FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACC] 22/03/2019 21.4 20 21.4 21.3 2.130 Bán
2 [HOSE.ACC] 21/03/2019 21.3 21.3 21.5 21.5 30 Bán
3 [HOSE.ACC] 20/03/2019 21.4 21.3 21.6 21.3 720 Bán
4 [HOSE.ACC] 19/03/2019 21.8 21.6 22 21.6 120 Bán
5 [HOSE.ACC] 18/03/2019 21.6 21.6 21.8 21.6 360 Bán
6 [HOSE.ACC] 15/03/2019 21.3 21.3 22 21.85 70 Mua
7 [HOSE.ACC] 14/03/2019 21.6 21.3 21.9 21.3 200 Theo dõi
8 [HOSE.ACC] 13/03/2019 21.9 21.1 21.9 21.6 110 Theo dõi
9 [HOSE.ACC] 12/03/2019 21.15 21.15 21.6 21.6 90 Theo dõi
10 [HOSE.ACC] 11/03/2019 21.75 21.7 21.75 21.7 1.010 Mua
11 [HOSE.ACC] 07/03/2019 21.75 21.75 21.75 21.75 70 Mua
12 [HOSE.ACC] 06/03/2019 21.9 21.8 21.9 21.8 50 Mua
13 [HOSE.ACC] 05/03/2019 21.9 21.8 21.9 21.85 2.000 Mua
14 [HOSE.ACC] 04/03/2019 21.75 21.75 22 21.85 60 Mua
15 [HOSE.ACC] 01/03/2019 21.75 21.75 21.75 21.75 40 Mua
16 [HOSE.ACC] 28/02/2019 21.9 21 21.9 21.7 1.090 Mua
17 [HOSE.ACC] 27/02/2019 21.45 21 21.45 21.4 1.030 Bán
18 [HOSE.ACC] 26/02/2019 21.45 20.95 21.45 21.3 930 Bán
19 [HOSE.ACC] 25/02/2019 22.5 20.95 22.5 20.95 1.930 Bán
20 [HOSE.ACC] 22/02/2019 21.5 20.5 22.5 21.4 2.290 Theo dõi