FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APC] 22/03/2019 35.2 34.15 35.3 34.6 45.370 Theo dõi
2 [HOSE.APC] 21/03/2019 35 34.5 35.4 35.35 48.760 Mua
3 [HOSE.APC] 20/03/2019 34.1 34.1 36 35.4 96.790 Mua
4 [HOSE.APC] 19/03/2019 35.4 33.1 35.4 35 111.940 Mua
5 [HOSE.APC] 18/03/2019 35.9 35 35.9 35 81.000 Mua
6 [HOSE.APC] 15/03/2019 35.5 35.4 36.3 35.9 103.890 Mua
7 [HOSE.APC] 14/03/2019 34.5 34.5 35.6 35.4 86.350 Mua
8 [HOSE.APC] 13/03/2019 34.6 34.1 34.9 34.5 59.920 Mua
9 [HOSE.APC] 12/03/2019 33.9 33.9 35 34.4 113.280 Mua
10 [HOSE.APC] 11/03/2019 33.8 33.5 33.9 33.75 10.340 Mua
11 [HOSE.APC] 08/03/2019 33.9 33.3 34 33.8 20.560 Mua
12 [HOSE.APC] 07/03/2019 33.6 33.05 34.6 34.2 52.370 Mua
13 [HOSE.APC] 06/03/2019 34 32.7 34.2 33.7 68.330 Mua
14 [HOSE.APC] 05/03/2019 34.7 33.5 35.8 34.3 95.050 Mua
15 [HOSE.APC] 04/03/2019 31.7 31.7 33.9 33.9 104.450 Mua
16 [HOSE.APC] 01/03/2019 31.4 31.4 31.8 31.7 30.990 Bán
17 [HOSE.APC] 28/02/2019 31.9 31.5 31.9 31.6 14.990 Bán
18 [HOSE.APC] 27/02/2019 31.7 31.3 31.8 31.8 39.360 Bán
19 [HOSE.APC] 26/02/2019 32 31.7 32.15 31.7 15.290 Bán
20 [HOSE.APC] 25/02/2019 31.55 31.55 32.1 31.95 37.170 Bán