FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APG] 14/12/2017 5.49 5.33 5.49 5.37 305.960 Bán
2 [HOSE.APG] 13/12/2017 5.55 5.35 5.55 5.5 219.550 Bán
3 [HOSE.APG] 12/12/2017 5.6 5.26 5.61 5.55 347.750 Theo dõi
4 [HOSE.APG] 11/12/2017 5.7 5.4 5.71 5.6 406.580 Theo dõi
5 [HOSE.APG] 08/12/2017 5.7 5.45 5.73 5.7 327.150 Mua
6 [HOSE.APG] 07/12/2017 5.6 5.38 5.8 5.7 459.250 Mua
7 [HOSE.APG] 06/12/2017 5.77 5.45 5.77 5.6 332.680 Mua
8 [HOSE.APG] 05/12/2017 5.82 5.51 5.85 5.77 315.330 Mua
9 [HOSE.APG] 04/12/2017 5.9 5.6 5.9 5.88 398.370 Mua
10 [HOSE.APG] 01/12/2017 5.9 5.6 5.94 5.93 363.760 Mua
11 [HOSE.APG] 30/11/2017 5.73 5.73 5.95 5.9 390.540 Mua
12 [HOSE.APG] 29/11/2017 5.42 5.42 5.75 5.7 356.100 Mua
13 [HOSE.APG] 28/11/2017 5.42 5.36 5.43 5.42 214.710 Mua
14 [HOSE.APG] 27/11/2017 5.43 5.4 5.44 5.42 340.200 Mua
15 [HOSE.APG] 24/11/2017 5.4 5.4 5.44 5.43 399.840 Mua
16 [HOSE.APG] 23/11/2017 5.34 5.3 5.41 5.4 350.240 Mua
17 [HOSE.APG] 22/11/2017 5.32 5.25 5.34 5.34 260.090 Theo dõi
18 [HOSE.APG] 21/11/2017 5.32 5.25 5.34 5.32 306.180 Theo dõi
19 [HOSE.APG] 20/11/2017 5.3 5.25 5.32 5.32 326.190 Theo dõi
20 [HOSE.APG] 17/11/2017 5.22 5.22 5.35 5.3 349.100 Theo dõi