FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASM] 15/12/2017 11.3 10.65 11.6 10.65 22.717.470 Theo dõi
2 [HOSE.ASM] 14/12/2017 10.95 10.95 11.5 11.4 5.446.270 Mua
3 [HOSE.ASM] 13/12/2017 10.95 10.85 11.1 10.95 3.230.210 Theo dõi
4 [HOSE.ASM] 12/12/2017 11 10.5 11.1 10.95 3.351.590 Theo dõi
5 [HOSE.ASM] 11/12/2017 11 10.9 11.15 11 2.994.490 Mua
6 [HOSE.ASM] 08/12/2017 11.3 11.15 11.6 11.15 4.285.040 Mua
7 [HOSE.ASM] 07/12/2017 11.4 11.2 11.8 11.5 5.074.780 Mua
8 [HOSE.ASM] 06/12/2017 11.35 11.25 12.15 11.7 8.246.440 Mua
9 [HOSE.ASM] 05/12/2017 11.1 11.05 12 11.65 7.765.980 Mua
10 [HOSE.ASM] 04/12/2017 10.6 10.5 11.3 11.3 10.083.160 Mua
11 [HOSE.ASM] 01/12/2017 10.6 10.5 10.65 10.6 1.830.350 Bán
12 [HOSE.ASM] 30/11/2017 10.6 10.5 10.65 10.65 2.190.580 Theo dõi
13 [HOSE.ASM] 29/11/2017 10.7 10.5 10.7 10.65 2.081.320 Theo dõi
14 [HOSE.ASM] 28/11/2017 10.75 10.6 10.8 10.65 1.760.320 Theo dõi
15 [HOSE.ASM] 27/11/2017 10.7 10.6 10.8 10.7 2.230.890 Theo dõi
16 [HOSE.ASM] 24/11/2017 10.55 10.45 10.75 10.65 1.884.490 Theo dõi
17 [HOSE.ASM] 23/11/2017 10.65 10.45 10.7 10.55 2.176.130 Bán
18 [HOSE.ASM] 22/11/2017 10.55 10.45 10.65 10.55 2.005.790 Bán
19 [HOSE.ASM] 21/11/2017 10.65 10.5 10.8 10.55 2.089.820 Theo dõi
20 [HOSE.ASM] 20/11/2017 10.7 10.55 10.8 10.7 2.657.830 Theo dõi