FeStock
Tin mới
Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì Giải thích các lệnh LO, ATO, ATC, MP là gì....
Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán cho người mới bắt đầu....
Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock Phương pháp đầu tư chứng khoán theo FeStock....
TIN CHỨNG KHOÁN
THÔNG TIN CHỈ SỐ VNINDEX
STT Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 VNINDEX 18/05/2018 1033.33 1013.57 1040.84 1040.54 117.715.920 Theo dõi
2 VNINDEX 17/05/2018 1055.21 1030.64 1057.84 1030.64 106.925.400 Theo dõi
3 VNINDEX 16/05/2018 1070.34 1052.18 1073.5 1054.62 114.977.430 Theo dõi
4 VNINDEX 15/05/2018 1072.25 1066.98 1084.2 1073.5 125.064.840 Mua
5 VNINDEX 14/05/2018 1051.69 1042.31 1066.98 1066.98 112.598.140 Theo dõi
6 VNINDEX 11/05/2018 1026.34 1014.3 1044.85 1044.85 122.444.330 Bán
7 VNINDEX 10/05/2018 1058.22 1025.75 1059.34 1028.87 142.481.230 Bán
8 VNINDEX 09/05/2018 1058.33 1051.79 1069.8 1056.97 125.800.990 Bán
9 VNINDEX 08/05/2018 1061.12 1057.24 1072.28 1060.45 131.034.910 Bán
10 VNINDEX 07/05/2018 1034.64 1026.8 1062.26 1062.26 121.975.150 Bán
11 VNINDEX 04/05/2018 1032.12 1022.1 1037.02 1026.8 125.781.940 Bán
12 VNINDEX 03/05/2018 1018.47 1003.79 1029.08 1026.46 170.826.220 Bán
13 VNINDEX 02/05/2018 1053.26 1024.75 1053.52 1029.08 151.472.300 Bán
14 VNINDEX 27/04/2018 1037.36 1031.89 1054.94 1050.26 152.150.730 Bán
15 VNINDEX 26/04/2018 1082.52 1039.35 1082.52 1044.86 184.680.980 Bán
16 VNINDEX 24/04/2018 1064.86 1048.68 1084.89 1080.74 165.887.700 Bán
17 VNINDEX 23/04/2018 1124.33 1076.78 1127.24 1076.78 194.738.310 Bán
18 VNINDEX 20/04/2018 1095.84 1078.01 1119.86 1119.86 142.511.800 Bán
19 VNINDEX 19/04/2018 1137.99 1094.63 1138.53 1094.63 183.021.470 Bán
20 VNINDEX 18/04/2018 1153.28 1138.42 1160.32 1138.53 151.852.950 Bán