FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGF] 20/09/2018 4.7 4.7 4.98 4.9 2.760 Mua
2 [HOSE.AGF] 19/09/2018 4.67 4.67 4.67 4.67 12.450 Mua
3 [HOSE.AGF] 18/09/2018 4.1 4.1 4.37 4.37 1.250 Mua
4 [HOSE.AGF] 17/09/2018 3.72 3.72 4.09 4.09 20 Mua
5 [HOSE.AGF] 14/09/2018 4 4 4 4 110 Theo dõi
6 [HOSE.AGF] 13/09/2018 4 4 4.1 4.09 230 Mua
7 [HOSE.AGF] 12/09/2018 3.99 3.99 4 4 430 Bán
8 [HOSE.AGF] 11/09/2018 4 4 4 4 20 Bán
9 [HOSE.AGF] 10/09/2018 4.3 4 4.3 4 30 Bán
10 [HOSE.AGF] 06/09/2018 4.29 4.16 4.3 4.3 1.660 Mua
11 [HOSE.AGF] 05/09/2018 4.17 4.16 4.17 4.16 80 Theo dõi
12 [HOSE.AGF] 04/09/2018 3.51 3.46 3.98 3.9 1.060 Bán
13 [HOSE.AGF] 31/08/2018 3.72 3.72 3.72 3.72 1.110 Bán
14 [HOSE.AGF] 30/08/2018 4 4 4 4 10 Bán
15 [HOSE.AGF] 28/08/2018 4 4 4.1 4.1 20 Bán
16 [HOSE.AGF] 27/08/2018 4 4 4 4 50 Bán
17 [HOSE.AGF] 21/08/2018 4.1 4.1 4.2 4.2 100 Theo dõi
18 [HOSE.AGF] 20/08/2018 4.1 4.1 4.1 4.1 10 Theo dõi
19 [HOSE.AGF] 17/08/2018 4.2 3.88 4.2 3.88 210 Bán
20 [HOSE.AGF] 16/08/2018 4.17 4.17 4.17 4.17 10 Theo dõi