FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASM] 14/11/2018 10.55 10.4 10.85 10.6 2.849.780 Theo dõi
2 [HOSE.ASM] 13/11/2018 10.35 10.35 10.8 10.6 4.177.050 Theo dõi
3 [HOSE.ASM] 12/11/2018 10.75 10.4 10.75 10.65 4.048.190 Theo dõi
4 [HOSE.ASM] 09/11/2018 10.8 10.65 11.1 10.8 4.965.140 Theo dõi
5 [HOSE.ASM] 08/11/2018 10.9 10.65 11.05 10.85 3.503.150 Theo dõi
6 [HOSE.ASM] 07/11/2018 10.85 10.6 10.9 10.7 2.937.760 Theo dõi
7 [HOSE.ASM] 06/11/2018 11.2 10.8 11.2 10.85 3.333.340 Mua
8 [HOSE.ASM] 05/11/2018 11.1 10.9 11.2 11.1 3.315.710 Theo dõi
9 [HOSE.ASM] 02/11/2018 10.9 10.85 11.25 11.2 6.223.890 Theo dõi
10 [HOSE.ASM] 01/11/2018 10.65 10.45 10.95 10.8 3.775.000 Theo dõi
11 [HOSE.ASM] 31/10/2018 10.5 10.4 10.7 10.6 4.488.260 Bán
12 [HOSE.ASM] 30/10/2018 10 9.98 10.3 10.15 3.285.260 Bán
13 [HOSE.ASM] 29/10/2018 10.4 10 10.4 10.1 2.730.480 Bán
14 [HOSE.ASM] 26/10/2018 10.9 10.4 10.95 10.4 2.981.400 Bán
15 [HOSE.ASM] 25/10/2018 10.35 10.3 10.95 10.8 3.135.350 Bán
16 [HOSE.ASM] 24/10/2018 10.3 10.15 10.85 10.85 3.697.990 Bán
17 [HOSE.ASM] 23/10/2018 10.5 10.1 10.6 10.15 2.815.800 Bán
18 [HOSE.ASM] 22/10/2018 10.85 10.6 11 10.6 2.914.060 Bán
19 [HOSE.ASM] 19/10/2018 10.8 10.6 11 10.8 2.677.110 Bán
20 [HOSE.ASM] 18/10/2018 11.35 11 11.35 11 2.293.830 Bán