FeStock
Loại hàng hóa

Thông tin về CORN

STT Ticker DateTicker Open Low High Close Proposal
1 DITIES.CORN 22/05/2017 372.75 371.75 377.5 375 Mua
2 DITIES.CORN 19/05/2017 366.75 366.5 368.5 368.5 Mua
3 DITIES.CORN 18/05/2017 371.5 364.25 371.5 366 Mua
4 DITIES.CORN 17/05/2017 367 366.25 372.25 371.5 Mua
5 DITIES.CORN 16/05/2017 367.25 365.25 368.75 367.75 Mua
6 DITIES.CORN 15/05/2017 370.5 367.25 371.75 367.75 Mua
7 DITIES.CORN 12/05/2017 369 368.25 370 369.75 Mua
8 DITIES.CORN 11/05/2017 364.25 360.25 364.25 360.5 Bán
9 DITIES.CORN 10/05/2017 358.75 358.25 365 365.25 Mua
10 DITIES.CORN 09/05/2017 358.25 357.25 360.5 358.25 Bán
11 DITIES.CORN 08/05/2017 360.5 356.25 360.75 356.75 Bán
12 DITIES.CORN 05/05/2017 359 359 365.5 361.75 Bán
13 DITIES.CORN 04/05/2017 367 357.5 367.5 358 Theo dõi
14 DITIES.CORN 03/05/2017 363.5 362.25 367.5 366.25 Theo dõi
15 DITIES.CORN 02/05/2017 367.25 362.25 369.75 364 Theo dõi
16 DITIES.CORN 01/05/2017 363 361.75 370.5 369.25 Mua
17 DITIES.CORN 28/04/2017 367.75 367.5 369 367.75 Mua
18 DITIES.CORN 27/04/2017 366.5 366.12 371.25 370 Mua
19 DITIES.CORN 26/04/2017 372.75 372.5 374.5 372.75 Mua
20 DITIES.CORN 25/04/2017 365.25 362.75 374.75 372.5 Mua
21 DITIES.CORN 24/04/2017 366.25 365.5 366.75 365.5 Mua
22 DITIES.CORN 21/04/2017 357.5 354.25 358.75 357 Theo dõi
23 DITIES.CORN 20/04/2017 362 361.5 363 362.75 Theo dõi
24 DITIES.CORN 19/04/2017 361.25 360.5 365.25 361.75 Theo dõi
25 DITIES.CORN 18/04/2017 367 366.75 368 367.25 Mua
26 DITIES.CORN 17/04/2017 371 365.5 372 366.5 Mua
27 DITIES.CORN 13/04/2017 368.75 368.5 373 371 Mua
28 DITIES.CORN 12/04/2017 366.5 366.25 371.5 369 Mua
29 DITIES.CORN 11/04/2017 366 362.25 369 366.5 Mua
30 DITIES.CORN 10/04/2017 360 359 367 367 Mua
31 DITIES.CORN 07/04/2017 360.5 357.25 361.75 359.5 Theo dõi
32 DITIES.CORN 06/04/2017 364.25 360 365.5 360.75 Mua
33 DITIES.CORN 05/04/2017 363 361.5 365.75 364.75 Mua
34 DITIES.CORN 04/04/2017 367 362.75 369.75 363 Mua
35 DITIES.CORN 03/04/2017 365.75 365.5 371.75 367.75 Mua
36 DITIES.CORN 31/03/2017 358 355 366.75 364.25 Mua
37 DITIES.CORN 30/03/2017 358.25 356.75 358.75 357.5 Theo dõi
38 DITIES.CORN 29/03/2017 357.25 356.5 360.75 358.5 Theo dõi
39 DITIES.CORN 28/03/2017 356 355.75 358.75 357.75 Bán
40 DITIES.CORN 27/03/2017 356.75 354.25 358.25 355.75 Theo dõi
41 DITIES.CORN 24/03/2017 357 355.25 358 356.25 Theo dõi
42 DITIES.CORN 23/03/2017 358.5 356.25 359.75 356.75 Theo dõi
43 DITIES.CORN 22/03/2017 361.25 358.25 361.75 358.75 Mua
44 DITIES.CORN 21/03/2017 363.5 359.25 364 361.25 Mua
45 DITIES.CORN 20/03/2017 369 363 370.75 363.5 Mua
46 DITIES.CORN 23/02/2017 370.75 370.75 371.75 371.5 Mua
47 DITIES.CORN 10/01/2017 359 358.5 359.25 358.5 Mua
48 DITIES.CORN 06/01/2017 360.75 356.75 362.5 358 Mua
49 DITIES.CORN 05/01/2017 359.5 358.5 362.75 361.25 Mua
50 DITIES.CORN 04/01/2017 355 354.75 360 359.75 Mua
51 DITIES.CORN 03/01/2017 352 351.5 358.5 355.75 Mua
52 DITIES.CORN 30/12/2016 349.5 347.75 353 352 Mua
53 DITIES.CORN 29/12/2016 348.25 347.5 351 349.75 Theo dõi
54 DITIES.CORN 28/12/2016 354.25 347.25 354.75 348.25 Quá bán
55 DITIES.CORN 27/12/2016 346.5 346.25 356 355 Quá bán
56 DITIES.CORN 23/12/2016 347 345.5 347.75 345.75 Quá bán
57 DITIES.CORN 22/12/2016 347.25 346 348 347.25 Quá bán
58 DITIES.CORN 21/12/2016 350 346.75 351.25 347.25 Quá bán
59 DITIES.CORN 20/12/2016 353.25 349.25 353.75 350.25 Quá bán
60 DITIES.CORN 19/12/2016 356 351.5 356.75 353.25 Quá bán
61 DITIES.CORN 16/12/2016 356 353.5 359 356.25 Quá bán
62 DITIES.CORN 15/12/2016 361.5 356.25 363 356.5 Quá bán
63 DITIES.CORN 14/12/2016 356.75 353.5 357 351.75 Quá bán
64 DITIES.CORN 13/12/2016 355.25 353.5 359 356.25 Quá bán
65 DITIES.CORN 12/12/2016 352.25 349.75 355 354.5 Quá bán
66 DITIES.CORN 09/12/2016 349 344.5 352.5 352.5 Quá bán
67 DITIES.CORN 08/12/2016 350.25 344.25 352.75 346.5 Quá bán