FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ABT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ABT] 22/03/2019 41 41 41 41 200 Bán
2 [HOSE.ABT] 21/03/2019 41 40.5 41 40.6 1.040 Bán
3 [HOSE.ABT] 20/03/2019 41.05 40.1 41.05 40.1 5.000 Bán
4 [HOSE.ABT] 19/03/2019 41.05 41.05 41.05 41.05 20 Bán
5 [HOSE.ABT] 15/03/2019 42.5 42.5 42.5 42.5 170 Bán
6 [HOSE.ABT] 14/03/2019 42 41.65 42.5 41.65 6.270 Bán
7 [HOSE.ABT] 11/03/2019 42.5 41.5 42.5 41.5 560 Bán
8 [HOSE.ABT] 08/03/2019 42.9 42.9 42.9 42.9 110 Bán
9 [HOSE.ABT] 07/03/2019 42.5 41.55 42.95 42.95 70 Bán
10 [HOSE.ABT] 06/03/2019 43 43 43 43 10 Bán
11 [HOSE.ABT] 05/03/2019 43.45 43.45 43.45 43.45 10 Theo dõi
12 [HOSE.ABT] 04/03/2019 43 43 43 43 270 Bán
13 [HOSE.ABT] 01/03/2019 42.5 42.5 43.5 43 370 Bán
14 [HOSE.ABT] 28/02/2019 43.5 42.5 43.5 42.5 1.010 Bán
15 [HOSE.ABT] 27/02/2019 44.3 44 44.3 44 360 Theo dõi
16 [HOSE.ABT] 26/02/2019 43.5 43 43.5 43 220 Bán
17 [HOSE.ABT] 25/02/2019 43.95 43.95 43.95 43.95 80 Bán
18 [HOSE.ABT] 22/02/2019 44.45 43.95 44.45 43.95 20 Bán
19 [HOSE.ABT] 21/02/2019 43.5 43 43.5 43 370 Theo dõi
20 [HOSE.ABT] 20/02/2019 45 43.5 45 43.5 30 Theo dõi