FeStock
Loại hàng hóa

Thông tin về ROUGHRICE

STT Ticker DateTicker Open Low High Close Proposal
1 DITIES.ROUGHRICE 22/05/2017 10.845 10.795 11.08 11.055 Mua
2 DITIES.ROUGHRICE 19/05/2017 10.8 10.77 10.83 10.83 Mua
3 DITIES.ROUGHRICE 18/05/2017 10.89 10.74 10.95 10.85 Mua
4 DITIES.ROUGHRICE 17/05/2017 10.625 10.625 10.985 10.91 Mua
5 DITIES.ROUGHRICE 16/05/2017 10.66 10.52 10.7 10.625 Mua
6 DITIES.ROUGHRICE 15/05/2017 10.445 10.445 10.75 10.66 Mua
7 DITIES.ROUGHRICE 12/05/2017 10.64 10.63 10.73 10.7 Mua
8 DITIES.ROUGHRICE 11/05/2017 10.27 10.25 10.65 10.63 Mua
9 DITIES.ROUGHRICE 10/05/2017 9.895 9.895 10.035 10.055 Mua
10 DITIES.ROUGHRICE 09/05/2017 9.92 9.9 9.95 9.9 Mua
11 DITIES.ROUGHRICE 08/05/2017 9.69 9.69 9.69 9.7 Mua
12 DITIES.ROUGHRICE 05/05/2017 9.672 9.605 9.93 9.617 Theo dõi
13 DITIES.ROUGHRICE 04/05/2017 9.6 9.6 9.6 9.65 Theo dõi
14 DITIES.ROUGHRICE 03/05/2017 9.307 9.25 9.94 9.6 Bán
15 DITIES.ROUGHRICE 02/05/2017 9.347 9.252 9.67 9.287 Bán
16 DITIES.ROUGHRICE 01/05/2017 9.25 9.25 9.25 9.355 Bán
17 DITIES.ROUGHRICE 28/04/2017 9.17 9.15 9.22 9.192 Bán
18 DITIES.ROUGHRICE 27/04/2017 9.172 9.13 9.26 9.162 Bán
19 DITIES.ROUGHRICE 26/04/2017 9.275 9.25 9.36 9.327 Bán
20 DITIES.ROUGHRICE 25/04/2017 9.622 9.267 9.65 9.315 Bán
21 DITIES.ROUGHRICE 24/04/2017 9.775 9.735 9.83 9.735 Bán
22 DITIES.ROUGHRICE 21/04/2017 9.85 9.747 9.86 9.772 Bán
23 DITIES.ROUGHRICE 20/04/2017 10.042 9.98 10.045 9.982 Bán
24 DITIES.ROUGHRICE 19/04/2017 10.082 10.017 10.107 10.055 Theo dõi
25 DITIES.ROUGHRICE 18/04/2017 10.112 10.1 10.12 10.102 Mua
26 DITIES.ROUGHRICE 17/04/2017 10.177 10.092 10.24 10.095 Mua
27 DITIES.ROUGHRICE 13/04/2017 10.16 10.03 10.26 10.17 Mua
28 DITIES.ROUGHRICE 12/04/2017 10.235 10.15 10.29 10.18 Mua
29 DITIES.ROUGHRICE 11/04/2017 10.26 10.175 10.27 10.265 Mua
30 DITIES.ROUGHRICE 10/04/2017 10.215 10.175 10.275 10.265 Mua
31 DITIES.ROUGHRICE 07/04/2017 10.21 10.14 10.26 10.23 Mua
32 DITIES.ROUGHRICE 06/04/2017 10.155 10.14 10.26 10.18 Mua
33 DITIES.ROUGHRICE 05/04/2017 10.1 10.09 10.195 10.175 Mua
34 DITIES.ROUGHRICE 04/04/2017 10.075 10.05 10.17 10.07 Mua
35 DITIES.ROUGHRICE 03/04/2017 9.89 9.88 10.215 10.07 Mua
36 DITIES.ROUGHRICE 31/03/2017 9.845 9.81 9.98 9.895 Mua
37 DITIES.ROUGHRICE 30/03/2017 9.84 9.79 9.9 9.845 Mua
38 DITIES.ROUGHRICE 29/03/2017 9.755 9.75 9.89 9.865 Mua
39 DITIES.ROUGHRICE 28/03/2017 9.79 9.7 9.83 9.755 Mua
40 DITIES.ROUGHRICE 27/03/2017 9.795 9.72 9.9 9.805 Mua
41 DITIES.ROUGHRICE 24/03/2017 9.83 9.765 9.86 9.78 Mua
42 DITIES.ROUGHRICE 23/03/2017 9.785 9.775 9.86 9.85 Mua
43 DITIES.ROUGHRICE 22/03/2017 9.765 9.73 9.8 9.78 Mua
44 DITIES.ROUGHRICE 21/03/2017 9.83 9.74 9.87 9.77 Mua
45 DITIES.ROUGHRICE 20/03/2017 9.915 9.78 9.935 9.855 Mua
46 DITIES.ROUGHRICE 23/02/2017 9.45 9.43 9.46 9.45 Theo dõi
47 DITIES.ROUGHRICE 10/01/2017 9.705 9.7 9.72 9.71 Mua
48 DITIES.ROUGHRICE 06/01/2017 9.74 9.6 9.86 9.67 Mua
49 DITIES.ROUGHRICE 05/01/2017 9.495 9.495 9.505 9.51 Theo dõi
50 DITIES.ROUGHRICE 04/01/2017 9.58 9.55 9.73 9.7 Mua
51 DITIES.ROUGHRICE 03/01/2017 9.44 9.405 9.44 9.365 Bán
52 DITIES.ROUGHRICE 30/12/2016 9.26 9.24 9.425 9.355 Bán
53 DITIES.ROUGHRICE 29/12/2016 9.225 9.145 9.275 9.24 Bán
54 DITIES.ROUGHRICE 28/12/2016 9.31 9.225 9.37 9.25 Quá bán
55 DITIES.ROUGHRICE 27/12/2016 9.24 9.155 9.32 9.3 Quá bán
56 DITIES.ROUGHRICE 23/12/2016 9.3 9.15 9.41 9.21 Quá bán
57 DITIES.ROUGHRICE 22/12/2016 9.415 9.275 9.445 9.285 Quá bán
58 DITIES.ROUGHRICE 21/12/2016 9.48 9.365 9.52 9.365 Quá bán
59 DITIES.ROUGHRICE 20/12/2016 9.44 9.345 9.535 9.46 Quá bán
60 DITIES.ROUGHRICE 19/12/2016 9.52 9.455 9.615 9.475 Quá bán
61 DITIES.ROUGHRICE 16/12/2016 9.46 9.375 9.545 9.48 Quá bán
62 DITIES.ROUGHRICE 15/12/2016 9.71 9.455 9.71 9.465 Quá bán
63 DITIES.ROUGHRICE 14/12/2016 9.79 9.7 9.82 9.705 Quá bán
64 DITIES.ROUGHRICE 13/12/2016 9.84 9.77 9.925 9.785 Quá bán
65 DITIES.ROUGHRICE 12/12/2016 9.935 9.835 9.97 9.855 Quá bán
66 DITIES.ROUGHRICE 09/12/2016 9.81 9.765 9.94 9.92 Quá bán
67 DITIES.ROUGHRICE 08/12/2016 9.9 9.76 10 9.77 Quá bán