FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGR] 16/05/2019 3.7 3.67 3.7 3.67 40.370 Bán
2 [HOSE.AGR] 15/05/2019 3.7 3.63 3.7 3.7 106.740 Bán
3 [HOSE.AGR] 14/05/2019 3.66 3.58 3.7 3.7 139.010 Bán
4 [HOSE.AGR] 13/05/2019 3.7 3.62 3.7 3.66 70.590 Bán
5 [HOSE.AGR] 10/05/2019 3.56 3.52 3.69 3.69 86.360 Bán
6 [HOSE.AGR] 09/05/2019 3.78 3.56 3.78 3.56 127.230 Bán
7 [HOSE.AGR] 08/05/2019 3.61 3.61 3.7 3.67 143.310 Bán
8 [HOSE.AGR] 07/05/2019 3.72 3.61 3.73 3.61 163.410 Bán
9 [HOSE.AGR] 06/05/2019 3.79 3.68 3.79 3.69 182.460 Bán
10 [HOSE.AGR] 03/05/2019 3.8 3.72 3.8 3.79 83.330 Bán
11 [HOSE.AGR] 02/05/2019 3.9 3.73 3.9 3.8 238.910 Bán
12 [HOSE.AGR] 26/04/2019 3.9 3.9 3.98 3.9 114.470 Bán
13 [HOSE.AGR] 25/04/2019 3.9 3.9 4.04 3.94 55.330 Theo dõi
14 [HOSE.AGR] 24/04/2019 4.04 3.95 4.04 3.96 151.550 Theo dõi
15 [HOSE.AGR] 23/04/2019 3.94 3.94 4.1 3.98 84.920 Theo dõi
16 [HOSE.AGR] 22/04/2019 4.08 3.98 4.08 3.98 79.630 Theo dõi
17 [HOSE.AGR] 19/04/2019 4.09 4 4.09 4.08 206.280 Mua
18 [HOSE.AGR] 18/04/2019 4.11 3.98 4.11 4.01 167.530 Mua
19 [HOSE.AGR] 17/04/2019 4.1 4.1 4.21 4.11 212.720 Mua
20 [HOSE.AGR] 16/04/2019 4.24 4.05 4.24 4.1 261.230 Mua