FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGM] 12/07/2018 9 8.37 8.99 8.99 500 Mua
2 [HOSE.AGM] 11/07/2018 8.48 8.48 9 9 20 Mua
3 [HOSE.AGM] 10/07/2018 8.48 8.48 9 9 20 Mua
4 [HOSE.AGM] 09/07/2018 8.56 8.56 9.2 9.1 520 Mua
5 [HOSE.AGM] 06/07/2018 8.95 8.95 9.2 9.2 20 Mua
6 [HOSE.AGM] 05/07/2018 8.99 8.6 9 9 1.070 Theo dõi
7 [HOSE.AGM] 03/07/2018 8.52 8.51 8.8 8.79 1.340 Bán
8 [HOSE.AGM] 02/07/2018 8.6 8.6 8.9 8.61 4.680 Bán
9 [HOSE.AGM] 29/06/2018 8.51 8.51 9.79 8.6 7.070 Bán
10 [HOSE.AGM] 28/06/2018 9.1 9.1 9.15 9.15 140 Theo dõi
11 [HOSE.AGM] 27/06/2018 8.5 8.5 8.89 8.89 210 Bán
12 [HOSE.AGM] 26/06/2018 8.39 8.39 8.4 8.4 60 Bán
13 [HOSE.AGM] 25/06/2018 8.39 8.39 8.39 8.39 10 Bán
14 [HOSE.AGM] 22/06/2018 8.8 8.8 8.8 8.8 10 Theo dõi
15 [HOSE.AGM] 21/06/2018 8.42 8.42 9.6 9.4 120 Mua
16 [HOSE.AGM] 20/06/2018 9 9 9.3 9 520 Theo dõi
17 [HOSE.AGM] 19/06/2018 9.28 9 9.3 9.15 1.040 Mua
18 [HOSE.AGM] 18/06/2018 9.3 8.91 9.3 9.29 3.020 Mua
19 [HOSE.AGM] 15/06/2018 8.9 8.9 9 9 30 Theo dõi
20 [HOSE.AGM] 14/06/2018 9 9 9 9 1.900 Theo dõi