FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APC] 20/09/2018 31.5 30.5 31.5 30.8 44.730 Mua
2 [HOSE.APC] 19/09/2018 31.8 31.05 31.8 31.5 41.750 Mua
3 [HOSE.APC] 18/09/2018 30.7 29.6 31.5 31.4 48.880 Mua
4 [HOSE.APC] 17/09/2018 31.35 30 32 30.7 48.690 Mua
5 [HOSE.APC] 14/09/2018 33 31.35 33.7 31.35 109.440 Mua
6 [HOSE.APC] 13/09/2018 32 31.5 32 32 161.520 Mua
7 [HOSE.APC] 12/09/2018 27.95 27.9 29.95 29.95 49.690 Mua
8 [HOSE.APC] 11/09/2018 27.7 27.7 28 28 13.760 Bán
9 [HOSE.APC] 10/09/2018 28.2 27.75 28.2 27.8 12.740 Bán
10 [HOSE.APC] 07/09/2018 27.5 27.5 28.2 28 21.950 Bán
11 [HOSE.APC] 06/09/2018 27.8 27.6 28 27.6 14.800 Bán
12 [HOSE.APC] 05/09/2018 28.5 27.3 28.5 27.8 21.380 Bán
13 [HOSE.APC] 04/09/2018 29 28.3 29 28.5 15.480 Bán
14 [HOSE.APC] 31/08/2018 28.9 28.6 29.1 29 23.630 Bán
15 [HOSE.APC] 30/08/2018 28.8 28.7 29.15 28.9 24.060 Bán
16 [HOSE.APC] 29/08/2018 29.1 28.9 29.25 28.9 20.830 Bán
17 [HOSE.APC] 28/08/2018 29.4 29.1 29.8 29.25 27.670 Bán
18 [HOSE.APC] 27/08/2018 30 29.4 30 29.4 47.830 Bán
19 [HOSE.APC] 24/08/2018 29.8 29.5 29.9 29.9 27.330 Bán
20 [HOSE.APC] 23/08/2018 30.15 29.7 30.15 29.9 11.710 Bán