FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APC] 16/05/2019 29.5 28.2 29.5 28.7 8.580 Theo dõi
2 [HOSE.APC] 15/05/2019 27 27 28.85 28.85 48.360 Theo dõi
3 [HOSE.APC] 14/05/2019 27 26.8 27.2 27 35.170 Bán
4 [HOSE.APC] 13/05/2019 28 27.25 28 27.25 11.270 Bán
5 [HOSE.APC] 10/05/2019 27 27 27.8 27.2 17.750 Bán
6 [HOSE.APC] 09/05/2019 27.7 26.8 27.7 26.9 29.870 Bán
7 [HOSE.APC] 08/05/2019 28 27.2 28 27.65 17.550 Bán
8 [HOSE.APC] 07/05/2019 28 27.9 28.2 28 6.220 Bán
9 [HOSE.APC] 06/05/2019 28.3 27.9 28.3 28 13.960 Bán
10 [HOSE.APC] 03/05/2019 28.3 28.2 28.5 28.3 13.470 Bán
11 [HOSE.APC] 02/05/2019 28.5 28.2 28.5 28.2 9.670 Bán
12 [HOSE.APC] 26/04/2019 28.8 28.5 28.8 28.5 10.540 Bán
13 [HOSE.APC] 25/04/2019 28.55 28.4 28.8 28.8 7.980 Bán
14 [HOSE.APC] 24/04/2019 28.95 28.5 28.95 28.8 11.660 Bán
15 [HOSE.APC] 23/04/2019 28.3 28.3 28.75 28.5 15.210 Bán
16 [HOSE.APC] 22/04/2019 29.05 28.3 29.5 28.3 55.000 Bán
17 [HOSE.APC] 19/04/2019 29 29 29.8 29.25 82.690 Bán
18 [HOSE.APC] 18/04/2019 29.95 29.15 30.1 29.15 22.400 Bán
19 [HOSE.APC] 17/04/2019 30.1 29.95 30.3 29.95 19.730 Bán
20 [HOSE.APC] 16/04/2019 30.5 30 30.5 30.1 44.150 Bán