FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGR] 19/09/2018 3.58 3.56 3.65 3.58 222.300 Bán
2 [HOSE.AGR] 18/09/2018 3.56 3.52 3.7 3.58 112.180 Bán
3 [HOSE.AGR] 17/09/2018 3.6 3.57 3.65 3.57 139.300 Bán
4 [HOSE.AGR] 14/09/2018 3.7 3.6 3.7 3.6 92.210 Bán
5 [HOSE.AGR] 13/09/2018 3.62 3.62 3.7 3.66 135.560 Bán
6 [HOSE.AGR] 12/09/2018 3.65 3.62 3.7 3.63 124.360 Bán
7 [HOSE.AGR] 11/09/2018 3.62 3.56 3.65 3.62 159.140 Bán
8 [HOSE.AGR] 10/09/2018 3.6 3.48 3.6 3.6 65.910 Bán
9 [HOSE.AGR] 07/09/2018 3.6 3.56 3.65 3.56 143.510 Bán
10 [HOSE.AGR] 06/09/2018 3.61 3.61 3.66 3.61 75.720 Bán
11 [HOSE.AGR] 05/09/2018 3.7 3.62 3.7 3.63 117.520 Bán
12 [HOSE.AGR] 04/09/2018 3.73 3.62 3.74 3.7 42.870 Bán
13 [HOSE.AGR] 31/08/2018 3.73 3.68 3.73 3.73 87.520 Theo dõi
14 [HOSE.AGR] 30/08/2018 3.69 3.69 3.74 3.73 59.350 Theo dõi
15 [HOSE.AGR] 29/08/2018 3.7 3.69 3.74 3.69 167.150 Bán
16 [HOSE.AGR] 28/08/2018 3.75 3.7 3.75 3.71 50.350 Bán
17 [HOSE.AGR] 27/08/2018 3.76 3.69 3.76 3.69 194.740 Bán
18 [HOSE.AGR] 24/08/2018 3.75 3.7 3.75 3.73 158.670 Bán
19 [HOSE.AGR] 23/08/2018 3.76 3.73 3.8 3.73 141.690 Bán
20 [HOSE.AGR] 22/08/2018 3.81 3.75 3.81 3.76 96.610 Bán