FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCG] 17/07/2018 5.63 5.35 5.63 5.35 16.740 Bán
2 [HOSE.BCG] 16/07/2018 5.68 5.4 5.68 5.63 16.670 Bán
3 [HOSE.BCG] 13/07/2018 5.66 5.6 5.66 5.64 64.820 Bán
4 [HOSE.BCG] 12/07/2018 5.68 5.58 5.7 5.68 9.250 Bán
5 [HOSE.BCG] 11/07/2018 5.6 5.32 5.7 5.7 55.010 Bán
6 [HOSE.BCG] 10/07/2018 5.5 5.35 5.7 5.7 50.340 Bán
7 [HOSE.BCG] 09/07/2018 5.65 5.65 5.72 5.71 930 Bán
8 [HOSE.BCG] 06/07/2018 5.27 5.27 5.65 5.64 2.970 Bán
9 [HOSE.BCG] 05/07/2018 5.8 5.4 5.8 5.65 12.380 Bán
10 [HOSE.BCG] 04/07/2018 5.5 5.39 5.8 5.8 14.200 Bán
11 [HOSE.BCG] 03/07/2018 5.6 5.56 5.87 5.79 2.036.170 Bán
12 [HOSE.BCG] 02/07/2018 5.86 5.6 5.86 5.85 4.720 Bán
13 [HOSE.BCG] 29/06/2018 5.87 5.6 5.9 5.9 2.154.570 Bán
14 [HOSE.BCG] 28/06/2018 5.8 5.8 5.86 5.8 155.210 Bán
15 [HOSE.BCG] 27/06/2018 5.89 5.7 5.9 5.71 22.010 Bán
16 [HOSE.BCG] 26/06/2018 5.89 5.89 5.89 5.89 560 Bán
17 [HOSE.BCG] 25/06/2018 5.93 5.85 5.93 5.89 151.180 Bán
18 [HOSE.BCG] 22/06/2018 5.96 5.75 5.96 5.8 9.320 Bán
19 [HOSE.BCG] 21/06/2018 5.97 5.9 6 5.96 10.700 Bán
20 [HOSE.BCG] 20/06/2018 5.8 5.8 5.99 5.98 4.600 Bán