FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BBC] 18/05/2018 81.8 81.8 81.8 81.8 690 Mua
2 [HOSE.BBC] 16/05/2018 79 78.5 82 82 320 Mua
3 [HOSE.BBC] 15/05/2018 79.6 79.6 83.9 83.9 80 Mua
4 [HOSE.BBC] 14/05/2018 78.7 77.2 81 78.8 90 Theo dõi
5 [HOSE.BBC] 11/05/2018 79.6 79 79.6 79 60 Theo dõi
6 [HOSE.BBC] 10/05/2018 80 79.6 82 81.5 280 Mua
7 [HOSE.BBC] 09/05/2018 81.7 81.7 81.7 81.7 10 Mua
8 [HOSE.BBC] 08/05/2018 76 75.5 81.9 79.4 2.270 Mua
9 [HOSE.BBC] 07/05/2018 75.5 75.4 80 80 380 Mua
10 [HOSE.BBC] 04/05/2018 80.9 80.9 80.9 80.9 50 Mua
11 [HOSE.BBC] 03/05/2018 80.5 74.9 80.5 79 2.580 Theo dõi
12 [HOSE.BBC] 02/05/2018 78.9 78.9 80.5 80.5 2.150 Mua
13 [HOSE.BBC] 27/04/2018 74.4 74.4 78.9 78.9 310 Theo dõi
14 [HOSE.BBC] 26/04/2018 72.5 71 75 74.4 2.280 Bán
15 [HOSE.BBC] 24/04/2018 75.1 72.5 75.1 72.5 3.000 Bán
16 [HOSE.BBC] 23/04/2018 75.5 75.1 79.8 75.1 6.290 Bán
17 [HOSE.BBC] 20/04/2018 76.3 75 76.3 75.5 890 Bán
18 [HOSE.BBC] 19/04/2018 80.8 75 80.8 75 290 Bán
19 [HOSE.BBC] 18/04/2018 82.3 79.7 82.3 79.9 610 Bán
20 [HOSE.BBC] 17/04/2018 80.5 80 84 80 180 Bán