FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ANV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ANV] 18/05/2018 23.3 23.1 23.6 23.6 253.480 Theo dõi
2 [HOSE.ANV] 17/05/2018 23.2 22.8 23.6 23.4 292.990 Theo dõi
3 [HOSE.ANV] 16/05/2018 23.4 23 23.9 23.4 409.400 Bán
4 [HOSE.ANV] 15/05/2018 23.1 22.95 23.6 23.4 461.480 Bán
5 [HOSE.ANV] 14/05/2018 23.7 22.9 23.8 23.2 272.320 Bán
6 [HOSE.ANV] 11/05/2018 23.4 23.2 23.8 23.7 245.920 Theo dõi
7 [HOSE.ANV] 10/05/2018 23.8 23.1 24 23.7 310.270 Theo dõi
8 [HOSE.ANV] 09/05/2018 23.6 23.4 24 23.8 209.330 Theo dõi
9 [HOSE.ANV] 08/05/2018 24 23.3 24.5 23.9 621.770 Theo dõi
10 [HOSE.ANV] 07/05/2018 22.6 22.6 24.2 24 846.820 Theo dõi
11 [HOSE.ANV] 04/05/2018 22.8 21.6 23.1 22.8 584.750 Bán
12 [HOSE.ANV] 03/05/2018 23.6 22.15 23.7 22.9 375.080 Bán
13 [HOSE.ANV] 02/05/2018 23.8 23.1 24.5 23.8 508.270 Bán
14 [HOSE.ANV] 27/04/2018 21.5 21.5 23.9 23.9 1.270.560 Bán
15 [HOSE.ANV] 26/04/2018 24.7 23.1 24.9 23.1 372.810 Theo dõi
16 [HOSE.ANV] 24/04/2018 24.5 24.4 25 24.8 413.770 Theo dõi
17 [HOSE.ANV] 23/04/2018 25.6 24.8 26.2 24.8 871.020 Theo dõi
18 [HOSE.ANV] 20/04/2018 25.2 24.5 25.8 25.6 761.830 Mua
19 [HOSE.ANV] 19/04/2018 26.4 24.9 26.4 25.5 676.600 Mua
20 [HOSE.ANV] 18/04/2018 27 25.8 27.2 26.4 937.450 Mua