FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APG] 18/05/2018 5.83 5.75 5.84 5.83 253.290 Mua
2 [HOSE.APG] 17/05/2018 5.72 5.72 5.82 5.82 320.310 Mua
3 [HOSE.APG] 16/05/2018 5.8 5.72 5.8 5.8 352.050 Mua
4 [HOSE.APG] 15/05/2018 5.78 5.63 5.78 5.78 327.550 Mua
5 [HOSE.APG] 14/05/2018 5.7 5.65 5.86 5.75 336.430 Mua
6 [HOSE.APG] 11/05/2018 5.51 5.51 5.65 5.64 378.580 Mua
7 [HOSE.APG] 10/05/2018 5.65 5.58 5.7 5.58 290.070 Theo dõi
8 [HOSE.APG] 09/05/2018 5.64 5.46 5.64 5.63 365.320 Mua
9 [HOSE.APG] 08/05/2018 5.45 5.45 5.6 5.59 391.040 Theo dõi
10 [HOSE.APG] 07/05/2018 5.62 5.6 5.7 5.62 248.050 Mua
11 [HOSE.APG] 04/05/2018 5.6 5.55 5.61 5.6 244.140 Mua
12 [HOSE.APG] 03/05/2018 5.5 5.43 5.59 5.59 316.290 Mua
13 [HOSE.APG] 02/05/2018 5.58 5.5 5.58 5.58 225.660 Mua
14 [HOSE.APG] 27/04/2018 5.6 5.5 5.6 5.58 287.900 Mua
15 [HOSE.APG] 26/04/2018 5.57 5.45 5.59 5.59 291.830 Mua
16 [HOSE.APG] 24/04/2018 5.57 5.46 5.57 5.57 262.610 Theo dõi
17 [HOSE.APG] 23/04/2018 5.5 5.45 5.58 5.57 479.300 Theo dõi
18 [HOSE.APG] 20/04/2018 5.5 5.4 5.57 5.57 326.800 Theo dõi
19 [HOSE.APG] 19/04/2018 5.48 5.45 5.62 5.57 216.450 Bán
20 [HOSE.APG] 18/04/2018 5.59 5.48 5.6 5.56 305.810 Bán