FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ABT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ABT] 14/05/2019 38.5 38.5 38.5 38.5 30 Bán
2 [HOSE.ABT] 13/05/2019 38.45 38.45 39 39 780 Theo dõi
3 [HOSE.ABT] 09/05/2019 38.05 38.05 38.05 38.05 100 Bán
4 [HOSE.ABT] 07/05/2019 40.8 40.65 40.8 40.8 330 Mua
5 [HOSE.ABT] 06/05/2019 38.45 38.45 39 39 330 Bán
6 [HOSE.ABT] 02/05/2019 38.45 38.45 38.45 38.45 120 Bán
7 [HOSE.ABT] 26/04/2019 38.45 38.45 38.45 38.45 20 Bán
8 [HOSE.ABT] 25/04/2019 38 38 38 38 100 Bán
9 [HOSE.ABT] 23/04/2019 38 38 38 38 250 Bán
10 [HOSE.ABT] 19/04/2019 39.1 38 39.1 38 3.050 Bán
11 [HOSE.ABT] 17/04/2019 40 39.6 40 39.6 260 Bán
12 [HOSE.ABT] 16/04/2019 40 40 40 40 140 Bán
13 [HOSE.ABT] 11/04/2019 40 40 40.05 40 940 Bán
14 [HOSE.ABT] 09/04/2019 40.5 40 40.5 40 260 Bán
15 [HOSE.ABT] 08/04/2019 39.75 39.75 41.3 40 1.200 Bán
16 [HOSE.ABT] 05/04/2019 40 40 40 40 20 Bán
17 [HOSE.ABT] 04/04/2019 40 40 40 40 1.050 Bán
18 [HOSE.ABT] 03/04/2019 40.7 40 40.7 40 1.280 Bán
19 [HOSE.ABT] 02/04/2019 40.8 39.6 40.8 40.7 90 Bán
20 [HOSE.ABT] 01/04/2019 40 39.6 40 40 3.660 Bán