FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACL] 20/09/2018 13.05 13.05 14.85 14.85 1.530 Mua
2 [HOSE.ACL] 19/09/2018 14.5 13.6 14.85 14 30.450 Mua
3 [HOSE.ACL] 18/09/2018 12.7 12.7 13.9 13.9 1.150 Mua
4 [HOSE.ACL] 17/09/2018 12.5 12.5 13 13 2.650 Mua
5 [HOSE.ACL] 14/09/2018 12 12 12.5 12.5 8.330 Mua
6 [HOSE.ACL] 13/09/2018 12.1 11.7 12.1 12 1.240 Mua
7 [HOSE.ACL] 12/09/2018 11.65 11.65 12 12 7.000 Mua
8 [HOSE.ACL] 11/09/2018 12.1 11.65 12.2 11.65 110 Theo dõi
9 [HOSE.ACL] 10/09/2018 11.65 11.65 11.95 11.65 100 Mua
10 [HOSE.ACL] 07/09/2018 12.5 11.65 12.5 11.65 5.790 Mua
11 [HOSE.ACL] 06/09/2018 11.9 11.5 12.5 12.5 1.100 Mua
12 [HOSE.ACL] 05/09/2018 11.9 11.9 11.9 11.9 10 Mua
13 [HOSE.ACL] 04/09/2018 11.3 11.3 12 11.5 1.030 Mua
14 [HOSE.ACL] 31/08/2018 11.5 11.5 12.2 12 10.030 Mua
15 [HOSE.ACL] 30/08/2018 12.2 12.2 12.2 12.2 10 Mua
16 [HOSE.ACL] 28/08/2018 12.2 12.2 12.2 12.2 20 Mua
17 [HOSE.ACL] 27/08/2018 11.45 11.45 12 12 5.840 Mua
18 [HOSE.ACL] 24/08/2018 11.85 11.8 11.85 11.8 6.730 Mua
19 [HOSE.ACL] 23/08/2018 10.4 10.4 11.1 11.1 9.740 Theo dõi
20 [HOSE.ACL] 22/08/2018 10.45 10 10.6 10.4 560 Bán