FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACC] 25/06/2019 20 20 20 20 6.510 Theo dõi
2 [HOSE.ACC] 24/06/2019 20 19.8 20 20 5.970 Theo dõi
3 [HOSE.ACC] 21/06/2019 20.5 19.8 20.5 19.8 13.120 Theo dõi
4 [HOSE.ACC] 20/06/2019 19.5 19.5 20.45 20.45 40 Mua
5 [HOSE.ACC] 19/06/2019 20.6 20.6 20.6 20.6 40 Mua
6 [HOSE.ACC] 18/06/2019 20.6 20.6 20.6 20.6 10 Mua
7 [HOSE.ACC] 17/06/2019 20.7 20.6 20.7 20.6 30 Mua
8 [HOSE.ACC] 14/06/2019 20.8 19.4 20.8 20.7 50 Mua
9 [HOSE.ACC] 13/06/2019 20.8 20.8 20.8 20.8 10 Mua
10 [HOSE.ACC] 11/06/2019 20.8 20.8 20.8 20.8 30 Mua
11 [HOSE.ACC] 10/06/2019 19.2 19.2 20.3 20.3 220 Mua
12 [HOSE.ACC] 07/06/2019 20.1 19.15 20.1 19.15 50 Bán
13 [HOSE.ACC] 06/06/2019 20.1 19.1 20.1 19.1 4.120 Theo dõi
14 [HOSE.ACC] 05/06/2019 20.2 19 20.2 20.15 5.900 Mua
15 [HOSE.ACC] 04/06/2019 20.3 20.3 20.3 20.3 4.500 Mua
16 [HOSE.ACC] 03/06/2019 20.8 20.3 20.8 20.3 1.580 Mua
17 [HOSE.ACC] 31/05/2019 20.45 19.65 20.45 20.3 130 Mua
18 [HOSE.ACC] 30/05/2019 19.2 19.2 20.8 20.8 110 Mua
19 [HOSE.ACC] 29/05/2019 20 20 20.45 20.45 20 Mua
20 [HOSE.ACC] 28/05/2019 20 20 20.5 20 2.240 Mua