FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AAM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AAM] 21/11/2018 13.45 13 13.45 13 2.160 Bán
2 [HOSE.AAM] 20/11/2018 13.45 12.85 13.45 12.85 3.670 Bán
3 [HOSE.AAM] 19/11/2018 13.15 13.15 13.5 13.3 3.800 Theo dõi
4 [HOSE.AAM] 16/11/2018 13 12.9 13.2 13.2 5.150 Theo dõi
5 [HOSE.AAM] 15/11/2018 12.95 12.95 13.5 13.5 1.810 Theo dõi
6 [HOSE.AAM] 14/11/2018 12.9 12.9 13.5 12.95 6.270 Theo dõi
7 [HOSE.AAM] 13/11/2018 12.65 12.65 13.5 12.9 13.700 Theo dõi
8 [HOSE.AAM] 12/11/2018 13 12.8 13.85 12.95 10.720 Theo dõi
9 [HOSE.AAM] 09/11/2018 14 13.15 14.15 13.25 2.680 Theo dõi
10 [HOSE.AAM] 08/11/2018 13.5 13.5 14.3 13.5 12.030 Mua
11 [HOSE.AAM] 07/11/2018 14.2 14.2 14.45 14.45 67.250 Mua
12 [HOSE.AAM] 06/11/2018 14 13.3 14.5 14.5 25.660 Mua
13 [HOSE.AAM] 05/11/2018 14 13.4 14 14 7.880 Mua
14 [HOSE.AAM] 02/11/2018 13.7 13.7 14 14 8.490 Mua
15 [HOSE.AAM] 01/11/2018 13.3 13.3 13.75 13.7 4.040 Mua
16 [HOSE.AAM] 31/10/2018 13.25 13.2 13.5 13.2 3.990 Mua
17 [HOSE.AAM] 30/10/2018 13.25 12.55 13.3 13.3 5.590 Mua
18 [HOSE.AAM] 29/10/2018 13 12.45 13 13 5.870 Mua
19 [HOSE.AAM] 26/10/2018 12.9 12.55 12.95 12.9 220 Mua
20 [HOSE.AAM] 25/10/2018 13.3 12.55 13.3 12.55 1.880 Mua