FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACL] 13/12/2017 8.49 8 8.7 8.7 10.030 Theo dõi
2 [HOSE.ACL] 12/12/2017 8.56 8.3 8.56 8.3 170 Bán
3 [HOSE.ACL] 11/12/2017 8.6 8.26 8.82 8.26 60 Bán
4 [HOSE.ACL] 08/12/2017 8.25 8.25 8.25 8.25 40 Bán
5 [HOSE.ACL] 07/12/2017 8.54 8.49 8.54 8.49 110 Bán
6 [HOSE.ACL] 06/12/2017 8.49 8.49 8.49 8.49 10 Bán
7 [HOSE.ACL] 05/12/2017 8.3 8.3 8.6 8.3 1.270 Bán
8 [HOSE.ACL] 04/12/2017 8.2 8.2 8.67 8.25 7.830 Theo dõi
9 [HOSE.ACL] 30/11/2017 8.67 8.67 8.67 8.67 20 Mua
10 [HOSE.ACL] 27/11/2017 8.1 8.1 8.67 8.67 50 Mua
11 [HOSE.ACL] 24/11/2017 8.07 8.07 8.68 8.68 130 Mua
12 [HOSE.ACL] 22/11/2017 8.3 8.3 8.67 8.67 8.750 Mua
13 [HOSE.ACL] 20/11/2017 8.7 8.7 8.7 8.7 20 Mua
14 [HOSE.ACL] 16/11/2017 8.58 8.58 8.58 8.58 1.630 Bán
15 [HOSE.ACL] 15/11/2017 8.58 8.57 8.58 8.58 850 Bán
16 [HOSE.ACL] 14/11/2017 8.01 8.01 8.58 8.58 30 Bán
17 [HOSE.ACL] 10/11/2017 8.53 8.53 8.58 8.58 50 Bán
18 [HOSE.ACL] 07/11/2017 8.11 8.11 8.58 8.58 20 Bán
19 [HOSE.ACL] 01/11/2017 8.11 8.11 8.6 8.6 40 Bán
20 [HOSE.ACL] 30/10/2017 8.5 8.5 8.6 8.6 310 Theo dõi