FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGR] 23/03/2018 5.4 5.12 5.45 5.4 167.300 Bán
2 [HOSE.AGR] 22/03/2018 5.58 5.5 5.58 5.5 161.240 Bán
3 [HOSE.AGR] 21/03/2018 5.6 5.5 5.6 5.51 234.520 Bán
4 [HOSE.AGR] 20/03/2018 5.56 5.5 5.56 5.54 259.480 Bán
5 [HOSE.AGR] 19/03/2018 5.67 5.55 5.68 5.55 217.310 Bán
6 [HOSE.AGR] 16/03/2018 5.57 5.5 5.67 5.57 253.910 Bán
7 [HOSE.AGR] 15/03/2018 5.56 5.53 5.65 5.53 223.430 Bán
8 [HOSE.AGR] 14/03/2018 5.65 5.56 5.65 5.56 331.810 Bán
9 [HOSE.AGR] 13/03/2018 5.63 5.59 5.69 5.62 121.650 Theo dõi
10 [HOSE.AGR] 12/03/2018 5.62 5.62 5.75 5.62 185.230 Bán
11 [HOSE.AGR] 09/03/2018 5.71 5.71 5.82 5.74 195.130 Theo dõi
12 [HOSE.AGR] 08/03/2018 5.8 5.71 5.82 5.8 212.000 Mua
13 [HOSE.AGR] 07/03/2018 5.66 5.66 5.88 5.8 632.240 Mua
14 [HOSE.AGR] 06/03/2018 5.51 5.51 5.67 5.66 221.400 Bán
15 [HOSE.AGR] 05/03/2018 5.64 5.6 5.7 5.6 255.630 Bán
16 [HOSE.AGR] 02/03/2018 5.7 5.6 5.7 5.62 276.100 Bán
17 [HOSE.AGR] 01/03/2018 5.63 5.6 5.85 5.7 389.070 Mua
18 [HOSE.AGR] 28/02/2018 5.6 5.59 5.67 5.63 252.760 Bán
19 [HOSE.AGR] 27/02/2018 5.6 5.57 5.65 5.62 329.600 Bán
20 [HOSE.AGR] 26/02/2018 5.6 5.6 5.75 5.6 532.650 Bán