FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATG] 18/05/2018 1.99 1.94 1.99 1.98 12.530 Bán
2 [HOSE.ATG] 17/05/2018 1.95 1.95 2 1.95 87.530 Bán
3 [HOSE.ATG] 16/05/2018 1.91 1.91 1.95 1.95 20.450 Bán
4 [HOSE.ATG] 15/05/2018 1.95 1.9 1.97 1.91 10.730 Bán
5 [HOSE.ATG] 14/05/2018 2 1.86 2 1.95 44.450 Bán
6 [HOSE.ATG] 11/05/2018 1.92 1.9 2.02 1.95 26.100 Bán
7 [HOSE.ATG] 10/05/2018 2 1.96 2.04 2.03 25.270 Bán
8 [HOSE.ATG] 09/05/2018 2 1.86 2.05 2 341.190 Bán
9 [HOSE.ATG] 08/05/2018 1.98 1.9 2.08 2 36.670 Bán
10 [HOSE.ATG] 07/05/2018 2.07 1.95 2.08 1.95 27.060 Bán
11 [HOSE.ATG] 04/05/2018 2.05 2.05 2.15 2.09 3.700 Bán
12 [HOSE.ATG] 03/05/2018 2.09 2.08 2.23 2.08 103.210 Bán
13 [HOSE.ATG] 02/05/2018 2.23 2.1 2.27 2.23 30.740 Bán
14 [HOSE.ATG] 27/04/2018 2.2 2 2.22 2.22 26.930 Bán
15 [HOSE.ATG] 26/04/2018 2.17 2.15 2.29 2.15 7.790 Bán
16 [HOSE.ATG] 24/04/2018 2.17 2.17 2.17 2.17 3.810 Bán
17 [HOSE.ATG] 23/04/2018 2.2 2.2 2.29 2.29 1.890 Bán
18 [HOSE.ATG] 20/04/2018 2.25 2.22 2.29 2.29 17.310 Bán
19 [HOSE.ATG] 19/04/2018 2.3 2.24 2.33 2.26 52.500 Bán
20 [HOSE.ATG] 18/04/2018 2.3 2.28 2.34 2.33 18.140 Theo dõi