FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ANV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ANV] 16/05/2019 30.5 30.45 31.45 31.05 1.114.260 Mua
2 [HOSE.ANV] 15/05/2019 30.5 30.15 30.6 30.45 689.040 Mua
3 [HOSE.ANV] 14/05/2019 29.9 29.5 30.7 30.3 830.350 Mua
4 [HOSE.ANV] 13/05/2019 30.2 29.7 30.85 30.1 986.440 Mua
5 [HOSE.ANV] 10/05/2019 28.2 28.05 30 30 1.140.670 Mua
6 [HOSE.ANV] 09/05/2019 28.5 28.2 28.7 28.2 636.230 Mua
7 [HOSE.ANV] 08/05/2019 27.8 27.6 28.4 28.4 464.700 Mua
8 [HOSE.ANV] 07/05/2019 28.1 27.8 28.35 28.15 478.840 Mua
9 [HOSE.ANV] 06/05/2019 26.7 26.3 28 28 1.258.590 Mua
10 [HOSE.ANV] 03/05/2019 26.3 26.3 27.2 26.95 1.181.260 Mua
11 [HOSE.ANV] 02/05/2019 26.6 26.05 26.6 26.3 412.540 Theo dõi
12 [HOSE.ANV] 26/04/2019 25.6 25.2 26.3 26.3 541.240 Bán
13 [HOSE.ANV] 25/04/2019 26.15 25.7 26.4 25.7 376.500 Bán
14 [HOSE.ANV] 24/04/2019 26.35 25.95 26.6 26.2 354.440 Bán
15 [HOSE.ANV] 23/04/2019 26.4 26.3 26.6 26.35 234.680 Bán
16 [HOSE.ANV] 22/04/2019 26.65 26.4 26.9 26.4 294.390 Theo dõi
17 [HOSE.ANV] 19/04/2019 26.7 26.6 27.3 26.6 928.690 Theo dõi
18 [HOSE.ANV] 18/04/2019 26.25 25.95 26.45 26.25 371.380 Theo dõi
19 [HOSE.ANV] 17/04/2019 26.6 26.2 26.8 26.25 345.160 Theo dõi
20 [HOSE.ANV] 16/04/2019 26.9 26.1 26.95 26.6 456.460 Theo dõi