FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BBC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BBC] 02/01/2019 68 67.9 68 68 360 Bán
2 [HOSE.BBC] 28/12/2018 69.7 69.7 69.7 69.7 70 Bán
3 [HOSE.BBC] 27/12/2018 64 64 66.9 66.8 540 Bán
4 [HOSE.BBC] 26/12/2018 69.9 68.7 69.9 68.7 60 Bán
5 [HOSE.BBC] 25/12/2018 69 69 69 69 20 Bán
6 [HOSE.BBC] 24/12/2018 69.9 69.4 69.9 69.6 40 Bán
7 [HOSE.BBC] 21/12/2018 66.5 66.5 67 67 840 Bán
8 [HOSE.BBC] 20/12/2018 70.5 70.5 70.5 70.5 60 Bán
9 [HOSE.BBC] 19/12/2018 75.7 75.7 75.7 75.7 40 Theo dõi
10 [HOSE.BBC] 18/12/2018 76 76 76 76 10 Theo dõi
11 [HOSE.BBC] 17/12/2018 73.1 73 73.8 73 370 Bán
12 [HOSE.BBC] 14/12/2018 78 73.1 78 73.1 840 Bán
13 [HOSE.BBC] 11/12/2018 76.9 76.9 76.9 76.9 30 Theo dõi
14 [HOSE.BBC] 10/12/2018 77.1 77.1 77.1 77.1 10 Theo dõi
15 [HOSE.BBC] 07/12/2018 77 77 77.2 77.2 20 Mua
16 [HOSE.BBC] 06/12/2018 77.3 77.3 77.3 77.3 20 Mua
17 [HOSE.BBC] 05/12/2018 77.5 73 77.5 77.3 590 Mua
18 [HOSE.BBC] 04/12/2018 77.4 77.4 77.4 77.4 10 Mua
19 [HOSE.BBC] 03/12/2018 72.6 72.6 72.6 72.6 500 Theo dõi
20 [HOSE.BBC] 29/11/2018 74 74 76.5 76.5 40 Mua