FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASM] 20/03/2018 11 10.8 11.3 11 3.240.200 Mua
2 [HOSE.ASM] 19/03/2018 11.2 10.85 11.25 11 3.256.640 Mua
3 [HOSE.ASM] 16/03/2018 11.3 10.9 11.45 11.3 4.158.810 Mua
4 [HOSE.ASM] 15/03/2018 11.2 11.15 11.3 11.2 3.046.630 Mua
5 [HOSE.ASM] 14/03/2018 11 10.95 11.3 11.3 5.912.590 Mua
6 [HOSE.ASM] 13/03/2018 10.05 10.05 10.8 10.8 4.750.840 Mua
7 [HOSE.ASM] 12/03/2018 10.1 10 10.2 10.1 1.800.440 Mua
8 [HOSE.ASM] 09/03/2018 10.1 10 10.2 10.1 1.693.050 Theo dõi
9 [HOSE.ASM] 08/03/2018 10.1 10 10.15 10.1 1.622.880 Theo dõi
10 [HOSE.ASM] 07/03/2018 10.1 10.05 10.3 10.15 2.282.630 Theo dõi
11 [HOSE.ASM] 06/03/2018 9.95 9.92 10.15 10.15 2.927.960 Theo dõi
12 [HOSE.ASM] 05/03/2018 9.85 9.73 10.1 10 2.763.090 Theo dõi
13 [HOSE.ASM] 02/03/2018 9.65 9.6 9.8 9.73 1.289.080 Bán
14 [HOSE.ASM] 01/03/2018 9.96 9.73 9.96 9.8 1.379.980 Theo dõi
15 [HOSE.ASM] 28/02/2018 10 9.9 10 9.92 1.983.940 Theo dõi
16 [HOSE.ASM] 27/02/2018 10 9.97 10.1 9.99 1.739.330 Theo dõi
17 [HOSE.ASM] 26/02/2018 10.05 9.95 10.15 10 2.115.270 Bán
18 [HOSE.ASM] 23/02/2018 10.15 10.05 10.2 10.1 2.102.600 Theo dõi
19 [HOSE.ASM] 22/02/2018 10.3 10.1 10.3 10.2 2.076.520 Theo dõi
20 [HOSE.ASM] 21/02/2018 10.25 10.1 10.3 10.25 1.717.230 Theo dõi