FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGM] 15/12/2017 8.6 8.02 8.6 8.6 890 Bán
2 [HOSE.AGM] 14/12/2017 7.7 7.7 8.56 8.1 1.280 Bán
3 [HOSE.AGM] 13/12/2017 8 8 8 8 10 Bán
4 [HOSE.AGM] 12/12/2017 8.21 8.21 8.3 8.3 110 Bán
5 [HOSE.AGM] 11/12/2017 8.5 8.11 8.5 8.5 830 Bán
6 [HOSE.AGM] 08/12/2017 8.71 8.71 8.71 8.71 10 Bán
7 [HOSE.AGM] 04/12/2017 9 9 9 9 21.030 Theo dõi
8 [HOSE.AGM] 01/12/2017 9 8.8 9 8.8 10.100 Bán
9 [HOSE.AGM] 30/11/2017 8.8 8.8 8.8 8.8 220 Bán
10 [HOSE.AGM] 29/11/2017 8.75 8.75 9 9 60 Theo dõi
11 [HOSE.AGM] 28/11/2017 9 9 9 9 2.200 Theo dõi
12 [HOSE.AGM] 27/11/2017 9.15 8.6 9.15 9 5.220 Theo dõi
13 [HOSE.AGM] 24/11/2017 9 9 9.09 9 60 Theo dõi
14 [HOSE.AGM] 23/11/2017 9.1 9 9.1 9 53.560 Theo dõi
15 [HOSE.AGM] 22/11/2017 8.5 8.5 9.15 9 2.880 Theo dõi
16 [HOSE.AGM] 21/11/2017 8.61 8.61 9.1 9.1 3.630 Mua
17 [HOSE.AGM] 20/11/2017 9 9 9.1 9.1 3.050 Mua
18 [HOSE.AGM] 17/11/2017 9.15 9 9.18 9.1 26.500 Mua
19 [HOSE.AGM] 16/11/2017 8.4 8.4 9.1 9 3.420 Theo dõi
20 [HOSE.AGM] 15/11/2017 9 8.95 9 9 7.620 Theo dõi