FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGR] 25/05/2018 3.58 3.48 3.58 3.48 264.600 Quá bán
2 [HOSE.AGR] 24/05/2018 3.63 3.53 3.63 3.55 45.340 Quá bán
3 [HOSE.AGR] 23/05/2018 3.58 3.39 3.7 3.63 152.490 Bán
4 [HOSE.AGR] 22/05/2018 3.83 3.63 3.85 3.63 171.000 Bán
5 [HOSE.AGR] 21/05/2018 3.97 3.82 3.97 3.9 29.420 Bán
6 [HOSE.AGR] 18/05/2018 3.99 3.76 3.99 3.96 108.770 Bán
7 [HOSE.AGR] 17/05/2018 3.98 3.9 3.99 3.9 74.220 Bán
8 [HOSE.AGR] 16/05/2018 3.94 3.94 4 3.98 65.600 Bán
9 [HOSE.AGR] 15/05/2018 3.93 3.93 4 4 74.020 Bán
10 [HOSE.AGR] 14/05/2018 4 3.9 4.01 4 59.890 Bán
11 [HOSE.AGR] 11/05/2018 3.9 3.9 4.03 4 41.070 Bán
12 [HOSE.AGR] 10/05/2018 4.07 3.9 4.07 3.9 53.160 Quá bán
13 [HOSE.AGR] 09/05/2018 4.05 3.99 4.05 4 167.510 Bán
14 [HOSE.AGR] 08/05/2018 4.05 4.01 4.05 4.05 63.670 Bán
15 [HOSE.AGR] 07/05/2018 4.06 4 4.06 4.05 62.360 Bán
16 [HOSE.AGR] 04/05/2018 4 4 4.07 4.04 56.990 Bán
17 [HOSE.AGR] 03/05/2018 4.18 3.99 4.28 3.99 367.620 Quá bán
18 [HOSE.AGR] 02/05/2018 4.29 4.13 4.4 4.29 68.240 Bán
19 [HOSE.AGR] 27/04/2018 4.31 4.3 4.59 4.36 110.530 Bán
20 [HOSE.AGR] 26/04/2018 4.63 4.31 4.63 4.31 218.590 Bán