FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASP] 14/11/2018 6.17 6.17 6.19 6.19 11.500 Bán
2 [HOSE.ASP] 13/11/2018 6.22 6.22 6.22 6.22 370 Bán
3 [HOSE.ASP] 12/11/2018 6.24 6.24 6.24 6.24 530 Bán
4 [HOSE.ASP] 09/11/2018 5.75 5.75 6.27 6.26 3.570 Bán
5 [HOSE.ASP] 08/11/2018 6.16 6.15 6.29 6.15 24.500 Bán
6 [HOSE.ASP] 07/11/2018 6.44 6.44 6.44 6.44 10 Bán
7 [HOSE.ASP] 06/11/2018 6.3 6.12 6.44 6.44 20.840 Bán
8 [HOSE.ASP] 05/11/2018 6.28 6.28 6.48 6.48 4.400 Bán
9 [HOSE.ASP] 02/11/2018 6.11 6.11 6.48 6.48 19.910 Bán
10 [HOSE.ASP] 31/10/2018 6.4 6.4 6.55 6.55 14.560 Bán
11 [HOSE.ASP] 30/10/2018 6.55 6.5 6.55 6.5 970 Bán
12 [HOSE.ASP] 26/10/2018 6.6 6.6 6.6 6.6 3.500 Theo dõi
13 [HOSE.ASP] 24/10/2018 6.5 6.5 6.65 6.65 2.130 Mua
14 [HOSE.ASP] 23/10/2018 6.69 6.5 6.69 6.5 7.570 Theo dõi
15 [HOSE.ASP] 22/10/2018 6.7 6.69 6.7 6.69 30 Mua
16 [HOSE.ASP] 19/10/2018 6.51 6.51 6.68 6.68 190 Mua
17 [HOSE.ASP] 18/10/2018 6.65 6.65 6.7 6.69 5.000 Mua
18 [HOSE.ASP] 17/10/2018 6.6 6.6 6.67 6.65 8.600 Theo dõi
19 [HOSE.ASP] 16/10/2018 6.59 6.59 6.6 6.6 2.690 Bán
20 [HOSE.ASP] 15/10/2018 6.6 6.6 6.6 6.6 20 Bán