FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AMD] 20/11/2018 3.21 3.18 3.25 3.21 441.640 Bán
2 [HOSE.AMD] 19/11/2018 3.29 3.21 3.29 3.21 140.600 Bán
3 [HOSE.AMD] 16/11/2018 3.25 3.2 3.32 3.21 604.460 Bán
4 [HOSE.AMD] 15/11/2018 3.31 3.28 3.33 3.29 219.630 Theo dõi
5 [HOSE.AMD] 14/11/2018 3.32 3.3 3.35 3.31 286.220 Theo dõi
6 [HOSE.AMD] 13/11/2018 3.32 3.3 3.35 3.32 362.720 Theo dõi
7 [HOSE.AMD] 12/11/2018 3.39 3.31 3.39 3.39 295.380 Mua
8 [HOSE.AMD] 09/11/2018 3.45 3.36 3.45 3.39 347.810 Mua
9 [HOSE.AMD] 08/11/2018 3.35 3.34 3.57 3.39 1.199.150 Theo dõi
10 [HOSE.AMD] 07/11/2018 3.35 3.32 3.37 3.35 253.170 Theo dõi
11 [HOSE.AMD] 06/11/2018 3.4 3.36 3.4 3.37 181.410 Theo dõi
12 [HOSE.AMD] 05/11/2018 3.37 3.34 3.43 3.38 199.840 Theo dõi
13 [HOSE.AMD] 02/11/2018 3.34 3.21 3.53 3.37 1.218.470 Bán
14 [HOSE.AMD] 01/11/2018 3.35 3.29 3.36 3.3 355.200 Bán
15 [HOSE.AMD] 31/10/2018 3.34 3.31 3.36 3.35 446.370 Bán
16 [HOSE.AMD] 30/10/2018 3.31 3.3 3.34 3.31 214.620 Bán
17 [HOSE.AMD] 29/10/2018 3.33 3.3 3.36 3.31 492.730 Bán
18 [HOSE.AMD] 26/10/2018 3.38 3.33 3.4 3.33 627.580 Bán
19 [HOSE.AMD] 25/10/2018 3.37 3.3 3.37 3.34 959.550 Bán
20 [HOSE.AMD] 24/10/2018 3.38 3.38 3.43 3.4 754.560 Bán