FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGF] 15/01/2019 4.25 4.25 4.5 4.5 890 Bán
2 [HOSE.AGF] 14/01/2019 4.2 4.08 4.56 4.56 1.060 Bán
3 [HOSE.AGF] 11/01/2019 4.4 4.38 4.4 4.38 550 Bán
4 [HOSE.AGF] 10/01/2019 4.7 4.7 4.7 4.7 520 Bán
5 [HOSE.AGF] 08/01/2019 4.9 4.9 5 5 30 Mua
6 [HOSE.AGF] 07/01/2019 4.9 4.83 4.9 4.83 20 Theo dõi
7 [HOSE.AGF] 04/01/2019 4.7 4.7 4.7 4.7 10 Bán
8 [HOSE.AGF] 03/01/2019 4.87 4.7 4.87 4.7 1.510 Bán
9 [HOSE.AGF] 02/01/2019 4.7 4.38 4.96 4.87 870 Theo dõi
10 [HOSE.AGF] 28/12/2018 5.05 4.7 5.05 4.7 690 Theo dõi
11 [HOSE.AGF] 27/12/2018 5 5 5 5 10 Mua
12 [HOSE.AGF] 26/12/2018 5 4.5 5 5 80 Mua
13 [HOSE.AGF] 25/12/2018 4.99 4.7 4.99 4.7 1.690 Theo dõi
14 [HOSE.AGF] 24/12/2018 4.9 4.8 5 4.99 2.090 Mua
15 [HOSE.AGF] 21/12/2018 5.1 4.75 5.3 5.1 1.050 Mua
16 [HOSE.AGF] 20/12/2018 5 5 5.1 5.1 310 Mua
17 [HOSE.AGF] 19/12/2018 5.1 5 5.1 5 30 Mua
18 [HOSE.AGF] 17/12/2018 4.9 4.5 4.9 4.9 1.420 Theo dõi
19 [HOSE.AGF] 14/12/2018 4.59 4.59 4.8 4.7 830 Theo dõi
20 [HOSE.AGF] 13/12/2018 5 4.65 5 4.65 40 Theo dõi