FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.AST
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.AST] 21/06/2018 64.2 61 64.5 63.9 90.220 Bán
2 [HOSE.AST] 20/06/2018 62 61.5 64 63.5 60.870 Bán
3 [HOSE.AST] 19/06/2018 65 61 65 61.3 57.360 Bán
4 [HOSE.AST] 18/06/2018 67 62 67 65 59.800 Bán
5 [HOSE.AST] 15/06/2018 67.5 66.5 67.8 67 51.190 Theo dõi
6 [HOSE.AST] 14/06/2018 67.3 66 67.7 66.9 116.820 Theo dõi
7 [HOSE.AST] 13/06/2018 68 65.6 68 66.9 71.040 Theo dõi
8 [HOSE.AST] 12/06/2018 66.1 65.1 66.5 66 81.340 Theo dõi
9 [HOSE.AST] 11/06/2018 68.2 66 68.2 66.7 73.340 Theo dõi
10 [HOSE.AST] 08/06/2018 68.6 66.9 68.6 67.2 96.500 Theo dõi
11 [HOSE.AST] 07/06/2018 69 68 69.9 68.6 68.740 Mua
12 [HOSE.AST] 06/06/2018 69 67.5 69 68.5 80.910 Theo dõi
13 [HOSE.AST] 05/06/2018 68.5 68.2 69.3 68.7 140.830 Theo dõi
14 [HOSE.AST] 04/06/2018 69.9 68 69.9 69.5 80.290 Theo dõi
15 [HOSE.AST] 01/06/2018 61.8 61.8 69.3 69.3 91.370 Theo dõi
16 [HOSE.AST] 31/05/2018 63.1 63.1 66.4 64.8 52.930 Bán
17 [HOSE.AST] 30/05/2018 59.3 59.3 63.1 63.1 62.050 Bán
18 [HOSE.AST] 29/05/2018 63 59 63.1 59 171.350 Quá bán
19 [HOSE.AST] 28/05/2018 64 63 64.2 63 93.020 Quá bán
20 [HOSE.AST] 25/05/2018 65.5 64.3 65.5 65.2 84.480 Bán