FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ABT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ABT] 20/09/2018 34.5 34.5 34.5 34.5 300 Theo dõi
2 [HOSE.ABT] 19/09/2018 34.5 34.5 34.5 34.5 500 Theo dõi
3 [HOSE.ABT] 18/09/2018 35 35 35 35 40 Theo dõi
4 [HOSE.ABT] 14/09/2018 35 35 35 35 50 Theo dõi
5 [HOSE.ABT] 13/09/2018 33.45 33.45 35 35 360 Theo dõi
6 [HOSE.ABT] 12/09/2018 33.5 33.45 33.5 33.45 920 Bán
7 [HOSE.ABT] 11/09/2018 35 33.9 35 33.9 410 Theo dõi
8 [HOSE.ABT] 10/09/2018 34 34 34 34 20 Theo dõi
9 [HOSE.ABT] 06/09/2018 35 35 36 36 20 Mua
10 [HOSE.ABT] 05/09/2018 34.3 34.3 34.3 34.3 90 Theo dõi
11 [HOSE.ABT] 04/09/2018 35 34.3 35 34.3 140 Theo dõi
12 [HOSE.ABT] 31/08/2018 35 35 35 35 10 Theo dõi
13 [HOSE.ABT] 29/08/2018 34.5 34.5 34.8 34.5 160 Bán
14 [HOSE.ABT] 28/08/2018 34.8 34.8 34.8 34.8 300 Bán
15 [HOSE.ABT] 27/08/2018 35.8 35.8 35.8 35.8 30 Theo dõi
16 [HOSE.ABT] 24/08/2018 33.8 33.8 35 34.8 670 Bán
17 [HOSE.ABT] 23/08/2018 34 34 34 34 10 Bán
18 [HOSE.ABT] 22/08/2018 34.05 34.05 34.05 34.05 100 Bán
19 [HOSE.ABT] 21/08/2018 35 34.1 35 34.1 120 Bán
20 [HOSE.ABT] 20/08/2018 34.1 34.1 34.1 34.1 30 Bán