FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASP] 23/03/2018 7.6 7.51 7.6 7.6 710 Bán
2 [HOSE.ASP] 22/03/2018 7.6 7.6 7.77 7.6 54.760 Bán
3 [HOSE.ASP] 21/03/2018 7.6 7.6 7.7 7.6 17.430 Bán
4 [HOSE.ASP] 20/03/2018 7.31 7.31 7.7 7.6 19.210 Bán
5 [HOSE.ASP] 19/03/2018 7.57 7.57 7.75 7.6 22.200 Bán
6 [HOSE.ASP] 16/03/2018 7.65 7.53 7.7 7.7 12.380 Mua
7 [HOSE.ASP] 15/03/2018 7.65 7.51 7.65 7.65 1.780 Bán
8 [HOSE.ASP] 14/03/2018 7.5 7.5 7.7 7.65 20.790 Bán
9 [HOSE.ASP] 13/03/2018 7.7 7.7 7.7 7.7 500 Theo dõi
10 [HOSE.ASP] 12/03/2018 7.63 7.51 7.7 7.63 14.690 Bán
11 [HOSE.ASP] 09/03/2018 7.53 7.53 7.7 7.7 33.160 Bán
12 [HOSE.ASP] 08/03/2018 7.7 7.51 7.7 7.69 21.730 Bán
13 [HOSE.ASP] 07/03/2018 7.65 7.5 7.69 7.69 19.750 Bán
14 [HOSE.ASP] 06/03/2018 7.4 7.4 7.7 7.69 47.580 Theo dõi
15 [HOSE.ASP] 05/03/2018 7.84 7.5 7.84 7.69 8.310 Theo dõi
16 [HOSE.ASP] 02/03/2018 7.8 7.6 7.8 7.75 3.440 Mua
17 [HOSE.ASP] 01/03/2018 7.7 7.5 7.9 7.79 9.270 Mua
18 [HOSE.ASP] 28/02/2018 7.7 7.6 7.83 7.7 19.090 Mua
19 [HOSE.ASP] 27/02/2018 7.85 7.62 7.85 7.7 91.400 Mua
20 [HOSE.ASP] 26/02/2018 8 7.8 8 7.85 3.240 Mua