FeStock
Loại hàng hóa

Thông tin về SOYBEAN

STT Ticker DateTicker Open Low High Close Proposal
1 DITIES.SOYBEAN 22/05/2017 954.12 954.12 960.88 956.38 Bán
2 DITIES.SOYBEAN 19/05/2017 944.62 944.62 953 952.38 Bán
3 DITIES.SOYBEAN 18/05/2017 970.62 942.88 971.12 944.62 Bán
4 DITIES.SOYBEAN 17/05/2017 975.62 973.62 980.5 975.88 Mua
5 DITIES.SOYBEAN 16/05/2017 965.38 963.88 976.62 976.38 Mua
6 DITIES.SOYBEAN 15/05/2017 962.62 962.38 972.88 965.12 Theo dõi
7 DITIES.SOYBEAN 12/05/2017 964.62 961.88 966.12 963.88 Theo dõi
8 DITIES.SOYBEAN 11/05/2017 970.88 962.88 975.62 966.12 Theo dõi
9 DITIES.SOYBEAN 10/05/2017 974.38 966.88 988.5 969.25 Mua
10 DITIES.SOYBEAN 09/05/2017 965.38 963.62 977.12 973.88 Mua
11 DITIES.SOYBEAN 08/05/2017 971.62 963.62 974.62 965.62 Theo dõi
12 DITIES.SOYBEAN 05/05/2017 974.38 967.88 982.88 973.12 Mua
13 DITIES.SOYBEAN 04/05/2017 976.62 969.62 979.88 973.38 Mua
14 DITIES.SOYBEAN 03/05/2017 969.62 967.38 976.38 974.88 Mua
15 DITIES.SOYBEAN 02/05/2017 969.12 965.38 978.38 969.12 Mua
16 DITIES.SOYBEAN 01/05/2017 961.88 958.62 974.62 970.62 Mua
17 DITIES.SOYBEAN 28/04/2017 956.75 955.38 958.62 957.12 Theo dõi
18 DITIES.SOYBEAN 27/04/2017 957.12 954.38 961.25 957.62 Theo dõi
19 DITIES.SOYBEAN 26/04/2017 965.62 960.38 968.38 963.38 Mua
20 DITIES.SOYBEAN 25/04/2017 969.38 964.88 971.12 965.38 Mua
21 DITIES.SOYBEAN 24/04/2017 963.25 962.12 968.62 967.62 Mua
22 DITIES.SOYBEAN 21/04/2017 945.62 944.88 952.62 950.88 Theo dõi
23 DITIES.SOYBEAN 20/04/2017 950.12 946.12 954 953.38 Mua
24 DITIES.SOYBEAN 19/04/2017 946.75 942.75 954.38 951.12 Mua
25 DITIES.SOYBEAN 18/04/2017 952.12 948.62 954.88 948.88 Theo dõi
26 DITIES.SOYBEAN 17/04/2017 958.62 951.62 961.88 953.12 Theo dõi
27 DITIES.SOYBEAN 13/04/2017 947.12 946.88 959.38 955.62 Theo dõi
28 DITIES.SOYBEAN 12/04/2017 942.38 941.12 951.25 947.62 Bán
29 DITIES.SOYBEAN 11/04/2017 941.62 929.88 944.88 940.12 Bán
30 DITIES.SOYBEAN 10/04/2017 944.12 939.38 948.88 941.88 Bán
31 DITIES.SOYBEAN 07/04/2017 938.62 937.38 945.38 942.38 Bán
32 DITIES.SOYBEAN 06/04/2017 944.38 940.12 946.38 940.88 Bán
33 DITIES.SOYBEAN 05/04/2017 937.62 937.62 948.38 943.62 Bán
34 DITIES.SOYBEAN 04/04/2017 939.5 936.62 942.62 937.62 Bán
35 DITIES.SOYBEAN 03/04/2017 946.38 937.62 949.12 937.62 Bán
36 DITIES.SOYBEAN 31/03/2017 961.38 944.38 966.38 945.88 Bán
37 DITIES.SOYBEAN 30/03/2017 969.75 961.12 969.88 962.88 Bán
38 DITIES.SOYBEAN 29/03/2017 970.88 967.38 975.88 968.62 Bán
39 DITIES.SOYBEAN 28/03/2017 971.38 971.12 976.38 971.88 Bán
40 DITIES.SOYBEAN 27/03/2017 976.12 968.38 978.62 971.38 Bán
41 DITIES.SOYBEAN 24/03/2017 990.62 972.38 990.88 975.62 Bán
42 DITIES.SOYBEAN 23/03/2017 999.38 990.62 1001.88 990.62 Bán
43 DITIES.SOYBEAN 22/03/2017 1000.62 994.12 1003.12 999.38 Bán
44 DITIES.SOYBEAN 21/03/2017 1000.38 995.12 1007.88 1001.88 Theo dõi
45 DITIES.SOYBEAN 20/03/2017 1003.62 998.38 1008.62 999.88 Bán
46 DITIES.SOYBEAN 23/02/2017 1022.62 1022.62 1026.9 1025.62 Mua
47 DITIES.SOYBEAN 10/01/2017 1003.62 997.38 1003.62 999.4 Bán
48 DITIES.SOYBEAN 06/01/2017 1012.62 993.6 1014.62 995.4 Bán
49 DITIES.SOYBEAN 05/01/2017 1013.38 1007.6 1015.9 1012.4 Theo dõi
50 DITIES.SOYBEAN 04/01/2017 995.88 992.75 1015.5 1014.1 Theo dõi
51 DITIES.SOYBEAN 03/01/2017 1005.4 994.6 1011.62 996.4 Bán
52 DITIES.SOYBEAN 30/12/2016 1013.12 1002.6 1018.4 1005.1 Bán
53 DITIES.SOYBEAN 29/12/2016 1016.12 1011.38 1024.12 1012.1 Bán
54 DITIES.SOYBEAN 28/12/2016 1023.88 1011.38 1028.4 1016.4 Quá bán
55 DITIES.SOYBEAN 27/12/2016 998.62 998.38 1024.62 1023.6 Quá bán
56 DITIES.SOYBEAN 23/12/2016 995.75 987.88 996.88 989.88 Quá bán
57 DITIES.SOYBEAN 22/12/2016 1007.75 993.62 1008.25 994.62 Quá bán
58 DITIES.SOYBEAN 21/12/2016 1006.88 1005.12 1012.12 1005.88 Quá bán
59 DITIES.SOYBEAN 20/12/2016 1023.12 1004.12 1023.88 1005.5 Quá bán
60 DITIES.SOYBEAN 19/12/2016 1031.88 1020.62 1038.75 1022.38 Quá bán
61 DITIES.SOYBEAN 16/12/2016 1029.75 1023.12 1037.38 1035.38 Quá bán
62 DITIES.SOYBEAN 15/12/2016 1023.88 1018.38 1037.88 1028.62 Quá bán
63 DITIES.SOYBEAN 14/12/2016 1027.38 1020.88 1029.12 1023.38 Quá bán
64 DITIES.SOYBEAN 13/12/2016 1031.38 1025.62 1038.62 1027.62 Quá bán
65 DITIES.SOYBEAN 12/12/2016 1040.75 1026.62 1047.38 1030.75 Quá bán
66 DITIES.SOYBEAN 09/12/2016 1025.62 1021.38 1038.62 1036.25 Quá bán
67 DITIES.SOYBEAN 08/12/2016 1047.38 1023.62 1047.88 1027.62 Quá bán