FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 22/04/2019 963.78 959.33 966.69 965.86 115.324.520 Bán
2 VNINDEX 19/04/2019 968.27 965.46 971.73 966.21 95.858.930 Bán
3 VNINDEX 18/04/2019 969.5 962.05 973.73 962.3 136.627.800 Bán
4 VNINDEX 17/04/2019 978.21 972.1 980.71 972.1 147.143.680 Bán
5 VNINDEX 16/04/2019 970.87 963.06 978.53 977.17 129.555.720 Theo dõi
6 VNINDEX 12/04/2019 984.66 980.26 984.69 982.9 111.579.320 Theo dõi
7 VNINDEX 11/04/2019 984.46 981.06 985.95 985.95 116.462.880 Mua
8 VNINDEX 10/04/2019 984.79 976.83 987.27 981.91 136.206.990 Theo dõi
9 VNINDEX 09/04/2019 999.89 987.82 1000.02 988.48 152.164.280 Mua
10 VNINDEX 08/04/2019 991.65 989.33 997.56 997.56 33.275.430 Mua
11 VNINDEX 05/04/2019 988.09 986.39 990.38 989.26 129.581.690 Mua
12 VNINDEX 04/04/2019 987.47 982.94 989.08 986.91 131.613.070 Mua
13 VNINDEX 03/04/2019 984.74 980.3 985.26 984.46 138.681.828 Theo dõi
14 VNINDEX 02/04/2019 994.87 985.48 996.41 985.81 139.249.480 Theo dõi
15 VNINDEX 01/04/2019 984.89 982.8 988.53 988.53 136.670.870 Theo dõi
16 VNINDEX 29/03/2019 985.35 980.76 988.24 980.76 131.578.690 Theo dõi
17 VNINDEX 28/03/2019 973.44 972.6 983.18 982.98 217.066.587 Theo dõi
18 VNINDEX 27/03/2019 976.67 972.25 979.32 975.91 111.313.200 Bán
19 VNINDEX 26/03/2019 975.44 966.9 978.99 969.79 138.470.030 Bán
20 VNINDEX 25/03/2019 976.53 964.76 976.53 970.07 176.173.100 Bán