FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATG] 13/07/2018 1.32 1.19 1.32 1.2 106.720 Bán
2 [HOSE.ATG] 12/07/2018 1.27 1.27 1.35 1.27 107.380 Bán
3 [HOSE.ATG] 11/07/2018 1.4 1.32 1.4 1.36 95.900 Bán
4 [HOSE.ATG] 10/07/2018 1.39 1.3 1.42 1.41 69.940 Bán
5 [HOSE.ATG] 09/07/2018 1.46 1.37 1.47 1.37 607.220 Bán
6 [HOSE.ATG] 06/07/2018 1.58 1.47 1.58 1.47 270.050 Bán
7 [HOSE.ATG] 05/07/2018 1.68 1.57 1.69 1.57 351.180 Bán
8 [HOSE.ATG] 04/07/2018 1.6 1.6 1.69 1.68 36.870 Bán
9 [HOSE.ATG] 03/07/2018 1.66 1.6 1.77 1.6 47.900 Theo dõi
10 [HOSE.ATG] 02/07/2018 1.82 1.7 1.82 1.7 267.300 Theo dõi
11 [HOSE.ATG] 29/06/2018 1.84 1.82 1.97 1.82 243.870 Theo dõi
12 [HOSE.ATG] 28/06/2018 1.92 1.86 2.09 1.95 94.690 Mua
13 [HOSE.ATG] 27/06/2018 1.87 1.86 2 2 156.360 Mua
14 [HOSE.ATG] 26/06/2018 1.82 1.76 1.88 1.87 385.330 Mua
15 [HOSE.ATG] 25/06/2018 1.62 1.6 1.76 1.76 135.900 Theo dõi
16 [HOSE.ATG] 22/06/2018 1.67 1.6 1.74 1.65 22.090 Bán
17 [HOSE.ATG] 21/06/2018 1.74 1.68 1.74 1.7 6.580 Bán
18 [HOSE.ATG] 20/06/2018 1.74 1.66 1.74 1.67 103.150 Bán
19 [HOSE.ATG] 19/06/2018 1.75 1.67 1.78 1.77 74.270 Bán
20 [HOSE.ATG] 18/06/2018 1.85 1.74 1.85 1.75 17.530 Bán