FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGF] 22/08/2019 3.3 3.3 3.31 3.31 6.690 Mua
2 [HOSE.AGF] 21/08/2019 3.2 3.1 3.2 3.1 450 Theo dõi
3 [HOSE.AGF] 20/08/2019 3.3 3.2 3.3 3.2 260 Mua
4 [HOSE.AGF] 19/08/2019 3.15 3.13 3.3 3.29 1.640 Theo dõi
5 [HOSE.AGF] 16/08/2019 3.15 3 3.15 3.14 610 Theo dõi
6 [HOSE.AGF] 15/08/2019 2.79 2.79 3.2 3.2 520 Theo dõi
7 [HOSE.AGF] 14/08/2019 3.1 3 3.1 3 30 Bán
8 [HOSE.AGF] 13/08/2019 3 2.9 3 2.9 720 Bán
9 [HOSE.AGF] 12/08/2019 2.97 2.97 3 3 290 Bán
10 [HOSE.AGF] 09/08/2019 3 3 3.01 3 240 Bán
11 [HOSE.AGF] 08/08/2019 3.05 3 3.05 3 220 Bán
12 [HOSE.AGF] 07/08/2019 3 2.66 3 3 5.150 Bán
13 [HOSE.AGF] 06/08/2019 2.9 2.86 2.9 2.86 1.110 Bán
14 [HOSE.AGF] 05/08/2019 3.3 3.07 3.3 3.07 160 Bán
15 [HOSE.AGF] 02/08/2019 3.3 3.3 3.3 3.3 1.000 Bán
16 [HOSE.AGF] 24/06/2019 3.6 3.34 3.6 3.34 6.430 Bán
17 [HOSE.AGF] 21/06/2019 3.6 3.34 3.6 3.59 10.230 Bán
18 [HOSE.AGF] 20/06/2019 3.6 3.59 3.6 3.59 6.320 Bán
19 [HOSE.AGF] 19/06/2019 3.85 3.65 3.85 3.85 1.760 Bán
20 [HOSE.AGF] 18/06/2019 3.91 3.7 3.91 3.7 1.570 Bán