FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATG] 16/05/2019 1.34 1.34 1.44 1.38 56.290 Theo dõi
2 [HOSE.ATG] 15/05/2019 1.34 1.34 1.37 1.35 134.990 Bán
3 [HOSE.ATG] 14/05/2019 1.33 1.31 1.34 1.34 131.380 Bán
4 [HOSE.ATG] 13/05/2019 1.35 1.31 1.35 1.33 112.910 Bán
5 [HOSE.ATG] 10/05/2019 1.36 1.32 1.36 1.32 32.570 Bán
6 [HOSE.ATG] 09/05/2019 1.33 1.3 1.33 1.32 102.340 Bán
7 [HOSE.ATG] 08/05/2019 1.36 1.32 1.36 1.32 208.320 Bán
8 [HOSE.ATG] 07/05/2019 1.38 1.34 1.38 1.36 114.640 Bán
9 [HOSE.ATG] 06/05/2019 1.38 1.35 1.38 1.37 169.720 Bán
10 [HOSE.ATG] 03/05/2019 1.4 1.36 1.4 1.38 118.220 Bán
11 [HOSE.ATG] 02/05/2019 1.38 1.37 1.41 1.39 104.120 Bán
12 [HOSE.ATG] 26/04/2019 1.4 1.35 1.4 1.38 519.170 Bán
13 [HOSE.ATG] 25/04/2019 1.4 1.39 1.43 1.4 231.960 Bán
14 [HOSE.ATG] 24/04/2019 1.4 1.38 1.41 1.41 180.150 Bán
15 [HOSE.ATG] 23/04/2019 1.42 1.4 1.42 1.4 192.660 Bán
16 [HOSE.ATG] 22/04/2019 1.38 1.38 1.44 1.4 229.120 Bán
17 [HOSE.ATG] 19/04/2019 1.4 1.38 1.47 1.44 151.620 Bán
18 [HOSE.ATG] 18/04/2019 1.48 1.4 1.49 1.4 378.220 Bán
19 [HOSE.ATG] 17/04/2019 1.52 1.47 1.55 1.48 503.600 Theo dõi
20 [HOSE.ATG] 16/04/2019 1.56 1.47 1.56 1.52 150.170 Theo dõi