FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCG] 20/03/2018 6.29 6.1 6.29 6.2 294.710 Theo dõi
2 [HOSE.BCG] 19/03/2018 6.3 6.25 6.3 6.29 69.410 Mua
3 [HOSE.BCG] 16/03/2018 6.3 6.18 6.3 6.3 95.280 Mua
4 [HOSE.BCG] 15/03/2018 6.24 6.15 6.25 6.25 288.080 Mua
5 [HOSE.BCG] 14/03/2018 6.2 6.12 6.24 6.24 325.580 Mua
6 [HOSE.BCG] 13/03/2018 6.14 6.02 6.2 6.2 284.810 Mua
7 [HOSE.BCG] 12/03/2018 6 6 6.28 6 1.023.520 Theo dõi
8 [HOSE.BCG] 09/03/2018 6.28 6.01 6.28 6.28 217.150 Mua
9 [HOSE.BCG] 08/03/2018 6.2 6.01 6.2 6.2 295.740 Mua
10 [HOSE.BCG] 07/03/2018 6.3 6 6.3 6.2 414.400 Mua
11 [HOSE.BCG] 06/03/2018 6.36 6.12 6.36 6.3 381.230 Mua
12 [HOSE.BCG] 05/03/2018 6.38 6.08 6.45 6.2 687.940 Mua
13 [HOSE.BCG] 02/03/2018 5.92 5.87 6.3 6.3 169.450 Mua
14 [HOSE.BCG] 01/03/2018 5.9 5.84 5.92 5.9 46.380 Theo dõi
15 [HOSE.BCG] 28/02/2018 5.9 5.84 5.92 5.9 22.440 Theo dõi
16 [HOSE.BCG] 27/02/2018 5.97 5.8 5.97 5.95 143.910 Mua
17 [HOSE.BCG] 26/02/2018 6 5.81 6 5.95 89.290 Mua
18 [HOSE.BCG] 23/02/2018 5.9 5.62 5.99 5.94 23.290 Mua
19 [HOSE.BCG] 22/02/2018 5.62 5.62 5.98 5.94 30.760 Mua
20 [HOSE.BCG] 21/02/2018 6 6 6 6 7.660 Mua