FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ADS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ADS] 23/03/2018 16.2 16 16.2 16.15 11.350 Bán
2 [HOSE.ADS] 22/03/2018 16.2 16.15 16.25 16.15 6.500 Bán
3 [HOSE.ADS] 21/03/2018 16.2 16 16.2 16.2 36.510 Bán
4 [HOSE.ADS] 20/03/2018 16.25 16 16.3 16 16.300 Bán
5 [HOSE.ADS] 19/03/2018 16.3 16.1 16.3 16.3 15.350 Bán
6 [HOSE.ADS] 16/03/2018 16.3 16 16.4 16.3 19.590 Bán
7 [HOSE.ADS] 15/03/2018 16.1 16 16.2 16.1 9.430 Bán
8 [HOSE.ADS] 14/03/2018 16.5 16.1 16.5 16.4 9.890 Bán
9 [HOSE.ADS] 13/03/2018 16.6 16.05 16.6 16.5 16.030 Bán
10 [HOSE.ADS] 12/03/2018 16.65 16.6 16.8 16.65 19.660 Theo dõi
11 [HOSE.ADS] 09/03/2018 16.65 16.65 16.75 16.7 15.700 Theo dõi
12 [HOSE.ADS] 08/03/2018 16.7 16.5 16.7 16.65 21.660 Bán
13 [HOSE.ADS] 07/03/2018 16.65 16 16.65 16.6 23.090 Bán
14 [HOSE.ADS] 06/03/2018 16.35 16.1 16.45 16.4 50.700 Bán
15 [HOSE.ADS] 05/03/2018 16.75 16.3 16.75 16.35 10.150 Bán
16 [HOSE.ADS] 02/03/2018 16.8 16.3 16.85 16.85 14.320 Bán
17 [HOSE.ADS] 01/03/2018 16.75 16.3 17 16.85 35.030 Bán
18 [HOSE.ADS] 28/02/2018 16.9 16.85 16.9 16.85 22.400 Bán
19 [HOSE.ADS] 27/02/2018 15.6 15.6 17 16.9 5.960 Bán
20 [HOSE.ADS] 26/02/2018 17.2 16.3 17.2 16.75 18.520 Bán