FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGM] 20/09/2018 9 9 9.2 9 22.500 Theo dõi
2 [HOSE.AGM] 19/09/2018 9 9 9 9 8.910 Bán
3 [HOSE.AGM] 18/09/2018 9 8.92 9.45 9.1 11.610 Mua
4 [HOSE.AGM] 17/09/2018 9 8.91 9 9 1.500 Theo dõi
5 [HOSE.AGM] 14/09/2018 9 8.9 9.5 9 3.320 Theo dõi
6 [HOSE.AGM] 13/09/2018 9 8.6 9.3 9 4.720 Theo dõi
7 [HOSE.AGM] 12/09/2018 9 8.7 9.4 9 3.460 Theo dõi
8 [HOSE.AGM] 11/09/2018 9 9 9.63 9 6.080 Bán
9 [HOSE.AGM] 10/09/2018 9 8.9 9 9 5.100 Bán
10 [HOSE.AGM] 07/09/2018 9 8.9 9 9 3.040 Bán
11 [HOSE.AGM] 06/09/2018 9 8.4 9 9 16.710 Theo dõi
12 [HOSE.AGM] 05/09/2018 9 9 9.2 9 23.320 Theo dõi
13 [HOSE.AGM] 04/09/2018 9.1 9 9.1 9 19.890 Theo dõi
14 [HOSE.AGM] 31/08/2018 9 9 9.2 9.1 12.300 Mua
15 [HOSE.AGM] 30/08/2018 9.1 9 9.1 9.1 12.810 Mua
16 [HOSE.AGM] 29/08/2018 9.1 9 9.1 9.1 15.020 Mua
17 [HOSE.AGM] 28/08/2018 9.1 9.1 9.19 9.1 14.510 Mua
18 [HOSE.AGM] 27/08/2018 9.1 9.1 9.1 9.1 2.780 Mua
19 [HOSE.AGM] 24/08/2018 9.1 9.1 9.1 9.1 3.150 Mua
20 [HOSE.AGM] 23/08/2018 9 8.8 9.15 9.1 4.290 Mua