FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASM] 22/03/2019 7.8 7.65 7.87 7.76 1.134.250 Bán
2 [HOSE.ASM] 21/03/2019 7.91 7.8 7.94 7.8 1.587.500 Bán
3 [HOSE.ASM] 20/03/2019 8 7.85 8 7.95 1.346.550 Bán
4 [HOSE.ASM] 19/03/2019 7.94 7.91 8.15 8 1.954.940 Bán
5 [HOSE.ASM] 18/03/2019 8.24 8.21 8.34 8.21 1.867.970 Bán
6 [HOSE.ASM] 15/03/2019 8.43 8.27 8.43 8.28 1.382.780 Theo dõi
7 [HOSE.ASM] 14/03/2019 8.45 8.39 8.49 8.4 1.322.160 Mua
8 [HOSE.ASM] 13/03/2019 8.55 8.47 8.58 8.49 3.471.170 Mua
9 [HOSE.ASM] 12/03/2019 8.5 8.36 8.52 8.47 2.170.890 Mua
10 [HOSE.ASM] 11/03/2019 8.38 8.28 8.4 8.4 1.098.190 Mua
11 [HOSE.ASM] 08/03/2019 8.5 8.37 8.6 8.4 1.836.260 Mua
12 [HOSE.ASM] 07/03/2019 8.7 8.67 8.83 8.69 2.256.820 Mua
13 [HOSE.ASM] 06/03/2019 8.45 8.35 8.6 8.58 2.682.470 Mua
14 [HOSE.ASM] 05/03/2019 8.3 8.2 8.49 8.35 2.264.950 Mua
15 [HOSE.ASM] 04/03/2019 8.2 8.16 8.3 8.3 1.515.360 Bán
16 [HOSE.ASM] 01/03/2019 8.04 8.04 8.26 8.15 1.193.950 Bán
17 [HOSE.ASM] 28/02/2019 8.1 7.99 8.32 8.05 1.978.130 Bán
18 [HOSE.ASM] 27/02/2019 8.15 8.09 8.16 8.1 1.647.850 Bán
19 [HOSE.ASM] 26/02/2019 8.25 8.03 8.28 8.15 2.896.350 Bán
20 [HOSE.ASM] 25/02/2019 8.06 8.06 8.34 8.22 1.601.300 Bán