FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BBC] 17/07/2018 72.6 72.3 72.6 72.6 280 Bán
2 [HOSE.BBC] 16/07/2018 73 72 73 72.9 90 Bán
3 [HOSE.BBC] 13/07/2018 66.9 66.9 74.6 72 1.200 Bán
4 [HOSE.BBC] 12/07/2018 71.7 71.7 74.8 71.7 740 Bán
5 [HOSE.BBC] 11/07/2018 76 69.4 77 77 200 Bán
6 [HOSE.BBC] 10/07/2018 74.4 74.4 78 74.4 600 Bán
7 [HOSE.BBC] 09/07/2018 76.2 76.2 79.9 79.9 670 Mua
8 [HOSE.BBC] 06/07/2018 82 81.9 82 81.9 20 Theo dõi
9 [HOSE.BBC] 05/07/2018 71 71 81.1 79.8 810 Theo dõi
10 [HOSE.BBC] 04/07/2018 78 71 80 75.8 690 Bán
11 [HOSE.BBC] 03/07/2018 76.8 76.3 76.8 76.3 110 Bán
12 [HOSE.BBC] 02/07/2018 84.4 82 84.4 82 70 Theo dõi
13 [HOSE.BBC] 29/06/2018 81 75 81 80.9 890 Theo dõi
14 [HOSE.BBC] 28/06/2018 76 75 76 76 1.140 Bán
15 [HOSE.BBC] 27/06/2018 80 80 80 80 200 Theo dõi
16 [HOSE.BBC] 26/06/2018 80 80 80 80 1.300 Bán
17 [HOSE.BBC] 25/06/2018 79.5 79.5 80 80 110 Bán
18 [HOSE.BBC] 22/06/2018 79.3 75.1 81 78 150 Bán
19 [HOSE.BBC] 21/06/2018 80.7 79.3 80.7 79.3 60 Theo dõi
20 [HOSE.BBC] 19/06/2018 84 79 84 81 40 Theo dõi