FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APG] 22/03/2019 9.55 8.89 9.7 8.89 476.240 Theo dõi
2 [HOSE.APG] 21/03/2019 9.7 9.3 9.7 9.55 424.440 Mua
3 [HOSE.APG] 20/03/2019 10 9.4 10 9.6 521.970 Mua
4 [HOSE.APG] 19/03/2019 10.4 10 10.5 10 399.700 Mua
5 [HOSE.APG] 18/03/2019 10.1 10.05 10.4 10.4 536.330 Mua
6 [HOSE.APG] 15/03/2019 9.7 9.5 10.05 10.05 812.000 Mua
7 [HOSE.APG] 14/03/2019 9 8.9 9.41 9.41 716.480 Mua
8 [HOSE.APG] 13/03/2019 8.7 8.49 9.2 8.8 404.560 Mua
9 [HOSE.APG] 12/03/2019 8.84 8.6 9.13 8.7 367.200 Mua
10 [HOSE.APG] 11/03/2019 8.59 8.31 9.13 8.89 387.240 Mua
11 [HOSE.APG] 08/03/2019 8.55 8.4 8.6 8.55 721.610 Theo dõi
12 [HOSE.APG] 07/03/2019 8.55 8.45 8.63 8.55 235.800 Mua
13 [HOSE.APG] 06/03/2019 8.45 8.4 8.55 8.55 354.530 Mua
14 [HOSE.APG] 05/03/2019 8.66 8.2 8.66 8.66 988.220 Mua
15 [HOSE.APG] 04/03/2019 8.2 8.1 8.66 8.66 376.800 Mua
16 [HOSE.APG] 01/03/2019 8 8 8.4 8.1 359.060 Theo dõi
17 [HOSE.APG] 28/02/2019 8.7 8.2 8.7 8.5 426.800 Bán
18 [HOSE.APG] 27/02/2019 8.85 8.4 8.85 8.7 415.510 Mua
19 [HOSE.APG] 26/02/2019 8.9 8.35 8.9 8.85 316.000 Mua
20 [HOSE.APG] 25/02/2019 8.93 8.7 9 8.88 1.219.420 Mua