FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACL] 16/05/2019 40 39.7 40.3 39.7 28.570 Bán
2 [HOSE.ACL] 15/05/2019 40.95 39.7 40.95 39.7 45.190 Bán
3 [HOSE.ACL] 14/05/2019 40.6 40 40.95 40.05 42.290 Bán
4 [HOSE.ACL] 13/05/2019 40.75 40.5 41.5 41.2 31.860 Mua
5 [HOSE.ACL] 10/05/2019 39.8 39.8 41.4 40.75 81.140 Theo dõi
6 [HOSE.ACL] 09/05/2019 39.95 39 40.25 39.95 84.720 Bán
7 [HOSE.ACL] 08/05/2019 40 39.25 40.8 39.95 41.080 Bán
8 [HOSE.ACL] 07/05/2019 40.35 40 42 40.85 87.900 Bán
9 [HOSE.ACL] 06/05/2019 40 39 41.5 41.5 69.940 Theo dõi
10 [HOSE.ACL] 03/05/2019 40.5 40 41 40 41.520 Bán
11 [HOSE.ACL] 02/05/2019 42.95 40.55 42.95 41 57.260 Bán
12 [HOSE.ACL] 26/04/2019 41.1 41.1 43 42 61.710 Mua
13 [HOSE.ACL] 25/04/2019 42.85 41.35 42.85 41.6 27.650 Mua
14 [HOSE.ACL] 24/04/2019 41 41 42.4 42 37.900 Mua
15 [HOSE.ACL] 23/04/2019 41 40.05 41 41 29.200 Mua
16 [HOSE.ACL] 22/04/2019 42.1 41 42.7 41.05 52.170 Mua
17 [HOSE.ACL] 19/04/2019 40 40 43 42.1 77.560 Mua
18 [HOSE.ACL] 18/04/2019 42.1 41.5 43.9 42.1 53.280 Mua
19 [HOSE.ACL] 17/04/2019 46 42.8 46.4 42.8 148.020 Mua
20 [HOSE.ACL] 16/04/2019 44 43.3 47.3 46 146.350 Mua