FeStock
Loại hàng hóa

Thông tin về GOLD

STT Ticker DateTicker Open Low High Close Proposal
1 DITIES.GOLD 22/05/2017 1257.5 1251.6 1262.6 1261.4 Mua
2 DITIES.GOLD 19/05/2017 1248.38 1247.27 1254.28 1252.61 Mua
3 DITIES.GOLD 18/05/2017 1261.4 1245.7 1265 1252.8 Mua
4 DITIES.GOLD 17/05/2017 1237.2 1236.3 1261.5 1258.7 Theo dõi
5 DITIES.GOLD 16/05/2017 1230.8 1230 1239.1 1236.4 Bán
6 DITIES.GOLD 15/05/2017 1228.3 1226.8 1237.4 1230 Bán
7 DITIES.GOLD 12/05/2017 1224.99 1224.59 1229.78 1229.14 Bán
8 DITIES.GOLD 11/05/2017 1219.2 1216.9 1227.7 1224.2 Bán
9 DITIES.GOLD 10/05/2017 1222.1 1217.5 1225.8 1218.9 Bán
10 DITIES.GOLD 09/05/2017 1226.6 1214.3 1228.7 1216.1 Bán
11 DITIES.GOLD 08/05/2017 1223.1 1221 1236.9 1227.1 Bán
12 DITIES.GOLD 05/05/2017 1229.6 1227.38 1236.86 1229.01 Bán
13 DITIES.GOLD 04/05/2017 1238.5 1225.7 1241.7 1228.6 Bán
14 DITIES.GOLD 03/05/2017 1257.8 1236.4 1257.8 1248.5 Bán
15 DITIES.GOLD 02/05/2017 1257.4 1252.6 1258.8 1257 Bán
16 DITIES.GOLD 01/05/2017 1269.6 1254.9 1272.4 1255.5 Bán
17 DITIES.GOLD 28/04/2017 1265.32 1264.66 1269.76 1266.17 Bán
18 DITIES.GOLD 27/04/2017 1268.76 1262.58 1269.63 1265.3 Bán
19 DITIES.GOLD 26/04/2017 1264.97 1262.64 1267.71 1265.96 Theo dõi
20 DITIES.GOLD 25/04/2017 1278.84 1263.13 1279.16 1265.07 Theo dõi
21 DITIES.GOLD 24/04/2017 1275.5 1270.55 1278.66 1273.24 Theo dõi
22 DITIES.GOLD 21/04/2017 1283.3 1280 1290.1 1289.1 Mua
23 DITIES.GOLD 20/04/2017 1281.5 1278.5 1283.5 1280 Mua
24 DITIES.GOLD 19/04/2017 1291.7 1275.4 1292.7 1283.4 Mua
25 DITIES.GOLD 17/04/2017 1292.4 1283.1 1297.4 1291.9 Mua
26 DITIES.GOLD 16/04/2017 1292 1292 1297 1296 Mua
27 DITIES.GOLD 14/04/2017 1289.65 1289.65 1289.65 1289.65 Mua
28 DITIES.GOLD 13/04/2017 1288.3 1283.8 1290.7 1288.5 Mua
29 DITIES.GOLD 12/04/2017 1277.2 1273.8 1289 1278.1 Mua
30 DITIES.GOLD 11/04/2017 1256.8 1254.7 1277.4 1274.2 Mua
31 DITIES.GOLD 10/04/2017 1255.6 1248.2 1258.9 1253.9 Mua
32 DITIES.GOLD 07/04/2017 1253.9 1252.4 1273.3 1257.3 Mua
33 DITIES.GOLD 06/04/2017 1257.6 1251.3 1260.9 1253.3 Mua
34 DITIES.GOLD 05/04/2017 1258.2 1245.4 1259.3 1248.5 Theo dõi
35 DITIES.GOLD 04/04/2017 1255.5 1255.5 1263.7 1258.4 Mua
36 DITIES.GOLD 03/04/2017 1251.9 1246.4 1255.9 1254 Mua
37 DITIES.GOLD 31/03/2017 1244.6 1241.5 1252.8 1251.2 Mua
38 DITIES.GOLD 30/03/2017 1256.1 1244.2 1256.5 1248 Mua
39 DITIES.GOLD 29/03/2017 1253 1250 1257.5 1256.8 Mua
40 DITIES.GOLD 28/03/2017 1257.1 1250.5 1261.4 1258.8 Mua
41 DITIES.GOLD 27/03/2017 1247.2 1247.2 1264.2 1258.8 Mua
42 DITIES.GOLD 24/03/2017 1248.2 1243.7 1255 1251.7 Mua
43 DITIES.GOLD 23/03/2017 1251.5 1245.6 1256.4 1250.1 Mua
44 DITIES.GOLD 22/03/2017 1247.7 1246.9 1254.6 1252.8 Mua
45 DITIES.GOLD 21/03/2017 1237 1229.9 1250.9 1249.6 Mua
46 DITIES.GOLD 20/03/2017 1232.6 1232 1238.3 1237.2 Mua
47 DITIES.GOLD 23/02/2017 1237.65 1236.5 1238.75 1237.85 Mua
48 DITIES.GOLD 10/01/2017 1182.7 1180 1187.65 1183.85 Mua
49 DITIES.GOLD 06/01/2017 1176.5 1172 1176.5 1171.9 Mua
50 DITIES.GOLD 05/01/2017 1172 1171.5 1183.3 1179.7 Mua
51 DITIES.GOLD 04/01/2017 1156.3 1156.3 1165 1163.8 Mua
52 DITIES.GOLD 03/01/2017 1155.2 1146.5 1160.8 1160.4 Mua
53 DITIES.GOLD 02/01/2017 1151 1150 1153.25 1151.05 Mua
54 DITIES.GOLD 30/12/2016 1162 1151 1162 1150 Mua
55 DITIES.GOLD 29/12/2016 1143.8 1143.6 1158.8 1156.4 Theo dõi
56 DITIES.GOLD 28/12/2016 1141.2 1138 1141.2 1139.4 Bán
57 DITIES.GOLD 27/12/2016 1134.3 1134.3 1142.2 1137.3 Bán
58 DITIES.GOLD 26/12/2016 1135 1134 1136.05 1134.55 Quá bán
59 DITIES.GOLD 25/12/2016 1135 1135 1135 1135 Quá bán
60 DITIES.GOLD 23/12/2016 1130.9 1130.3 1132.8 1131.9 Quá bán
61 DITIES.GOLD 22/12/2016 1131.2 1128.3 1132.8 1128.8 Quá bán
62 DITIES.GOLD 21/12/2016 1136.1 1130 1136.1 1131.1 Quá bán
63 DITIES.GOLD 20/12/2016 1133.5 1126.5 1133.5 1131.5 Quá bán
64 DITIES.GOLD 19/12/2016 1139.4 1137.9 1140.7 1140.5 Quá bán
65 DITIES.GOLD 16/12/2016 1126.9 1126.9 1140.9 1135.3 Quá bán
66 DITIES.GOLD 15/12/2016 1139.8 1123.9 1143.3 1127.8 Quá bán
67 DITIES.GOLD 14/12/2016 1159.8 1142 1164 1161.3 Quá bán
68 DITIES.GOLD 13/12/2016 1163.5 1155.4 1164 1156.7 Quá bán
69 DITIES.GOLD 12/12/2016 1158.3 1153 1163.9 1163.5 Quá bán
70 DITIES.GOLD 09/12/2016 1166.6 1156 1168.8 1159.4 Quá bán
71 DITIES.GOLD 08/12/2016 1173.8 1169.1 1177.8 1169.8 Quá bán