FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BBC] 25/06/2019 67 66.9 67 66.9 1.010 Mua
2 [HOSE.BBC] 24/06/2019 67 67 67 67 10 Mua
3 [HOSE.BBC] 20/06/2019 67 67 67 67 10 Mua
4 [HOSE.BBC] 19/06/2019 63.7 63.7 67.9 63.7 1.110 Theo dõi
5 [HOSE.BBC] 17/06/2019 66.4 66.4 66.5 66.5 100 Mua
6 [HOSE.BBC] 14/06/2019 66.5 66.5 66.5 66.5 10 Mua
7 [HOSE.BBC] 13/06/2019 64.5 64.5 65.5 65.5 270 Mua
8 [HOSE.BBC] 11/06/2019 64 64 65 65 390 Theo dõi
9 [HOSE.BBC] 10/06/2019 64 64 64 64 540 Bán
10 [HOSE.BBC] 07/06/2019 64 64 64.4 64.4 90 Bán
11 [HOSE.BBC] 06/06/2019 63.1 63 64.5 64.5 390 Bán
12 [HOSE.BBC] 05/06/2019 64.5 63.2 65 65 50 Theo dõi
13 [HOSE.BBC] 04/06/2019 65 63 65 64 530 Bán
14 [HOSE.BBC] 03/06/2019 65 65 65 65 20 Bán
15 [HOSE.BBC] 31/05/2019 64 64 65 65 220 Bán
16 [HOSE.BBC] 30/05/2019 65 65 65 65 30 Bán
17 [HOSE.BBC] 28/05/2019 65.2 65 65.2 65 210 Bán
18 [HOSE.BBC] 24/05/2019 65.2 65.2 65.2 65.2 10 Bán
19 [HOSE.BBC] 23/05/2019 65 65 65.2 65 70 Bán
20 [HOSE.BBC] 22/05/2019 65 65 65 65 160 Bán