FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASM] 15/01/2019 8 7.93 8.3 8.19 3.669.720 Mua
2 [HOSE.ASM] 14/01/2019 8.17 8 8.23 8 2.843.040 Theo dõi
3 [HOSE.ASM] 11/01/2019 8.31 8.12 8.4 8.2 2.370.090 Theo dõi
4 [HOSE.ASM] 10/01/2019 8.31 8.1 8.6 8.34 4.527.870 Theo dõi
5 [HOSE.ASM] 09/01/2019 7.9 7.9 8.3 8.28 4.616.400 Bán
6 [HOSE.ASM] 08/01/2019 7.35 7.33 7.77 7.77 3.339.530 Bán
7 [HOSE.ASM] 07/01/2019 6.9 6.5 7.27 7.27 3.456.510 Bán
8 [HOSE.ASM] 04/01/2019 6.87 6.8 7 6.8 3.413.190 Quá bán
9 [HOSE.ASM] 03/01/2019 7.9 7.31 7.9 7.31 2.284.000 Quá bán
10 [HOSE.ASM] 02/01/2019 7.85 7.78 8 7.85 800.100 Quá bán
11 [HOSE.ASM] 28/12/2018 8 7.6 8.2 7.8 4.784.440 Quá bán
12 [HOSE.ASM] 27/12/2018 8.4 8 8.55 8 3.665.530 Quá bán
13 [HOSE.ASM] 26/12/2018 8.84 8.3 8.86 8.4 2.411.570 Quá bán
14 [HOSE.ASM] 25/12/2018 9 8.84 9.3 8.84 3.651.710 Bán
15 [HOSE.ASM] 24/12/2018 9.8 9.5 9.8 9.5 1.483.940 Bán
16 [HOSE.ASM] 21/12/2018 9.77 9.65 9.78 9.73 1.540.630 Bán
17 [HOSE.ASM] 20/12/2018 9.79 9.74 9.9 9.8 1.119.010 Bán
18 [HOSE.ASM] 19/12/2018 10.05 9.78 10.05 9.8 2.299.170 Bán
19 [HOSE.ASM] 18/12/2018 10.1 9.91 10.15 10 3.723.430 Theo dõi
20 [HOSE.ASM] 17/12/2018 10.35 10.15 10.35 10.2 3.573.840 Theo dõi