FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATG] 20/11/2018 1.93 1.93 2.06 1.97 280.470 Bán
2 [HOSE.ATG] 19/11/2018 2.15 2 2.15 2.06 369.350 Theo dõi
3 [HOSE.ATG] 16/11/2018 2.07 1.91 2.07 2.03 52.210 Bán
4 [HOSE.ATG] 15/11/2018 2.03 1.96 2.03 2 226.330 Bán
5 [HOSE.ATG] 14/11/2018 1.75 1.75 1.9 1.9 66.070 Bán
6 [HOSE.ATG] 13/11/2018 1.81 1.75 1.86 1.78 143.020 Bán
7 [HOSE.ATG] 12/11/2018 1.94 1.86 1.98 1.86 70.430 Bán
8 [HOSE.ATG] 09/11/2018 2.07 1.9 2.07 1.94 118.490 Bán
9 [HOSE.ATG] 08/11/2018 2.06 1.95 2.12 2.04 147.370 Theo dõi
10 [HOSE.ATG] 07/11/2018 2.25 2.05 2.25 2.06 246.240 Theo dõi
11 [HOSE.ATG] 06/11/2018 2.15 2.1 2.26 2.2 87.660 Mua
12 [HOSE.ATG] 05/11/2018 2.01 2 2.27 2.15 233.500 Theo dõi
13 [HOSE.ATG] 02/11/2018 2.46 2.14 2.46 2.14 1.215.730 Theo dõi
14 [HOSE.ATG] 01/11/2018 2.3 2.3 2.3 2.3 44.350 Mua
15 [HOSE.ATG] 31/10/2018 2.15 2.15 2.15 2.15 113.260 Theo dõi
16 [HOSE.ATG] 30/10/2018 2.01 2 2.01 2.01 231.360 Theo dõi
17 [HOSE.ATG] 29/10/2018 1.86 1.76 1.88 1.88 301.900 Bán
18 [HOSE.ATG] 26/10/2018 1.75 1.72 1.95 1.76 988.370 Bán
19 [HOSE.ATG] 25/10/2018 1.83 1.83 1.83 1.83 45.010 Bán
20 [HOSE.ATG] 24/10/2018 1.96 1.96 1.96 1.96 143.290 Bán