FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APG] 20/03/2018 6.15 5.95 6.15 6.15 712.380 Mua
2 [HOSE.APG] 19/03/2018 6.11 6.11 6.38 6.14 385.860 Mua
3 [HOSE.APG] 16/03/2018 6.05 6 6.1 6.1 683.220 Mua
4 [HOSE.APG] 15/03/2018 6.04 6 6.05 6.05 343.040 Bán
5 [HOSE.APG] 14/03/2018 6.04 5.99 6.05 6.04 687.910 Bán
6 [HOSE.APG] 13/03/2018 6 5.87 6.04 6.04 366.220 Theo dõi
7 [HOSE.APG] 12/03/2018 6.03 5.82 6.04 6.03 353.390 Theo dõi
8 [HOSE.APG] 09/03/2018 6.15 6.02 6.15 6.02 171.160 Theo dõi
9 [HOSE.APG] 08/03/2018 6.15 6 6.15 6.15 184.050 Mua
10 [HOSE.APG] 07/03/2018 6.15 6.05 6.19 6.15 201.480 Mua
11 [HOSE.APG] 06/03/2018 6.15 5.95 6.18 6.15 218.290 Mua
12 [HOSE.APG] 05/03/2018 6.05 6.05 6.2 6.15 296.180 Mua
13 [HOSE.APG] 02/03/2018 6.09 6 6.1 6.05 166.180 Mua
14 [HOSE.APG] 01/03/2018 5.85 5.85 6.1 6.09 293.220 Mua
15 [HOSE.APG] 28/02/2018 6.1 6 6.1 6.1 269.450 Mua
16 [HOSE.APG] 27/02/2018 6.1 6 6.12 6.1 215.260 Mua
17 [HOSE.APG] 26/02/2018 6.05 6 6.12 6.1 253.450 Mua
18 [HOSE.APG] 23/02/2018 6.05 5.95 6.09 6.05 381.480 Mua
19 [HOSE.APG] 22/02/2018 6.04 5.96 6.1 6.01 228.170 Mua
20 [HOSE.APG] 21/02/2018 5.85 5.85 6.06 6 241.920 Mua