FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ANV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ANV] 15/01/2019 26.7 26.4 27.25 27.2 580.660 Theo dõi
2 [HOSE.ANV] 14/01/2019 27.2 26.75 27.2 26.8 214.520 Bán
3 [HOSE.ANV] 11/01/2019 25.8 25.7 27.2 27.2 765.560 Bán
4 [HOSE.ANV] 10/01/2019 25.9 25.6 25.9 25.8 252.020 Bán
5 [HOSE.ANV] 09/01/2019 25.9 25.5 26.05 25.9 319.260 Bán
6 [HOSE.ANV] 08/01/2019 25.9 25.6 26.05 25.9 312.040 Bán
7 [HOSE.ANV] 07/01/2019 24.6 24.6 26 25.9 225.940 Bán
8 [HOSE.ANV] 04/01/2019 24.5 23.75 25 24.5 373.710 Bán
9 [HOSE.ANV] 03/01/2019 27.3 25.5 27.3 25.5 378.070 Bán
10 [HOSE.ANV] 02/01/2019 27.4 26.65 28.5 27.4 572.700 Bán
11 [HOSE.ANV] 28/12/2018 29 28.3 29 28.5 392.310 Bán
12 [HOSE.ANV] 27/12/2018 28.6 28.45 29.1 28.95 473.680 Bán
13 [HOSE.ANV] 26/12/2018 28.5 28.3 28.8 28.45 318.720 Bán
14 [HOSE.ANV] 25/12/2018 29.4 28.4 29.4 28.4 671.590 Bán
15 [HOSE.ANV] 24/12/2018 29.95 29.3 30.1 29.8 449.760 Bán
16 [HOSE.ANV] 21/12/2018 29.8 29.3 29.95 29.95 498.140 Mua
17 [HOSE.ANV] 20/12/2018 29.4 29.2 29.9 29.85 462.430 Mua
18 [HOSE.ANV] 19/12/2018 29.3 29.2 30 29.6 599.300 Mua
19 [HOSE.ANV] 18/12/2018 29.6 28.7 29.6 29.3 594.150 Theo dõi
20 [HOSE.ANV] 17/12/2018 30.2 29.9 30.5 30.2 478.940 Mua