FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASM] 19/09/2018 12.6 12.55 12.85 12.7 5.205.450 Bán
2 [HOSE.ASM] 18/09/2018 12.7 12.55 12.8 12.7 3.811.200 Theo dõi
3 [HOSE.ASM] 17/09/2018 12.8 12.8 13.05 12.8 5.190.890 Theo dõi
4 [HOSE.ASM] 14/09/2018 12.8 12.55 12.8 12.7 2.604.350 Theo dõi
5 [HOSE.ASM] 13/09/2018 12.7 12.65 12.85 12.8 2.849.640 Theo dõi
6 [HOSE.ASM] 12/09/2018 13.25 12.7 13.3 12.7 5.392.050 Theo dõi
7 [HOSE.ASM] 11/09/2018 13.15 13 13.3 13.15 4.960.260 Mua
8 [HOSE.ASM] 10/09/2018 13.25 12.95 13.4 13.2 5.653.010 Mua
9 [HOSE.ASM] 07/09/2018 13.05 12.9 13.55 13.3 11.558.200 Mua
10 [HOSE.ASM] 06/09/2018 12.8 12.7 13.1 13.1 6.693.140 Mua
11 [HOSE.ASM] 05/09/2018 12.8 12.6 12.85 12.75 3.423.870 Mua
12 [HOSE.ASM] 04/09/2018 12.7 12.7 13.3 12.9 9.934.560 Mua
13 [HOSE.ASM] 31/08/2018 12.55 12.55 12.85 12.7 5.383.510 Mua
14 [HOSE.ASM] 30/08/2018 12.5 12.3 12.55 12.55 2.938.630 Theo dõi
15 [HOSE.ASM] 29/08/2018 12.5 12.4 12.6 12.45 2.175.700 Theo dõi
16 [HOSE.ASM] 28/08/2018 12.65 12.45 12.75 12.5 2.874.030 Theo dõi
17 [HOSE.ASM] 27/08/2018 12.7 12.55 12.75 12.7 2.111.580 Mua
18 [HOSE.ASM] 24/08/2018 12.8 12.65 12.9 12.7 3.113.460 Mua
19 [HOSE.ASM] 23/08/2018 12.7 12.7 13 12.8 4.755.340 Mua
20 [HOSE.ASM] 22/08/2018 12.7 12.65 12.95 12.8 4.712.330 Mua