FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BBC] 22/03/2019 66.5 64.1 66.5 64.1 3.080 Bán
2 [HOSE.BBC] 21/03/2019 67.6 63.8 67.6 64.1 380 Theo dõi
3 [HOSE.BBC] 19/03/2019 65 65 66.8 66.8 2.390 Mua
4 [HOSE.BBC] 15/03/2019 66.5 63.3 69 67.9 800 Mua
5 [HOSE.BBC] 14/03/2019 66.8 66.8 66.8 66.8 10 Mua
6 [HOSE.BBC] 13/03/2019 66.5 62.1 66.5 63 270 Bán
7 [HOSE.BBC] 12/03/2019 65 65 66.5 66.5 510 Mua
8 [HOSE.BBC] 11/03/2019 67.7 63 67.7 66.3 150 Theo dõi
9 [HOSE.BBC] 08/03/2019 65.7 65.7 68 67.7 120 Mua
10 [HOSE.BBC] 07/03/2019 64.7 64 64.7 64.7 270 Bán
11 [HOSE.BBC] 06/03/2019 64.9 64.1 64.9 64.1 290 Bán
12 [HOSE.BBC] 05/03/2019 64.6 64 64.6 64.5 130 Bán
13 [HOSE.BBC] 04/03/2019 63.1 63.1 65.5 64 540 Bán
14 [HOSE.BBC] 01/03/2019 66 66 66.8 66.8 20 Theo dõi
15 [HOSE.BBC] 28/02/2019 66.9 66.9 66.9 66.9 10 Mua
16 [HOSE.BBC] 27/02/2019 64 63 66.2 66.2 1.490 Theo dõi
17 [HOSE.BBC] 26/02/2019 68 66.9 68 66.9 1.520 Theo dõi
18 [HOSE.BBC] 25/02/2019 67 64 67 66.9 100 Theo dõi
19 [HOSE.BBC] 22/02/2019 67.4 64 67.4 67 130 Theo dõi
20 [HOSE.BBC] 21/02/2019 68 68 68 68 10 Mua