FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACL] 22/03/2019 38.4 37.6 38.4 37.8 7.690 Bán
2 [HOSE.ACL] 21/03/2019 38.95 37.55 38.95 37.55 17.870 Bán
3 [HOSE.ACL] 20/03/2019 39 37.6 39 38.75 19.280 Mua
4 [HOSE.ACL] 19/03/2019 39.6 38.3 39.6 39 34.760 Mua
5 [HOSE.ACL] 18/03/2019 37.5 37.5 39.45 39.3 113.660 Mua
6 [HOSE.ACL] 15/03/2019 37.3 36 37.3 37.1 37.570 Bán
7 [HOSE.ACL] 14/03/2019 37.8 36.6 37.8 37 14.030 Bán
8 [HOSE.ACL] 13/03/2019 37.9 37.3 37.9 37.35 8.090 Bán
9 [HOSE.ACL] 12/03/2019 36.7 36.7 38.9 37.2 25.960 Bán
10 [HOSE.ACL] 11/03/2019 38.1 36.7 38.9 36.7 44.090 Bán
11 [HOSE.ACL] 08/03/2019 39.2 38.1 39.2 38.1 23.000 Bán
12 [HOSE.ACL] 07/03/2019 39.2 38.8 39.7 39.2 30.520 Bán
13 [HOSE.ACL] 06/03/2019 39.2 39.05 39.5 39.05 11.660 Bán
14 [HOSE.ACL] 05/03/2019 39.5 39.2 39.9 39.2 75.430 Bán
15 [HOSE.ACL] 04/03/2019 39.45 39 40.4 39.5 68.170 Theo dõi
16 [HOSE.ACL] 01/03/2019 39.3 38.8 40.9 39.45 21.580 Theo dõi
17 [HOSE.ACL] 28/02/2019 39.7 38.6 40 39.3 21.520 Bán
18 [HOSE.ACL] 27/02/2019 38.5 38.5 40.4 39.7 21.920 Theo dõi
19 [HOSE.ACL] 26/02/2019 40.2 38.5 40.65 38.5 41.640 Bán
20 [HOSE.ACL] 25/02/2019 39.35 38.4 40.45 40.2 11.740 Bán