FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AMD] 03/01/2019 2.72 2.7 2.87 2.87 1.167.310 Theo dõi
2 [HOSE.AMD] 02/01/2019 2.69 2.65 2.73 2.69 636.640 Bán
3 [HOSE.AMD] 28/12/2018 2.63 2.63 2.7 2.65 435.910 Bán
4 [HOSE.AMD] 27/12/2018 2.72 2.69 2.73 2.7 482.040 Bán
5 [HOSE.AMD] 26/12/2018 2.61 2.61 2.72 2.68 545.580 Bán
6 [HOSE.AMD] 25/12/2018 2.7 2.61 2.75 2.61 1.908.600 Bán
7 [HOSE.AMD] 24/12/2018 2.77 2.7 2.79 2.76 201.060 Bán
8 [HOSE.AMD] 21/12/2018 2.73 2.7 2.77 2.77 932.270 Bán
9 [HOSE.AMD] 20/12/2018 2.72 2.63 2.75 2.66 840.190 Quá bán
10 [HOSE.AMD] 19/12/2018 2.83 2.77 2.84 2.79 312.880 Quá bán
11 [HOSE.AMD] 18/12/2018 2.9 2.79 2.92 2.82 516.540 Quá bán
12 [HOSE.AMD] 17/12/2018 2.95 2.9 2.96 2.91 303.430 Quá bán
13 [HOSE.AMD] 14/12/2018 2.98 2.91 2.98 2.95 594.840 Quá bán
14 [HOSE.AMD] 13/12/2018 3 2.96 3 2.98 182.440 Bán
15 [HOSE.AMD] 12/12/2018 3.01 2.98 3.01 2.98 268.730 Bán
16 [HOSE.AMD] 11/12/2018 3.04 2.99 3.04 3 239.200 Bán
17 [HOSE.AMD] 10/12/2018 3.04 3 3.04 3 228.050 Bán
18 [HOSE.AMD] 07/12/2018 3.03 3.01 3.05 3.03 190.040 Bán
19 [HOSE.AMD] 06/12/2018 3.04 3.01 3.05 3.01 380.300 Bán
20 [HOSE.AMD] 05/12/2018 3.07 3.02 3.07 3.04 454.360 Bán