FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ANV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ANV] 22/03/2019 26.25 26.2 26.7 26.35 205.730 Bán
2 [HOSE.ANV] 21/03/2019 26.75 26.25 26.9 26.25 222.750 Bán
3 [HOSE.ANV] 20/03/2019 26.8 26.3 26.8 26.75 235.330 Bán
4 [HOSE.ANV] 19/03/2019 27.7 26.75 27.75 26.9 260.940 Bán
5 [HOSE.ANV] 18/03/2019 26.3 26.3 27.7 27.7 409.900 Bán
6 [HOSE.ANV] 15/03/2019 27.15 25.9 27.15 26.1 483.920 Bán
7 [HOSE.ANV] 14/03/2019 27.7 27 27.8 27.15 542.120 Bán
8 [HOSE.ANV] 13/03/2019 27.8 27.5 27.9 27.65 298.290 Bán
9 [HOSE.ANV] 12/03/2019 28.2 27.8 28.2 27.8 385.950 Theo dõi
10 [HOSE.ANV] 11/03/2019 28.2 27.9 28.3 28.05 342.230 Theo dõi
11 [HOSE.ANV] 08/03/2019 28.65 28.15 28.8 28.2 350.260 Bán
12 [HOSE.ANV] 07/03/2019 29 28.85 29.1 28.95 420.000 Mua
13 [HOSE.ANV] 06/03/2019 28.9 28.6 29.15 28.95 301.010 Mua
14 [HOSE.ANV] 05/03/2019 29 28.7 29.2 28.7 657.010 Mua
15 [HOSE.ANV] 04/03/2019 28 27.8 29.15 29.05 834.550 Mua
16 [HOSE.ANV] 01/03/2019 27.75 27.75 28.2 28.05 204.680 Bán
17 [HOSE.ANV] 28/02/2019 28.7 27.7 28.7 27.7 423.030 Bán
18 [HOSE.ANV] 27/02/2019 28.5 28.5 28.8 28.7 229.970 Mua
19 [HOSE.ANV] 26/02/2019 28.4 28.25 28.7 28.5 453.030 Mua
20 [HOSE.ANV] 25/02/2019 28 27.4 28.4 28.4 338.340 Mua