FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BFC] 14/06/2019 20 19.8 20.1 19.8 41.260
2 [HOSE.BFC] 13/06/2019 20.2 20.1 20.4 20.2 31.410 Bán
3 [HOSE.BFC] 12/06/2019 20.25 20.2 20.35 20.2 23.660 Bán
4 [HOSE.BFC] 11/06/2019 20.5 20.25 20.5 20.25 29.600 Theo dõi
5 [HOSE.BFC] 10/06/2019 20.5 20.4 20.55 20.5 29.460 Theo dõi
6 [HOSE.BFC] 07/06/2019 20.2 20.15 20.4 20.4 23.250 Theo dõi
7 [HOSE.BFC] 06/06/2019 20.2 20 20.5 20.2 19.080 Bán
8 [HOSE.BFC] 05/06/2019 20 20 20.4 20.05 35.300 Bán
9 [HOSE.BFC] 04/06/2019 20 20 20.5 20 32.130 Bán
10 [HOSE.BFC] 03/06/2019 20 19.95 20.45 20 44.900 Bán
11 [HOSE.BFC] 31/05/2019 20.5 20.2 20.8 20.2 41.610 Bán
12 [HOSE.BFC] 30/05/2019 20.95 20.5 20.95 20.55 42.370 Bán
13 [HOSE.BFC] 29/05/2019 20.7 20.6 20.95 20.7 22.350 Theo dõi
14 [HOSE.BFC] 28/05/2019 21.1 20.5 21.1 20.7 41.680 Theo dõi
15 [HOSE.BFC] 27/05/2019 21 20.8 21.15 20.9 38.210 Theo dõi
16 [HOSE.BFC] 24/05/2019 21.2 20.95 21.3 20.95 36.000 Theo dõi
17 [HOSE.BFC] 23/05/2019 21.2 20.9 21.2 21.2 28.070 Theo dõi
18 [HOSE.BFC] 22/05/2019 21.2 21.2 21.8 21.2 32.890 Theo dõi
19 [HOSE.BFC] 21/05/2019 21.6 21.4 21.8 21.8 40.350 Mua
20 [HOSE.BFC] 20/05/2019 21.5 21.25 21.5 21.45 37.640 Theo dõi