FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCG] 21/11/2018 5.9 5.75 5.9 5.86 110.620 Bán
2 [HOSE.BCG] 20/11/2018 5.9 5.75 5.95 5.9 108.850 Bán
3 [HOSE.BCG] 19/11/2018 5.97 5.76 5.97 5.9 111.860 Bán
4 [HOSE.BCG] 16/11/2018 5.95 5.76 5.98 5.9 466.690 Bán
5 [HOSE.BCG] 15/11/2018 5.9 5.88 5.99 5.9 509.430 Bán
6 [HOSE.BCG] 14/11/2018 5.95 5.8 5.98 5.9 109.780 Bán
7 [HOSE.BCG] 13/11/2018 6.1 5.8 6.12 5.8 61.760 Bán
8 [HOSE.BCG] 12/11/2018 6.14 5.85 6.14 6.12 177.370 Bán
9 [HOSE.BCG] 09/11/2018 6.04 6.04 6.18 6.14 103.550 Bán
10 [HOSE.BCG] 08/11/2018 6.06 6.04 6.26 6.15 120.440 Bán
11 [HOSE.BCG] 07/11/2018 6.01 6.01 6.25 6.13 104.590 Bán
12 [HOSE.BCG] 06/11/2018 6.19 6.09 6.19 6.12 131.890 Bán
13 [HOSE.BCG] 05/11/2018 6.14 6 6.15 6.12 145.320 Bán
14 [HOSE.BCG] 02/11/2018 6.23 6.03 6.23 6.17 119.290 Bán
15 [HOSE.BCG] 01/11/2018 6.28 6.09 6.28 6.23 202.010 Bán
16 [HOSE.BCG] 31/10/2018 6.15 6.05 6.3 6.28 114.770 Theo dõi
17 [HOSE.BCG] 30/10/2018 6 6 6.14 6.14 175.090 Bán
18 [HOSE.BCG] 29/10/2018 6.17 6 6.17 6.09 104.380 Bán
19 [HOSE.BCG] 26/10/2018 6.18 6.02 6.22 6.17 165.030 Bán
20 [HOSE.BCG] 25/10/2018 6.01 5.9 6.18 6.12 107.420 Bán