FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BBC] 19/09/2018 77 76.9 79.9 79.1 1.610 Mua
2 [HOSE.BBC] 18/09/2018 73 72.5 74.7 74.7 230 Theo dõi
3 [HOSE.BBC] 17/09/2018 75 75 77 77 50 Mua
4 [HOSE.BBC] 14/09/2018 79.1 78 79.1 78.1 110 Mua
5 [HOSE.BBC] 13/09/2018 70.2 70.1 74.5 74 180 Bán
6 [HOSE.BBC] 12/09/2018 74.3 70.1 74.3 70.2 320 Bán
7 [HOSE.BBC] 11/09/2018 73.1 70.2 74.9 70.2 70 Bán
8 [HOSE.BBC] 10/09/2018 79 73.1 79 73.1 30 Bán
9 [HOSE.BBC] 07/09/2018 77 77 77 77 20 Theo dõi
10 [HOSE.BBC] 06/09/2018 72.1 72.1 77 77 530 Theo dõi
11 [HOSE.BBC] 05/09/2018 78 74.4 78 77.5 290 Mua
12 [HOSE.BBC] 04/09/2018 75 74.4 80 80 220 Mua
13 [HOSE.BBC] 31/08/2018 78.9 78.8 80 80 570 Mua
14 [HOSE.BBC] 30/08/2018 76 74.8 76 76 680 Mua
15 [HOSE.BBC] 24/08/2018 80 76 80 79.7 100 Mua
16 [HOSE.BBC] 23/08/2018 80.5 79.8 80.5 79.8 20 Mua
17 [HOSE.BBC] 22/08/2018 76 75 78.5 78.5 130 Mua
18 [HOSE.BBC] 21/08/2018 80 75 80 79 150 Mua
19 [HOSE.BBC] 20/08/2018 78 78 80 78.2 80 Mua
20 [HOSE.BBC] 17/08/2018 74 74 77.9 77.8 210 Mua