FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BFC] 22/03/2019 24 23.4 24.6 23.4 88.070 Mua
2 [HOSE.BFC] 21/03/2019 25 24 25 24 215.490 Mua
3 [HOSE.BFC] 20/03/2019 25.1 24.15 25.1 25.1 100.130 Mua
4 [HOSE.BFC] 19/03/2019 24.6 24.5 25.6 25.1 426.770 Mua
5 [HOSE.BFC] 18/03/2019 22.5 22.3 23.95 23.95 780.620 Mua
6 [HOSE.BFC] 15/03/2019 22.4 22.3 22.65 22.4 122.280 Mua
7 [HOSE.BFC] 14/03/2019 22.6 22.3 22.6 22.4 127.350 Mua
8 [HOSE.BFC] 13/03/2019 21.6 21.45 22.6 22.6 544.710 Mua
9 [HOSE.BFC] 12/03/2019 21.3 21.3 21.55 21.5 248.410 Theo dõi
10 [HOSE.BFC] 11/03/2019 21.85 21.25 21.85 21.3 180.190 Theo dõi
11 [HOSE.BFC] 08/03/2019 21.8 21.6 22 21.8 46.470 Theo dõi
12 [HOSE.BFC] 07/03/2019 22.4 21.85 22.4 21.85 196.480 Theo dõi
13 [HOSE.BFC] 06/03/2019 22.2 22.2 22.55 22.3 114.280 Theo dõi
14 [HOSE.BFC] 05/03/2019 21.7 21.6 22.5 22.2 157.120 Theo dõi
15 [HOSE.BFC] 04/03/2019 21.65 21.6 22 21.7 94.310 Theo dõi
16 [HOSE.BFC] 01/03/2019 21.45 21.35 21.85 21.65 65.160 Theo dõi
17 [HOSE.BFC] 28/02/2019 21.6 21.25 21.6 21.3 83.030 Bán
18 [HOSE.BFC] 27/02/2019 21.45 21.35 21.55 21.4 701.520 Bán
19 [HOSE.BFC] 26/02/2019 21.45 21.4 21.55 21.45 36.310 Bán
20 [HOSE.BFC] 25/02/2019 21.3 21.3 21.7 21.45 84.410 Bán