FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGF] 15/12/2017 9.1 9.1 9.1 9.1 1.000 Theo dõi
2 [HOSE.AGF] 14/12/2017 9.3 9.04 9.3 9.04 70 Theo dõi
3 [HOSE.AGF] 13/12/2017 9.5 9 9.5 9.03 300 Theo dõi
4 [HOSE.AGF] 12/12/2017 9.35 9 9.35 9 3.980 Theo dõi
5 [HOSE.AGF] 11/12/2017 9.35 9.35 9.35 9.35 9.250 Mua
6 [HOSE.AGF] 08/12/2017 9.38 9.38 9.38 9.38 5.920 Mua
7 [HOSE.AGF] 07/12/2017 9.5 9.5 9.9 9.8 8.140 Mua
8 [HOSE.AGF] 06/12/2017 9.36 9.36 9.5 9.37 12.330 Mua
9 [HOSE.AGF] 05/12/2017 9.17 9.17 9.45 9.36 7.680 Mua
10 [HOSE.AGF] 04/12/2017 9.15 9.15 9.3 9.17 47.420 Mua
11 [HOSE.AGF] 01/12/2017 9.44 8.99 9.44 9.37 8.620 Mua
12 [HOSE.AGF] 30/11/2017 8.52 8.5 8.99 8.99 890 Mua
13 [HOSE.AGF] 29/11/2017 9.22 8.67 9.22 8.99 250 Mua
14 [HOSE.AGF] 28/11/2017 9.1 8.65 9.1 8.65 100 Theo dõi
15 [HOSE.AGF] 27/11/2017 8.6 8.6 9.09 9.09 530 Mua
16 [HOSE.AGF] 24/11/2017 8.56 8.55 9.45 8.6 6.430 Theo dõi
17 [HOSE.AGF] 23/11/2017 9.25 8.6 9.25 9.09 90 Mua
18 [HOSE.AGF] 22/11/2017 8.6 8.6 8.99 8.99 60 Mua
19 [HOSE.AGF] 21/11/2017 9.3 9 9.3 9 40 Mua
20 [HOSE.AGF] 20/11/2017 9.1 9 9.1 9 510 Mua