FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APC] 14/11/2018 35.05 35 36.2 35 40.260 Theo dõi
2 [HOSE.APC] 13/11/2018 35 34.8 35.5 35.05 42.640 Theo dõi
3 [HOSE.APC] 12/11/2018 35.6 35.4 36.3 35.85 28.790 Theo dõi
4 [HOSE.APC] 09/11/2018 37.3 36 37.3 36 38.320 Theo dõi
5 [HOSE.APC] 08/11/2018 37 36.2 37.8 37.3 28.650 Mua
6 [HOSE.APC] 07/11/2018 37.2 36.4 37.2 37 44.020 Theo dõi
7 [HOSE.APC] 06/11/2018 38 36.8 38 37.2 33.900 Theo dõi
8 [HOSE.APC] 05/11/2018 37.7 36.5 37.7 37.4 31.180 Theo dõi
9 [HOSE.APC] 02/11/2018 36 36 37.8 37.7 82.900 Theo dõi
10 [HOSE.APC] 01/11/2018 36.4 35.3 37 36 41.100 Theo dõi
11 [HOSE.APC] 31/10/2018 36.4 35 36.4 36 46.670 Bán
12 [HOSE.APC] 30/10/2018 34.3 33.7 35.8 34.4 43.450 Bán
13 [HOSE.APC] 29/10/2018 36 34.2 36 34.2 86.150 Bán
14 [HOSE.APC] 26/10/2018 36.9 35.7 38.5 35.7 49.640 Bán
15 [HOSE.APC] 25/10/2018 36 35.85 37.5 36.9 137.190 Bán
16 [HOSE.APC] 24/10/2018 40.5 38.5 41 38.5 103.750 Bán
17 [HOSE.APC] 23/10/2018 42 40 42 40.5 117.960 Bán
18 [HOSE.APC] 22/10/2018 40.7 40.7 43 42 128.730 Mua
19 [HOSE.APC] 19/10/2018 39.6 38.6 42 40.7 81.360 Mua
20 [HOSE.APC] 18/10/2018 37.2 36 39.6 39.6 165.070 Theo dõi