FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGR] 15/01/2019 3.43 3.36 3.55 3.47 134.400 Mua
2 [HOSE.AGR] 14/01/2019 3.4 3.38 3.45 3.43 45.210 Mua
3 [HOSE.AGR] 11/01/2019 3.42 3.38 3.44 3.41 117.090 Mua
4 [HOSE.AGR] 10/01/2019 3.38 3.38 3.5 3.42 181.350 Mua
5 [HOSE.AGR] 09/01/2019 3.4 3.31 3.41 3.35 45.410 Mua
6 [HOSE.AGR] 08/01/2019 3.4 3.36 3.4 3.4 101.230 Mua
7 [HOSE.AGR] 07/01/2019 3.3 3.3 3.41 3.4 27.770 Mua
8 [HOSE.AGR] 04/01/2019 3.34 3.27 3.36 3.3 155.710 Theo dõi
9 [HOSE.AGR] 03/01/2019 3.4 3.3 3.4 3.35 80.800 Mua
10 [HOSE.AGR] 02/01/2019 3.38 3.3 3.42 3.38 43.490 Mua
11 [HOSE.AGR] 28/12/2018 3.43 3.25 3.44 3.42 73.890 Mua
12 [HOSE.AGR] 27/12/2018 3.32 3.32 3.45 3.43 124.350 Mua
13 [HOSE.AGR] 26/12/2018 3.24 3.11 3.33 3.32 159.300 Bán
14 [HOSE.AGR] 25/12/2018 3.2 3.12 3.22 3.12 144.080 Bán
15 [HOSE.AGR] 24/12/2018 3.3 3.22 3.3 3.22 59.070 Bán
16 [HOSE.AGR] 21/12/2018 3.3 3.28 3.32 3.3 130.850 Bán
17 [HOSE.AGR] 20/12/2018 3.35 3.29 3.35 3.33 78.960 Bán
18 [HOSE.AGR] 19/12/2018 3.28 3.27 3.34 3.28 43.760 Bán
19 [HOSE.AGR] 18/12/2018 3.35 3.28 3.35 3.28 69.480 Bán
20 [HOSE.AGR] 17/12/2018 3.36 3.31 3.39 3.35 43.490 Theo dõi