FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCG] 15/12/2017 6.69 6.55 6.89 6.55 569.730 Mua
2 [HOSE.BCG] 14/12/2017 7.13 7 7.14 7 1.059.860 Quá mua
3 [HOSE.BCG] 13/12/2017 6.35 6.35 6.68 6.68 511.400 Theo dõi
4 [HOSE.BCG] 12/12/2017 5.91 5.9 6.29 6.25 1.719.150 Mua
5 [HOSE.BCG] 11/12/2017 5.92 5.91 5.92 5.91 376.510 Bán
6 [HOSE.BCG] 08/12/2017 5.86 5.86 5.92 5.91 151.630 Bán
7 [HOSE.BCG] 07/12/2017 5.92 5.9 5.92 5.91 273.820 Theo dõi
8 [HOSE.BCG] 06/12/2017 5.71 5.71 5.92 5.92 349.920 Theo dõi
9 [HOSE.BCG] 05/12/2017 6.08 5.9 6.08 5.92 580.370 Theo dõi
10 [HOSE.BCG] 04/12/2017 6.1 5.95 6.1 6 340.530 Theo dõi
11 [HOSE.BCG] 01/12/2017 6.1 6.06 6.23 6.1 161.770 Mua
12 [HOSE.BCG] 30/11/2017 6.03 6.03 6.18 6.1 104.110 Mua
13 [HOSE.BCG] 29/11/2017 6.08 6.08 6.24 6.1 147.780 Mua
14 [HOSE.BCG] 28/11/2017 6.28 6.1 6.28 6.24 146.090 Mua
15 [HOSE.BCG] 27/11/2017 6.18 5.93 6.2 6.2 177.020 Mua
16 [HOSE.BCG] 24/11/2017 5.78 5.71 6.18 6.18 136.370 Mua
17 [HOSE.BCG] 23/11/2017 5.73 5.72 5.78 5.78 101.920 Quá bán
18 [HOSE.BCG] 22/11/2017 5.76 5.73 5.78 5.77 463.520 Quá bán
19 [HOSE.BCG] 21/11/2017 5.66 5.6 5.77 5.77 570.610 Quá bán
20 [HOSE.BCG] 20/11/2017 5.78 5.61 5.78 5.77 302.790 Quá bán