FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AMD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AMD] 22/03/2019 2.3 2.24 2.32 2.25 1.833.600 Bán
2 [HOSE.AMD] 21/03/2019 2.34 2.28 2.37 2.28 3.644.780 Bán
3 [HOSE.AMD] 20/03/2019 2.4 2.32 2.4 2.34 2.151.170 Bán
4 [HOSE.AMD] 19/03/2019 2.44 2.39 2.44 2.39 2.225.270 Theo dõi
5 [HOSE.AMD] 18/03/2019 2.43 2.42 2.46 2.43 1.630.060 Mua
6 [HOSE.AMD] 15/03/2019 2.41 2.41 2.48 2.43 2.318.150 Mua
7 [HOSE.AMD] 14/03/2019 2.42 2.39 2.43 2.41 2.939.910 Theo dõi
8 [HOSE.AMD] 13/03/2019 2.41 2.39 2.45 2.4 2.529.620 Theo dõi
9 [HOSE.AMD] 12/03/2019 2.46 2.4 2.47 2.4 2.017.430 Bán
10 [HOSE.AMD] 11/03/2019 2.43 2.42 2.48 2.44 2.695.870 Bán
11 [HOSE.AMD] 08/03/2019 2.47 2.39 2.49 2.43 4.032.240 Bán
12 [HOSE.AMD] 07/03/2019 2.5 2.49 2.6 2.5 5.920.650 Bán
13 [HOSE.AMD] 06/03/2019 2.37 2.37 2.49 2.47 6.639.270 Bán
14 [HOSE.AMD] 05/03/2019 2.37 2.32 2.44 2.37 3.766.850 Bán
15 [HOSE.AMD] 04/03/2019 2.35 2.33 2.39 2.37 3.972.550 Bán
16 [HOSE.AMD] 01/03/2019 2.2 2.2 2.33 2.32 3.445.390 Bán
17 [HOSE.AMD] 28/02/2019 2.3 2.17 2.36 2.22 4.891.130 Bán
18 [HOSE.AMD] 27/02/2019 2.42 2.27 2.47 2.3 15.331.730 Bán
19 [HOSE.AMD] 26/02/2019 2.59 2.41 2.59 2.44 16.532.660 Bán
20 [HOSE.AMD] 25/02/2019 2.65 2.42 2.7 2.59 16.080.860 Bán