FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ANV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ANV] 20/09/2018 21.4 20.9 21.7 21.2 446.730 Mua
2 [HOSE.ANV] 19/09/2018 22 21.3 22.3 21.4 721.190 Mua
3 [HOSE.ANV] 18/09/2018 20.8 20.5 21.8 21.7 751.680 Mua
4 [HOSE.ANV] 17/09/2018 20 20 20.5 20.5 815.080 Mua
5 [HOSE.ANV] 14/09/2018 19.5 19.4 20.1 19.8 517.070 Mua
6 [HOSE.ANV] 13/09/2018 19.6 19.4 19.9 19.5 423.140 Mua
7 [HOSE.ANV] 12/09/2018 19.8 19.65 20.2 19.7 469.810 Mua
8 [HOSE.ANV] 11/09/2018 19.1 19 19.8 19.8 571.660 Mua
9 [HOSE.ANV] 10/09/2018 19.4 19 19.4 19.3 399.540 Mua
10 [HOSE.ANV] 07/09/2018 18.8 18.7 19.4 19.2 603.210 Mua
11 [HOSE.ANV] 06/09/2018 18.2 18 18.9 18.9 426.220 Mua
12 [HOSE.ANV] 05/09/2018 17 17 18.15 18.1 263.000 Bán
13 [HOSE.ANV] 04/09/2018 17.55 16.9 18 17 265.660 Theo dõi
14 [HOSE.ANV] 31/08/2018 17.85 17.8 18 18 216.520 Theo dõi
15 [HOSE.ANV] 30/08/2018 18.3 17.7 18.4 17.85 299.490 Theo dõi
16 [HOSE.ANV] 29/08/2018 18.8 18.4 18.8 18.4 323.440 Theo dõi
17 [HOSE.ANV] 28/08/2018 18.8 18.7 19.1 18.8 339.060 Mua
18 [HOSE.ANV] 27/08/2018 18.9 18.65 19 18.8 284.450 Mua
19 [HOSE.ANV] 24/08/2018 18.3 18.3 19.3 18.9 609.560 Mua
20 [HOSE.ANV] 23/08/2018 18.7 18.4 19 18.9 457.030 Mua