FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATG] 15/01/2019 1.4 1.4 1.57 1.57 101.280 Mua
2 [HOSE.ATG] 14/01/2019 1.48 1.47 1.6 1.47 284.350 Bán
3 [HOSE.ATG] 11/01/2019 1.8 1.58 1.8 1.58 436.950 Theo dõi
4 [HOSE.ATG] 10/01/2019 1.69 1.64 1.69 1.69 427.030 Mua
5 [HOSE.ATG] 09/01/2019 1.58 1.56 1.58 1.58 171.210 Bán
6 [HOSE.ATG] 08/01/2019 1.47 1.45 1.48 1.48 223.940 Bán
7 [HOSE.ATG] 07/01/2019 1.21 1.21 1.39 1.39 241.820 Bán
8 [HOSE.ATG] 04/01/2019 1.36 1.28 1.36 1.3 225.570 Bán
9 [HOSE.ATG] 03/01/2019 1.47 1.37 1.47 1.37 139.700 Bán
10 [HOSE.ATG] 02/01/2019 1.47 1.47 1.56 1.47 314.960 Bán
11 [HOSE.ATG] 28/12/2018 1.65 1.56 1.65 1.57 72.320 Bán
12 [HOSE.ATG] 27/12/2018 1.67 1.61 1.67 1.67 84.770 Bán
13 [HOSE.ATG] 26/12/2018 1.65 1.6 1.7 1.64 117.370 Bán
14 [HOSE.ATG] 25/12/2018 1.77 1.64 1.77 1.67 327.100 Bán
15 [HOSE.ATG] 24/12/2018 1.76 1.73 1.78 1.76 19.250 Bán
16 [HOSE.ATG] 21/12/2018 1.77 1.73 1.77 1.76 62.250 Bán
17 [HOSE.ATG] 20/12/2018 1.79 1.73 1.79 1.77 128.370 Bán
18 [HOSE.ATG] 19/12/2018 1.79 1.73 1.79 1.79 98.140 Bán
19 [HOSE.ATG] 18/12/2018 1.75 1.75 1.82 1.8 106.280 Bán
20 [HOSE.ATG] 17/12/2018 1.83 1.74 1.85 1.84 134.330 Theo dõi