FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AAM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AAM] 15/12/2017 10.35 10.3 10.35 10.3 120 Bán
2 [HOSE.AAM] 14/12/2017 10.35 10.35 10.35 10.35 10 Theo dõi
3 [HOSE.AAM] 13/12/2017 10 10 10.2 10.2 5.260 Bán
4 [HOSE.AAM] 12/12/2017 9.83 9.83 10.2 10.2 220 Bán
5 [HOSE.AAM] 11/12/2017 9.68 9.68 10 10 2.090 Bán
6 [HOSE.AAM] 08/12/2017 10.2 10.2 10.25 10.25 7.210 Bán
7 [HOSE.AAM] 07/12/2017 10.15 10.15 10.2 10.2 2.000 Bán
8 [HOSE.AAM] 06/12/2017 10.1 10.1 10.4 10.4 3.010 Theo dõi
9 [HOSE.AAM] 04/12/2017 9.85 9.8 10.4 10.4 9.370 Theo dõi
10 [HOSE.AAM] 01/12/2017 9.8 9.8 10.45 10.45 2.330 Theo dõi
11 [HOSE.AAM] 30/11/2017 9.8 9.8 10.45 10.45 40 Theo dõi
12 [HOSE.AAM] 28/11/2017 10 10 10.5 10.5 510 Mua
13 [HOSE.AAM] 27/11/2017 10.5 10.5 10.5 10.5 10 Mua
14 [HOSE.AAM] 24/11/2017 10.5 10.5 10.5 10.5 980 Mua
15 [HOSE.AAM] 23/11/2017 10.5 10.5 10.5 10.5 490 Mua
16 [HOSE.AAM] 22/11/2017 10.6 10.5 10.6 10.5 640 Mua
17 [HOSE.AAM] 21/11/2017 10.5 10.5 10.6 10.6 1.420 Mua
18 [HOSE.AAM] 20/11/2017 10.55 10.55 10.6 10.6 60 Mua
19 [HOSE.AAM] 17/11/2017 10.2 10.2 10.2 10.2 100 Theo dõi
20 [HOSE.AAM] 16/11/2017 10.25 10.25 10.25 10.25 110 Theo dõi