FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGF] 05/11/2018 5.33 5.33 5.33 5.33 3.450 Bán
2 [HOSE.AGF] 02/11/2018 5.73 5.73 5.73 5.73 12.380 Theo dõi
3 [HOSE.AGF] 01/11/2018 6.14 5.5 6.16 6.16 8.480 Mua
4 [HOSE.AGF] 31/10/2018 5.39 5.39 5.76 5.76 710 Mua
5 [HOSE.AGF] 30/10/2018 5.1 5.1 5.39 5.39 6.720 Bán
6 [HOSE.AGF] 29/10/2018 5.38 5.04 5.68 5.04 2.900 Bán
7 [HOSE.AGF] 26/10/2018 5.04 5.04 5.4 5.38 1.110 Bán
8 [HOSE.AGF] 25/10/2018 5.4 5.4 5.4 5.4 2.300 Bán
9 [HOSE.AGF] 24/10/2018 5.38 5.2 5.69 5.4 9.690 Bán
10 [HOSE.AGF] 23/10/2018 5.38 5.37 5.5 5.37 8.510 Bán
11 [HOSE.AGF] 22/10/2018 6.2 5.77 6.5 5.77 7.170 Bán
12 [HOSE.AGF] 19/10/2018 6.6 6.2 6.6 6.2 9.450 Theo dõi
13 [HOSE.AGF] 18/10/2018 6.15 6.15 6.17 6.17 2.810 Theo dõi
14 [HOSE.AGF] 17/10/2018 5.77 5.77 5.77 5.77 5.160 Bán
15 [HOSE.AGF] 16/10/2018 5.5 5.3 5.5 5.4 7.550 Bán
16 [HOSE.AGF] 15/10/2018 5.91 5.5 5.91 5.5 3.250 Theo dõi
17 [HOSE.AGF] 12/10/2018 5.87 5.87 6.32 5.91 28.430 Theo dõi
18 [HOSE.AGF] 11/10/2018 6.78 6.31 6.31 6.31 2.760 Theo dõi
19 [HOSE.AGF] 10/10/2018 6.78 6.78 6.78 6.78 6.510 Mua
20 [HOSE.AGF] 09/10/2018 7.3 7.29 7.3 7.29 15.380 Mua