FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGR] 15/12/2017 5.4 5.4 5.65 5.49 266.690 Theo dõi
2 [HOSE.AGR] 14/12/2017 5.35 5.28 5.4 5.4 339.320 Bán
3 [HOSE.AGR] 13/12/2017 5.4 5.2 5.4 5.33 135.950 Bán
4 [HOSE.AGR] 12/12/2017 5.35 5.08 5.38 5.35 617.120 Theo dõi
5 [HOSE.AGR] 11/12/2017 5.31 5.31 5.5 5.35 290.960 Theo dõi
6 [HOSE.AGR] 08/12/2017 5.6 5.5 5.64 5.5 242.940 Theo dõi
7 [HOSE.AGR] 07/12/2017 5.62 5.5 5.7 5.65 425.180 Mua
8 [HOSE.AGR] 06/12/2017 5.7 5.51 5.72 5.62 334.400 Mua
9 [HOSE.AGR] 05/12/2017 5.68 5.62 5.85 5.69 946.370 Mua
10 [HOSE.AGR] 04/12/2017 5.59 5.47 5.65 5.61 781.490 Mua
11 [HOSE.AGR] 01/12/2017 5.49 5.48 5.6 5.5 291.800 Mua
12 [HOSE.AGR] 30/11/2017 5.48 5.43 5.57 5.56 396.460 Mua
13 [HOSE.AGR] 29/11/2017 5.57 5.45 5.58 5.48 320.420 Mua
14 [HOSE.AGR] 28/11/2017 5.58 5.45 5.61 5.57 428.100 Mua
15 [HOSE.AGR] 27/11/2017 5.4 5.36 5.59 5.58 413.700 Mua
16 [HOSE.AGR] 24/11/2017 5.3 5.3 5.4 5.4 281.860 Mua
17 [HOSE.AGR] 23/11/2017 5.3 5.21 5.43 5.39 524.010 Mua
18 [HOSE.AGR] 22/11/2017 5.2 5.1 5.3 5.23 429.080 Mua
19 [HOSE.AGR] 21/11/2017 5.2 5.11 5.29 5.24 297.060 Mua
20 [HOSE.AGR] 20/11/2017 5 5 5.4 5.28 391.080 Mua