FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.ATG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.ATG] 22/03/2019 1.48 1.48 1.51 1.5 48.970 Mua
2 [HOSE.ATG] 21/03/2019 1.56 1.47 1.56 1.48 117.690 Mua
3 [HOSE.ATG] 20/03/2019 1.55 1.5 1.57 1.5 75.540 Mua
4 [HOSE.ATG] 19/03/2019 1.5 1.46 1.54 1.54 588.590 Mua
5 [HOSE.ATG] 18/03/2019 1.45 1.42 1.46 1.44 82.100 Mua
6 [HOSE.ATG] 15/03/2019 1.44 1.42 1.49 1.42 138.810 Theo dõi
7 [HOSE.ATG] 14/03/2019 1.4 1.38 1.46 1.44 170.170 Mua
8 [HOSE.ATG] 13/03/2019 1.43 1.38 1.43 1.38 51.540 Theo dõi
9 [HOSE.ATG] 12/03/2019 1.39 1.39 1.44 1.4 128.900 Theo dõi
10 [HOSE.ATG] 11/03/2019 1.37 1.36 1.41 1.39 149.650 Theo dõi
11 [HOSE.ATG] 08/03/2019 1.63 1.45 1.63 1.45 373.310 Mua
12 [HOSE.ATG] 07/03/2019 1.55 1.55 1.55 1.55 38.020 Mua
13 [HOSE.ATG] 06/03/2019 1.38 1.38 1.45 1.45 281.510 Mua
14 [HOSE.ATG] 05/03/2019 1.35 1.34 1.38 1.36 123.690 Theo dõi
15 [HOSE.ATG] 04/03/2019 1.37 1.33 1.37 1.35 36.820 Bán
16 [HOSE.ATG] 01/03/2019 1.31 1.31 1.37 1.37 76.090 Theo dõi
17 [HOSE.ATG] 28/02/2019 1.34 1.32 1.34 1.34 57.460 Bán
18 [HOSE.ATG] 27/02/2019 1.32 1.3 1.36 1.35 107.270 Bán
19 [HOSE.ATG] 26/02/2019 1.35 1.3 1.36 1.36 48.880 Bán
20 [HOSE.ATG] 25/02/2019 1.38 1.31 1.38 1.31 158.360 Bán