FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BFC] 15/12/2017 33.6 33 33.8 33.4 90.750 Bán
2 [HOSE.BFC] 14/12/2017 33.5 32.95 33.8 33.2 145.160 Bán
3 [HOSE.BFC] 13/12/2017 33.9 33.5 33.9 33.5 61.960 Bán
4 [HOSE.BFC] 12/12/2017 34 32.5 34 33.9 116.550 Bán
5 [HOSE.BFC] 11/12/2017 34.2 33.9 34.5 33.9 138.090 Bán
6 [HOSE.BFC] 08/12/2017 34.05 34 34.6 34.2 146.970 Bán
7 [HOSE.BFC] 07/12/2017 34.2 34 34.4 34.05 115.350 Bán
8 [HOSE.BFC] 06/12/2017 33.95 33.8 34.35 34.2 77.750 Bán
9 [HOSE.BFC] 05/12/2017 33.7 33.7 34.3 34.25 233.730 Bán
10 [HOSE.BFC] 04/12/2017 34.5 33.5 34.5 33.5 541.800 Bán
11 [HOSE.BFC] 01/12/2017 34.4 33.8 34.5 34.5 163.720 Bán
12 [HOSE.BFC] 30/11/2017 34.85 34.4 35 34.4 63.650 Bán
13 [HOSE.BFC] 29/11/2017 33.9 33.9 34.9 34.85 271.670 Bán
14 [HOSE.BFC] 28/11/2017 33.8 33.8 35.1 33.9 326.740 Bán
15 [HOSE.BFC] 27/11/2017 33.9 33.8 34.2 33.8 152.330 Bán
16 [HOSE.BFC] 24/11/2017 34.5 33.7 34.55 34.3 329.290 Bán
17 [HOSE.BFC] 23/11/2017 35.1 34.7 35.5 35 83.100 Theo dõi
18 [HOSE.BFC] 22/11/2017 37.15 36.9 37.5 37.15 266.090 Theo dõi
19 [HOSE.BFC] 21/11/2017 37.15 36.9 37.5 37.15 128.230 Theo dõi
20 [HOSE.BFC] 20/11/2017 37.6 36.95 37.6 37.15 287.060 Theo dõi