FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APG] 20/11/2018 7.2 7.17 8.23 8.23 311.780 Mua
2 [HOSE.APG] 19/11/2018 7.6 7.3 7.9 7.7 500.880 Mua
3 [HOSE.APG] 16/11/2018 7.8 7.4 7.9 7.6 634.280 Mua
4 [HOSE.APG] 15/11/2018 6.8 6.75 7.7 7.7 374.130 Mua
5 [HOSE.APG] 14/11/2018 7.3 7.1 7.3 7.2 215.720 Mua
6 [HOSE.APG] 13/11/2018 6.9 6.9 7.2 7.2 353.000 Mua
7 [HOSE.APG] 12/11/2018 7.19 6.9 7.2 7.19 404.170 Theo dõi
8 [HOSE.APG] 09/11/2018 7.2 7.1 7.3 7.19 199.510 Theo dõi
9 [HOSE.APG] 08/11/2018 7 7 7.59 7.15 436.450 Bán
10 [HOSE.APG] 07/11/2018 7.17 6.85 7.17 7.1 348.080 Bán
11 [HOSE.APG] 06/11/2018 7 6.9 7.19 7.17 694.860 Bán
12 [HOSE.APG] 05/11/2018 7 7 7.2 7.15 213.510 Bán
13 [HOSE.APG] 02/11/2018 7 6.9 7.25 7.2 455.280 Bán
14 [HOSE.APG] 01/11/2018 7.2 6.8 7.2 7.2 239.910 Bán
15 [HOSE.APG] 31/10/2018 7.3 6.8 7.3 7.2 365.410 Bán
16 [HOSE.APG] 30/10/2018 7.35 7.15 7.35 7.2 159.700 Bán
17 [HOSE.APG] 29/10/2018 7.4 7.15 7.4 7.2 591.360 Bán
18 [HOSE.APG] 26/10/2018 7.4 7 7.4 7.2 117.470 Bán
19 [HOSE.APG] 25/10/2018 6.85 6.85 7.5 7.35 685.680 Theo dõi
20 [HOSE.APG] 24/10/2018 6.75 6.75 7.35 7.35 564.370 Theo dõi