FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGM] 03/01/2019 10.7 10.3 10.8 10.3 1.440 Bán
2 [HOSE.AGM] 02/01/2019 10.7 10.3 10.8 10.7 2.010 Bán
3 [HOSE.AGM] 28/12/2018 10.9 10.25 10.95 10.9 2.220 Theo dõi
4 [HOSE.AGM] 27/12/2018 11 10.9 11 10.9 70 Theo dõi
5 [HOSE.AGM] 26/12/2018 11.2 10.9 11.2 10.9 830 Theo dõi
6 [HOSE.AGM] 25/12/2018 11.4 10.65 11.4 11.2 1.770 Mua
7 [HOSE.AGM] 24/12/2018 11 11 11.5 11.4 1.810 Mua
8 [HOSE.AGM] 21/12/2018 10.95 10.8 11 11 1.910 Theo dõi
9 [HOSE.AGM] 20/12/2018 10.9 10.7 10.9 10.7 1.420 Bán
10 [HOSE.AGM] 19/12/2018 10.9 10.6 10.9 10.9 4.270 Theo dõi
11 [HOSE.AGM] 18/12/2018 10.85 10.75 10.85 10.8 2.430 Bán
12 [HOSE.AGM] 17/12/2018 10.9 10.85 10.9 10.85 810 Bán
13 [HOSE.AGM] 14/12/2018 11 10.8 11 11 1.380 Mua
14 [HOSE.AGM] 13/12/2018 11 10.9 11.2 10.9 2.910 Bán
15 [HOSE.AGM] 12/12/2018 11 11 11.1 11.1 4.250 Theo dõi
16 [HOSE.AGM] 11/12/2018 10.9 10.9 11.1 11 4.870 Theo dõi
17 [HOSE.AGM] 10/12/2018 11 10.9 11 11 3.390 Theo dõi
18 [HOSE.AGM] 07/12/2018 10.9 10.8 11 11 3.060 Theo dõi
19 [HOSE.AGM] 06/12/2018 10.55 10.3 11 11 23.870 Theo dõi
20 [HOSE.AGM] 05/12/2018 10.5 10.5 10.8 10.8 4.510 Bán