FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCG] 13/06/2019 5.7 5.6 5.74 5.74 232.550 Bán
2 [HOSE.BCG] 12/06/2019 5.73 5.69 5.79 5.69 215.670 Bán
3 [HOSE.BCG] 11/06/2019 5.8 5.7 5.82 5.79 421.850 Bán
4 [HOSE.BCG] 10/06/2019 5.8 5.77 5.98 5.84 259.650 Bán
5 [HOSE.BCG] 07/06/2019 5.78 5.76 5.83 5.76 189.170 Bán
6 [HOSE.BCG] 06/06/2019 5.81 5.72 5.83 5.81 794.210 Bán
7 [HOSE.BCG] 05/06/2019 5.8 5.76 5.83 5.81 224.470 Bán
8 [HOSE.BCG] 04/06/2019 5.78 5.78 5.86 5.78 314.390 Bán
9 [HOSE.BCG] 03/06/2019 5.77 5.45 5.82 5.78 177.010 Bán
10 [HOSE.BCG] 31/05/2019 5.93 5.77 5.98 5.77 731.130 Bán
11 [HOSE.BCG] 30/05/2019 6 5.84 6.01 5.94 370.730 Bán
12 [HOSE.BCG] 29/05/2019 5.98 5.9 6.01 5.95 523.190 Bán
13 [HOSE.BCG] 28/05/2019 6.03 5.98 6.03 6.01 458.720 Theo dõi
14 [HOSE.BCG] 27/05/2019 5.96 5.96 6.03 6.02 472.290 Theo dõi
15 [HOSE.BCG] 24/05/2019 6 5.96 6.05 5.96 469.130 Bán
16 [HOSE.BCG] 23/05/2019 6 6 6.08 6.05 387.220 Mua
17 [HOSE.BCG] 22/05/2019 6.05 5.99 6.09 6.05 768.860 Theo dõi
18 [HOSE.BCG] 21/05/2019 5.99 5.91 6.05 6 735.890 Theo dõi
19 [HOSE.BCG] 20/05/2019 5.97 5.9 6 5.92 763.210 Bán
20 [HOSE.BCG] 17/05/2019 6.04 5.98 6.1 5.98 738.830 Bán