FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACL] 14/11/2018 39 37.2 41.4 37.2 73.490 Mua
2 [HOSE.ACL] 13/11/2018 36.1 36.1 39.4 39.2 88.330 Quá mua
3 [HOSE.ACL] 12/11/2018 34.75 32.1 36.9 36.9 141.600 Quá mua
4 [HOSE.ACL] 09/11/2018 34 33.1 34.5 34.5 80.990 Quá mua
5 [HOSE.ACL] 08/11/2018 32.25 31.95 32.25 32.25 39.370 Quá mua
6 [HOSE.ACL] 07/11/2018 28.5 28.4 30.15 30.15 107.570 Quá mua
7 [HOSE.ACL] 06/11/2018 27.05 27.05 28.4 28.2 33.950 Mua
8 [HOSE.ACL] 05/11/2018 27.1 27.05 28.9 27.05 45.970 Mua
9 [HOSE.ACL] 02/11/2018 27.3 26.1 29.1 29 65.970 Quá mua
10 [HOSE.ACL] 01/11/2018 27.2 25.65 27.4 27.3 112.580 Quá mua
11 [HOSE.ACL] 31/10/2018 25.65 25.65 25.65 25.65 126.750 Quá mua
12 [HOSE.ACL] 30/10/2018 24 24 24 24 135.420 Quá mua
13 [HOSE.ACL] 29/10/2018 22 22 22.45 22.45 81.500 Mua
14 [HOSE.ACL] 26/10/2018 19.5 19.5 21.2 21 56.980 Mua
15 [HOSE.ACL] 25/10/2018 19.7 19.7 19.95 19.95 2.020 Mua
16 [HOSE.ACL] 24/10/2018 19.5 19.4 20.2 20.2 32.470 Mua
17 [HOSE.ACL] 23/10/2018 19 19 19.8 19.5 26.020 Mua
18 [HOSE.ACL] 22/10/2018 18.5 18.5 19 19 19.810 Mua
19 [HOSE.ACL] 19/10/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 6.510 Theo dõi
20 [HOSE.ACL] 18/10/2018 17 16.9 18.5 18.5 11.290 Bán