FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATA
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATA] 03/02/2017 0.65 0.63 0.71 0.65 293.040 Theo dõi
2 [HOSE.ATA] 02/02/2017 0.72 0.67 0.72 0.67 122.440 Theo dõi
3 [HOSE.ATA] 25/01/2017 0.77 0.72 0.82 0.72 314.220 Mua
4 [HOSE.ATA] 24/01/2017 0.76 0.76 0.77 0.77 215.810 Mua
5 [HOSE.ATA] 23/01/2017 0.72 0.71 0.72 0.72 86.400 Theo dõi
6 [HOSE.ATA] 20/01/2017 0.68 0.67 0.68 0.68 91.140 Bán
7 [HOSE.ATA] 19/01/2017 0.64 0.63 0.64 0.64 359.400 Bán
8 [HOSE.ATA] 18/01/2017 0.58 0.58 0.6 0.6 272.630 Bán
9 [HOSE.ATA] 17/01/2017 0.51 0.51 0.57 0.57 432.120 Bán
10 [HOSE.ATA] 16/01/2017 0.54 0.54 0.54 0.54 1.190.570 Bán
11 [HOSE.ATA] 13/01/2017 0.57 0.57 0.57 0.57 69.230 Bán
12 [HOSE.ATA] 12/01/2017 0.61 0.61 0.61 0.61 47.110 Bán
13 [HOSE.ATA] 11/01/2017 0.65 0.65 0.65 0.65 3.250 Bán
14 [HOSE.ATA] 10/01/2017 0.69 0.69 0.69 0.69 26.840 Bán
15 [HOSE.ATA] 09/01/2017 0.74 0.74 0.74 0.74 115.040 Bán
16 [HOSE.ATA] 06/01/2017 0.81 0.79 0.81 0.79 42.140 Bán
17 [HOSE.ATA] 05/01/2017 0.8 0.77 0.82 0.8 79.280 Bán
18 [HOSE.ATA] 04/01/2017 0.83 0.78 0.83 0.82 134.580 Bán
19 [HOSE.ATA] 03/01/2017 0.83 0.82 0.85 0.83 44.880 Bán
20 [HOSE.ATA] 30/12/2016 0.83 0.81 0.86 0.83 137.410 Bán