FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ANV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ANV] 22/08/2019 24.9 24.6 25.3 24.95 407.480 Theo dõi
2 [HOSE.ANV] 21/08/2019 25.4 24.9 25.5 24.9 537.860 Theo dõi
3 [HOSE.ANV] 20/08/2019 25.1 24.95 25.4 25.3 475.270 Theo dõi
4 [HOSE.ANV] 19/08/2019 24.6 24.5 25 24.9 334.420 Bán
5 [HOSE.ANV] 16/08/2019 24.7 24.45 24.8 24.5 337.870 Bán
6 [HOSE.ANV] 15/08/2019 24.55 24.45 24.7 24.7 347.030 Bán
7 [HOSE.ANV] 14/08/2019 24.85 24.8 25.3 25 266.270 Bán
8 [HOSE.ANV] 13/08/2019 24.9 24.7 25 24.8 500.360 Bán
9 [HOSE.ANV] 12/08/2019 25.4 24.9 25.7 24.9 295.310 Bán
10 [HOSE.ANV] 09/08/2019 25.4 25.4 25.8 25.4 287.690 Bán
11 [HOSE.ANV] 08/08/2019 25.5 25.2 25.5 25.4 395.640 Bán
12 [HOSE.ANV] 07/08/2019 24.4 24.25 25.25 25.2 577.920 Bán
13 [HOSE.ANV] 06/08/2019 25.4 24.2 25.5 24.2 737.490 Bán
14 [HOSE.ANV] 05/08/2019 26.2 25.7 26.25 25.8 697.560 Bán
15 [HOSE.ANV] 02/08/2019 26 25.8 26.3 26.2 590.470 Bán
16 [HOSE.ANV] 01/08/2019 26.15 26 26.4 26.2 475.060 Bán
17 [HOSE.ANV] 31/07/2019 26.3 26.1 26.35 26.15 579.310 Bán
18 [HOSE.ANV] 30/07/2019 26.65 26 26.8 26.2 770.480 Bán
19 [HOSE.ANV] 29/07/2019 26.8 26.5 26.9 26.65 620.710 Bán
20 [HOSE.ANV] 26/07/2019 26.8 26.7 27.1 26.8 436.380 Bán