FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ADS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ADS] 15/12/2017 17.5 17.4 17.55 17.45 13.010 Bán
2 [HOSE.ADS] 14/12/2017 17.3 17.3 17.4 17.4 56.170 Bán
3 [HOSE.ADS] 13/12/2017 17.5 17.3 17.5 17.3 7.140 Bán
4 [HOSE.ADS] 12/12/2017 17.3 16.7 17.6 17.4 24.500 Bán
5 [HOSE.ADS] 11/12/2017 17.7 17.1 17.8 17.1 8.090 Bán
6 [HOSE.ADS] 08/12/2017 18.25 17.85 18.25 18 9.920 Bán
7 [HOSE.ADS] 07/12/2017 18.35 17.95 18.35 18.3 7.960 Bán
8 [HOSE.ADS] 06/12/2017 18.4 18 18.4 18.35 99.480 Bán
9 [HOSE.ADS] 05/12/2017 18 17 18.3 18.3 33.600 Bán
10 [HOSE.ADS] 04/12/2017 18 16.75 18 17.9 72.840 Bán
11 [HOSE.ADS] 01/12/2017 18.5 17.5 18.5 18 66.890 Bán
12 [HOSE.ADS] 30/11/2017 18.7 18.5 18.8 18.6 70.880 Bán
13 [HOSE.ADS] 29/11/2017 18.85 18.45 18.85 18.7 69.790 Bán
14 [HOSE.ADS] 28/11/2017 19.15 18.75 19.2 18.9 16.090 Bán
15 [HOSE.ADS] 27/11/2017 19.05 18.7 19.2 19.2 22.850 Bán
16 [HOSE.ADS] 24/11/2017 19.2 19 19.25 19.1 85.100 Bán
17 [HOSE.ADS] 23/11/2017 18.55 18.55 19.3 19.25 42.340 Bán
18 [HOSE.ADS] 22/11/2017 19.15 18.6 19.2 18.6 216.610 Bán
19 [HOSE.ADS] 21/11/2017 19.75 18.45 19.9 19.2 23.580 Bán
20 [HOSE.ADS] 20/11/2017 20 19.6 20 19.8 20.570 Bán