FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASM] 17/07/2018 11 10.9 11.75 11.75 3.602.990 Bán
2 [HOSE.ASM] 16/07/2018 11.15 10.85 11.2 11 1.717.490 Bán
3 [HOSE.ASM] 13/07/2018 11 11 11.2 11.1 1.952.930 Bán
4 [HOSE.ASM] 12/07/2018 11 10.9 11.35 11 1.548.000 Bán
5 [HOSE.ASM] 11/07/2018 11.75 11 11.75 11.35 1.542.220 Bán
6 [HOSE.ASM] 10/07/2018 11.8 11.7 12 11.8 1.790.820 Bán
7 [HOSE.ASM] 09/07/2018 12.15 11.85 12.3 11.85 1.901.050 Bán
8 [HOSE.ASM] 06/07/2018 11.65 11.55 12.1 12.1 1.669.150 Bán
9 [HOSE.ASM] 05/07/2018 11.9 11.5 12.05 11.65 1.922.620 Bán
10 [HOSE.ASM] 04/07/2018 11.65 11.6 12.1 11.95 2.739.110 Bán
11 [HOSE.ASM] 03/07/2018 12.15 11.65 12.4 11.65 1.843.840 Bán
12 [HOSE.ASM] 02/07/2018 12.7 12 12.7 12.15 1.920.030 Bán
13 [HOSE.ASM] 29/06/2018 12.75 12.65 12.9 12.75 2.148.540 Bán
14 [HOSE.ASM] 28/06/2018 12.9 12.7 13 12.75 2.323.160 Bán
15 [HOSE.ASM] 27/06/2018 12.85 12.85 13.3 13 3.751.680 Bán
16 [HOSE.ASM] 26/06/2018 12.7 12.55 12.9 12.9 3.045.110 Bán
17 [HOSE.ASM] 25/06/2018 12.8 12.7 13 12.8 2.957.200 Bán
18 [HOSE.ASM] 22/06/2018 12.4 12.3 12.8 12.8 2.158.720 Bán
19 [HOSE.ASM] 21/06/2018 12.95 12.5 12.95 12.5 1.859.190 Bán
20 [HOSE.ASM] 20/06/2018 12.75 12.6 12.95 12.9 2.746.260 Bán