FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ADS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ADS] 17/07/2018 15.5 15.25 15.65 15.55 12.660 Bán
2 [HOSE.ADS] 16/07/2018 15.5 15.05 15.5 15.5 12.340 Bán
3 [HOSE.ADS] 13/07/2018 15.3 15.3 15.55 15.55 14.410 Bán
4 [HOSE.ADS] 12/07/2018 15.55 15.1 15.8 15.1 16.390 Bán
5 [HOSE.ADS] 11/07/2018 15.65 15.4 15.65 15.55 11.230 Bán
6 [HOSE.ADS] 10/07/2018 15.5 15.5 15.65 15.65 10.210 Bán
7 [HOSE.ADS] 09/07/2018 15.65 15.5 15.65 15.6 18.870 Bán
8 [HOSE.ADS] 06/07/2018 15.6 15.6 15.65 15.65 11.260 Bán
9 [HOSE.ADS] 05/07/2018 15.5 15.5 15.75 15.65 11.040 Bán
10 [HOSE.ADS] 04/07/2018 15.85 15.5 15.85 15.7 13.020 Bán
11 [HOSE.ADS] 03/07/2018 15.5 15.5 15.6 15.55 12.910 Bán
12 [HOSE.ADS] 02/07/2018 15.85 15.7 15.85 15.75 12.020 Bán
13 [HOSE.ADS] 29/06/2018 15.5 15.5 15.85 15.85 20.200 Theo dõi
14 [HOSE.ADS] 28/06/2018 16 15.85 16 15.85 14.810 Theo dõi
15 [HOSE.ADS] 27/06/2018 15.7 15.7 15.9 15.9 18.750 Theo dõi
16 [HOSE.ADS] 26/06/2018 15.95 15.5 15.95 15.95 19.520 Mua
17 [HOSE.ADS] 25/06/2018 15.95 15.9 16 16 15.100 Theo dõi
18 [HOSE.ADS] 22/06/2018 15.95 15.9 15.95 15.95 14.800 Theo dõi
19 [HOSE.ADS] 21/06/2018 15.9 15.9 15.95 15.95 8.220 Theo dõi
20 [HOSE.ADS] 20/06/2018 15.9 15.85 15.95 15.95 16.750 Theo dõi