FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BFC] 23/03/2018 33 33 34.7 34.7 76.530 Theo dõi
2 [HOSE.BFC] 22/03/2018 35.5 34.75 35.5 34.9 32.180 Theo dõi
3 [HOSE.BFC] 21/03/2018 34.9 34.5 35 35 99.990 Theo dõi
4 [HOSE.BFC] 20/03/2018 35.5 34.9 35.9 34.9 120.830 Mua
5 [HOSE.BFC] 19/03/2018 36.55 35.65 36.55 36 105.060 Mua
6 [HOSE.BFC] 16/03/2018 36 35.6 36.5 36 191.520 Mua
7 [HOSE.BFC] 15/03/2018 35.8 35.65 36.8 36 306.090 Mua
8 [HOSE.BFC] 14/03/2018 35.25 35.2 35.75 35.65 169.580 Mua
9 [HOSE.BFC] 13/03/2018 34.6 34.6 35.3 35.2 308.300 Mua
10 [HOSE.BFC] 12/03/2018 34.65 34.65 35.5 34.65 71.420 Mua
11 [HOSE.BFC] 09/03/2018 34.9 34.1 35.9 35 489.120 Mua
12 [HOSE.BFC] 08/03/2018 34.6 34.2 35.2 34.25 352.640 Mua
13 [HOSE.BFC] 07/03/2018 35 34.2 35 34.6 127.640 Mua
14 [HOSE.BFC] 06/03/2018 34.3 33.8 35 34.55 309.120 Mua
15 [HOSE.BFC] 05/03/2018 34.6 34 35.5 34.3 313.970 Mua
16 [HOSE.BFC] 02/03/2018 32 32 34.2 34.2 604.270 Mua
17 [HOSE.BFC] 01/03/2018 32 31.8 32.5 32 135.060 Theo dõi
18 [HOSE.BFC] 28/02/2018 31.9 31.5 32.5 32.4 127.950 Theo dõi
19 [HOSE.BFC] 27/02/2018 32.9 31.8 32.95 32 133.820 Theo dõi
20 [HOSE.BFC] 26/02/2018 33.2 32.8 33.3 32.95 71.230 Mua