FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ACL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ACL] 22/08/2019 34 33 34 33.7 19.940 Bán
2 [HOSE.ACL] 21/08/2019 34.8 33.9 34.9 34 16.710 Theo dõi
3 [HOSE.ACL] 20/08/2019 34.3 34.3 34.9 34.8 14.220 Mua
4 [HOSE.ACL] 19/08/2019 34.8 33.9 34.8 34.8 10.310 Theo dõi
5 [HOSE.ACL] 16/08/2019 34.8 34 34.8 34.3 3.480 Bán
6 [HOSE.ACL] 15/08/2019 33.7 33.7 34.6 34.2 12.970 Bán
7 [HOSE.ACL] 14/08/2019 35.8 34.5 35.8 34.6 21.860 Bán
8 [HOSE.ACL] 13/08/2019 34.5 33.9 35 34.5 22.600 Bán
9 [HOSE.ACL] 12/08/2019 35.3 34 35.3 34.9 11.480 Bán
10 [HOSE.ACL] 09/08/2019 35 34.5 35.2 35.2 12.660 Bán
11 [HOSE.ACL] 08/08/2019 33.5 33.5 35.6 35.3 53.290 Bán
12 [HOSE.ACL] 07/08/2019 32.5 31.8 34 33.5 36.750 Bán
13 [HOSE.ACL] 06/08/2019 34.3 31.9 34.3 32 77.690 Bán
14 [HOSE.ACL] 05/08/2019 35.2 33.6 35.2 34.3 36.210 Bán
15 [HOSE.ACL] 02/08/2019 35.8 34 36 35.2 37.740 Bán
16 [HOSE.ACL] 01/08/2019 36.2 35.5 36.5 36.15 16.400 Bán
17 [HOSE.ACL] 31/07/2019 36.6 36 37 36.5 13.240 Bán
18 [HOSE.ACL] 30/07/2019 37.6 36.5 37.6 36.85 5.230 Bán
19 [HOSE.ACL] 29/07/2019 37.45 36.6 37.45 37.1 5.580 Bán
20 [HOSE.ACL] 26/07/2019 37 36.5 37.55 37.45 3.210 Bán