FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AGR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AGR] 17/07/2018 3.49 3.4 3.49 3.45 127.150 Mua
2 [HOSE.AGR] 16/07/2018 3.14 3.14 3.4 3.4 288.790 Theo dõi
3 [HOSE.AGR] 13/07/2018 3.22 3.15 3.22 3.18 161.110 Bán
4 [HOSE.AGR] 12/07/2018 3.15 3.15 3.2 3.15 56.760 Bán
5 [HOSE.AGR] 11/07/2018 3.18 3.18 3.31 3.2 11.180 Bán
6 [HOSE.AGR] 10/07/2018 3.28 3.25 3.29 3.29 19.180 Theo dõi
7 [HOSE.AGR] 09/07/2018 3.17 3.17 3.29 3.28 26.060 Bán
8 [HOSE.AGR] 06/07/2018 3.25 3.18 3.28 3.28 88.930 Bán
9 [HOSE.AGR] 05/07/2018 3.29 3.17 3.29 3.17 31.250 Bán
10 [HOSE.AGR] 04/07/2018 3.2 3.17 3.3 3.28 46.280 Bán
11 [HOSE.AGR] 03/07/2018 3.36 3.17 3.45 3.17 78.480 Bán
12 [HOSE.AGR] 02/07/2018 3.4 3.35 3.41 3.4 45.020 Theo dõi
13 [HOSE.AGR] 29/06/2018 3.36 3.36 3.49 3.46 39.790 Theo dõi
14 [HOSE.AGR] 28/06/2018 3.52 3.38 3.52 3.45 48.470 Theo dõi
15 [HOSE.AGR] 27/06/2018 3.5 3.39 3.5 3.49 46.080 Theo dõi
16 [HOSE.AGR] 26/06/2018 3.53 3.42 3.54 3.5 9.870 Theo dõi
17 [HOSE.AGR] 25/06/2018 3.52 3.45 3.54 3.53 62.980 Theo dõi
18 [HOSE.AGR] 22/06/2018 3.52 3.38 3.52 3.5 63.120 Theo dõi
19 [HOSE.AGR] 21/06/2018 3.57 3.37 3.57 3.5 37.600 Theo dõi
20 [HOSE.AGR] 20/06/2018 3.5 3.37 3.5 3.49 15.260 Theo dõi