FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.APG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.APG] 16/05/2019 8 7.6 8 8 677.090 Mua
2 [HOSE.APG] 15/05/2019 7.9 7.61 8 8 480.090 Mua
3 [HOSE.APG] 14/05/2019 7.8 7.46 7.9 7.9 268.560 Theo dõi
4 [HOSE.APG] 13/05/2019 7.43 7.2 7.9 7.9 419.340 Theo dõi
5 [HOSE.APG] 10/05/2019 7.37 7.21 7.44 7.43 218.540 Bán
6 [HOSE.APG] 09/05/2019 7.36 7.36 7.48 7.43 256.690 Bán
7 [HOSE.APG] 08/05/2019 7.4 7.1 7.55 7.55 355.700 Bán
8 [HOSE.APG] 07/05/2019 7.36 7.1 7.5 7.4 195.110 Bán
9 [HOSE.APG] 06/05/2019 7.41 7.36 7.59 7.36 275.910 Bán
10 [HOSE.APG] 03/05/2019 7.7 7.56 7.8 7.69 324.430 Bán
11 [HOSE.APG] 02/05/2019 7.9 7.6 7.9 7.67 206.580 Bán
12 [HOSE.APG] 26/04/2019 7.55 7.41 7.8 7.8 207.080 Bán
13 [HOSE.APG] 25/04/2019 7.4 7.4 7.77 7.6 255.400 Bán
14 [HOSE.APG] 24/04/2019 7.46 7.46 8 7.78 342.540 Bán
15 [HOSE.APG] 23/04/2019 7.78 7.65 7.79 7.78 205.180 Bán
16 [HOSE.APG] 22/04/2019 7.75 7.5 7.79 7.78 311.290 Bán
17 [HOSE.APG] 19/04/2019 7.5 7.4 7.75 7.75 162.860 Bán
18 [HOSE.APG] 18/04/2019 7.35 7.35 7.8 7.7 362.120 Bán
19 [HOSE.APG] 17/04/2019 7.41 7.41 7.9 7.8 596.920 Bán
20 [HOSE.APG] 16/04/2019 7.4 7.4 7.9 7.9 260.380 Bán