FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGR] 22/08/2019 4.77 4.77 5 4.83 963.430 Mua
2 [HOSE.AGR] 21/08/2019 4.95 4.8 4.95 4.88 552.840 Mua
3 [HOSE.AGR] 20/08/2019 4.7 4.7 5 4.88 1.328.110 Mua
4 [HOSE.AGR] 19/08/2019 4.4 4.37 4.7 4.7 898.980 Mua
5 [HOSE.AGR] 16/08/2019 4.3 4.26 4.45 4.4 289.170 Mua
6 [HOSE.AGR] 15/08/2019 4.35 4.25 4.35 4.3 131.930 Mua
7 [HOSE.AGR] 14/08/2019 4.16 4.16 4.37 4.32 777.790 Mua
8 [HOSE.AGR] 13/08/2019 4.16 4.11 4.18 4.15 62.600 Bán
9 [HOSE.AGR] 12/08/2019 4.2 4.15 4.2 4.16 28.430 Bán
10 [HOSE.AGR] 09/08/2019 4.18 4.15 4.19 4.19 138.830 Theo dõi
11 [HOSE.AGR] 08/08/2019 4.2 4.18 4.2 4.19 110.700 Theo dõi
12 [HOSE.AGR] 07/08/2019 4.15 4.14 4.35 4.2 561.440 Theo dõi
13 [HOSE.AGR] 06/08/2019 4.19 4.01 4.19 4.1 340.930 Bán
14 [HOSE.AGR] 05/08/2019 4.11 4.11 4.19 4.19 87.750 Theo dõi
15 [HOSE.AGR] 02/08/2019 4.2 4.12 4.25 4.14 289.820 Theo dõi
16 [HOSE.AGR] 01/08/2019 4.2 4.1 4.27 4.25 174.650 Mua
17 [HOSE.AGR] 31/07/2019 4.2 4.01 4.23 4.23 378.380 Mua
18 [HOSE.AGR] 30/07/2019 4.25 4.1 4.25 4.16 158.470 Theo dõi
19 [HOSE.AGR] 29/07/2019 4.39 4.2 4.39 4.25 122.130 Mua
20 [HOSE.AGR] 26/07/2019 4.35 4.25 4.35 4.33 166.190 Mua