FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCG] 19/09/2018 7 6.93 7.4 7.4 538.630 Mua
2 [HOSE.BCG] 18/09/2018 7.2 6.86 7.2 7 293.980 Mua
3 [HOSE.BCG] 17/09/2018 7.25 6.8 7.25 7.2 564.230 Quá mua
4 [HOSE.BCG] 14/09/2018 7.25 7 7.25 7.25 879.830 Quá mua
5 [HOSE.BCG] 13/09/2018 6.94 6.81 7.25 7.25 906.680 Quá mua
6 [HOSE.BCG] 12/09/2018 6.5 6.4 6.9 6.9 1.006.110 Quá mua
7 [HOSE.BCG] 11/09/2018 6 6 6.45 6.45 1.021.260 Mua
8 [HOSE.BCG] 10/09/2018 6 5.71 6.03 6.03 906.020 Mua
9 [HOSE.BCG] 07/09/2018 6 5.7 6.13 6 971.740 Mua
10 [HOSE.BCG] 06/09/2018 5.6 5.55 6.05 6 779.430 Mua
11 [HOSE.BCG] 05/09/2018 5.4 5.39 5.77 5.76 622.090 Mua
12 [HOSE.BCG] 04/09/2018 5.46 5.32 5.49 5.4 157.860 Theo dõi
13 [HOSE.BCG] 31/08/2018 5.46 5.36 5.46 5.46 543.500 Mua
14 [HOSE.BCG] 30/08/2018 5.42 5.4 5.46 5.46 8.880 Theo dõi
15 [HOSE.BCG] 29/08/2018 5.35 5.35 5.46 5.37 20.030 Bán
16 [HOSE.BCG] 28/08/2018 5.38 5.38 5.49 5.47 28.630 Mua
17 [HOSE.BCG] 27/08/2018 5.49 5.41 5.5 5.41 66.060 Theo dõi
18 [HOSE.BCG] 24/08/2018 5.42 5.33 5.46 5.4 525.120 Theo dõi
19 [HOSE.BCG] 23/08/2018 5.45 5.34 5.45 5.35 413.250 Bán
20 [HOSE.BCG] 22/08/2018 5.32 5.32 5.43 5.33 45.090 Bán