FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APG] 17/07/2018 5.41 5.4 5.6 5.58 539.470 Bán
2 [HOSE.APG] 16/07/2018 5.7 5.55 5.7 5.63 205.720 Bán
3 [HOSE.APG] 13/07/2018 5.65 5.6 5.65 5.63 273.730 Bán
4 [HOSE.APG] 12/07/2018 5.62 5.5 5.7 5.62 214.920 Bán
5 [HOSE.APG] 11/07/2018 5.5 5.5 5.7 5.62 176.170 Bán
6 [HOSE.APG] 10/07/2018 5.65 5.65 5.8 5.67 183.380 Theo dõi
7 [HOSE.APG] 09/07/2018 5.61 5.61 5.7 5.63 167.200 Bán
8 [HOSE.APG] 06/07/2018 5.45 5.45 5.65 5.61 226.980 Bán
9 [HOSE.APG] 05/07/2018 5.4 5.4 5.65 5.61 227.270 Bán
10 [HOSE.APG] 04/07/2018 5.65 5.57 5.7 5.61 372.270 Bán
11 [HOSE.APG] 03/07/2018 5.63 5.62 5.75 5.63 306.660 Bán
12 [HOSE.APG] 02/07/2018 5.64 5.54 5.65 5.63 197.740 Bán
13 [HOSE.APG] 29/06/2018 5.68 5.55 5.68 5.64 179.750 Bán
14 [HOSE.APG] 28/06/2018 5.55 5.5 5.73 5.64 178.850 Theo dõi
15 [HOSE.APG] 27/06/2018 5.8 5.62 5.8 5.71 261.440 Mua
16 [HOSE.APG] 26/06/2018 5.72 5.6 5.75 5.74 248.290 Mua
17 [HOSE.APG] 25/06/2018 5.71 5.68 5.73 5.72 454.380 Mua
18 [HOSE.APG] 22/06/2018 5.6 5.5 5.67 5.67 268.150 Bán
19 [HOSE.APG] 21/06/2018 5.7 5.5 5.75 5.74 284.670 Mua
20 [HOSE.APG] 20/06/2018 5.7 5.59 5.75 5.75 239.230 Theo dõi