FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATG] 20/09/2018 1.6 1.6 1.6 1.6 205.830 Mua
2 [HOSE.ATG] 19/09/2018 1.5 1.5 1.5 1.5 137.000 Mua
3 [HOSE.ATG] 18/09/2018 1.35 1.35 1.41 1.41 750.160 Mua
4 [HOSE.ATG] 17/09/2018 1.25 1.25 1.32 1.32 419.320 Mua
5 [HOSE.ATG] 14/09/2018 1.23 1.23 1.27 1.24 193.180 Mua
6 [HOSE.ATG] 13/09/2018 1.41 1.23 1.41 1.32 1.061.860 Mua
7 [HOSE.ATG] 12/09/2018 1.32 1.31 1.32 1.32 721.090 Mua
8 [HOSE.ATG] 11/09/2018 1.24 1.23 1.24 1.24 672.840 Mua
9 [HOSE.ATG] 10/09/2018 1.14 1.12 1.16 1.16 692.200 Mua
10 [HOSE.ATG] 07/09/2018 1.06 1.06 1.09 1.09 375.420 Mua
11 [HOSE.ATG] 06/09/2018 0.96 0.95 1.02 1.02 287.590 Theo dõi
12 [HOSE.ATG] 05/09/2018 0.98 0.95 0.98 0.96 169.590 Bán
13 [HOSE.ATG] 04/09/2018 0.96 0.96 0.99 0.98 47.190 Bán
14 [HOSE.ATG] 31/08/2018 0.95 0.95 1 0.99 84.870 Bán
15 [HOSE.ATG] 30/08/2018 1 0.99 1.01 1 44.840 Bán
16 [HOSE.ATG] 29/08/2018 1.01 1 1.01 1 29.620 Bán
17 [HOSE.ATG] 28/08/2018 1 1 1.01 1.01 25.560 Theo dõi
18 [HOSE.ATG] 27/08/2018 1 0.99 1.01 1 56.270 Theo dõi
19 [HOSE.ATG] 24/08/2018 1 1 1 1 10.440 Bán
20 [HOSE.ATG] 23/08/2018 1 1 1.02 1 61.260 Bán