FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APC] 25/05/2018 28.1 27 28.1 27.2 12.780 Bán
2 [HOSE.APC] 24/05/2018 28 27.8 28.85 28.1 12.080 Bán
3 [HOSE.APC] 23/05/2018 28.3 28.1 28.4 28.1 25.150 Bán
4 [HOSE.APC] 22/05/2018 29.5 28.35 30 28.4 13.470 Bán
5 [HOSE.APC] 21/05/2018 29.5 29.1 30.5 29.6 438.560 Bán
6 [HOSE.APC] 18/05/2018 30 29 30 29.5 24.470 Bán
7 [HOSE.APC] 17/05/2018 30.1 29.9 30.5 29.9 6.770 Bán
8 [HOSE.APC] 16/05/2018 31 29.5 31 29.9 8.860 Bán
9 [HOSE.APC] 15/05/2018 31 30.8 31.2 31 19.620 Theo dõi
10 [HOSE.APC] 14/05/2018 30 29 30.8 30.8 442.780 Theo dõi
11 [HOSE.APC] 11/05/2018 29.35 28.85 29.5 29.5 11.950 Bán
12 [HOSE.APC] 10/05/2018 30 29.6 30.4 29.6 23.690 Bán
13 [HOSE.APC] 09/05/2018 30.8 30.3 31 30.6 10.800 Bán
14 [HOSE.APC] 08/05/2018 31.6 30.6 31.6 30.8 14.170 Bán
15 [HOSE.APC] 07/05/2018 31.75 30.75 31.8 31.6 23.190 Theo dõi
16 [HOSE.APC] 04/05/2018 31.4 30.9 31.4 31 11.350 Bán
17 [HOSE.APC] 03/05/2018 30.8 30.7 31.3 31 13.490 Bán
18 [HOSE.APC] 02/05/2018 31.1 30.7 31.2 31.1 41.310 Bán
19 [HOSE.APC] 27/04/2018 30 30 31.1 31.1 37.090 Bán
20 [HOSE.APC] 26/04/2018 31.9 30.5 32.1 31 42.610 Bán