FeStock
Loại hàng hóa

Thông tin về NATURALGAS

STT Ticker DateTicker Open Low High Close Proposal
1 DITIES.NATURALGAS 22/05/2017 3.291 3.279 3.334 3.33 Mua
2 DITIES.NATURALGAS 19/05/2017 3.191 3.191 3.215 3.2 Theo dõi
3 DITIES.NATURALGAS 18/05/2017 3.209 3.161 3.242 3.182 Theo dõi
4 DITIES.NATURALGAS 17/05/2017 3.231 3.165 3.269 3.192 Theo dõi
5 DITIES.NATURALGAS 16/05/2017 3.359 3.216 3.369 3.23 Theo dõi
6 DITIES.NATURALGAS 15/05/2017 3.387 3.334 3.408 3.349 Mua
7 DITIES.NATURALGAS 12/05/2017 3.368 3.36 3.378 3.37 Mua
8 DITIES.NATURALGAS 11/05/2017 3.278 3.273 3.388 3.376 Mua
9 DITIES.NATURALGAS 10/05/2017 3.214 3.202 3.349 3.292 Mua
10 DITIES.NATURALGAS 09/05/2017 3.178 3.173 3.246 3.227 Mua
11 DITIES.NATURALGAS 08/05/2017 3.243 3.14 3.265 3.172 Theo dõi
12 DITIES.NATURALGAS 05/05/2017 3.199 3.183 3.282 3.266 Mua
13 DITIES.NATURALGAS 04/05/2017 3.22 3.165 3.254 3.186 Theo dõi
14 DITIES.NATURALGAS 03/05/2017 3.185 3.175 3.233 3.228 Mua
15 DITIES.NATURALGAS 02/05/2017 3.231 3.178 3.273 3.195 Theo dõi
16 DITIES.NATURALGAS 01/05/2017 3.249 3.198 3.313 3.215 Mua
17 DITIES.NATURALGAS 28/04/2017 3.245 3.23 3.289 3.288 Mua
18 DITIES.NATURALGAS 27/04/2017 3.259 3.208 3.265 3.246 Mua
19 DITIES.NATURALGAS 26/04/2017 3.162 3.161 3.187 3.187 Theo dõi
20 DITIES.NATURALGAS 25/04/2017 3.155 3.126 3.18 3.163 Bán
21 DITIES.NATURALGAS 24/04/2017 3.217 3.207 3.223 3.211 Theo dõi
22 DITIES.NATURALGAS 21/04/2017 3.168 3.082 3.185 3.101 Bán
23 DITIES.NATURALGAS 20/04/2017 3.19 3.189 3.197 3.196 Theo dõi
24 DITIES.NATURALGAS 19/04/2017 3.15 3.143 3.223 3.185 Theo dõi
25 DITIES.NATURALGAS 18/04/2017 3.162 3.139 3.162 3.148 Bán
26 DITIES.NATURALGAS 17/04/2017 3.229 3.158 3.249 3.163 Bán
27 DITIES.NATURALGAS 16/04/2017 3.227 3.181 3.248 3.196 Theo dõi
28 DITIES.NATURALGAS 13/04/2017 3.182 3.149 3.243 3.227 Theo dõi
29 DITIES.NATURALGAS 12/04/2017 3.168 3.132 3.197 3.187 Theo dõi
30 DITIES.NATURALGAS 11/04/2017 3.243 3.141 3.268 3.15 Theo dõi
31 DITIES.NATURALGAS 10/04/2017 3.24 3.228 3.293 3.238 Theo dõi
32 DITIES.NATURALGAS 07/04/2017 3.307 3.246 3.34 3.261 Mua
33 DITIES.NATURALGAS 06/04/2017 3.269 3.235 3.337 3.331 Mua
34 DITIES.NATURALGAS 05/04/2017 3.293 3.254 3.347 3.266 Mua
35 DITIES.NATURALGAS 04/04/2017 3.145 3.121 3.301 3.293 Mua
36 DITIES.NATURALGAS 03/04/2017 3.217 3.125 3.239 3.128 Theo dõi
37 DITIES.NATURALGAS 31/03/2017 3.199 3.163 3.242 3.19 Mua
38 DITIES.NATURALGAS 30/03/2017 3.21 3.141 3.237 3.191 Theo dõi
39 DITIES.NATURALGAS 29/03/2017 3.089 3.082 3.183 3.175 Theo dõi
40 DITIES.NATURALGAS 28/03/2017 3.046 3.011 3.104 3.096 Bán
41 DITIES.NATURALGAS 27/03/2017 3.119 3.043 3.133 3.052 Bán
42 DITIES.NATURALGAS 24/03/2017 3.05 3.016 3.092 3.076 Bán
43 DITIES.NATURALGAS 23/03/2017 3.02 2.986 3.063 3.051 Bán
44 DITIES.NATURALGAS 22/03/2017 3.082 3.007 3.095 3.011 Bán
45 DITIES.NATURALGAS 21/03/2017 3.08 3.033 3.113 3.093 Bán
46 DITIES.NATURALGAS 20/03/2017 2.913 2.902 3.085 3.041 Bán
47 DITIES.NATURALGAS 23/02/2017 2.72 2.718 2.727 2.723 Bán
48 DITIES.NATURALGAS 10/01/2017 3.119 3.117 3.162 3.154 Bán
49 DITIES.NATURALGAS 06/01/2017 3.304 3.214 3.358 3.285 Bán
50 DITIES.NATURALGAS 05/01/2017 3.26 3.172 3.346 3.273 Bán
51 DITIES.NATURALGAS 04/01/2017 3.317 3.236 3.358 3.267 Bán
52 DITIES.NATURALGAS 03/01/2017 3.568 3.267 3.568 3.327 Bán
53 DITIES.NATURALGAS 02/01/2017 3.56 3.459 3.56 3.5 Theo dõi
54 DITIES.NATURALGAS 30/12/2016 3.8 3.69 3.857 3.724 Mua
55 DITIES.NATURALGAS 29/12/2016 3.872 3.754 3.884 3.802 Mua
56 DITIES.NATURALGAS 28/12/2016 3.735 3.664 3.994 3.93 Mua
57 DITIES.NATURALGAS 27/12/2016 3.736 3.686 3.778 3.761 Quá bán
58 DITIES.NATURALGAS 26/12/2016 3.756 3.751 3.774 3.766 Quá bán
59 DITIES.NATURALGAS 23/12/2016 3.541 3.534 3.715 3.662 Quá bán
60 DITIES.NATURALGAS 22/12/2016 3.572 3.497 3.626 3.538 Quá bán
61 DITIES.NATURALGAS 21/12/2016 3.311 3.307 3.593 3.542 Quá bán
62 DITIES.NATURALGAS 20/12/2016 3.401 3.242 3.408 3.263 Quá bán
63 DITIES.NATURALGAS 19/12/2016 3.353 3.33 3.45 3.392 Quá bán
64 DITIES.NATURALGAS 16/12/2016 3.42 3.343 3.434 3.415 Quá bán
65 DITIES.NATURALGAS 15/12/2016 3.567 3.394 3.589 3.434 Quá bán
66 DITIES.NATURALGAS 14/12/2016 3.477 3.444 3.572 3.54 Quá bán
67 DITIES.NATURALGAS 13/12/2016 3.525 3.448 3.577 3.474 Quá bán
68 DITIES.NATURALGAS 12/12/2016 3.583 3.472 3.601 3.507 Quá bán
69 DITIES.NATURALGAS 09/12/2016 3.71 3.661 3.777 3.746 Quá bán
70 DITIES.NATURALGAS 08/12/2016 3.569 3.503 3.73 3.695 Quá bán