FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APC] 22/08/2019 22.7 22.25 22.7 22.3 26.900 Bán
2 [HOSE.APC] 21/08/2019 22.35 21.5 22.7 22.25 158.910 Bán
3 [HOSE.APC] 20/08/2019 22.4 22.4 23 22.7 10.990 Bán
4 [HOSE.APC] 19/08/2019 23.45 22.8 23.5 22.8 21.000 Bán
5 [HOSE.APC] 16/08/2019 23.95 22.6 24 23 40.890 Bán
6 [HOSE.APC] 15/08/2019 24.2 23.8 24.2 24 7.390 Bán
7 [HOSE.APC] 14/08/2019 24 24 24.5 24.2 9.210 Bán
8 [HOSE.APC] 13/08/2019 24 24 24.9 24 16.730 Bán
9 [HOSE.APC] 12/08/2019 24.2 24.2 24.85 24.8 2.130 Bán
10 [HOSE.APC] 09/08/2019 22.9 22.9 25 25 11.460 Bán
11 [HOSE.APC] 08/08/2019 24.1 22.9 24.1 24 162.840 Bán
12 [HOSE.APC] 07/08/2019 25 24.1 25.7 24.1 21.140 Bán
13 [HOSE.APC] 06/08/2019 25.15 24.7 25.6 24.9 14.320 Bán
14 [HOSE.APC] 05/08/2019 25.95 25.3 25.95 25.3 7.440 Bán
15 [HOSE.APC] 02/08/2019 25.15 25.1 25.95 25.9 11.100 Bán
16 [HOSE.APC] 01/08/2019 25.35 25.1 26.3 26.3 20.990 Bán
17 [HOSE.APC] 31/07/2019 26 25.2 26 25.2 27.510 Bán
18 [HOSE.APC] 30/07/2019 26.35 25.85 26.35 25.85 5.110 Bán
19 [HOSE.APC] 29/07/2019 26.4 25.9 26.4 26.35 34.180 Bán
20 [HOSE.APC] 26/07/2019 26.2 26.1 26.5 26.4 10.090 Bán