FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BBC] 15/12/2017 94.5 91 94.5 91 190 Bán
2 [HOSE.BBC] 14/12/2017 93.5 89.1 94.5 94.5 630 Bán
3 [HOSE.BBC] 13/12/2017 93.5 93.5 93.5 93.5 150 Bán
4 [HOSE.BBC] 12/12/2017 94 94 94 94 50 Bán
5 [HOSE.BBC] 11/12/2017 93.3 93.3 96 95 490 Bán
6 [HOSE.BBC] 08/12/2017 97.2 93.2 97.2 93.2 130 Bán
7 [HOSE.BBC] 07/12/2017 97 97 100 97.2 510 Bán
8 [HOSE.BBC] 05/12/2017 101.5 101.5 102 101.5 60 Mua
9 [HOSE.BBC] 04/12/2017 94.9 94.9 101.5 101.5 20 Mua
10 [HOSE.BBC] 01/12/2017 103 102 103 102 210 Mua
11 [HOSE.BBC] 30/11/2017 101.5 101.5 101.5 101.5 10 Mua
12 [HOSE.BBC] 29/11/2017 101 101 101 101 20 Theo dõi
13 [HOSE.BBC] 27/11/2017 101.5 100 102 100 2.120 Theo dõi
14 [HOSE.BBC] 24/11/2017 99.5 99.5 99.5 99.5 10 Theo dõi
15 [HOSE.BBC] 23/11/2017 103.5 102 103.5 102 40 Mua
16 [HOSE.BBC] 21/11/2017 103 102.5 103 102.5 2.470 Theo dõi
17 [HOSE.BBC] 20/11/2017 102.5 102 102.5 102 700 Theo dõi
18 [HOSE.BBC] 17/11/2017 102.4 102 102.5 102.5 80 Theo dõi
19 [HOSE.BBC] 15/11/2017 99.5 99 99.5 99.5 130 Bán
20 [HOSE.BBC] 14/11/2017 97 97 98 98 70 Bán