FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCE] 15/12/2017 5.6 5.59 5.6 5.59 18.520 Theo dõi
2 [HOSE.BCE] 14/12/2017 5.61 5.59 5.67 5.6 112.620 Theo dõi
3 [HOSE.BCE] 13/12/2017 5.61 5.59 5.61 5.6 20.520 Bán
4 [HOSE.BCE] 12/12/2017 5.52 5.52 5.64 5.61 340 Bán
5 [HOSE.BCE] 11/12/2017 5.68 5.41 5.68 5.64 3.500 Theo dõi
6 [HOSE.BCE] 08/12/2017 5.6 5.6 5.68 5.68 1.670 Mua
7 [HOSE.BCE] 07/12/2017 5.62 5.6 5.62 5.6 22.470 Bán
8 [HOSE.BCE] 06/12/2017 5.58 5.58 5.62 5.61 10.750 Bán
9 [HOSE.BCE] 05/12/2017 5.59 5.59 5.61 5.59 97.180 Bán
10 [HOSE.BCE] 04/12/2017 5.6 5.59 5.62 5.61 64.870 Bán
11 [HOSE.BCE] 01/12/2017 5.6 5.6 5.64 5.61 52.160 Bán
12 [HOSE.BCE] 30/11/2017 5.62 5.6 5.62 5.61 37.420 Bán
13 [HOSE.BCE] 29/11/2017 5.62 5.61 5.62 5.62 5.220 Bán
14 [HOSE.BCE] 28/11/2017 5.65 5.62 5.65 5.62 12.740 Bán
15 [HOSE.BCE] 27/11/2017 5.61 5.61 5.65 5.65 40.690 Bán
16 [HOSE.BCE] 24/11/2017 5.61 5.61 5.66 5.61 51.760 Bán
17 [HOSE.BCE] 23/11/2017 5.65 5.65 5.65 5.65 5.940 Bán
18 [HOSE.BCE] 22/11/2017 5.7 5.55 5.7 5.65 390 Bán
19 [HOSE.BCE] 21/11/2017 5.6 5.56 5.61 5.56 61.230 Bán
20 [HOSE.BCE] 20/11/2017 5.61 5.6 5.69 5.63 27.820 Bán