FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGF] 25/05/2018 5.33 5.3 5.33 5.3 50 Bán
2 [HOSE.AGF] 23/05/2018 5 5 5.33 5.33 2.250 Bán
3 [HOSE.AGF] 21/05/2018 5 5 5 5 550 Bán
4 [HOSE.AGF] 18/05/2018 5.35 5.35 5.36 5.36 2.760 Bán
5 [HOSE.AGF] 17/05/2018 5.01 5.01 5.01 5.01 90 Bán
6 [HOSE.AGF] 15/05/2018 5.38 5.38 5.38 5.38 10 Theo dõi
7 [HOSE.AGF] 11/05/2018 5.8 5.74 5.8 5.78 320 Mua
8 [HOSE.AGF] 10/05/2018 5.5 5.5 6.17 6.17 11.030 Mua
9 [HOSE.AGF] 07/05/2018 5.8 5.8 5.8 5.8 50 Theo dõi
10 [HOSE.AGF] 27/04/2018 5.7 5.65 5.7 5.65 1.890 Theo dõi
11 [HOSE.AGF] 26/04/2018 5.51 5.5 5.51 5.5 990 Bán
12 [HOSE.AGF] 17/04/2018 5.7 5.7 5.7 5.7 7.000 Theo dõi
13 [HOSE.AGF] 16/04/2018 5.88 5.5 5.88 5.5 20 Bán
14 [HOSE.AGF] 12/04/2018 5.5 5.5 5.5 5.5 950 Bán
15 [HOSE.AGF] 11/04/2018 5.9 5.5 5.9 5.5 90 Theo dõi
16 [HOSE.AGF] 10/04/2018 5.9 5.9 5.9 5.9 10.000 Mua
17 [HOSE.AGF] 09/04/2018 5.5 5.5 5.9 5.9 530 Mua
18 [HOSE.AGF] 06/04/2018 5.61 5.61 5.88 5.88 250 Mua
19 [HOSE.AGF] 05/04/2018 5.7 5.7 5.7 5.7 270 Bán
20 [HOSE.AGF] 04/04/2018 5.7 5.7 5.7 5.7 10 Bán