FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATG] 23/03/2018 2.49 2.38 2.49 2.43 54.710 Bán
2 [HOSE.ATG] 22/03/2018 2.42 2.37 2.42 2.37 36.410 Bán
3 [HOSE.ATG] 21/03/2018 2.48 2.37 2.48 2.42 84.050 Bán
4 [HOSE.ATG] 20/03/2018 2.4 2.4 2.44 2.44 14.480 Bán
5 [HOSE.ATG] 19/03/2018 2.37 2.37 2.48 2.43 33.840 Bán
6 [HOSE.ATG] 16/03/2018 2.5 2.42 2.52 2.5 50.070 Theo dõi
7 [HOSE.ATG] 15/03/2018 2.5 2.46 2.52 2.52 87.770 Theo dõi
8 [HOSE.ATG] 14/03/2018 2.43 2.43 2.56 2.5 143.860 Theo dõi
9 [HOSE.ATG] 13/03/2018 2.45 2.32 2.45 2.4 50.910 Bán
10 [HOSE.ATG] 12/03/2018 2.48 2.31 2.54 2.48 234.910 Theo dõi
11 [HOSE.ATG] 09/03/2018 2.5 2.4 2.5 2.4 108.630 Bán
12 [HOSE.ATG] 08/03/2018 2.6 2.46 2.62 2.5 296.760 Bán
13 [HOSE.ATG] 07/03/2018 2.6 2.51 2.64 2.64 263.500 Theo dõi
14 [HOSE.ATG] 06/03/2018 2.85 2.5 2.85 2.68 335.520 Mua
15 [HOSE.ATG] 05/03/2018 2.68 2.68 2.68 2.68 174.900 Mua
16 [HOSE.ATG] 02/03/2018 2.35 2.35 2.51 2.51 479.650 Bán
17 [HOSE.ATG] 01/03/2018 2.4 2.3 2.4 2.35 221.080 Bán
18 [HOSE.ATG] 28/02/2018 2.45 2.27 2.45 2.4 621.230 Bán
19 [HOSE.ATG] 27/02/2018 2.33 2.28 2.6 2.44 333.330 Bán
20 [HOSE.ATG] 26/02/2018 2.45 2.43 2.5 2.45 112.390 Bán