FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATG] 15/12/2017 2.91 2.85 3.05 2.93 69.440 Bán
2 [HOSE.ATG] 14/12/2017 2.93 2.8 2.94 2.91 58.820 Bán
3 [HOSE.ATG] 13/12/2017 2.85 2.8 2.94 2.94 60.850 Bán
4 [HOSE.ATG] 12/12/2017 2.77 2.77 2.93 2.9 56.270 Bán
5 [HOSE.ATG] 11/12/2017 3 2.9 3 2.9 32.310 Bán
6 [HOSE.ATG] 08/12/2017 3.02 2.92 3.02 3 122.710 Theo dõi
7 [HOSE.ATG] 07/12/2017 3.01 2.91 3.03 3 34.490 Theo dõi
8 [HOSE.ATG] 06/12/2017 3.02 2.79 3.09 3 220.550 Theo dõi
9 [HOSE.ATG] 05/12/2017 3 2.95 3.05 2.99 92.330 Theo dõi
10 [HOSE.ATG] 04/12/2017 3.14 2.93 3.14 3 633.970 Theo dõi
11 [HOSE.ATG] 01/12/2017 3.27 3.1 3.27 3.14 25.450 Mua
12 [HOSE.ATG] 30/11/2017 3.28 3.26 3.32 3.27 337.580 Mua
13 [HOSE.ATG] 29/11/2017 3.09 3.09 3.3 3.28 99.110 Mua
14 [HOSE.ATG] 28/11/2017 3.16 3 3.16 3.09 230.990 Mua
15 [HOSE.ATG] 27/11/2017 3 3 3.17 3.16 284.790 Mua
16 [HOSE.ATG] 24/11/2017 2.9 2.89 2.98 2.98 59.550 Mua
17 [HOSE.ATG] 23/11/2017 2.94 2.89 2.94 2.9 71.430 Bán
18 [HOSE.ATG] 22/11/2017 2.92 2.89 2.94 2.94 89.820 Theo dõi
19 [HOSE.ATG] 21/11/2017 2.96 2.91 2.98 2.98 81.200 Theo dõi
20 [HOSE.ATG] 20/11/2017 2.94 2.94 2.99 2.96 29.470 Theo dõi