FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ANV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ANV] 20/03/2018 20.4 20.4 21.7 21.5 405.780 Mua
2 [HOSE.ANV] 19/03/2018 19.6 19.5 20.8 20.55 539.830 Mua
3 [HOSE.ANV] 16/03/2018 20.55 19 20.7 20.55 601.060 Mua
4 [HOSE.ANV] 15/03/2018 20.9 20.4 20.9 20.5 321.080 Mua
5 [HOSE.ANV] 14/03/2018 21.1 20.3 21.2 21 413.010 Mua
6 [HOSE.ANV] 13/03/2018 22.4 21 22.5 21 1.034.790 Mua
7 [HOSE.ANV] 12/03/2018 22.4 20.9 22.4 22.4 1.041.590 Quá mua
8 [HOSE.ANV] 09/03/2018 20.4 20.3 21.5 20.95 845.260 Quá mua
9 [HOSE.ANV] 08/03/2018 20.4 19.9 20.6 20.4 1.021.620 Quá mua
10 [HOSE.ANV] 07/03/2018 20.7 20.3 20.9 20.4 1.028.690 Quá mua
11 [HOSE.ANV] 06/03/2018 19.8 19.7 20.9 20.7 1.205.890 Quá mua
12 [HOSE.ANV] 05/03/2018 18.4 18.2 19.75 19.75 1.347.050 Quá mua
13 [HOSE.ANV] 02/03/2018 18.4 18.05 18.6 18.5 925.350 Quá mua
14 [HOSE.ANV] 01/03/2018 18.65 18.1 18.7 18.5 1.004.110 Quá mua
15 [HOSE.ANV] 28/02/2018 18.25 18.25 19.2 18.8 1.649.150 Quá mua
16 [HOSE.ANV] 27/02/2018 17.1 17 18.25 18.25 1.363.710 Quá mua
17 [HOSE.ANV] 26/02/2018 16.8 16.5 17.2 17.1 1.439.270 Quá mua
18 [HOSE.ANV] 23/02/2018 16.3 16.2 16.9 16.5 1.164.810 Quá mua
19 [HOSE.ANV] 22/02/2018 16.3 16 16.5 16.4 868.970 Mua
20 [HOSE.ANV] 21/02/2018 16.4 16.3 16.75 16.4 878.040 Mua