FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCE] 13/07/2018 5.4 5.34 5.44 5.37 1.000 Bán
2 [HOSE.BCE] 12/07/2018 5.35 5.3 5.35 5.35 12.750 Bán
3 [HOSE.BCE] 11/07/2018 5.3 5.21 5.52 5.21 46.320 Bán
4 [HOSE.BCE] 10/07/2018 6.35 6.19 6.35 6.19 83.990 Bán
5 [HOSE.BCE] 09/07/2018 6.4 6.23 6.4 6.23 46.410 Theo dõi
6 [HOSE.BCE] 06/07/2018 6.43 6.3 6.43 6.4 48.580 Mua
7 [HOSE.BCE] 05/07/2018 6.27 6.25 6.39 6.32 98.450 Mua
8 [HOSE.BCE] 04/07/2018 6.29 6.15 6.29 6.26 27.070 Mua
9 [HOSE.BCE] 03/07/2018 6.3 6.12 6.3 6.25 50.910 Mua
10 [HOSE.BCE] 02/07/2018 6.23 6.2 6.3 6.25 40.820 Mua
11 [HOSE.BCE] 29/06/2018 6.31 6.31 6.41 6.4 1.750 Mua
12 [HOSE.BCE] 28/06/2018 6.45 6.35 6.45 6.42 17.130 Mua
13 [HOSE.BCE] 27/06/2018 6.29 6.29 6.5 6.45 104.850 Mua
14 [HOSE.BCE] 26/06/2018 6.25 6.2 6.25 6.25 35.210 Mua
15 [HOSE.BCE] 25/06/2018 6.13 6.13 6.3 6.2 97.430 Mua
16 [HOSE.BCE] 22/06/2018 6 6 6.13 6.13 16.500 Theo dõi
17 [HOSE.BCE] 21/06/2018 6 5.94 6.13 6.13 20.520 Theo dõi
18 [HOSE.BCE] 20/06/2018 6 6 6.13 6.13 3.300 Theo dõi
19 [HOSE.BCE] 19/06/2018 6.01 5.91 6.13 6.13 16.420 Theo dõi
20 [HOSE.BCE] 18/06/2018 6.13 6.02 6.18 6.18 5.810 Mua