FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APG] 15/01/2019 7.65 7.2 7.65 7.6 218.920 Bán
2 [HOSE.APG] 14/01/2019 7.7 7.25 7.7 7.65 347.130 Bán
3 [HOSE.APG] 11/01/2019 7.6 7.5 7.7 7.7 141.120 Theo dõi
4 [HOSE.APG] 10/01/2019 7.45 7.45 7.59 7.59 373.510 Bán
5 [HOSE.APG] 09/01/2019 7.7 7.4 7.7 7.55 279.690 Bán
6 [HOSE.APG] 08/01/2019 7.45 7.3 7.55 7.55 60.850 Bán
7 [HOSE.APG] 07/01/2019 7.5 7.3 7.6 7.4 106.640 Bán
8 [HOSE.APG] 04/01/2019 7.45 7.35 7.7 7.6 191.110 Bán
9 [HOSE.APG] 03/01/2019 7.95 7.7 7.95 7.84 191.070 Theo dõi
10 [HOSE.APG] 02/01/2019 7.86 7.6 7.87 7.86 325.870 Theo dõi
11 [HOSE.APG] 28/12/2018 7.9 7.65 7.9 7.87 109.470 Theo dõi
12 [HOSE.APG] 27/12/2018 7.63 7.5 7.9 7.87 366.010 Theo dõi
13 [HOSE.APG] 26/12/2018 7.64 7.5 7.64 7.63 156.970 Bán
14 [HOSE.APG] 25/12/2018 7.64 7.3 7.64 7.64 318.000 Bán
15 [HOSE.APG] 24/12/2018 7.44 7.44 7.65 7.64 131.650 Bán
16 [HOSE.APG] 21/12/2018 8 7.44 8 7.44 179.850 Bán
17 [HOSE.APG] 20/12/2018 7.45 7.45 8 8 134.650 Theo dõi
18 [HOSE.APG] 19/12/2018 7.9 7.49 8 7.75 224.010 Theo dõi
19 [HOSE.APG] 18/12/2018 7.6 7.49 7.87 7.75 254.900 Theo dõi
20 [HOSE.APG] 17/12/2018 8.65 8.05 8.99 8.05 282.700 Theo dõi