FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACC] 15/12/2017 20.9 20 20.9 20.4 5.700 Bán
2 [HOSE.ACC] 14/12/2017 21 20 21 20 8.930 Bán
3 [HOSE.ACC] 13/12/2017 21 20 21 21 3.990 Bán
4 [HOSE.ACC] 11/12/2017 21 21 21.3 21.3 310 Bán
5 [HOSE.ACC] 08/12/2017 21 21 21 21 200 Bán
6 [HOSE.ACC] 07/12/2017 20.9 20.7 21 21 4.020 Bán
7 [HOSE.ACC] 06/12/2017 21 20.8 21.5 21.4 8.570 Bán
8 [HOSE.ACC] 05/12/2017 21.5 21 21.5 21.3 9.320 Bán
9 [HOSE.ACC] 04/12/2017 21.5 21.5 22.4 21.9 3.540 Theo dõi
10 [HOSE.ACC] 01/12/2017 22 21.5 22 22 4.830 Theo dõi
11 [HOSE.ACC] 30/11/2017 21.45 21.45 22.2 22 1.190 Bán
12 [HOSE.ACC] 29/11/2017 21.6 21.45 23 22.2 5.870 Bán
13 [HOSE.ACC] 28/11/2017 21.7 21.3 21.7 21.7 5.330 Bán
14 [HOSE.ACC] 27/11/2017 22.1 21 22.1 21.8 11.300 Bán
15 [HOSE.ACC] 24/11/2017 22 21 22 21 7.380 Bán
16 [HOSE.ACC] 23/11/2017 21.65 21.5 22.4 22.4 2.590 Bán
17 [HOSE.ACC] 22/11/2017 22 21.65 22.3 22 1.710 Bán
18 [HOSE.ACC] 21/11/2017 22 21.65 22 22 1.020 Bán
19 [HOSE.ACC] 20/11/2017 22.2 21.8 22.3 22.1 1.280 Bán
20 [HOSE.ACC] 17/11/2017 21.8 21.8 22.5 22.2 3.330 Bán