FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASP] 17/07/2018 6.89 6.75 6.89 6.89 1.020 Bán
2 [HOSE.ASP] 16/07/2018 6.95 6.95 6.95 6.95 560 Bán
3 [HOSE.ASP] 13/07/2018 6.62 6.6 6.98 6.9 7.110 Bán
4 [HOSE.ASP] 12/07/2018 6.9 6.61 6.9 6.9 4.490 Bán
5 [HOSE.ASP] 11/07/2018 6.6 6.6 6.9 6.9 12.020 Bán
6 [HOSE.ASP] 10/07/2018 6.73 6.6 6.9 6.9 7.310 Bán
7 [HOSE.ASP] 09/07/2018 7 7 7 7 160 Bán
8 [HOSE.ASP] 06/07/2018 6.8 6.8 7 7 5.550 Bán
9 [HOSE.ASP] 04/07/2018 7 7 7 7 2.000 Bán
10 [HOSE.ASP] 03/07/2018 6.95 6.7 7.03 7.02 15.490 Theo dõi
11 [HOSE.ASP] 02/07/2018 6.95 6.95 7.05 7.05 180 Theo dõi
12 [HOSE.ASP] 29/06/2018 7 7 7.06 7.06 9.010 Mua
13 [HOSE.ASP] 28/06/2018 7.04 7.04 7.06 7.06 20.540 Mua
14 [HOSE.ASP] 27/06/2018 7 7 7.05 7.05 12.710 Mua
15 [HOSE.ASP] 26/06/2018 7 7 7 7 7.490 Bán
16 [HOSE.ASP] 25/06/2018 7.04 7.03 7.08 7.08 7.000 Theo dõi
17 [HOSE.ASP] 22/06/2018 7.03 7.01 7.08 7.08 16.490 Theo dõi
18 [HOSE.ASP] 21/06/2018 7.04 7.04 7.04 7.04 7.530 Bán
19 [HOSE.ASP] 20/06/2018 7.01 7 7.04 7.04 3.740 Bán
20 [HOSE.ASP] 19/06/2018 6.95 6.95 7.04 7.01 11.330 Bán