FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGR] 22/03/2019 3.92 3.8 4 3.99 317.800 Mua
2 [HOSE.AGR] 21/03/2019 4.15 3.96 4.19 3.96 533.570 Mua
3 [HOSE.AGR] 20/03/2019 4.2 4.07 4.23 4.22 980.370 Quá mua
4 [HOSE.AGR] 19/03/2019 4.05 4 4.05 4.05 1.115.200 Quá mua
5 [HOSE.AGR] 18/03/2019 3.53 3.53 3.79 3.79 713.670 Mua
6 [HOSE.AGR] 15/03/2019 3.59 3.53 3.59 3.55 139.030 Mua
7 [HOSE.AGR] 14/03/2019 3.5 3.5 3.6 3.55 97.310 Mua
8 [HOSE.AGR] 13/03/2019 3.57 3.55 3.58 3.58 52.980 Mua
9 [HOSE.AGR] 12/03/2019 3.57 3.4 3.57 3.57 80.590 Mua
10 [HOSE.AGR] 11/03/2019 3.58 3.55 3.6 3.57 94.700 Mua
11 [HOSE.AGR] 08/03/2019 3.64 3.56 3.64 3.58 46.360 Mua
12 [HOSE.AGR] 07/03/2019 3.56 3.53 3.65 3.64 209.330 Mua
13 [HOSE.AGR] 06/03/2019 3.55 3.51 3.57 3.56 80.240 Mua
14 [HOSE.AGR] 05/03/2019 3.49 3.45 3.59 3.53 279.340 Mua
15 [HOSE.AGR] 04/03/2019 3.5 3.46 3.5 3.49 37.600 Theo dõi
16 [HOSE.AGR] 01/03/2019 3.52 3.41 3.52 3.5 35.190 Mua
17 [HOSE.AGR] 28/02/2019 3.5 3.45 3.5 3.45 73.720 Bán
18 [HOSE.AGR] 27/02/2019 3.49 3.45 3.5 3.5 76.440 Mua
19 [HOSE.AGR] 26/02/2019 3.5 3.45 3.5 3.48 65.240 Theo dõi
20 [HOSE.AGR] 25/02/2019 3.49 3.45 3.49 3.45 59.310 Theo dõi