FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCG] 18/05/2018 6.1 6.08 6.2 6.2 7.020 Mua
2 [HOSE.BCG] 17/05/2018 6.3 6.14 6.3 6.19 31.780 Mua
3 [HOSE.BCG] 16/05/2018 6.33 6.1 6.33 6.3 12.410 Mua
4 [HOSE.BCG] 15/05/2018 6.33 6.3 6.39 6.33 106.450 Mua
5 [HOSE.BCG] 14/05/2018 5.75 5.75 6.33 6.33 172.150 Mua
6 [HOSE.BCG] 11/05/2018 6.1 5.9 6.1 5.92 26.320 Bán
7 [HOSE.BCG] 10/05/2018 6.1 5.9 6.1 5.9 89.700 Bán
8 [HOSE.BCG] 09/05/2018 6.01 6 6.1 6.01 15.620 Bán
9 [HOSE.BCG] 08/05/2018 6.14 6.01 6.14 6.01 61.720 Theo dõi
10 [HOSE.BCG] 07/05/2018 6.18 6.03 6.18 6.14 55.930 Mua
11 [HOSE.BCG] 04/05/2018 6.12 6.02 6.17 6.12 112.470 Mua
12 [HOSE.BCG] 03/05/2018 6.01 6 6.18 6.12 82.910 Mua
13 [HOSE.BCG] 02/05/2018 6.07 6.07 6.34 6.07 57.260 Mua
14 [HOSE.BCG] 27/04/2018 6.05 6.05 6.25 6.25 428.180 Mua
15 [HOSE.BCG] 26/04/2018 6.17 6.15 6.45 6.15 155.180 Mua
16 [HOSE.BCG] 24/04/2018 6.28 6.28 6.35 6.35 185.990 Mua
17 [HOSE.BCG] 23/04/2018 6.2 6.01 6.3 6.28 265.920 Mua
18 [HOSE.BCG] 20/04/2018 6.09 5.94 6.35 6.2 607.310 Mua
19 [HOSE.BCG] 19/04/2018 5.93 5.85 5.94 5.94 40.250 Bán
20 [HOSE.BCG] 18/04/2018 5.98 5.82 5.98 5.94 2.280 Bán