FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCG] 22/03/2019 5.49 5.49 5.53 5.51 88.520 Bán
2 [HOSE.BCG] 21/03/2019 5.6 5.5 5.8 5.5 118.660 Bán
3 [HOSE.BCG] 20/03/2019 5.75 5.6 5.75 5.6 69.200 Theo dõi
4 [HOSE.BCG] 19/03/2019 5.5 5.5 5.83 5.71 109.380 Theo dõi
5 [HOSE.BCG] 18/03/2019 5.52 5.48 5.54 5.5 146.210 Bán
6 [HOSE.BCG] 15/03/2019 5.48 5.45 5.5 5.5 129.500 Bán
7 [HOSE.BCG] 14/03/2019 5.58 5.45 5.58 5.48 108.050 Bán
8 [HOSE.BCG] 13/03/2019 5.5 5.44 5.53 5.48 154.930 Bán
9 [HOSE.BCG] 12/03/2019 5.6 5.52 5.61 5.53 101.470 Bán
10 [HOSE.BCG] 11/03/2019 5.6 5.56 5.61 5.58 106.540 Bán
11 [HOSE.BCG] 08/03/2019 5.59 5.57 5.65 5.6 145.380 Bán
12 [HOSE.BCG] 07/03/2019 5.62 5.58 5.64 5.6 138.710 Bán
13 [HOSE.BCG] 06/03/2019 5.68 5.57 5.68 5.64 128.950 Bán
14 [HOSE.BCG] 05/03/2019 5.65 5.6 5.69 5.68 164.350 Bán
15 [HOSE.BCG] 04/03/2019 5.58 5.55 5.68 5.68 118.850 Theo dõi
16 [HOSE.BCG] 01/03/2019 5.58 5.3 5.64 5.61 100.560 Bán
17 [HOSE.BCG] 28/02/2019 5.7 5.6 5.7 5.61 75.730 Bán
18 [HOSE.BCG] 27/02/2019 5.63 5.6 5.8 5.68 201.040 Bán
19 [HOSE.BCG] 26/02/2019 5.7 5.35 5.72 5.64 122.250 Bán
20 [HOSE.BCG] 25/02/2019 5.81 5.72 5.81 5.74 111.710 Bán