FeStock
Loại hàng hóa

Thông tin về ETHANOL

STT Ticker DateTicker Open Low High Close Proposal
1 DITIES.ETHANOL 22/05/2017 1.493 1.468 1.497 1.47 Bán
2 DITIES.ETHANOL 18/05/2017 1.46 1.435 1.464 1.463 Bán
3 DITIES.ETHANOL 17/05/2017 1.484 1.447 1.485 1.456 Bán
4 DITIES.ETHANOL 16/05/2017 1.492 1.475 1.499 1.482 Bán
5 DITIES.ETHANOL 15/05/2017 1.525 1.505 1.525 1.507 Bán
6 DITIES.ETHANOL 11/05/2017 1.457 1.435 1.491 1.482 Bán
7 DITIES.ETHANOL 10/05/2017 1.44 1.43 1.464 1.461 Bán
8 DITIES.ETHANOL 09/05/2017 1.48 1.448 1.484 1.451 Bán
9 DITIES.ETHANOL 08/05/2017 1.486 1.475 1.494 1.482 Bán
10 DITIES.ETHANOL 04/05/2017 1.52 1.466 1.52 1.468 Bán
11 DITIES.ETHANOL 03/05/2017 1.55 1.5 1.55 1.535 Bán
12 DITIES.ETHANOL 02/05/2017 1.535 1.525 1.538 1.535 Bán
13 DITIES.ETHANOL 01/05/2017 1.579 1.579 1.579 1.573 Theo dõi
14 DITIES.ETHANOL 19/04/2017 1.631 1.61 1.648 1.617 Theo dõi
15 DITIES.ETHANOL 17/04/2017 1.671 1.651 1.671 1.657 Mua
16 DITIES.ETHANOL 13/04/2017 1.686 1.663 1.692 1.671 Mua
17 DITIES.ETHANOL 12/04/2017 1.655 1.654 1.682 1.672 Mua
18 DITIES.ETHANOL 11/04/2017 1.64 1.64 1.653 1.65 Mua
19 DITIES.ETHANOL 10/04/2017 1.635 1.615 1.654 1.651 Mua
20 DITIES.ETHANOL 07/04/2017 1.613 1.612 1.636 1.629 Mua
21 DITIES.ETHANOL 06/04/2017 1.647 1.598 1.647 1.61 Mua
22 DITIES.ETHANOL 05/04/2017 1.649 1.649 1.649 1.649 Mua
23 DITIES.ETHANOL 04/04/2017 1.625 1.625 1.649 1.649 Mua
24 DITIES.ETHANOL 03/04/2017 1.653 1.635 1.653 1.635 Mua
25 DITIES.ETHANOL 31/03/2017 1.585 1.581 1.617 1.614 Mua
26 DITIES.ETHANOL 30/03/2017 1.58 1.571 1.586 1.585 Mua
27 DITIES.ETHANOL 29/03/2017 1.563 1.539 1.573 1.566 Mua
28 DITIES.ETHANOL 28/03/2017 1.55 1.543 1.56 1.56 Theo dõi
29 DITIES.ETHANOL 27/03/2017 1.556 1.54 1.556 1.54 Theo dõi
30 DITIES.ETHANOL 24/03/2017 1.532 1.532 1.563 1.557 Theo dõi
31 DITIES.ETHANOL 23/03/2017 1.518 1.513 1.544 1.537 Bán
32 DITIES.ETHANOL 22/03/2017 1.511 1.51 1.547 1.537 Bán
33 DITIES.ETHANOL 21/03/2017 1.521 1.515 1.532 1.522 Bán
34 DITIES.ETHANOL 20/03/2017 1.54 1.526 1.541 1.529 Bán
35 DITIES.ETHANOL 09/01/2017 1.563 1.522 1.563 1.524 Bán
36 DITIES.ETHANOL 06/01/2017 1.541 1.54 1.559 1.551 Bán
37 DITIES.ETHANOL 05/01/2017 1.507 1.507 1.507 1.507 Bán
38 DITIES.ETHANOL 04/01/2017 1.507 1.507 1.507 1.507 Bán
39 DITIES.ETHANOL 03/01/2017 1.548 1.548 1.548 1.57 Bán
40 DITIES.ETHANOL 30/12/2016 1.61 1.59 1.614 1.606 Bán
41 DITIES.ETHANOL 29/12/2016 1.599 1.599 1.635 1.632 Theo dõi
42 DITIES.ETHANOL 28/12/2016 1.552 1.52 1.569 1.569 Quá bán
43 DITIES.ETHANOL 27/12/2016 1.579 1.553 1.579 1.553 Quá bán
44 DITIES.ETHANOL 23/12/2016 1.579 1.562 1.58 1.563 Quá bán
45 DITIES.ETHANOL 22/12/2016 1.542 1.542 1.595 1.59 Quá bán
46 DITIES.ETHANOL 21/12/2016 1.569 1.541 1.588 1.549 Quá bán
47 DITIES.ETHANOL 20/12/2016 1.595 1.567 1.6 1.567 Quá bán
48 DITIES.ETHANOL 19/12/2016 1.566 1.566 1.605 1.593 Quá bán
49 DITIES.ETHANOL 16/12/2016 1.584 1.55 1.622 1.574 Quá bán
50 DITIES.ETHANOL 15/12/2016 1.67 1.607 1.67 1.619 Quá bán
51 DITIES.ETHANOL 14/12/2016 1.722 1.638 1.723 1.68 Quá bán
52 DITIES.ETHANOL 13/12/2016 1.745 1.707 1.758 1.743 Quá bán
53 DITIES.ETHANOL 12/12/2016 1.715 1.705 1.76 1.753 Quá bán
54 DITIES.ETHANOL 09/12/2016 1.639 1.632 1.695 1.683 Quá bán
55 DITIES.ETHANOL 08/12/2016 1.643 1.617 1.646 1.639 Quá bán