FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGM] 25/05/2018 8.56 8.56 9.3 9.3 50 Mua
2 [HOSE.AGM] 24/05/2018 9.2 9.2 9.2 9.2 10 Mua
3 [HOSE.AGM] 23/05/2018 9 9 9.2 9.2 16.470 Mua
4 [HOSE.AGM] 22/05/2018 8.19 8.19 9.1 9 8.150 Mua
5 [HOSE.AGM] 21/05/2018 8.8 8.8 8.8 8.8 1.200 Bán
6 [HOSE.AGM] 18/05/2018 8.85 8.8 8.9 8.9 2.420 Theo dõi
7 [HOSE.AGM] 17/05/2018 8.8 8.8 8.8 8.8 300 Bán
8 [HOSE.AGM] 16/05/2018 8.38 8.38 8.38 8.38 10 Bán
9 [HOSE.AGM] 15/05/2018 9 9 9 9 10 Mua
10 [HOSE.AGM] 14/05/2018 9 9 9 9 10 Mua
11 [HOSE.AGM] 11/05/2018 9 9 9 9 10 Theo dõi
12 [HOSE.AGM] 10/05/2018 8.9 8.9 8.9 8.9 20 Theo dõi
13 [HOSE.AGM] 07/05/2018 8.7 8.7 8.9 8.9 100 Theo dõi
14 [HOSE.AGM] 04/05/2018 8.31 8.31 9.1 9 210 Mua
15 [HOSE.AGM] 03/05/2018 8.8 8.2 8.9 8.9 360 Theo dõi
16 [HOSE.AGM] 02/05/2018 8.8 8.38 8.8 8.8 20 Bán
17 [HOSE.AGM] 27/04/2018 8.38 8.38 8.38 8.38 90 Bán
18 [HOSE.AGM] 26/04/2018 8.8 8.79 9 9 1.310 Theo dõi
19 [HOSE.AGM] 24/04/2018 8.5 8.38 9.45 9.45 5.620 Mua
20 [HOSE.AGM] 23/04/2018 8.01 8.01 9 9 120 Theo dõi