FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASM] 22/08/2019 6.57 6.5 6.67 6.5 2.141.890 Mua
2 [HOSE.ASM] 21/08/2019 6.24 6.24 6.65 6.57 3.254.730 Mua
3 [HOSE.ASM] 20/08/2019 6.2 6.2 6.24 6.24 2.164.550 Theo dõi
4 [HOSE.ASM] 19/08/2019 6.2 6.17 6.21 6.2 1.756.370 Bán
5 [HOSE.ASM] 16/08/2019 6.21 6.18 6.22 6.21 1.405.490 Bán
6 [HOSE.ASM] 15/08/2019 6.19 6.16 6.21 6.21 1.555.790 Bán
7 [HOSE.ASM] 14/08/2019 6.22 6.19 6.25 6.22 1.377.540 Bán
8 [HOSE.ASM] 13/08/2019 6.21 6.16 6.22 6.21 1.418.110 Bán
9 [HOSE.ASM] 12/08/2019 6.23 6.18 6.24 6.22 1.270.850 Bán
10 [HOSE.ASM] 09/08/2019 6.22 6.22 6.28 6.22 1.656.220 Bán
11 [HOSE.ASM] 08/08/2019 6.23 6.14 6.24 6.22 1.639.420 Bán
12 [HOSE.ASM] 07/08/2019 6.33 6.19 6.36 6.24 1.816.260 Bán
13 [HOSE.ASM] 06/08/2019 6.37 6.16 6.38 6.34 1.928.460 Bán
14 [HOSE.ASM] 05/08/2019 6.03 6.02 6.38 6.38 2.001.060 Bán
15 [HOSE.ASM] 02/08/2019 6.24 6 6.24 6.03 2.113.310 Quá bán
16 [HOSE.ASM] 01/08/2019 6.45 6.05 6.45 6.25 1.823.700 Quá bán
17 [HOSE.ASM] 31/07/2019 6.7 6.45 6.7 6.45 1.436.970 Quá bán
18 [HOSE.ASM] 30/07/2019 6.82 6.65 6.84 6.7 1.170.680 Bán
19 [HOSE.ASM] 29/07/2019 6.91 6.8 6.94 6.8 1.479.400 Bán
20 [HOSE.ASM] 26/07/2019 6.91 6.87 6.94 6.9 2.292.130 Bán