 1156.54 1141.81 1159.45 1148.49 138.539.950 Bán
6 VNINDEX 13/04/2018 1178.57 1153.93 1181.52 1157.14 156.745.070 Theo dõi
7 VNINDEX 12/04/2018 1162.48 1153.64 1173.02 1173.02 168.721.690 Theo dõi
8 VNINDEX 11/04/2018 1201.51 1167.11 1202.46 1167.11 245.683.030 Theo dõi
9 VNINDEX 10/04/2018 1207.62 1192.22 1211.34 1198.12 246.293.370 Mua
10 VNINDEX 09/04/2018 1202.44 1197.44 1207.45 1204.33 222.758.940 Mua
11 VNINDEX 06/04/2018 1194.15 1193.17 1202.59 1199.96 217.438.630 Mua
12 VNINDEX 05/04/2018 1197.76 1186.75 1199.15 1193.17 186.145.860 Mua
13 VNINDEX 04/04/2018 1194.26 1188.29 1200.71 1191.54 193.661.480 Mua
14 VNINDEX 03/04/2018 1197 1185.83 1199.93 1188.29 217.174.790 Mua
15 VNINDEX 02/04/2018 1180.26 1174.46 1196.61 1196.61 220.648.500 Mua
16 VNINDEX 30/03/2018 1167.03 1158.49 1175.36 1174.46 150.038.040 Mua
17 VNINDEX 29/03/2018 1174.73 1164.12 1176.45 1167.03 150.007.990 Mua
18 VNINDEX 28/03/2018 1168.87 1165.71 1179.18 1172.24 164.819.000 Mua
19 VNINDEX 27/03/2018 1187.42 1169.58 1187.42 1171.73 201.079.620 Mua
20 VNINDEX 26/03/2018 1150.51 1150.51 1176.95 1171.22 175.652.330 Mua