FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASM] 18/05/2018 13.45 13.3 13.75 13.6 2.667.700 Theo dõi
2 [HOSE.ASM] 17/05/2018 13.3 13.15 13.4 13.35 1.440.440 Bán
3 [HOSE.ASM] 16/05/2018 13.45 13.1 13.55 13.3 2.337.530 Bán
4 [HOSE.ASM] 15/05/2018 13.55 13.4 13.75 13.5 3.626.500 Bán
5 [HOSE.ASM] 14/05/2018 13.8 13.5 13.95 13.6 3.510.290 Bán
6 [HOSE.ASM] 11/05/2018 13.25 13.1 13.9 13.8 5.126.000 Bán
7 [HOSE.ASM] 10/05/2018 13.95 13.25 14.1 13.25 3.839.490 Bán
8 [HOSE.ASM] 09/05/2018 13.75 13.5 14.25 14 5.450.010 Theo dõi
9 [HOSE.ASM] 08/05/2018 14.95 14.25 15.05 14.25 4.505.080 Theo dõi
10 [HOSE.ASM] 07/05/2018 15.15 14.9 15.35 15.05 4.417.300 Mua
11 [HOSE.ASM] 04/05/2018 14.7 14.7 15.15 15.15 11.221.910 Mua
12 [HOSE.ASM] 03/05/2018 13.75 13.5 14.35 14.2 7.079.490 Mua
13 [HOSE.ASM] 02/05/2018 13.8 13.8 14.95 13.8 7.203.900 Theo dõi
14 [HOSE.ASM] 27/04/2018 14.5 14.45 15 14.8 6.705.370 Mua
15 [HOSE.ASM] 26/04/2018 14.5 14.15 14.8 14.6 5.726.220 Mua
16 [HOSE.ASM] 24/04/2018 13.95 13.85 14.8 14.5 6.599.780 Mua
17 [HOSE.ASM] 23/04/2018 14.6 14 15 14 10.786.920 Mua
18 [HOSE.ASM] 20/04/2018 13.7 13.65 14.7 14.65 8.266.570 Mua
19 [HOSE.ASM] 19/04/2018 13.85 13.45 14 13.8 3.996.670 Mua
20 [HOSE.ASM] 18/04/2018 13.55 13.55 14.2 13.9 7.055.420 Mua