FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ANV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ANV] 14/11/2018 30.1 28.35 30.3 28.35 920.350 Mua
2 [HOSE.ANV] 13/11/2018 29.3 29.3 31.4 30.1 626.950 Quá mua
3 [HOSE.ANV] 12/11/2018 27.5 27.2 29.85 29.85 685.800 Quá mua
4 [HOSE.ANV] 09/11/2018 27 27 28.5 27.9 1.032.750 Mua
5 [HOSE.ANV] 08/11/2018 26.1 26.1 27.3 27.05 900.350 Mua
6 [HOSE.ANV] 07/11/2018 25.5 25.05 26.3 25.9 772.710 Mua
7 [HOSE.ANV] 06/11/2018 25.6 25.5 25.9 25.5 720.950 Mua
8 [HOSE.ANV] 05/11/2018 25.9 25.2 25.95 25.95 749.930 Mua
9 [HOSE.ANV] 02/11/2018 24.8 24.65 25.95 25.95 1.011.160 Mua
10 [HOSE.ANV] 01/11/2018 25.3 24.6 25.5 24.8 700.810 Mua
11 [HOSE.ANV] 31/10/2018 23.7 23.7 25.2 25.2 1.190.770 Mua
12 [HOSE.ANV] 30/10/2018 23.4 23.4 23.8 23.6 454.740 Mua
13 [HOSE.ANV] 29/10/2018 23.4 23.2 23.7 23.6 572.610 Mua
14 [HOSE.ANV] 26/10/2018 23.6 23.3 23.9 23.6 746.880 Mua
15 [HOSE.ANV] 25/10/2018 23.2 22.8 24 23.5 678.780 Mua
16 [HOSE.ANV] 24/10/2018 24.3 23 24.5 24.15 865.120 Mua
17 [HOSE.ANV] 23/10/2018 23.9 23.5 24.5 24.2 784.390 Mua
18 [HOSE.ANV] 22/10/2018 23.3 23.2 24.5 23.9 1.511.990 Mua
19 [HOSE.ANV] 19/10/2018 22.8 22.3 23.7 23.4 1.126.840 Mua
20 [HOSE.ANV] 18/10/2018 23.6 22.8 23.8 23 883.130 Theo dõi