FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ADS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ADS] 22/08/2019 11.3 11.1 11.85 11.85 10.980 Bán
2 [HOSE.ADS] 21/08/2019 11.9 11.7 11.9 11.8 5.050 Bán
3 [HOSE.ADS] 20/08/2019 11.85 11.7 11.9 11.9 10.250 Bán
4 [HOSE.ADS] 19/08/2019 11.5 11.4 11.7 11.7 5.940 Quá bán
5 [HOSE.ADS] 16/08/2019 12.05 11.5 12.1 11.9 12.360 Quá bán
6 [HOSE.ADS] 15/08/2019 12.2 12.1 12.2 12.1 2.420 Quá bán
7 [HOSE.ADS] 14/08/2019 11.95 11.95 12.3 12.2 7.670 Quá bán
8 [HOSE.ADS] 13/08/2019 12.3 12.3 12.3 12.3 1.730 Bán
9 [HOSE.ADS] 12/08/2019 12.85 12.45 12.85 12.45 4.660 Bán
10 [HOSE.ADS] 09/08/2019 12 12 12.95 12.95 6.330 Bán
11 [HOSE.ADS] 08/08/2019 12.95 12.9 13 12.9 9.620 Bán
12 [HOSE.ADS] 07/08/2019 12.85 12.85 12.9 12.9 9.820 Bán
13 [HOSE.ADS] 06/08/2019 12.85 12.8 12.9 12.9 18.140 Bán
14 [HOSE.ADS] 05/08/2019 12.95 12.85 13 12.85 16.030 Bán
15 [HOSE.ADS] 02/08/2019 12.95 12.95 12.95 12.95 2.550 Bán
16 [HOSE.ADS] 01/08/2019 12.85 12.85 13 12.95 7.840 Bán
17 [HOSE.ADS] 31/07/2019 13.05 12.85 13.05 13 7.440 Bán
18 [HOSE.ADS] 30/07/2019 13 13 13 13 1.970 Bán
19 [HOSE.ADS] 26/07/2019 13.2 13 13.2 13.15 12.900 Bán
20 [HOSE.ADS] 25/07/2019 13.1 13.1 13.2 13.2 14.550 Theo dõi