FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ASP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ASP] 16/05/2019 6.25 6.12 6.25 6.2 8.880 Bán
2 [HOSE.ASP] 15/05/2019 6.39 6.39 6.39 6.39 10 Bán
3 [HOSE.ASP] 14/05/2019 6.25 6.25 6.39 6.39 800 Bán
4 [HOSE.ASP] 10/05/2019 6.39 6.39 6.39 6.39 10 Theo dõi
5 [HOSE.ASP] 09/05/2019 6.31 6.15 6.32 6.15 33.300 Bán
6 [HOSE.ASP] 08/05/2019 6.35 6.28 6.35 6.32 1.520 Theo dõi
7 [HOSE.ASP] 07/05/2019 6.21 6.21 6.45 6.45 60 Mua
8 [HOSE.ASP] 06/05/2019 6.18 6.18 6.47 6.47 110 Mua
9 [HOSE.ASP] 03/05/2019 6.3 6.2 6.47 6.47 10.060 Mua
10 [HOSE.ASP] 02/05/2019 6.5 6.48 6.5 6.48 10.600 Mua
11 [HOSE.ASP] 26/04/2019 6.22 6.22 6.5 6.5 130 Mua
12 [HOSE.ASP] 25/04/2019 6.53 6.22 6.55 6.22 21.160 Bán
13 [HOSE.ASP] 24/04/2019 6.4 6.4 6.45 6.44 23.350 Theo dõi
14 [HOSE.ASP] 23/04/2019 6.35 6.35 6.44 6.44 110 Mua
15 [HOSE.ASP] 22/04/2019 6.49 6.35 6.49 6.35 110 Theo dõi
16 [HOSE.ASP] 19/04/2019 6.48 6.48 6.48 6.48 10 Mua
17 [HOSE.ASP] 18/04/2019 6.3 6.1 6.49 6.49 12.260 Mua
18 [HOSE.ASP] 17/04/2019 6.47 6.42 6.47 6.46 2.930 Mua
19 [HOSE.ASP] 16/04/2019 6.25 6.19 6.25 6.19 11.760 Theo dõi
20 [HOSE.ASP] 12/04/2019 6.5 6.3 6.5 6.5 820 Mua