FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AMD] 25/05/2018 3.62 3.55 3.7 3.55 160.700 Bán
2 [HOSE.AMD] 24/05/2018 3.8 3.6 3.8 3.66 213.530 Bán
3 [HOSE.AMD] 23/05/2018 3.72 3.46 3.78 3.78 1.271.640 Theo dõi
4 [HOSE.AMD] 22/05/2018 3.89 3.7 3.9 3.72 555.040 Theo dõi
5 [HOSE.AMD] 21/05/2018 3.95 3.88 3.99 3.89 312.970 Theo dõi
6 [HOSE.AMD] 18/05/2018 3.9 3.83 3.97 3.91 272.170 Theo dõi
7 [HOSE.AMD] 17/05/2018 3.98 3.89 3.98 3.9 294.240 Theo dõi
8 [HOSE.AMD] 16/05/2018 3.95 3.9 3.96 3.91 379.360 Theo dõi
9 [HOSE.AMD] 15/05/2018 4.01 3.92 4.02 3.95 226.260 Mua
10 [HOSE.AMD] 14/05/2018 3.98 3.9 4.03 3.98 992.010 Mua
11 [HOSE.AMD] 11/05/2018 3.8 3.8 3.98 3.9 507.850 Theo dõi
12 [HOSE.AMD] 10/05/2018 4 3.85 4.12 3.9 1.217.430 Theo dõi
13 [HOSE.AMD] 09/05/2018 4.05 4 4.05 4 2.420.660 Mua
14 [HOSE.AMD] 08/05/2018 3.58 3.58 3.79 3.79 652.760 Theo dõi
15 [HOSE.AMD] 07/05/2018 3.55 3.51 3.57 3.55 219.380 Bán
16 [HOSE.AMD] 04/05/2018 3.5 3.45 3.58 3.55 513.680 Bán
17 [HOSE.AMD] 03/05/2018 3.56 3.4 3.57 3.5 581.890 Bán
18 [HOSE.AMD] 02/05/2018 3.56 3.56 3.64 3.56 230.540 Bán
19 [HOSE.AMD] 27/04/2018 3.46 3.46 3.6 3.6 537.400 Bán
20 [HOSE.AMD] 26/04/2018 3.72 3.51 3.75 3.51 763.040 Bán