FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BBC] 21/11/2018 76.8 76.8 77 76.8 1.290 Mua
2 [HOSE.BBC] 20/11/2018 74.5 74.5 76.8 76.8 210 Mua
3 [HOSE.BBC] 16/11/2018 74.5 74.5 74.5 74.5 10 Mua
4 [HOSE.BBC] 15/11/2018 73.2 72.5 73.2 72.5 400 Bán
5 [HOSE.BBC] 14/11/2018 76.7 72.2 76.7 75 200 Mua
6 [HOSE.BBC] 13/11/2018 73.9 72.1 73.9 72.1 30 Bán
7 [HOSE.BBC] 12/11/2018 72 72 72 72 40 Bán
8 [HOSE.BBC] 09/11/2018 73 73 75.5 75.5 180 Mua
9 [HOSE.BBC] 08/11/2018 77 76 77 76 20 Mua
10 [HOSE.BBC] 07/11/2018 72 72 73 72.5 320 Bán
11 [HOSE.BBC] 06/11/2018 77 77 77 77 30 Theo dõi
12 [HOSE.BBC] 05/11/2018 74.5 74.5 74.5 74.5 10 Bán
13 [HOSE.BBC] 02/11/2018 70.2 70.2 70.2 70.2 540 Bán
14 [HOSE.BBC] 01/11/2018 76 75 76 75 230 Bán
15 [HOSE.BBC] 31/10/2018 71.2 71.2 73.9 73.9 100 Bán
16 [HOSE.BBC] 30/10/2018 68.6 68.6 74.1 74.1 20 Bán
17 [HOSE.BBC] 29/10/2018 73.1 73.1 73.1 73.1 10 Bán
18 [HOSE.BBC] 26/10/2018 71 71 71 71 10 Theo dõi
19 [HOSE.BBC] 25/10/2018 75.5 70 75.6 75.6 60 Theo dõi
20 [HOSE.BBC] 24/10/2018 79 75.2 79 75.2 490 Theo dõi