FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCE] 25/06/2019 6.19 6.17 6.19 6.17 41.250 Bán
2 [HOSE.BCE] 24/06/2019 6.2 6.17 6.2 6.2 24.380 Bán
3 [HOSE.BCE] 21/06/2019 6.2 6.2 6.24 6.2 14.190 Bán
4 [HOSE.BCE] 20/06/2019 6.2 6.16 6.28 6.2 48.980 Bán
5 [HOSE.BCE] 19/06/2019 6.2 6.19 6.21 6.2 17.390 Bán
6 [HOSE.BCE] 18/06/2019 6.17 6.17 6.27 6.27 12.840 Bán
7 [HOSE.BCE] 17/06/2019 6.18 6.18 6.28 6.27 9.470 Bán
8 [HOSE.BCE] 14/06/2019 6.36 6.16 6.36 6.18 123.340 Bán
9 [HOSE.BCE] 13/06/2019 7.28 7.22 7.3 7.24 45.090 Bán
10 [HOSE.BCE] 12/06/2019 7.39 7.3 7.43 7.31 52.520 Mua
11 [HOSE.BCE] 11/06/2019 7.25 7.15 7.4 7.39 180.280 Mua
12 [HOSE.BCE] 10/06/2019 7.2 7.2 7.3 7.23 46.360 Mua
13 [HOSE.BCE] 07/06/2019 7.11 7.11 7.3 7.2 35.890 Theo dõi
14 [HOSE.BCE] 06/06/2019 7.2 7.11 7.2 7.13 36.730 Theo dõi
15 [HOSE.BCE] 05/06/2019 7.32 7.2 7.32 7.21 66.440 Mua
16 [HOSE.BCE] 04/06/2019 7.11 7.11 7.34 7.32 12.130 Mua
17 [HOSE.BCE] 03/06/2019 7.35 7.15 7.35 7.22 66.310 Mua
18 [HOSE.BCE] 31/05/2019 7.4 7.25 7.4 7.35 44.870 Mua
19 [HOSE.BCE] 30/05/2019 7.45 7.4 7.45 7.45 56.140 Mua
20 [HOSE.BCE] 29/05/2019 7.49 7.31 7.49 7.49 107.000 Mua