FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCE] 25/05/2018 6.06 6.04 6.23 6.23 5.040 Bán
2 [HOSE.BCE] 24/05/2018 6.21 6.21 6.22 6.22 3.090 Bán
3 [HOSE.BCE] 23/05/2018 6.16 6 6.23 6.23 21.410 Bán
4 [HOSE.BCE] 22/05/2018 6.2 6.16 6.29 6.16 8.580 Bán
5 [HOSE.BCE] 21/05/2018 6.3 6.2 6.3 6.3 42.050 Theo dõi
6 [HOSE.BCE] 18/05/2018 6.3 6.25 6.35 6.33 19.270 Theo dõi
7 [HOSE.BCE] 17/05/2018 6.32 6.2 6.4 6.33 58.280 Theo dõi
8 [HOSE.BCE] 16/05/2018 6.3 6.3 6.32 6.32 1.400 Theo dõi
9 [HOSE.BCE] 15/05/2018 6.21 6.21 6.3 6.3 12.290 Theo dõi
10 [HOSE.BCE] 14/05/2018 6.21 6.15 6.39 6.3 55.560 Theo dõi
11 [HOSE.BCE] 11/05/2018 6.25 6.18 6.25 6.19 74.900 Bán
12 [HOSE.BCE] 10/05/2018 6.25 6.2 6.29 6.25 72.230 Bán
13 [HOSE.BCE] 09/05/2018 6.27 6.25 6.38 6.25 39.120 Bán
14 [HOSE.BCE] 08/05/2018 6.28 6.27 6.4 6.27 6.330 Bán
15 [HOSE.BCE] 07/05/2018 6.37 6.26 6.42 6.27 6.030 Bán
16 [HOSE.BCE] 04/05/2018 6.39 6.3 6.39 6.37 32.170 Theo dõi
17 [HOSE.BCE] 03/05/2018 6.46 6.33 6.47 6.39 10.560 Theo dõi
18 [HOSE.BCE] 02/05/2018 6.35 6.35 6.48 6.35 21.460 Bán
19 [HOSE.BCE] 27/04/2018 6.27 6.27 6.55 6.35 8.870 Bán
20 [HOSE.BCE] 26/04/2018 6.31 6.27 6.42 6.27 35.850 Bán