FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGF] 16/05/2019 4.55 4.21 4.55 4.21 7.710 Bán
2 [HOSE.AGF] 15/05/2019 4.83 4.52 5 4.52 9.090 Bán
3 [HOSE.AGF] 14/05/2019 4.84 4.84 4.87 4.85 880 Bán
4 [HOSE.AGF] 13/05/2019 4.9 4.48 4.9 4.84 60 Bán
5 [HOSE.AGF] 10/05/2019 4.5 4.47 5 4.8 8.090 Bán
6 [HOSE.AGF] 09/05/2019 4.8 4.8 4.8 4.8 50 Bán
7 [HOSE.AGF] 08/05/2019 5 4.65 5 5 1.230 Bán
8 [HOSE.AGF] 07/05/2019 5.4 5 5.46 5 2.100 Bán
9 [HOSE.AGF] 06/05/2019 4.75 4.75 5.11 5.11 7.410 Bán
10 [HOSE.AGF] 03/05/2019 4.8 4.66 5.1 5.1 550 Bán
11 [HOSE.AGF] 02/05/2019 5.05 5.01 5.47 5.01 2.360 Bán
12 [HOSE.AGF] 26/04/2019 5.38 5.38 5.79 5.38 25.300 Theo dõi
13 [HOSE.AGF] 25/04/2019 5.2 5.09 5.8 5.78 24.090 Theo dõi
14 [HOSE.AGF] 24/04/2019 5.7 5.47 6 5.47 10.620 Theo dõi
15 [HOSE.AGF] 23/04/2019 6 5.88 6.3 5.88 26.630 Mua
16 [HOSE.AGF] 22/04/2019 6.25 6.24 6.7 6.32 9.150 Mua
17 [HOSE.AGF] 19/04/2019 6.35 6.35 6.76 6.7 12.640 Mua
18 [HOSE.AGF] 18/04/2019 6.8 6.33 6.8 6.33 8.040 Mua
19 [HOSE.AGF] 17/04/2019 6.8 6.51 6.96 6.8 65.290 Mua
20 [HOSE.AGF] 16/04/2019 6.51 6.3 6.51 6.51 25.630 Mua