FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BFC] 25/05/2018 30.85 30.6 30.9 30.8 2.720 Bán
2 [HOSE.BFC] 24/05/2018 30.9 30.5 31 30.9 5.040 Bán
3 [HOSE.BFC] 23/05/2018 30.9 30 31 31 13.040 Bán
4 [HOSE.BFC] 22/05/2018 31.6 29.5 31.6 31 13.110 Bán
5 [HOSE.BFC] 21/05/2018 31.2 31.15 31.5 31.3 4.620 Bán
6 [HOSE.BFC] 18/05/2018 31.7 31.2 31.7 31.3 1.420 Bán
7 [HOSE.BFC] 17/05/2018 31.5 31.4 31.5 31.4 12.590 Theo dõi
8 [HOSE.BFC] 16/05/2018 31.5 31.4 31.5 31.4 23.350 Theo dõi
9 [HOSE.BFC] 15/05/2018 31.65 31.45 31.7 31.55 15.360 Theo dõi
10 [HOSE.BFC] 14/05/2018 31.2 31.15 31.9 31.55 9.150 Theo dõi
11 [HOSE.BFC] 11/05/2018 31.75 31.1 31.75 31.5 8.430 Bán
12 [HOSE.BFC] 10/05/2018 32 31.1 32 31.4 4.660 Bán
13 [HOSE.BFC] 09/05/2018 32 31 32 31.75 5.220 Bán
14 [HOSE.BFC] 08/05/2018 32.3 31 32.3 31.5 27.080 Bán
15 [HOSE.BFC] 07/05/2018 32.4 31 32.4 31 17.610 Bán
16 [HOSE.BFC] 04/05/2018 32.4 32 32.4 32 24.300 Bán
17 [HOSE.BFC] 03/05/2018 32.4 30.7 32.4 32 48.190 Bán
18 [HOSE.BFC] 02/05/2018 30.7 30.7 31.5 30.7 21.890 Bán
19 [HOSE.BFC] 27/04/2018 30.4 30.4 32 31.5 41.830 Bán
20 [HOSE.BFC] 26/04/2018 32.3 30.75 32.3 30.75 29.950 Bán