FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGM] 14/06/2019 9.15 9.15 9.79 9.79 4.970
2 [HOSE.AGM] 13/06/2019 9.5 9.15 9.5 9.15 610 Bán
3 [HOSE.AGM] 12/06/2019 9.6 9.1 9.6 9.1 1.460 Bán
4 [HOSE.AGM] 11/06/2019 9.6 9.59 9.6 9.6 2.970 Bán
5 [HOSE.AGM] 10/06/2019 10 9.6 10 9.6 140 Bán
6 [HOSE.AGM] 07/06/2019 9.95 9.95 10 10 2.530 Theo dõi
7 [HOSE.AGM] 06/06/2019 10.2 10 10.2 10 1.860 Bán
8 [HOSE.AGM] 05/06/2019 10 9.9 10.25 10.25 230 Theo dõi
9 [HOSE.AGM] 04/06/2019 9.5 9.4 10.05 10.05 1.580 Bán
10 [HOSE.AGM] 03/06/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 100 Bán
11 [HOSE.AGM] 31/05/2019 10.1 9.35 10.1 9.35 1.960 Bán
12 [HOSE.AGM] 30/05/2019 10.1 10 10.1 10 1.050 Bán
13 [HOSE.AGM] 29/05/2019 9.5 9.5 10.15 10.15 3.800 Bán
14 [HOSE.AGM] 28/05/2019 10.1 9.5 10.1 9.5 2.260 Bán
15 [HOSE.AGM] 27/05/2019 10.5 10.1 10.5 10.1 260 Bán
16 [HOSE.AGM] 24/05/2019 10.55 10.2 10.55 10.5 1.200 Mua
17 [HOSE.AGM] 23/05/2019 10.5 10.5 10.55 10.55 90 Mua
18 [HOSE.AGM] 22/05/2019 10 10 10.5 10 2.400 Bán
19 [HOSE.AGM] 21/05/2019 10.5 10.3 10.6 10.45 1.570 Theo dõi
20 [HOSE.AGM] 20/05/2019 10.8 10.5 10.8 10.5 2.120 Mua