FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACL] 17/07/2018 10 10 10 10 35.200 Theo dõi
2 [HOSE.ACL] 16/07/2018 10.7 10.1 10.7 10.1 3.710 Mua
3 [HOSE.ACL] 13/07/2018 10 10 10 10 280.200 Mua
4 [HOSE.ACL] 12/07/2018 10 10 10 10 137.540 Mua
5 [HOSE.ACL] 11/07/2018 10 10 10 10 100.850 Mua
6 [HOSE.ACL] 10/07/2018 10 10 10 10 84.280 Mua
7 [HOSE.ACL] 09/07/2018 10 10 10 10 30.020 Mua
8 [HOSE.ACL] 06/07/2018 10 10 10 10 70.430 Mua
9 [HOSE.ACL] 05/07/2018 10 10 10 10 53.900 Mua
10 [HOSE.ACL] 04/07/2018 10 10 10 10 99.950 Mua
11 [HOSE.ACL] 03/07/2018 10 10 10 10 42.700 Mua
12 [HOSE.ACL] 02/07/2018 10 10 10 10 2.200 Mua
13 [HOSE.ACL] 28/06/2018 10 10 10 10 35.000 Mua
14 [HOSE.ACL] 27/06/2018 10 10 10 10 30.000 Theo dõi
15 [HOSE.ACL] 26/06/2018 10 10 10 10 5.100 Theo dõi
16 [HOSE.ACL] 25/06/2018 10 10 10 10 5.010 Theo dõi
17 [HOSE.ACL] 22/06/2018 10 10 10 10 28.010 Theo dõi
18 [HOSE.ACL] 21/06/2018 10 10 10 10 67.110 Theo dõi
19 [HOSE.ACL] 20/06/2018 10 10 10 10 96.180 Theo dõi
20 [HOSE.ACL] 19/06/2018 10 10 10.2 10 128.130 Theo dõi