FeStock
Loại hàng hóa

Thông tin về COFFEE

STT Ticker DateTicker Open Low High Close Proposal
1 DITIES.COFFEE 22/05/2017 132.1 129.55 133 130.6 Bán
2 DITIES.COFFEE 19/05/2017 129.42 129.4 130.97 130.42 Bán
3 DITIES.COFFEE 18/05/2017 129.2 127.7 129.2 127.4 Bán
4 DITIES.COFFEE 17/05/2017 132.02 130.07 135.22 134.57 Mua
5 DITIES.COFFEE 16/05/2017 132.92 131.22 134.1 131.57 Bán
6 DITIES.COFFEE 15/05/2017 134.62 133.17 135.47 133.35 Theo dõi
7 DITIES.COFFEE 12/05/2017 134.22 134 134.52 134.07 Theo dõi
8 DITIES.COFFEE 11/05/2017 136.68 133.52 137.25 134.27 Theo dõi
9 DITIES.COFFEE 10/05/2017 135.2 134.8 136.75 136.4 Mua
10 DITIES.COFFEE 09/05/2017 136.73 134.82 136.98 135.38 Mua
11 DITIES.COFFEE 08/05/2017 135.82 135.3 137.07 136.93 Mua
12 DITIES.COFFEE 05/05/2017 135.2 134.12 136.22 135.85 Theo dõi
13 DITIES.COFFEE 04/05/2017 136.88 132.4 136.98 135.05 Theo dõi
14 DITIES.COFFEE 03/05/2017 134 134 134 135 Bán
15 DITIES.COFFEE 02/05/2017 134.1 132.75 134.1 134 Bán
16 DITIES.COFFEE 01/05/2017 134.65 134.65 135 133.6 Bán
17 DITIES.COFFEE 28/04/2017 129.72 128.77 129.97 129.17 Bán
18 DITIES.COFFEE 27/04/2017 130.62 128.67 131.38 129.57 Bán
19 DITIES.COFFEE 26/04/2017 133.4 132.9 133.6 133 Bán
20 DITIES.COFFEE 25/04/2017 132.12 130.55 132.88 132.27 Bán
21 DITIES.COFFEE 24/04/2017 133 132.17 134.32 133.6 Bán
22 DITIES.COFFEE 21/04/2017 132 128.8 132.2 129.85 Bán
23 DITIES.COFFEE 20/04/2017 142.25 141.32 142.38 142.12 Mua
24 DITIES.COFFEE 19/04/2017 142.65 137.25 143.7 138 Theo dõi
25 DITIES.COFFEE 18/04/2017 143.1 142.75 143.52 142.98 Mua
26 DITIES.COFFEE 17/04/2017 139.1 138.55 141.55 141.1 Mua
27 DITIES.COFFEE 13/04/2017 138.5 138.5 140.1 138.9 Theo dõi
28 DITIES.COFFEE 12/04/2017 140.35 137.6 142 138.3 Bán
29 DITIES.COFFEE 11/04/2017 139.85 139.35 140.65 140.2 Mua
30 DITIES.COFFEE 10/04/2017 140 139.05 141.15 139.85 Theo dõi
31 DITIES.COFFEE 07/04/2017 138 136.6 140.3 140.05 Theo dõi
32 DITIES.COFFEE 06/04/2017 137.3 137.1 138.95 137.75 Bán
33 DITIES.COFFEE 05/04/2017 138.5 137 139.25 137.3 Bán
34 DITIES.COFFEE 04/04/2017 137.85 136.25 138.5 137.75 Bán
35 DITIES.COFFEE 03/04/2017 138.8 137.5 142.8 137.85 Bán
36 DITIES.COFFEE 31/03/2017 139.35 137.9 140.05 139.3 Bán
37 DITIES.COFFEE 30/03/2017 139.3 138.6 140.05 139.3 Bán
38 DITIES.COFFEE 29/03/2017 138.8 137.55 140.3 139.3 Bán
39 DITIES.COFFEE 28/03/2017 139.3 137.75 139.65 138.85 Theo dõi
40 DITIES.COFFEE 27/03/2017 137.2 136.2 139.35 139.2 Theo dõi
41 DITIES.COFFEE 24/03/2017 140.05 137.1 140.3 137.6 Theo dõi
42 DITIES.COFFEE 23/03/2017 141.5 139.55 141.85 140.5 Mua
43 DITIES.COFFEE 22/03/2017 144.45 141.15 144.45 141.7 Mua
44 DITIES.COFFEE 21/03/2017 144.7 144.7 144.7 143.5 Mua
45 DITIES.COFFEE 20/03/2017 142.5 141.95 145.38 145.02 Mua
46 DITIES.COFFEE 10/01/2017 144.52 144.15 144.98 144.93 Mua
47 DITIES.COFFEE 06/01/2017 143.5 142.05 144.5 142.85 Mua
48 DITIES.COFFEE 05/01/2017 142 141.75 145.45 143.75 Mua
49 DITIES.COFFEE 04/01/2017 137.5 137.45 142.95 141.8 Mua
50 DITIES.COFFEE 03/01/2017 137.8 134.4 139.05 137.4 Bán
51 DITIES.COFFEE 30/12/2016 135.7 135.55 138.85 137.05 Bán
52 DITIES.COFFEE 29/12/2016 133.5 133.15 138.35 135.45 Bán
53 DITIES.COFFEE 28/12/2016 134.65 132.85 136 133.5 Quá bán
54 DITIES.COFFEE 27/12/2016 136 133.35 136.75 134.2 Quá bán
55 DITIES.COFFEE 23/12/2016 139 135.95 139.75 136.15 Quá bán
56 DITIES.COFFEE 22/12/2016 144.05 138.65 144.3 139.1 Quá bán
57 DITIES.COFFEE 21/12/2016 143.1 142.35 144.8 144.55 Quá bán
58 DITIES.COFFEE 20/12/2016 145 142.35 145.25 143.85 Quá bán
59 DITIES.COFFEE 19/12/2016 141.15 138.85 141.15 141.2 Quá bán
60 DITIES.COFFEE 16/12/2016 138.85 138.85 139 138.2 Quá bán
61 DITIES.COFFEE 15/12/2016 136.8 136.8 136.8 138.3 Quá bán
62 DITIES.COFFEE 14/12/2016 143 141.02 144.8 144.18 Quá bán
63 DITIES.COFFEE 13/12/2016 139.7 139.3 139.75 138.9 Quá bán
64 DITIES.COFFEE 12/12/2016 135.15 135.15 138 138.05 Quá bán
65 DITIES.COFFEE 09/12/2016 141.72 138.98 142.57 139.38 Quá bán
66 DITIES.COFFEE 08/12/2016 142.6 140.68 143.43 141.57 Quá bán