FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASP] 15/01/2019 6 6 6 6 2.400 Bán
2 [HOSE.ASP] 14/01/2019 6.1 6.09 6.1 6.09 180 Bán
3 [HOSE.ASP] 11/01/2019 6.1 6.1 6.1 6.1 2.070 Bán
4 [HOSE.ASP] 10/01/2019 6.2 6.1 6.2 6.1 60 Bán
5 [HOSE.ASP] 09/01/2019 5.9 5.9 6.19 6.1 6.810 Bán
6 [HOSE.ASP] 08/01/2019 6.09 6.09 6.09 6.09 10 Bán
7 [HOSE.ASP] 07/01/2019 6 6 6.2 6 11.030 Bán
8 [HOSE.ASP] 04/01/2019 6 6 6.2 6.1 5.010 Bán
9 [HOSE.ASP] 02/01/2019 6.2 6.2 6.2 6.2 1.000 Bán
10 [HOSE.ASP] 28/12/2018 6.1 6.1 6.2 6.2 16.320 Bán
11 [HOSE.ASP] 27/12/2018 6.25 6.25 6.5 6.25 4.180 Theo dõi
12 [HOSE.ASP] 26/12/2018 6.05 6.05 6.3 6.25 3.970 Theo dõi
13 [HOSE.ASP] 25/12/2018 6.05 6.05 6.4 6.4 1.160 Theo dõi
14 [HOSE.ASP] 20/12/2018 6.4 6.2 6.4 6.4 1.060 Theo dõi
15 [HOSE.ASP] 19/12/2018 6.5 6.5 6.5 6.5 220 Mua
16 [HOSE.ASP] 18/12/2018 6.2 6.1 6.49 6.4 3.610 Mua
17 [HOSE.ASP] 14/12/2018 6.4 6.4 6.5 6.5 40 Mua
18 [HOSE.ASP] 13/12/2018 6.5 6.4 6.5 6.4 1.200 Mua
19 [HOSE.ASP] 12/12/2018 6.5 6.15 6.5 6.49 15.510 Mua
20 [HOSE.ASP] 11/12/2018 6.2 6.2 6.2 6.2 3.000 Theo dõi