FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATG] 22/08/2019 1.12 1.12 1.16 1.16 23.780 Mua
2 [HOSE.ATG] 21/08/2019 1.16 1.12 1.16 1.16 13.980 Mua
3 [HOSE.ATG] 20/08/2019 1.19 1.12 1.19 1.16 27.930 Mua
4 [HOSE.ATG] 19/08/2019 1.15 1.1 1.15 1.15 78.530 Theo dõi
5 [HOSE.ATG] 16/08/2019 1.15 1.12 1.15 1.15 17.740 Theo dõi
6 [HOSE.ATG] 15/08/2019 1.1 1.1 1.15 1.15 11.400 Theo dõi
7 [HOSE.ATG] 14/08/2019 1.16 1.13 1.16 1.15 4.020 Theo dõi
8 [HOSE.ATG] 13/08/2019 1.19 1.14 1.19 1.15 20.680 Theo dõi
9 [HOSE.ATG] 12/08/2019 1.2 1.15 1.2 1.15 38.850 Theo dõi
10 [HOSE.ATG] 09/08/2019 1.17 1.17 1.2 1.19 115.770 Mua
11 [HOSE.ATG] 08/08/2019 1.16 1.15 1.18 1.18 140.280 Mua
12 [HOSE.ATG] 07/08/2019 1.12 1.08 1.15 1.15 93.540 Bán
13 [HOSE.ATG] 06/08/2019 1.1 1.06 1.12 1.12 34.340 Bán
14 [HOSE.ATG] 05/08/2019 1.14 1.11 1.14 1.12 48.910 Bán
15 [HOSE.ATG] 02/08/2019 1.14 1.13 1.15 1.14 57.600 Bán
16 [HOSE.ATG] 01/08/2019 1.14 1.08 1.14 1.14 71.080 Bán
17 [HOSE.ATG] 31/07/2019 1.1 1.1 1.15 1.14 33.970 Bán
18 [HOSE.ATG] 30/07/2019 1.14 1.09 1.15 1.14 105.860 Bán
19 [HOSE.ATG] 29/07/2019 1.17 1.14 1.17 1.14 55.060 Bán
20 [HOSE.ATG] 26/07/2019 1.17 1.15 1.18 1.17 45.070 Bán