FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ABT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ABT] 17/07/2018 38 38 38 38 1.000 Theo dõi
2 [HOSE.ABT] 16/07/2018 36.7 36.7 38 38 1.300 Theo dõi
3 [HOSE.ABT] 13/07/2018 38.6 38.6 38.6 38.6 300 Mua
4 [HOSE.ABT] 12/07/2018 38.8 38 38.6 38.6 3.060 Mua
5 [HOSE.ABT] 11/07/2018 38 37.5 38.8 38.8 2.840 Mua
6 [HOSE.ABT] 10/07/2018 38.7 38 39 38 3.600 Mua
7 [HOSE.ABT] 09/07/2018 39.3 39.3 39.3 39.3 10 Mua
8 [HOSE.ABT] 06/07/2018 35.05 35 38 38 1.030 Mua
9 [HOSE.ABT] 05/07/2018 37.5 35.85 37.5 35.85 1.550 Theo dõi
10 [HOSE.ABT] 04/07/2018 35.85 35.85 38.5 38.5 150 Mua
11 [HOSE.ABT] 02/07/2018 35.65 35.65 38.75 38.5 80 Mua
12 [HOSE.ABT] 29/06/2018 38.45 38 38.9 38 760 Mua
13 [HOSE.ABT] 28/06/2018 38 38 38 38 1.390 Mua
14 [HOSE.ABT] 27/06/2018 38.45 38.45 38.45 38.45 10 Mua
15 [HOSE.ABT] 26/06/2018 38.45 38.45 38.45 38.45 10 Mua
16 [HOSE.ABT] 22/06/2018 38.2 38 38.2 38 70 Mua
17 [HOSE.ABT] 21/06/2018 37.5 37.45 37.5 37.45 2.030 Mua
18 [HOSE.ABT] 20/06/2018 37.4 37.4 37.4 37.4 50 Mua
19 [HOSE.ABT] 19/06/2018 37.5 37.4 37.5 37.4 10.060 Mua
20 [HOSE.ABT] 18/06/2018 36.05 36.05 38.2 37.5 7.460 Mua