FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BCI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BCI] 22/02/2018 41.9 41.1 41.9 41.9 51.340 Theo dõi
2 [HOSE.BCI] 21/02/2018 41.5 41.5 42 41.6 4.760 Theo dõi
3 [HOSE.BCI] 13/02/2018 41 40.9 41.6 41.6 32.490 Theo dõi
4 [HOSE.BCI] 12/02/2018 41 41 41 41 11.520 Bán
5 [HOSE.BCI] 09/02/2018 42 41 42.45 41 172.930 Bán
6 [HOSE.BCI] 08/02/2018 40 39.7 41 41 28.080 Theo dõi
7 [HOSE.BCI] 07/02/2018 42 40 42.9 40 38.700 Theo dõi
8 [HOSE.BCI] 06/02/2018 42 39.25 42 42 28.320 Mua
9 [HOSE.BCI] 05/02/2018 43.2 42.2 43.5 42.2 27.980 Mua
10 [HOSE.BCI] 02/02/2018 43.5 43.5 44 43.6 14.990 Mua
11 [HOSE.BCI] 01/02/2018 44 43.5 44.1 43.6 14.110 Mua
12 [HOSE.BCI] 31/01/2018 44 42.6 45 44 12.590 Mua
13 [HOSE.BCI] 30/01/2018 44 42 44.9 44.9 8.540 Mua
14 [HOSE.BCI] 29/01/2018 46.5 42.6 47.8 44 6.840 Mua
15 [HOSE.BCI] 26/01/2018 44 44 44.7 44.7 38.090 Quá mua
16 [HOSE.BCI] 25/01/2018 40 40 42.8 41.8 137.050 Mua
17 [HOSE.BCI] 22/01/2018 41.75 40 41.75 40 30.410 Mua
18 [HOSE.BCI] 19/01/2018 36.5 36.5 39.05 39.05 28.790 Mua
19 [HOSE.BCI] 18/01/2018 37 36.2 37 36.5 6.360 Mua
20 [HOSE.BCI] 17/01/2018 37 36 37 37 12.080 Mua