FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGM] 20/11/2018 13.9 13.05 14.5 14.2 17.580 Mua
2 [HOSE.AGM] 19/11/2018 13.3 13.3 14.25 13.9 47.620 Mua
3 [HOSE.AGM] 16/11/2018 15.3 14.25 15.3 14.25 29.650 Mua
4 [HOSE.AGM] 15/11/2018 15.3 15 15.3 15.3 65.400 Quá mua
5 [HOSE.AGM] 14/11/2018 14.3 14.1 14.3 14.3 116.800 Quá mua
6 [HOSE.AGM] 13/11/2018 13.4 13.4 13.4 13.4 29.750 Quá mua
7 [HOSE.AGM] 12/11/2018 11.75 11.75 12.55 12.55 28.200 Quá mua
8 [HOSE.AGM] 09/11/2018 10.75 10.75 11.75 11.75 8.990 Mua
9 [HOSE.AGM] 08/11/2018 10.4 10.15 11.1 11 46.100 Mua
10 [HOSE.AGM] 07/11/2018 9.9 9.9 10.4 10.4 9.070 Mua
11 [HOSE.AGM] 06/11/2018 10.05 9.68 10.05 9.9 3.080 Bán
12 [HOSE.AGM] 05/11/2018 9.9 9.9 10 9.9 400 Bán
13 [HOSE.AGM] 02/11/2018 9.95 9.95 10.2 10.1 220 Bán
14 [HOSE.AGM] 01/11/2018 10.3 9.9 10.3 10.1 520 Bán
15 [HOSE.AGM] 31/10/2018 10.5 9.85 10.6 10.1 5.630 Theo dõi
16 [HOSE.AGM] 30/10/2018 10.4 10.3 10.4 10.4 1.370 Mua
17 [HOSE.AGM] 29/10/2018 10.3 10 10.3 10.3 620 Mua
18 [HOSE.AGM] 26/10/2018 9.75 9.7 10.4 10 2.430 Theo dõi
19 [HOSE.AGM] 25/10/2018 10.2 10.2 10.25 10.2 1.600 Mua
20 [HOSE.AGM] 24/10/2018 10.2 9.8 10.2 10.2 10.020 Mua