FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCE] 20/09/2018 5.4 5.37 5.4 5.37 23.950 Bán
2 [HOSE.BCE] 19/09/2018 5.38 5.38 5.42 5.4 13.880 Theo dõi
3 [HOSE.BCE] 18/09/2018 5.41 5.35 5.41 5.35 40.710 Bán
4 [HOSE.BCE] 17/09/2018 5.43 5.4 5.43 5.4 26.990 Bán
5 [HOSE.BCE] 14/09/2018 5.41 5.38 5.43 5.43 42.340 Theo dõi
6 [HOSE.BCE] 13/09/2018 5.5 5.4 5.5 5.41 30.800 Theo dõi
7 [HOSE.BCE] 12/09/2018 5.5 5.39 5.5 5.4 31.950 Bán
8 [HOSE.BCE] 11/09/2018 5.41 5.37 5.41 5.37 31.290 Theo dõi
9 [HOSE.BCE] 10/09/2018 5.44 5.39 5.45 5.39 16.160 Theo dõi
10 [HOSE.BCE] 07/09/2018 5.45 5.4 5.5 5.45 9.680 Theo dõi
11 [HOSE.BCE] 06/09/2018 5.46 5.41 5.46 5.41 12.730 Theo dõi
12 [HOSE.BCE] 05/09/2018 5.54 5.44 5.54 5.44 11.120 Theo dõi
13 [HOSE.BCE] 04/09/2018 5.42 5.42 5.5 5.45 3.000 Mua
14 [HOSE.BCE] 31/08/2018 5.5 5.4 5.5 5.5 20.260 Mua
15 [HOSE.BCE] 30/08/2018 5.44 5.39 5.5 5.5 12.420 Mua
16 [HOSE.BCE] 29/08/2018 5.44 5.44 5.44 5.44 3.630 Mua
17 [HOSE.BCE] 28/08/2018 5.5 5.37 5.5 5.44 620 Mua
18 [HOSE.BCE] 27/08/2018 5.38 5.31 5.4 5.36 12.630 Theo dõi
19 [HOSE.BCE] 24/08/2018 5.4 5.38 5.4 5.38 2.850 Theo dõi
20 [HOSE.BCE] 23/08/2018 5.35 5.34 5.49 5.4 6.780 Mua