FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCG] 03/01/2019 5.16 4.8 5.3 5 383.340 Bán
2 [HOSE.BCG] 02/01/2019 5.16 5.16 5.55 5.16 121.280 Bán
3 [HOSE.BCG] 28/12/2018 5.55 5.4 5.55 5.54 118.530 Bán
4 [HOSE.BCG] 27/12/2018 5.53 5.4 5.6 5.4 168.040 Bán
5 [HOSE.BCG] 26/12/2018 5.55 5.4 5.55 5.53 162.210 Bán
6 [HOSE.BCG] 25/12/2018 5.55 5.18 5.55 5.53 117.010 Bán
7 [HOSE.BCG] 24/12/2018 5.35 5.35 5.65 5.55 131.860 Bán
8 [HOSE.BCG] 21/12/2018 5.13 5.13 5.48 5.48 117.160 Bán
9 [HOSE.BCG] 20/12/2018 5.48 5.45 5.67 5.51 127.190 Bán
10 [HOSE.BCG] 19/12/2018 5.74 5.48 5.75 5.5 115.850 Bán
11 [HOSE.BCG] 18/12/2018 5.77 5.35 6.02 5.6 426.330 Bán
12 [HOSE.BCG] 17/12/2018 5.97 5.75 5.97 5.75 156.180 Bán
13 [HOSE.BCG] 14/12/2018 6 5.9 6 5.97 132.410 Theo dõi
14 [HOSE.BCG] 13/12/2018 6 5.95 6.05 6 136.770 Theo dõi
15 [HOSE.BCG] 12/12/2018 5.99 5.91 6.06 6 163.210 Theo dõi
16 [HOSE.BCG] 11/12/2018 5.99 5.91 6 5.99 86.100 Theo dõi
17 [HOSE.BCG] 10/12/2018 5.9 5.85 6 5.99 109.270 Mua
18 [HOSE.BCG] 07/12/2018 5.9 5.82 5.94 5.9 108.970 Theo dõi
19 [HOSE.BCG] 06/12/2018 5.97 5.8 5.97 5.92 120.370 Theo dõi
20 [HOSE.BCG] 05/12/2018 5.95 5.88 5.99 5.97 129.290 Theo dõi