FeStock
Phân tích cơ bản
HOSE

Thông tin về chỉ số HOSE

STT MaCK SanCK EPS ROA ROE KhoiLuongTB Xếp hạng
1 AAA HOSE 2348 0.05 0.14 493.426 B+
2 AAM HOSE 277 0.01 0.01 4.980 C+
3 ABT HOSE 4537 0.09 0.13 1.467 B
4 ACC HOSE 0 0.14 0.23 2.979 B-
5 ACL HOSE 1200 0.02 0.06 2.663 C
6 ADS HOSE 1875 0.03 0.13 141.147 C+
7 AGF HOSE 151 0 0.01 1.966 C-
8 AGM HOSE 2427 0.06 0.13 5.489 C+
9 AGR HOSE -645 -242 0 67.119 B-
10 AMD HOSE 583 0.05 0.06 429.357 B
11 ANV HOSE -129 0 -0.01 9.885 C
12 APC HOSE 2991 0.15 0.17 25.297 A-
13 APG HOSE 1891 693.03 0 165.737 B
14 ASM HOSE 950 0.05 0.08 1.397.820 A-
15 ASP HOSE 84 0 -0.01 10.384 B+
16 ATA HOSE 284 0.02 -0.01 177.082 C
17 ATG HOSE 413 0.03 0.04 165.947 B-
18 BBC HOSE 6061 0.1 0.13 1.412 B+
19 BCE HOSE 902 0.02 0.08 26.997 C+
20 BCG HOSE 208 0.02 0.06 661.750 B-
21 BCI HOSE 1042 0.03 0.05 25.639 B
22 BFC HOSE 3621 0.09 0.29 104.536 A-
23 BGM HOSE 62 0.01 0.01 132.770 B
24 BHN HOSE 0 0 0 37.097 B+
25 BHS HOSE 1948 0.04 0.12 870.409 B+
26 BIC HOSE 1352 0.04 0.08 18.438 B
27 BID HOSE 1884 0.01 0.15 2.105.804 B
28 BMC HOSE 844 0.05 0.06 10.894 B
29 BMI HOSE 1777 0.03 0.07 69.910 B
30 BMP HOSE 14310 0.24 0.28 52.255 A
31 BRC HOSE 1275 0.06 0.08 2.413 B-
32 BSI HOSE 262 6.23 0 10.564 B
33 BTP HOSE 2648 0.08 0.15 18.166 B+
34 BTT HOSE 2961 0.08 0.11 522 B
35 BVH HOSE 1841 0.02 0.1 225.517 B+
36 C32 HOSE 9890 0.22 0.3 175.638 A-
37 C47 HOSE 2137 0.01 0.09 35.757 C
38 CAV HOSE 4188 0.11 0.34 34.427 C+
39 CCI HOSE 1382 0.04 0.09 2.151 C
40 CCL HOSE 194 0.01 0.01 50.895 B-
41 CDC HOSE 1262 0.03 0.08 34.418 C
42 CDO HOSE 1571 0.09 0.13 469.930 B+
43 CHP HOSE 1620 0.07 0.14 16.519 B
44 CIG HOSE 19 0 0.01 1.464 C-
45 CII HOSE 2552 0.09 0.2 1.239.308 A
46 CLC HOSE 8098 0.12 0.29 9.209 B-
47 CLG HOSE 614 0.01 0.05 7.983 C
48 CLL HOSE 2602 0.13 0.16 6.294 A-
49 CLW HOSE 1867 0.06 0.12 1.779 B-
50 CMG HOSE 1701 0.06 0.13 9.546 B
51 CMT HOSE 993 0.02 0.05 627 C+
52 CMV HOSE 2072 0.05 0.15 1.019 C
53 CMX HOSE 878 0.02 0.15 11.539 C
54 CNG HOSE 4257 0.18 0.27 15.856 A-
55 COM HOSE 6923 0.18 0.21 1.027 B
56 CSM HOSE 2479 0.08 0.19 328.880 B
57 CSV HOSE 3584 0.16 0.23 124.965 A
58 CTD HOSE 15752 0.14 0.31 133.644 A-
59 CTG HOSE 1727 0.01 0.11 684.039 A-
60 CTI HOSE 2289 0.03 0.12 337.031 B+
61 CYC HOSE -1562 -0.04 -0.21 155 C
62 D2D HOSE 5536 0.05 0.15 19.012 B-
63 DAG HOSE 1220 0.05 0.1 264.452 B
64 DAH HOSE 0 0 0 1.235.031 B+
65 DAT HOSE 561 0.03 0.05 258 B-
66 DCL HOSE 1337 0.09 0.12 318.661 B+
67 DCM HOSE 1264 0.05 0.11 125.666 B
68 DGW HOSE 1874 0.06 0.12 160.635 B+
69 DHA HOSE 2722 0.11 0.12 64.661 B+
70 DHC HOSE 3461 0.14 0.18 60.004 A-
71 DHG HOSE 7291 0.18 0.24 64.467 A
72 DHM HOSE 438 0.03 0.04 687.651 B
73 DIC HOSE 252 0.01 0.03 71.553 C
74 DIG HOSE 88 0 0.01 205.796 A-
75 DLG HOSE 240 0.02 0.04 2.873.445 A-
76 DMC HOSE 4892 0.17 0.2 34.425 A
77 DPM HOSE 3278 0.13 0.15 622.970 A+
78 DPR HOSE 2105 0.03 0.04 32.096 B+
79 DQC HOSE 7078 0.14 0.2 10.171 A-
80 DRC HOSE 3435 0.14 0.25 176.570 A
81 DRH HOSE 472 0.03 0.04 335.203 B
82 DRL HOSE 2853 0.23 0.24 1.024 B-
83 DSN HOSE 6464 0.35 0.37 7.608 A-
84 DTA HOSE -183 -0.01 -0.02 13.353 C+
85 DTL HOSE 1847 0.04 0.12 5.179 C+
86 DTT HOSE 866 0.05 0.06 304 C+
87 DVP HOSE 6841 0.25 0.29 2.433 A
88 DXG HOSE 925 0.08 0.15 1.009.871 A
89 DXV HOSE 700 0.03 0.06 5.601 C+
90 E1VFVN30 HOSE 273 0 0 117.205 #N/A
91 EIB HOSE -246 0 -0.02 65.417 B-
92 ELC HOSE 2651 0.09 0.17 204.215 A-
93 EMC HOSE 183 0.01 0.02 6.503 C
94 EVE HOSE 2875 0.11 0.13 236.301 A
95 FCM HOSE 975 0.04 0.07 145.036 B+
96 FCN HOSE 3141 0.05 0.17 134.843 A-
97 FDC HOSE 189 0.01 0.01 600 C+
98 FIT HOSE 556 0.03 0.05 1.946.467 A
99 FLC HOSE 1456 0.05 0.12 11.473.533 B+
100 FMC HOSE 3023 0.06 0.18 100.126 B+
101 FPT HOSE 4336 0.1 0.23 630.532 A
102 FTS HOSE 0 0 0 188.103 #DIV/0!
103 FUCTVGF1 HOSE 0 0 0 280 #N/A
104 GAS HOSE 2607 0.09 0.12 134.008 A-
105 GDT HOSE 5034 0.18 0.29 4.714 A-
106 GIL HOSE 8087 0.11 0.25 109.789 B
107 GMC HOSE 5516 0.07 0.24 11.704 B-
108 GMD HOSE 2111 0.05 0.08 235.139 B+
109 GSP HOSE 1590 0.08 0.15 30.062 B+
110 GTA HOSE 1367 0.03 0.08 2.593 C+
111 GTN HOSE 84 0.01 0.01 1.276.779 A
112 HAG HOSE -1851 -0.04 -0.11 3.192.391 B
113 HAH HOSE 6485 0.16 0.25 49.438 B+
114 HAI HOSE 778 0.04 0.07 444.931 B+
115 HAP HOSE 321 0.02 0.03 72.327 B
116 HAR HOSE 232 0.02 0.02 1.498.882 B+
117 HAS HOSE 2092 0.06 0.12 13.354 B-
118 HAX HOSE 5201 0.09 0.25 87.097 B-
119 HBC HOSE 3744 0.03 0.24 1.333.218 A
120 HCD HOSE 1219 0.06 0.1 241.383 B
121 HCM HOSE 605 16.28 0 273.685 A-
122 HDC HOSE 1139 0.04 0.08 87.450 B+
123 HDG HOSE 1196 0.02 0.08 26.330 B
124 HHS HOSE 634 0.05 0.06 2.222.084 A-
125 HID HOSE 751 0.05 0.07 688.565 A-
126 HLG HOSE 4502 0.11 0.41 16.774 B-
127 HMC HOSE 34 0 0 6.818 C-
128 HNG HOSE -1001 -0.03 -0.08 845.166 B-
129 HOT HOSE 864 0.05 0.06 675 C+
130 HPG HOSE 6191 0.18 0.29 3.663.163 A
131 HQC HOSE 1459 0.09 0.15 4.615.983 A-
132 HRC HOSE 304 0.01 0.02 670 B
133 HSG HOSE 7639 0.12 0.36 1.684.354 A
134 HT1 HOSE 2221 0.07 0.17 121.428 B
135 HTI HOSE 2662 0.05 0.17 38.879 B-
136 HTL HOSE 6535 0.22 0.36 1.764 B+
137 HTV HOSE 2513 0.08 0.1 4.178 B+
138 HU1 HOSE 0 0.01 0.02 1.039 C-
139 HU3 HOSE 2095 0.04 0.12 2.221 C-
140 HVG HOSE 1497 0.02 0.11 713.211 B+
141 HVX HOSE 454 0.02 0.04 958 C+
142 ICF HOSE -751 -0.03 -0.06 2.023 C
143 IDI HOSE 589 0.02 0.05 289.295 B-
144 IJC HOSE 492 0.02 0.05 357.920 B-
145 IMP HOSE 2269 0.08 0.09 20.014 B+
146 ITA HOSE 30 0 0 6.242.896 A-
147 ITC HOSE 166 0 0.01 58.776 C+
148 ITD HOSE 2547 0.11 0.24 59.460 B
149 JVC HOSE -6174 -0.9 -1.26 224.296 A-
150 KAC HOSE 683 0.04 0.06 1.071 C+
151 KBC HOSE 1689 0.06 0.1 3.284.308 A-
152 KDC HOSE 4391 0.16 0.19 203.458 A
153 KDH HOSE 1540 0.04 0.09 93.032 B+
154 KHA HOSE 7492 0.23 0.25 12.611 B+
155 KHP HOSE 3195 0.07 0.2 102.556 A-
156 KMR HOSE 278 0.02 0.03 134.071 A-
157 KPF HOSE 582 0.05 0.06 89.725 C+
158 KSA HOSE 98 0.01 0.01 1.175.368 B+
159 KSB HOSE 7811 0.19 0.31 209.806 B
160 KSH HOSE 158 0.01 0.02 442.750 B-
161 L10 HOSE 3342 0.03 0.15 2.742 C
162 LAF HOSE 2040 0.07 0.18 5.863 C+
163 LBM HOSE 5281 0.21 0.25 13.099 B
164 LCG HOSE 104 0 0.01 153.011 B+
165 LCM HOSE 494 0.05 0.05 52.089 B-
166 LDG HOSE 1701 0.06 0.12 521.198 B+
167 LGC HOSE 1946 0.05 0.15 92.741 B
168 LGL HOSE -80 0 0 9.723 C-
169 LHG HOSE 3784 0.06 0.14 127.961 B
170 LIX HOSE 6287 0.26 0.42 60.484 A
171 LM8 HOSE 5651 0.03 0.19 4.191 C+
172 LSS HOSE 1665 0.05 0.07 323.493 B
173 MBB HOSE 1556 0.01 0.11 290.453 B+
174 MCG HOSE 367 0.01 0.03 41.360 C
175 MCP HOSE 1394 0.07 0.11 17.553 B-
176 MDG HOSE 800 0.02 0.06 13.218 C
177 MHC HOSE 3529 0.21 0.22 174.883 A-
178 MSN HOSE 2417 0.05 0.17 303.080 B+
179 MWG HOSE 10092 0.15 0.45 193.597 A-
180 NAF HOSE 1460 0.09 0.14 124.937 B+
181 NAV HOSE -387 -0.02 -0.03 710 C
182 NBB HOSE 36 0 0 30.892 B-
183 NCT HOSE 9984 0.48 0.55 25.373 B+
184 NKG HOSE 7226 0.09 0.44 265.925 A-
185 NLG HOSE 2065 0.06 0.11 217.995 B+
186 NNC HOSE 10350 0.35 0.41 27.350 A-
187 NSC HOSE 9754 0.12 0.15 1.846 B
188 NT2 HOSE 4599 0.12 0.27 316.782 A-
189 NTL HOSE 1267 0.06 0.08 157.808 B+
190 NVL HOSE 0 0 0 1.543.134 A-
191 NVT HOSE -477 -0.02 -0.03 70.881 B+
192 OGC HOSE -1424 -0.06 -0.28 2.298.499 B
193 OPC HOSE 2863 0.09 0.13 4.167 B+
194 PAC HOSE 2293 0.07 0.2 140.419 B+
195 PAN HOSE 2505 0.09 0.12 13.492 A
196 PC1 HOSE 0 0 0 316.819 A-
197 PDN HOSE 4924 0.09 0.17 519 C+
198 PDR HOSE 730 0.02 0.06 723.736 B
199 PET HOSE 1906 0.04 0.12 151.407 B+
200 PGC HOSE 1475 0.05 0.14 50.402 B
201 PGD HOSE 2907 0.1 0.19 94.102 B
202 PGI HOSE 1540 0.03 0.11 61.298 C+
203 PHR HOSE 3456 0.08 0.12 545.879 A-
204 PIT HOSE 76 0 0.01 2.416 C-
205 PJT HOSE 2635 0.09 0.19 3.086 B+
206 PNC HOSE 2265 0.05 0.22 2.006 C
207 PNJ HOSE 3619 0.11 0.22 94.849 A-
208 POM HOSE 690 0.02 0.05 2.552 C+
209 PPC HOSE -1010 -0.03 -0.07 202.169 B+
210 PPI HOSE -77 0 -0.01 245.659 B-
211 PTB HOSE 12812 0.14 0.35 38.458 B-
212 PTC HOSE 3518 0.12 0.25 13.570 B-
213 PTL HOSE 130 0.01 0.02 297.517 B
214 PVD HOSE 411 0.01 0.02 1.276.993 B+
215 PVT HOSE 1779 0.06 0.13 411.785 B+
216 PXI HOSE 701 0.02 0.07 17.505 C+
217 PXS HOSE 1708 0.06 0.13 272.744 B
218 PXT HOSE 2616 0.12 0.67 27.506 B-
219 QBS HOSE 686 0.02 0.06 124.993 C+
220 QCG HOSE 135 0 0.01 22.939 B-
221 RAL HOSE 13093 0.07 0.26 17.092 B-
222 RDP HOSE 3569 0.07 0.18 23.874 C+
223 REE HOSE 2462 0.08 0.12 701.835 A
224 RIC HOSE -560 -0.03 -0.04 1.108 B
225 ROS HOSE 0 0 0 2.044.456 B+
226 S4A HOSE 426 0.01 0.04 4.321 C+
227 SAB HOSE 0 0 0 107.149 B+
228 SAM HOSE 327 0.02 0.02 186.196 B+
229 SAV HOSE -733 -0.02 -0.03 3.387 B-
230 SBA HOSE 968 0.04 0.08 46.334 B-
231 SBT HOSE 1251 0.05 0.11 1.274.767 B+
232 SC5 HOSE 2573 0.02 0.13 904 C+
233 SCD HOSE 4526 0.15 0.19 10.955 B
234 SCR HOSE 823 0.03 0.06 1.810.403 B+
235 SFC HOSE 3789 0.09 0.21 3.189 C+
236 SFG HOSE 1843 0.07 0.14 11.584 B
237 SFI HOSE 4606 0.09 0.17 5.107 B
238 SGT HOSE 363 0.01 0.06 1.298 C+
239 SHA HOSE 2131 0.09 0.15 199.836 B
240 SHI HOSE 1365 0.03 0.08 489.509 B
241 SHP HOSE 0 0.03 0.08 14.318 C+
242 SII HOSE 872 0.02 0.04 73 B
243 SJD HOSE 2668 0.08 0.11 19.722 A
244 SJS HOSE 2811 0.05 0.13 110.416 B+
245 SKG HOSE 6279 0.32 0.32 40.644 A
246 SMA HOSE -793 -0.02 -0.08 18.599 C-
247 SMC HOSE 9822 0.07 0.43 215.220 B
248 SPM HOSE 1602 0.02 0.03 5.279 C
249 SRC HOSE 2329 0.1 0.18 81.368 B-
250 SRF HOSE 3583 0.07 0.21 12.745 B
251 SSC HOSE 2630 0.08 0.11 2.266 B
252 SSI HOSE 573 15.35 1.17 1.189.593 A
253 ST8 HOSE 2746 0.17 0.2 6.521 A-
254 STB HOSE -45 0 0 1.759.691 B
255 STG HOSE 3229 0.05 0.09 190.912 B+
256 STK HOSE 923 0.03 0.07 2.674 B-
257 STT HOSE -682 -0.1 -0.17 7.997 B-
258 SVC HOSE 3831 0.04 0.13 29.741 B
259 SVI HOSE 5689 0.1 0.22 3.404 B
260 SVT HOSE 229 0.02 0.02 302 B
261 SZL HOSE 4806 0.06 0.17 42.529 B-
262 TAC HOSE 3858 0.07 0.15 2.789 C+
263 TBC HOSE 2175 0.15 0.15 2.280 B
264 TCH HOSE 0 0 0 737.778 B+
265 TCL HOSE 4285 0.11 0.16 5.693 B
266 TCM HOSE 2264 0.04 0.13 203.575 B+
267 TCO HOSE 1639 0.12 0.14 18.099 B-
268 TCR HOSE 1082 0.04 0.07 22.978 B-
269 TCT HOSE 5396 0.25 0.26 7.910 B+
270 TDC HOSE 1362 0.02 0.13 37.843 C+
271 TDH HOSE 1516 0.04 0.06 128.577 B+
272 TDW HOSE 2466 0.06 0.15 374 C-
273 THG HOSE 6662 0.12 0.34 8.773 C+
274 TIC HOSE 1727 0.16 0.16 3.394 B-
275 TIE HOSE -1674 -0.06 -0.07 41.702 C
276 TIP HOSE 0 0.18 0.22 22.781 B-
277 TIX HOSE 2863 0.06 0.12 4.267 B-
278 TLG HOSE 6091 0.16 0.24 1.140 A-
279 TLH HOSE 1784 0.06 0.13 1.011.915 B+
280 TMP HOSE 1484 0.07 0.11 1.638 B
281 TMS HOSE 4940 0.08 0.15 3.103 B+
282 TMT HOSE 1450 0.03 0.13 51.236 C+
283 TNA HOSE 11478 0.1 0.31 40.907 B-
284 TNC HOSE 839 0.05 0.05 5.927 B-
285 TNT HOSE 356 0.02 0.03 491.712 B-
286 TPC HOSE 902 0.04 0.06 5.644 B-
287 TRA HOSE 6127 0.18 0.23 3.064 A
288 TRC HOSE 2645 0.05 0.06 112.583 A-
289 TS4 HOSE 594 0.01 0.03 2.214 C-
290 TSC HOSE 143 0.01 0.01 803.061 B+
291 TTF HOSE -10048 -0.44 10 304.023 C+
292 TV1 HOSE 1254 0.02 0.11 7.694 C
293 TVS HOSE 311 15.31 0 3.749 B
294 TYA HOSE 2567 0.11 0.18 49.287 B-
295 UDC HOSE -1017 -0.03 -0.09 11.269 C
296 UIC HOSE 4217 0.08 0.16 19.139 B-
297 VAF HOSE 1311 0.09 0.11 4.854 B
298 VCB HOSE 2532 0.01 0.14 958.959 A
299 VCF HOSE 13549 0.13 0.19 2.085 B
300 VFG HOSE 7762 0.1 0.19 10.972 B
301 VHC HOSE 5712 0.11 0.22 178.229 A-
302 VHG HOSE -37 0 0 2.208.310 B+
303 VIC HOSE 723 0.02 0.08 654.318 B+
304 VID HOSE 319 0.02 0.03 2.085 C+
305 VIP HOSE 1593 0.06 0.1 54.590 B+
306 VIS HOSE 157 0 0.01 156.237 B-
307 VMD HOSE 1064 0 0.06 246 C+
308 VNA HOSE -1476 -0.03 -0.23 9.293 C-
309 VNE HOSE 12 0 0 273.198 A-
310 VNG HOSE 682 0.02 0.04 35.879 C+
311 VNH HOSE -3340 -1.01 -3.16 11.343 C
312 VNL HOSE 2700 0.07 0.13 2.445 B-
313 VNM HOSE 6488 0.34 0.45 1.359.144 A+
314 VNS HOSE 4606 0.1 0.19 90.299 B+
315 VOS HOSE -1887 -0.06 -0.34 58.756 C+
316 VPH HOSE 2258 0.07 0.19 32.022 B-
317 VPK HOSE 1024 0.02 0.05 1.091 C+
318 VPS HOSE 3358 0.16 0.24 4.711 B
319 VRC HOSE 158 0.01 0.01 138.298 B-
320 VSC HOSE 5142 0.1 0.16 84.799 A-
321 VSH HOSE 1166 0.04 0.08 95.337 B+
322 VSI HOSE 1623 0.06 0.11 10.733 C+
323 VTB HOSE 930 0.02 0.05 1.494 C+
324 VTO HOSE 1228 0.05 0.09 66.475 B