FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASP] 22/03/2019 6.3 6.2 6.3 6.3 1.490 Bán
2 [HOSE.ASP] 21/03/2019 6.25 6.25 6.3 6.3 4.460 Bán
3 [HOSE.ASP] 20/03/2019 6.3 6.3 6.3 6.3 13.800 Bán
4 [HOSE.ASP] 19/03/2019 6.5 6.3 6.5 6.3 20.960 Bán
5 [HOSE.ASP] 18/03/2019 6.55 6.49 6.55 6.5 6.070 Mua
6 [HOSE.ASP] 15/03/2019 6.11 6.11 6.49 6.49 930 Mua
7 [HOSE.ASP] 14/03/2019 6.3 6.25 6.3 6.3 6.100 Bán
8 [HOSE.ASP] 13/03/2019 6.45 6.15 6.45 6.21 20.600 Bán
9 [HOSE.ASP] 12/03/2019 6.22 6.22 6.45 6.45 2.170 Theo dõi
10 [HOSE.ASP] 11/03/2019 6.45 6.2 6.45 6.45 3.330 Theo dõi
11 [HOSE.ASP] 08/03/2019 6.5 6.5 6.5 6.5 80 Mua
12 [HOSE.ASP] 07/03/2019 6.31 6.25 6.4 6.4 5.450 Bán
13 [HOSE.ASP] 06/03/2019 6.3 6.3 6.4 6.4 6.300 Bán
14 [HOSE.ASP] 05/03/2019 6.4 6.38 6.5 6.4 10.710 Bán
15 [HOSE.ASP] 04/03/2019 6.54 6.45 6.54 6.45 1.550 Bán
16 [HOSE.ASP] 01/03/2019 6.49 6.49 6.54 6.54 2.900 Mua
17 [HOSE.ASP] 28/02/2019 6.25 6.2 6.5 6.5 5.830 Theo dõi
18 [HOSE.ASP] 27/02/2019 6.49 6.46 6.49 6.49 2.400 Theo dõi
19 [HOSE.ASP] 26/02/2019 6.53 6.3 6.53 6.49 16.220 Mua
20 [HOSE.ASP] 25/02/2019 6.54 6.4 6.55 6.54 26.320 Mua