FeStock
Loại hàng hóa

Thông tin về SUGAR

STT Ticker DateTicker Open Low High Close Proposal
1 DITIES.SUGAR 22/05/2017 16.28 16.23 16.59 16.51 Mua
2 DITIES.SUGAR 19/05/2017 16 15.91 16.2 16.16 Mua
3 DITIES.SUGAR 18/05/2017 16 15.58 16.19 16.03 Mua
4 DITIES.SUGAR 17/05/2017 16.01 15.87 16.34 16.3 Mua
5 DITIES.SUGAR 16/05/2017 15.75 15.73 16 15.88 Theo dõi
6 DITIES.SUGAR 15/05/2017 15.53 15.5 16 15.61 Theo dõi
7 DITIES.SUGAR 12/05/2017 15.68 15.63 15.75 15.68 Theo dõi
8 DITIES.SUGAR 11/05/2017 15.9 15.59 15.93 15.63 Theo dõi
9 DITIES.SUGAR 10/05/2017 15.48 15.45 15.89 15.84 Theo dõi
10 DITIES.SUGAR 09/05/2017 15.47 15.36 15.73 15.44 Bán
11 DITIES.SUGAR 08/05/2017 15.41 15.28 15.53 15.38 Bán
12 DITIES.SUGAR 05/05/2017 15.37 15.24 15.68 15.31 Bán
13 DITIES.SUGAR 04/05/2017 15.77 15.28 15.79 15.37 Bán
14 DITIES.SUGAR 03/05/2017 15.82 15.59 15.91 15.77 Bán
15 DITIES.SUGAR 02/05/2017 16.19 15.8 16.49 15.88 Bán
16 DITIES.SUGAR 01/05/2017 16.2 15.93 16.41 16.18 Theo dõi
17 DITIES.SUGAR 28/04/2017 15.43 15.43 15.73 15.7 Bán
18 DITIES.SUGAR 27/04/2017 15.65 15.36 15.86 15.43 Bán
19 DITIES.SUGAR 26/04/2017 16.32 16.04 16.32 16.13 Bán
20 DITIES.SUGAR 25/04/2017 16.34 16.23 16.48 16.26 Bán
21 DITIES.SUGAR 24/04/2017 16.52 16.5 16.66 16.61 Mua
22 DITIES.SUGAR 21/04/2017 16.38 16.26 16.6 16.41 Theo dõi
23 DITIES.SUGAR 20/04/2017 16.45 16.45 16.7 16.63 Mua
24 DITIES.SUGAR 19/04/2017 16.85 16.36 16.9 16.42 Theo dõi
25 DITIES.SUGAR 18/04/2017 16.51 16.43 16.51 16.46 Theo dõi
26 DITIES.SUGAR 17/04/2017 16.7 16.42 16.93 16.47 Bán
27 DITIES.SUGAR 13/04/2017 16.75 16.56 17.16 16.6 Theo dõi
28 DITIES.SUGAR 12/04/2017 16.81 16.57 16.93 16.7 Bán
29 DITIES.SUGAR 11/04/2017 16.6 16.21 16.85 16.72 Bán
30 DITIES.SUGAR 10/04/2017 16.8 16.56 16.94 16.63 Bán
31 DITIES.SUGAR 07/04/2017 16.58 16.48 16.84 16.77 Bán
32 DITIES.SUGAR 06/04/2017 16.1 16.08 16.54 16.45 Bán
33 DITIES.SUGAR 05/04/2017 16.63 16.05 16.95 16.1 Bán
34 DITIES.SUGAR 04/04/2017 16.49 16.12 16.57 16.16 Bán
35 DITIES.SUGAR 03/04/2017 16.93 16.47 17.18 16.54 Bán
36 DITIES.SUGAR 31/03/2017 16.81 16.69 16.99 16.76 Bán
37 DITIES.SUGAR 30/03/2017 17 16.58 17.06 16.81 Bán
38 DITIES.SUGAR 29/03/2017 17.58 17 17.59 17.12 Bán
39 DITIES.SUGAR 28/03/2017 17.72 17.48 18.17 17.56 Bán
40 DITIES.SUGAR 27/03/2017 17.65 17.45 17.9 17.7 Bán
41 DITIES.SUGAR 24/03/2017 17.67 17.54 17.97 17.71 Bán
42 DITIES.SUGAR 23/03/2017 17.31 17.15 17.65 17.6 Bán
43 DITIES.SUGAR 22/03/2017 17.27 17.02 17.44 17.3 Theo dõi
44 DITIES.SUGAR 21/03/2017 17.7 17.05 17.7 17.29 Theo dõi
45 DITIES.SUGAR 20/03/2017 18.27 17.65 18.36 17.7 Theo dõi
46 DITIES.SUGAR 10/01/2017 20.45 20.32 20.56 20.5 Mua
47 DITIES.SUGAR 06/01/2017 20.66 20.3 20.84 20.75 Mua
48 DITIES.SUGAR 05/01/2017 20.89 20.66 21.18 20.78 Mua
49 DITIES.SUGAR 04/01/2017 20.55 20.41 20.94 20.89 Mua
50 DITIES.SUGAR 03/01/2017 19.63 19.58 20.55 20.51 Mua
51 DITIES.SUGAR 30/12/2016 19.58 19.4 19.69 19.51 Mua
52 DITIES.SUGAR 29/12/2016 19.04 19.01 19.72 19.49 Mua
53 DITIES.SUGAR 28/12/2016 18.65 18.57 19.13 18.99 Quá bán
54 DITIES.SUGAR 27/12/2016 18.15 18.15 18.94 18.54 Quá bán
55 DITIES.SUGAR 23/12/2016 18.19 18.14 18.31 18.15 Quá bán
56 DITIES.SUGAR 22/12/2016 18.24 18.13 18.31 18.16 Quá bán
57 DITIES.SUGAR 21/12/2016 18.28 18.12 18.45 18.2 Quá bán
58 DITIES.SUGAR 20/12/2016 18.37 18.1 18.37 18.25 Quá bán
59 DITIES.SUGAR 19/12/2016 18.21 18.13 18.55 18.23 Quá bán
60 DITIES.SUGAR 16/12/2016 18.66 17.96 18.72 18.22 Quá bán
61 DITIES.SUGAR 15/12/2016 17.91 17.84 18.69 18.56 Quá bán
62 DITIES.SUGAR 14/12/2016 18.5 17.96 18.6 18.03 Quá bán
63 DITIES.SUGAR 13/12/2016 19.25 18.51 19.27 18.6 Quá bán
64 DITIES.SUGAR 12/12/2016 19.34 19.17 19.84 19.25 Quá bán
65 DITIES.SUGAR 09/12/2016 19.51 19.07 19.58 19.24 Quá bán
66 DITIES.SUGAR 08/12/2016 19.63 19.33 19.82 19.45 Quá bán