FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APG] 22/08/2019 8.85 8.71 9 8.9 350.380 Bán
2 [HOSE.APG] 21/08/2019 9.09 8.9 9.1 9 693.360 Theo dõi
3 [HOSE.APG] 20/08/2019 9.05 9 9.14 9.05 746.050 Theo dõi
4 [HOSE.APG] 19/08/2019 9.12 8.95 9.19 9.05 502.950 Theo dõi
5 [HOSE.APG] 16/08/2019 9.1 8.86 9.19 9.19 928.780 Mua
6 [HOSE.APG] 15/08/2019 8.7 8.7 9.15 9.1 871.220 Mua
7 [HOSE.APG] 14/08/2019 8.93 8.8 9.2 9.2 746.010 Mua
8 [HOSE.APG] 13/08/2019 8.95 8.71 8.95 8.93 209.390 Bán
9 [HOSE.APG] 12/08/2019 8.8 8.8 9 8.95 343.030 Bán
10 [HOSE.APG] 09/08/2019 9 8.86 9.09 9 222.810 Bán
11 [HOSE.APG] 08/08/2019 8.9 8.7 9.09 9.09 251.640 Theo dõi
12 [HOSE.APG] 07/08/2019 8.6 8.6 9 9 233.780 Bán
13 [HOSE.APG] 06/08/2019 8.95 8.6 9 9 209.810 Bán
14 [HOSE.APG] 05/08/2019 9.12 8.9 9.12 9 202.990 Bán
15 [HOSE.APG] 02/08/2019 8.62 8.62 9.12 9.12 333.130 Theo dõi
16 [HOSE.APG] 01/08/2019 9.1 8.9 9.1 9 228.840 Bán
17 [HOSE.APG] 31/07/2019 9.11 8.9 9.11 9.1 208.410 Bán
18 [HOSE.APG] 30/07/2019 9.14 8.9 9.14 9.11 252.690 Theo dõi
19 [HOSE.APG] 29/07/2019 9.15 8.9 9.15 9.14 258.490 Bán
20 [HOSE.APG] 26/07/2019 9.1 8.9 9.19 9.15 356.650 Bán