FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASM] 16/05/2019 7.8 7.65 7.85 7.65 2.527.660 Mua
2 [HOSE.ASM] 15/05/2019 7.6 7.59 7.78 7.75 4.369.720 Mua
3 [HOSE.ASM] 14/05/2019 7.39 7.36 7.52 7.52 3.065.200 Theo dõi
4 [HOSE.ASM] 13/05/2019 7.44 7.39 7.49 7.45 2.588.220 Bán
5 [HOSE.ASM] 10/05/2019 7.34 7.29 7.38 7.32 1.291.420 Bán
6 [HOSE.ASM] 09/05/2019 7.31 7.29 7.42 7.3 1.654.580 Bán
7 [HOSE.ASM] 08/05/2019 7.43 7.37 7.43 7.4 1.061.050 Bán
8 [HOSE.ASM] 07/05/2019 7.42 7.4 7.48 7.44 1.320.690 Bán
9 [HOSE.ASM] 06/05/2019 7.53 7.41 7.54 7.41 1.262.250 Bán
10 [HOSE.ASM] 03/05/2019 7.59 7.55 7.6 7.58 1.101.590 Bán
11 [HOSE.ASM] 02/05/2019 7.56 7.52 7.67 7.58 1.903.530 Bán
12 [HOSE.ASM] 26/04/2019 7.44 7.44 7.48 7.47 1.234.340 Bán
13 [HOSE.ASM] 25/04/2019 7.56 7.44 7.56 7.45 1.046.200 Bán
14 [HOSE.ASM] 24/04/2019 7.55 7.55 7.64 7.55 2.321.590 Bán
15 [HOSE.ASM] 23/04/2019 7.55 7.44 7.6 7.55 1.396.640 Bán
16 [HOSE.ASM] 22/04/2019 7.73 7.5 7.77 7.5 949.370 Theo dõi
17 [HOSE.ASM] 19/04/2019 7.8 7.72 7.83 7.76 1.428.230 Theo dõi
18 [HOSE.ASM] 18/04/2019 7.84 7.63 7.87 7.75 1.918.270 Theo dõi
19 [HOSE.ASM] 17/04/2019 7.8 7.77 7.95 7.8 3.223.150 Theo dõi
20 [HOSE.ASM] 16/04/2019 7.8 7.7 7.8 7.77 1.242.860 Theo dõi