FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ANV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ANV] 15/12/2017 10.35 10.2 10.5 10.5 404.530 Mua
2 [HOSE.ANV] 14/12/2017 10 10 10.5 10.5 627.060 Mua
3 [HOSE.ANV] 13/12/2017 10.1 9.89 10.2 10.1 360.360 Theo dõi
4 [HOSE.ANV] 12/12/2017 10.2 9.75 10.25 10.15 485.330 Theo dõi
5 [HOSE.ANV] 11/12/2017 10.2 9.9 10.4 10.2 449.810 Theo dõi
6 [HOSE.ANV] 08/12/2017 10.5 10.3 10.6 10.3 513.590 Mua
7 [HOSE.ANV] 07/12/2017 10.65 10.3 10.65 10.5 381.020 Mua
8 [HOSE.ANV] 06/12/2017 10.7 10.4 10.8 10.65 406.050 Mua
9 [HOSE.ANV] 05/12/2017 10.8 10.5 11 10.65 559.070 Mua
10 [HOSE.ANV] 04/12/2017 10.4 10.4 10.9 10.8 1.050.930 Mua
11 [HOSE.ANV] 01/12/2017 10.2 10.15 10.4 10.3 698.750 Mua
12 [HOSE.ANV] 30/11/2017 10.2 10.1 10.25 10.2 358.620 Mua
13 [HOSE.ANV] 29/11/2017 10.25 10.1 10.3 10.15 420.780 Mua
14 [HOSE.ANV] 28/11/2017 10.3 10.05 10.4 10.2 490.020 Mua
15 [HOSE.ANV] 27/11/2017 9.95 9.95 10.35 10.2 784.520 Mua
16 [HOSE.ANV] 24/11/2017 9.75 9.7 10 9.95 539.210 Mua
17 [HOSE.ANV] 23/11/2017 9.68 9.56 9.8 9.75 372.310 Mua
18 [HOSE.ANV] 22/11/2017 9.65 9.52 9.8 9.68 381.140 Mua
19 [HOSE.ANV] 21/11/2017 9.7 9.6 9.7 9.64 407.610 Mua
20 [HOSE.ANV] 20/11/2017 9.76 9.72 9.85 9.74 518.100 Mua