FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGF] 23/03/2018 5.6 5.23 5.6 5.23 1.360 Bán
2 [HOSE.AGF] 22/03/2018 5.6 5.6 5.6 5.6 830 Bán
3 [HOSE.AGF] 21/03/2018 6 5.96 6.38 5.96 1.870 Bán
4 [HOSE.AGF] 20/03/2018 6.59 6.15 6.59 6.4 1.140 Bán
5 [HOSE.AGF] 19/03/2018 6.6 6.4 6.6 6.59 1.900 Bán
6 [HOSE.AGF] 15/03/2018 6.12 6.11 6.45 6.45 2.980 Bán
7 [HOSE.AGF] 14/03/2018 6.11 6.11 6.11 6.11 70 Bán
8 [HOSE.AGF] 13/03/2018 6.56 6.56 6.56 6.56 3.110 Bán
9 [HOSE.AGF] 12/03/2018 6.56 6.42 6.85 6.56 1.070 Bán
10 [HOSE.AGF] 09/03/2018 6.9 6.9 6.9 6.9 10 Bán
11 [HOSE.AGF] 08/03/2018 6.79 6.79 6.79 6.79 10 Bán
12 [HOSE.AGF] 07/03/2018 6.59 6.59 6.6 6.59 16.640 Bán
13 [HOSE.AGF] 06/03/2018 6.66 6.65 7.08 7.08 17.250 Theo dõi
14 [HOSE.AGF] 05/03/2018 6.65 6.65 7.14 7.14 10.760 Theo dõi
15 [HOSE.AGF] 02/03/2018 7.15 7.15 7.15 7.15 6.770 Theo dõi
16 [HOSE.AGF] 01/03/2018 7.21 7.2 7.68 7.68 1.340 Mua
17 [HOSE.AGF] 28/02/2018 7.25 7.25 7.7 7.69 320 Theo dõi
18 [HOSE.AGF] 27/02/2018 7.2 7.2 7.35 7.35 3.500 Bán
19 [HOSE.AGF] 26/02/2018 7.2 7.2 7.72 7.72 910 Theo dõi
20 [HOSE.AGF] 22/02/2018 7.72 7.72 7.72 7.72 320 Theo dõi