FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACC] 17/05/2018 20.1 20.1 20.1 20.1 2.200 Bán
2 [HOSE.ACC] 16/05/2018 20.1 20.1 20.2 20.2 5.320 Bán
3 [HOSE.ACC] 15/05/2018 20.1 20.1 20.1 20.1 90 Bán
4 [HOSE.ACC] 14/05/2018 20 20 20.2 20.2 440 Bán
5 [HOSE.ACC] 10/05/2018 19.8 19.8 19.8 19.8 100 Bán
6 [HOSE.ACC] 09/05/2018 20.1 20 20.1 20 230 Bán
7 [HOSE.ACC] 08/05/2018 21 20 21 20 40 Bán
8 [HOSE.ACC] 07/05/2018 20 20 20 20 30 Bán
9 [HOSE.ACC] 04/05/2018 19.5 19.5 20 20 540 Theo dõi
10 [HOSE.ACC] 03/05/2018 20.3 20.3 21.6 20.8 150 Mua
11 [HOSE.ACC] 02/05/2018 20.4 21.5 21.8 21.8 1.500 Mua
12 [HOSE.ACC] 27/04/2018 20.35 19.2 20.4 20.4 50 Mua
13 [HOSE.ACC] 26/04/2018 19.8 19.8 20.4 20.4 50 Theo dõi
14 [HOSE.ACC] 24/04/2018 19.7 19.7 20 19.7 230 Bán
15 [HOSE.ACC] 23/04/2018 20.6 19.7 20.6 19.7 30 Bán
16 [HOSE.ACC] 20/04/2018 20.8 20.8 20.8 20.8 10 Mua
17 [HOSE.ACC] 19/04/2018 20.45 20.45 21 21 200 Theo dõi
18 [HOSE.ACC] 18/04/2018 20 20 20 20 20 Bán
19 [HOSE.ACC] 17/04/2018 20 18.6 20.45 20.45 340 Theo dõi
20 [HOSE.ACC] 13/04/2018 20.1 20 20.1 20 150 Bán