FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APC] 23/03/2018 37.9 37.9 37.9 37.9 11.250 Bán
2 [HOSE.APC] 22/03/2018 40.7 40.7 40.7 40.7 18.710 Bán
3 [HOSE.APC] 21/03/2018 43.75 43.75 43.75 43.75 97.740 Bán
4 [HOSE.APC] 20/03/2018 47 47 48.9 47 241.820 Bán
5 [HOSE.APC] 19/03/2018 50 47.9 50.5 50.5 154.230 Bán
6 [HOSE.APC] 16/03/2018 47.2 43.45 49.95 47.2 999.850 Bán
7 [HOSE.APC] 15/03/2018 46.7 46.7 53 46.7 1.085.280 Bán
8 [HOSE.APC] 14/03/2018 50.2 50.2 50.2 50.2 9.080 Bán
9 [HOSE.APC] 13/03/2018 53.9 53.9 53.9 53.9 12.520 Bán
10 [HOSE.APC] 12/03/2018 62.2 57.9 57.9 57.9 46.180 Bán
11 [HOSE.APC] 09/03/2018 62.2 62.2 62.2 62.2 47.390 Bán
12 [HOSE.APC] 08/03/2018 66.8 66.8 66.8 66.8 117.880 Bán
13 [HOSE.APC] 07/03/2018 79.8 71.8 79.8 71.8 287.490 Theo dõi
14 [HOSE.APC] 06/03/2018 72.2 72 77.2 77.2 89.190 Mua
15 [HOSE.APC] 05/03/2018 71 70.5 72.9 72.2 50.160 Theo dõi
16 [HOSE.APC] 02/03/2018 70.7 70.7 71.7 71.3 10.910 Theo dõi
17 [HOSE.APC] 01/03/2018 71.8 69.5 72 71.5 15.010 Theo dõi
18 [HOSE.APC] 28/02/2018 70.4 70.4 71.3 71.2 11.150 Theo dõi
19 [HOSE.APC] 27/02/2018 70 69 70.9 70.6 52.170 Theo dõi
20 [HOSE.APC] 26/02/2018 72.5 70.7 72.5 70.7 54.580 Theo dõi