FeStock
Loại hàng hóa

Thông tin về COTTON

STT Ticker DateTicker Open Low High Close Proposal
1 DITIES.COTTON 22/05/2017 79.33 78.31 79.33 78.44 Theo dõi
2 DITIES.COTTON 19/05/2017 79.3 79.03 79.47 79.17 Theo dõi
3 DITIES.COTTON 18/05/2017 80.53 78.86 80.65 79.25 Theo dõi
4 DITIES.COTTON 17/05/2017 81.21 79.66 83.03 80.3 Mua
5 DITIES.COTTON 16/05/2017 85.06 81.32 85.18 81.48 Mua
6 DITIES.COTTON 15/05/2017 83.98 82.57 87.18 85.57 Mua
7 DITIES.COTTON 12/05/2017 79.2 79.2 82.13 80.8 Mua
8 DITIES.COTTON 11/05/2017 76.37 76.19 79.21 79.15 Mua
9 DITIES.COTTON 10/05/2017 77.55 76.37 77.56 76.4 Bán
10 DITIES.COTTON 09/05/2017 77.16 77.12 77.82 77.42 Bán
11 DITIES.COTTON 08/05/2017 77.75 77.06 77.75 77.27 Bán
12 DITIES.COTTON 05/05/2017 79 77.72 79.02 77.81 Bán
13 DITIES.COTTON 04/05/2017 78.94 78.69 79.33 78.95 Mua
14 DITIES.COTTON 03/05/2017 79.4 78.64 79.43 78.81 Mua
15 DITIES.COTTON 02/05/2017 78.97 78.39 79.16 79.16 Mua
16 DITIES.COTTON 01/05/2017 78.78 78.52 79.2 78.95 Mua
17 DITIES.COTTON 28/04/2017 77.92 77.66 78.1 77.77 Mua
18 DITIES.COTTON 27/04/2017 79.22 77.86 79.35 77.95 Mua
19 DITIES.COTTON 26/04/2017 79.42 78.95 79.48 79.06 Mua
20 DITIES.COTTON 25/04/2017 78.81 77.98 79.41 79.38 Mua
21 DITIES.COTTON 24/04/2017 79.39 79.38 79.63 79.56 Mua
22 DITIES.COTTON 21/04/2017 79.97 78.44 80.25 79.49 Mua
23 DITIES.COTTON 20/04/2017 77.8 77.69 78.38 78.34 Mua
24 DITIES.COTTON 19/04/2017 76.96 76.58 77.75 77.72 Mua
25 DITIES.COTTON 18/04/2017 77.25 76.94 77.43 76.96 Mua
26 DITIES.COTTON 17/04/2017 75.66 75.56 77.17 77.14 Mua
27 DITIES.COTTON 13/04/2017 74.76 74.67 75.69 75.69 Mua
28 DITIES.COTTON 12/04/2017 74.96 74.59 75.16 74.72 Theo dõi
29 DITIES.COTTON 11/04/2017 75.11 74.41 75.66 74.92 Theo dõi
30 DITIES.COTTON 10/04/2017 73.48 73.42 75.28 75.21 Theo dõi
31 DITIES.COTTON 07/04/2017 74.53 73.39 74.59 73.5 Bán
32 DITIES.COTTON 06/04/2017 74.87 74.5 75.06 74.58 Bán
33 DITIES.COTTON 05/04/2017 74.73 74.72 75.19 74.87 Bán
34 DITIES.COTTON 04/04/2017 75.44 74.58 75.7 74.81 Bán
35 DITIES.COTTON 03/04/2017 77.33 75.45 78.07 75.5 Theo dõi
36 DITIES.COTTON 31/03/2017 76.25 75.81 77.4 77.33 Mua
37 DITIES.COTTON 30/03/2017 76.17 76.11 76.55 76.22 Mua
38 DITIES.COTTON 29/03/2017 76.97 76.11 77.08 76.12 Mua
39 DITIES.COTTON 28/03/2017 76.98 76.71 77.48 76.93 Mua
40 DITIES.COTTON 27/03/2017 77.5 76.91 77.72 77 Mua
41 DITIES.COTTON 24/03/2017 77.25 77.2 78.15 77.47 Mua
42 DITIES.COTTON 23/03/2017 77.52 77.23 77.95 77.37 Mua
43 DITIES.COTTON 22/03/2017 76.77 76.69 78.16 77.38 Mua
44 DITIES.COTTON 21/03/2017 77.33 76.7 77.46 76.81 Mua
45 DITIES.COTTON 20/03/2017 78.36 77.31 78.72 77.38 Mua
46 DITIES.COTTON 23/02/2017 75.55 75.47 75.64 75.62 Mua
47 DITIES.COTTON 10/01/2017 73.05 72.84 73.4 73.27 Mua
48 DITIES.COTTON 06/01/2017 74.08 72.94 74.09 73.94 Mua
49 DITIES.COTTON 05/01/2017 74.07 73.62 75.28 73.81 Mua
50 DITIES.COTTON 04/01/2017 71.75 71.58 73.47 73.47 Mua
51 DITIES.COTTON 03/01/2017 71.28 71.13 71.85 71.75 Mua
52 DITIES.COTTON 30/12/2016 70.77 70.47 71.95 70.69 Theo dõi
53 DITIES.COTTON 29/12/2016 69.75 69.67 71.12 70.52 Bán
54 DITIES.COTTON 28/12/2016 69.83 69.61 70 69.83 Quá bán
55 DITIES.COTTON 27/12/2016 69.81 69.53 70.23 69.84 Quá bán
56 DITIES.COTTON 23/12/2016 70.14 69.86 70.54 69.88 Quá bán
57 DITIES.COTTON 22/12/2016 70.12 69.8 70.77 70.12 Quá bán
58 DITIES.COTTON 21/12/2016 69.41 69.35 70.92 70.26 Quá bán
59 DITIES.COTTON 20/12/2016 69.56 69.34 69.81 69.34 Quá bán
60 DITIES.COTTON 19/12/2016 70.94 69.55 71 69.56 Quá bán
61 DITIES.COTTON 16/12/2016 71.69 70.91 71.69 70.96 Quá bán
62 DITIES.COTTON 15/12/2016 71.37 71.14 71.77 71.59 Quá bán
63 DITIES.COTTON 14/12/2016 72.03 71.34 72.3 71.52 Quá bán
64 DITIES.COTTON 13/12/2016 71.61 71.21 72.42 72 Quá bán
65 DITIES.COTTON 12/12/2016 70.74 70.67 71.78 71.75 Quá bán
66 DITIES.COTTON 09/12/2016 71.28 70.35 71.81 70.72 Quá bán
67 DITIES.COTTON 08/12/2016 71.11 70.91 71.94 71.48 Quá bán