FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APG] 20/09/2018 6.11 5.83 6.51 6.51 291.500 Quá mua
2 [HOSE.APG] 19/09/2018 6.1 5.83 6.1 6.09 211.170 Mua
3 [HOSE.APG] 18/09/2018 6 5.8 6 5.97 390.710 Mua
4 [HOSE.APG] 17/09/2018 6 5.7 6 6 259.310 Mua
5 [HOSE.APG] 14/09/2018 5.62 5.35 5.97 5.96 403.760 Mua
6 [HOSE.APG] 13/09/2018 5.26 5.25 5.6 5.59 521.670 Mua
7 [HOSE.APG] 12/09/2018 5.48 5.2 5.5 5.49 739.630 Mua
8 [HOSE.APG] 11/09/2018 5.15 5.05 5.47 5.38 585.450 Mua
9 [HOSE.APG] 10/09/2018 5.14 4.95 5.14 5.13 444.810 Mua
10 [HOSE.APG] 07/09/2018 5.05 4.95 5.15 5.1 211.030 Mua
11 [HOSE.APG] 06/09/2018 5.09 4.9 5.09 5.04 227.240 Mua
12 [HOSE.APG] 05/09/2018 5.09 4.95 5.1 5.07 364.470 Mua
13 [HOSE.APG] 04/09/2018 5.2 5 5.2 5.09 336.080 Mua
14 [HOSE.APG] 31/08/2018 5.2 4.95 5.2 5.2 467.680 Mua
15 [HOSE.APG] 30/08/2018 4.9 4.7 5.12 5.12 632.730 Mua
16 [HOSE.APG] 29/08/2018 4.94 4.79 4.94 4.79 370.080 Bán
17 [HOSE.APG] 28/08/2018 4.91 4.75 4.94 4.93 357.730 Theo dõi
18 [HOSE.APG] 27/08/2018 4.8 4.7 4.93 4.91 377.290 Bán
19 [HOSE.APG] 24/08/2018 4.8 4.65 4.8 4.78 601.720 Bán
20 [HOSE.APG] 23/08/2018 4.8 4.65 4.8 4.8 331.320 Bán