FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ANV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ANV] 17/07/2018 18.4 17.5 18.9 18.7 606.760 Bán
2 [HOSE.ANV] 16/07/2018 18.8 17.6 19.2 18.6 650.930 Bán
3 [HOSE.ANV] 13/07/2018 18.6 18.1 18.9 18.6 415.050 Bán
4 [HOSE.ANV] 12/07/2018 18.6 18.3 19 18.6 487.630 Bán
5 [HOSE.ANV] 11/07/2018 19.7 18.8 19.7 18.85 963.830 Bán
6 [HOSE.ANV] 10/07/2018 19.7 19.5 20.5 19.8 593.250 Bán
7 [HOSE.ANV] 09/07/2018 18.75 18.7 19.75 19.6 628.710 Bán
8 [HOSE.ANV] 06/07/2018 18.1 18.1 18.8 18.5 649.770 Bán
9 [HOSE.ANV] 05/07/2018 17.9 17 18.2 18 607.530 Quá bán
10 [HOSE.ANV] 04/07/2018 17.6 17.6 18.9 18 785.170 Quá bán
11 [HOSE.ANV] 03/07/2018 19.5 18.9 19.5 18.9 451.510 Quá bán
12 [HOSE.ANV] 02/07/2018 21.7 20.3 21.7 20.3 585.800 Bán
13 [HOSE.ANV] 29/06/2018 21.5 21.2 22 21.8 551.270 Bán
14 [HOSE.ANV] 28/06/2018 23.4 21.85 23.4 21.85 842.270 Bán
15 [HOSE.ANV] 27/06/2018 24 22.35 24.2 23.45 813.060 Bán
16 [HOSE.ANV] 26/06/2018 24 23.5 24.2 24 499.130 Bán
17 [HOSE.ANV] 25/06/2018 24.9 23.9 25.1 24 810.390 Bán
18 [HOSE.ANV] 22/06/2018 24.8 24.3 25 24.8 642.950 Bán
19 [HOSE.ANV] 21/06/2018 25.05 24.4 25.05 24.8 486.160 Bán
20 [HOSE.ANV] 20/06/2018 23.7 23.7 25.05 25.05 729.850 Bán