FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGM] 22/03/2019 10.55 10.4 10.55 10.5 500 Bán
2 [HOSE.AGM] 21/03/2019 10.6 10.4 10.6 10.55 100 Bán
3 [HOSE.AGM] 20/03/2019 10.25 10.25 10.65 10.65 4.640 Bán
4 [HOSE.AGM] 19/03/2019 10.65 10.25 10.65 10.25 1.000 Bán
5 [HOSE.AGM] 18/03/2019 10.2 10.2 10.65 10.65 4.260 Bán
6 [HOSE.AGM] 15/03/2019 10.55 10.45 10.6 10.5 1.380 Bán
7 [HOSE.AGM] 14/03/2019 10.7 10.3 10.7 10.65 770 Bán
8 [HOSE.AGM] 13/03/2019 10.6 10.3 10.65 10.65 2.970 Bán
9 [HOSE.AGM] 12/03/2019 10.6 10.2 10.8 10.2 4.450 Bán
10 [HOSE.AGM] 11/03/2019 11.2 10.8 11.2 10.9 170 Theo dõi
11 [HOSE.AGM] 08/03/2019 11 10.9 11.15 11.15 1.030 Theo dõi
12 [HOSE.AGM] 07/03/2019 10.7 10.65 11.3 11.1 23.050 Bán
13 [HOSE.AGM] 06/03/2019 11.2 10.55 11.5 11.4 1.380 Mua
14 [HOSE.AGM] 05/03/2019 11.1 11.1 11.75 11.15 4.130 Theo dõi
15 [HOSE.AGM] 04/03/2019 11.9 11 11.9 11.5 5.070 Mua
16 [HOSE.AGM] 01/03/2019 11 11 11.2 11.2 27.570 Theo dõi
17 [HOSE.AGM] 28/02/2019 11 10.5 11 10.5 15.300 Bán
18 [HOSE.AGM] 27/02/2019 11.3 11 11.3 11 1.140 Bán
19 [HOSE.AGM] 26/02/2019 11.3 11.3 11.3 11.3 850 Theo dõi
20 [HOSE.AGM] 25/02/2019 11.35 11.35 11.35 11.35 1.000 Mua