FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASP] 24/05/2018 7.29 7.27 7.29 7.27 20 Theo dõi
2 [HOSE.ASP] 23/05/2018 7.29 7 7.29 7.28 520 Theo dõi
3 [HOSE.ASP] 22/05/2018 7 7 7.29 7.29 1.220 Theo dõi
4 [HOSE.ASP] 21/05/2018 6.8 6.8 7.29 7.29 80 Theo dõi
5 [HOSE.ASP] 18/05/2018 7.2 7.19 7.2 7.19 2.110 Bán
6 [HOSE.ASP] 17/05/2018 7.05 7.01 7.19 7.19 4.740 Bán
7 [HOSE.ASP] 16/05/2018 7.3 7.1 7.3 7.1 16.800 Bán
8 [HOSE.ASP] 15/05/2018 7.55 7.16 7.55 7.16 4.360 Bán
9 [HOSE.ASP] 14/05/2018 7.3 7.3 7.3 7.3 10 Bán
10 [HOSE.ASP] 11/05/2018 7.66 7.15 7.66 7.3 1.890 Bán
11 [HOSE.ASP] 10/05/2018 7.2 7.16 7.39 7.16 9.740 Bán
12 [HOSE.ASP] 09/05/2018 7.3 7.2 7.3 7.2 20.980 Bán
13 [HOSE.ASP] 08/05/2018 7.25 7.01 7.4 7.4 1.280 Bán
14 [HOSE.ASP] 07/05/2018 7.4 7.2 7.4 7.4 3.980 Bán
15 [HOSE.ASP] 04/05/2018 7.4 7.4 7.4 7.4 300 Bán
16 [HOSE.ASP] 03/05/2018 6.9 6.9 7.45 7.45 10.500 Bán
17 [HOSE.ASP] 02/05/2018 7.3 7.3 7.65 7.3 49.650 Bán
18 [HOSE.ASP] 27/04/2018 7.79 7.5 7.79 7.79 16.420 Mua
19 [HOSE.ASP] 26/04/2018 7.7 7.52 7.79 7.79 1.150 Mua
20 [HOSE.ASP] 24/04/2018 7.8 7.7 7.8 7.8 13.400 Mua