FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BBC] 19/03/2018 86.8 86.8 87.5 87.5 60 Mua
2 [HOSE.BBC] 16/03/2018 87.9 82 87 87 700 Mua
3 [HOSE.BBC] 15/03/2018 84 83 87.9 87.9 1.330 Mua
4 [HOSE.BBC] 14/03/2018 82.8 82 86 84 290 Bán
5 [HOSE.BBC] 13/03/2018 87 86 89 86 150 Theo dõi
6 [HOSE.BBC] 09/03/2018 87.8 83 87.8 86.5 130 Theo dõi
7 [HOSE.BBC] 08/03/2018 85 85 85 85 210 Bán
8 [HOSE.BBC] 07/03/2018 89 84 89 85 150 Bán
9 [HOSE.BBC] 06/03/2018 82.9 82.9 85.6 85.5 40 Bán
10 [HOSE.BBC] 05/03/2018 89.8 86 89.8 86 1.580 Theo dõi
11 [HOSE.BBC] 02/03/2018 84.4 84 86.4 84 970 Theo dõi
12 [HOSE.BBC] 01/03/2018 84.7 84.7 86.6 86.6 220 Theo dõi
13 [HOSE.BBC] 28/02/2018 85 84.7 87.9 87.5 870 Mua
14 [HOSE.BBC] 27/02/2018 90 85 91.5 85 800 Theo dõi
15 [HOSE.BBC] 26/02/2018 82.5 82.5 92 91 530 Mua
16 [HOSE.BBC] 23/02/2018 82.5 81.9 87.8 87.8 2.950 Theo dõi
17 [HOSE.BBC] 21/02/2018 85.9 85.9 88 88 350 Mua
18 [HOSE.BBC] 13/02/2018 85.9 85.9 85.9 85.9 20 Bán
19 [HOSE.BBC] 12/02/2018 91 86 91 86 20 Theo dõi
20 [HOSE.BBC] 08/02/2018 83.1 83.1 87 87 690 Theo dõi