FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AMD] 23/03/2018 4.72 4.46 4.72 4.5 3.001.080 Bán
2 [HOSE.AMD] 22/03/2018 4.86 4.75 4.86 4.79 1.458.580 Bán
3 [HOSE.AMD] 21/03/2018 4.82 4.8 4.94 4.81 712.880 Bán
4 [HOSE.AMD] 20/03/2018 4.95 4.82 4.95 4.82 1.519.690 Bán
5 [HOSE.AMD] 19/03/2018 4.93 4.92 5.03 4.93 1.008.700 Theo dõi
6 [HOSE.AMD] 16/03/2018 4.93 4.86 5 4.93 598.660 Theo dõi
7 [HOSE.AMD] 15/03/2018 4.89 4.83 5.04 4.86 1.740.070 Bán
8 [HOSE.AMD] 14/03/2018 4.78 4.76 4.99 4.85 1.572.660 Bán
9 [HOSE.AMD] 13/03/2018 4.84 4.79 4.89 4.81 1.686.690 Bán
10 [HOSE.AMD] 12/03/2018 4.9 4.87 5 4.9 1.883.060 Bán
11 [HOSE.AMD] 09/03/2018 5.13 4.92 5.13 5 2.677.400 Bán
12 [HOSE.AMD] 08/03/2018 5.55 5 5.56 5.07 6.619.770 Theo dõi
13 [HOSE.AMD] 07/03/2018 4.88 4.88 5.22 5.22 3.362.450 Theo dõi
14 [HOSE.AMD] 06/03/2018 4.99 4.8 5.05 4.88 2.115.750 Bán
15 [HOSE.AMD] 05/03/2018 5.01 4.89 5.1 5 2.391.290 Bán
16 [HOSE.AMD] 02/03/2018 5.01 5 5.14 5.01 1.961.550 Bán
17 [HOSE.AMD] 01/03/2018 5.17 4.9 5.19 5.13 2.693.250 Bán
18 [HOSE.AMD] 28/02/2018 5.22 5 5.28 5.1 2.798.320 Bán
19 [HOSE.AMD] 27/02/2018 5.22 5.1 5.35 5.22 1.977.330 Bán
20 [HOSE.AMD] 26/02/2018 5.53 5.2 5.59 5.22 2.283.360 Bán