FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGR] 14/11/2018 3.3 3.22 3.31 3.29 103.140 Theo dõi
2 [HOSE.AGR] 13/11/2018 3.12 3.12 3.32 3.3 82.530 Theo dõi
3 [HOSE.AGR] 12/11/2018 3.3 3.3 3.33 3.33 57.040 Theo dõi
4 [HOSE.AGR] 09/11/2018 3.33 3.3 3.34 3.34 48.200 Mua
5 [HOSE.AGR] 08/11/2018 3.4 3.32 3.4 3.33 41.480 Theo dõi
6 [HOSE.AGR] 07/11/2018 3.35 3.34 3.36 3.34 70.170 Theo dõi
7 [HOSE.AGR] 06/11/2018 3.3 3.3 3.37 3.34 81.000 Bán
8 [HOSE.AGR] 05/11/2018 3.37 3.29 3.37 3.3 59.420 Bán
9 [HOSE.AGR] 02/11/2018 3.38 3.29 3.38 3.37 160.840 Bán
10 [HOSE.AGR] 01/11/2018 3.35 3.3 3.35 3.3 53.320 Bán
11 [HOSE.AGR] 31/10/2018 3.3 3.28 3.34 3.33 62.860 Bán
12 [HOSE.AGR] 30/10/2018 3.29 3.25 3.39 3.27 74.200 Bán
13 [HOSE.AGR] 29/10/2018 3.3 3.26 3.31 3.28 53.050 Bán
14 [HOSE.AGR] 26/10/2018 3.3 3.28 3.4 3.28 100.730 Bán
15 [HOSE.AGR] 25/10/2018 3.39 3.2 3.39 3.29 164.080 Bán
16 [HOSE.AGR] 24/10/2018 3.43 3.33 3.5 3.39 77.180 Bán
17 [HOSE.AGR] 23/10/2018 3.55 3.41 3.55 3.44 106.920 Bán
18 [HOSE.AGR] 22/10/2018 3.51 3.5 3.58 3.55 104.960 Bán
19 [HOSE.AGR] 19/10/2018 3.5 3.5 3.55 3.55 148.810 Bán
20 [HOSE.AGR] 18/10/2018 3.65 3.53 3.65 3.59 114.700 Bán