FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGF] 17/07/2018 4.47 4.25 4.48 4.48 29.260 Mua
2 [HOSE.AGF] 16/07/2018 4.15 4.15 4.19 4.19 2.370 Mua
3 [HOSE.AGF] 13/07/2018 3.91 3.91 3.92 3.92 2.530 Mua
4 [HOSE.AGF] 12/07/2018 3.43 3.66 3.67 3.67 21.000 Theo dõi
5 [HOSE.AGF] 11/07/2018 3.4 3.4 3.43 3.43 2.460 Theo dõi
6 [HOSE.AGF] 10/07/2018 3.19 3.19 3.21 3.21 21.280 Bán
7 [HOSE.AGF] 09/07/2018 3 3 3 3 20 Bán
8 [HOSE.AGF] 05/07/2018 3.2 3.2 3.2 3.2 10 Bán
9 [HOSE.AGF] 04/07/2018 3.02 3.02 3.03 3.02 8.530 Bán
10 [HOSE.AGF] 03/07/2018 3.24 3.24 3.24 3.24 10 Bán
11 [HOSE.AGF] 02/07/2018 3.47 3.47 3.5 3.47 6.560 Bán
12 [HOSE.AGF] 29/06/2018 3.26 3.26 3.73 3.73 5.510 Bán
13 [HOSE.AGF] 28/06/2018 3.5 3.5 3.5 3.5 500 Bán
14 [HOSE.AGF] 27/06/2018 3.18 3.18 3.42 3.41 16.110 Bán
15 [HOSE.AGF] 26/06/2018 3.6 3.41 3.6 3.41 690 Bán
16 [HOSE.AGF] 25/06/2018 3.71 3.6 3.71 3.6 1.060 Bán
17 [HOSE.AGF] 22/06/2018 3.98 3.71 3.98 3.71 70 Bán
18 [HOSE.AGF] 21/06/2018 3.73 3.73 3.73 3.73 2.010 Bán
19 [HOSE.AGF] 20/06/2018 4 4 4.11 4.01 5.240 Bán
20 [HOSE.AGF] 19/06/2018 4.41 4.11 4.41 4.11 11.850 Bán