FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BFC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BFC] 13/07/2018 25 24.2 25 24.9 53.160 Bán
2 [HOSE.BFC] 12/07/2018 24.9 24.6 24.95 24.9 11.560 Bán
3 [HOSE.BFC] 11/07/2018 25.1 24.8 25.1 24.8 21.340 Bán
4 [HOSE.BFC] 10/07/2018 25.7 25 25.7 25.2 8.450 Bán
5 [HOSE.BFC] 09/07/2018 24.55 24.55 25.85 25.2 14.020 Bán
6 [HOSE.BFC] 06/07/2018 24.7 24 25 24.75 64.400 Quá bán
7 [HOSE.BFC] 05/07/2018 25.7 24.7 25.7 24.7 32.590 Quá bán
8 [HOSE.BFC] 04/07/2018 25.5 25 25.7 25.7 610 Bán
9 [HOSE.BFC] 03/07/2018 25.8 25 27 25.8 18.040 Bán
10 [HOSE.BFC] 02/07/2018 27 25.5 27 25.8 24.790 Bán
11 [HOSE.BFC] 29/06/2018 27.1 27 27.1 27 12.030 Bán
12 [HOSE.BFC] 28/06/2018 27.8 27 27.8 27.6 5.210 Bán
13 [HOSE.BFC] 27/06/2018 27.75 27.5 27.85 27.55 32.020 Bán
14 [HOSE.BFC] 26/06/2018 27.9 27.3 27.9 27.8 3.340 Bán
15 [HOSE.BFC] 25/06/2018 27.95 27.7 28 27.95 5.240 Bán
16 [HOSE.BFC] 22/06/2018 27.9 27.55 28 27.55 5.330 Bán
17 [HOSE.BFC] 21/06/2018 28.4 27.5 28.4 27.9 3.610 Bán
18 [HOSE.BFC] 20/06/2018 28.8 27 28.8 28.4 15.940 Bán
19 [HOSE.BFC] 19/06/2018 29.5 27 29.5 28 22.720 Bán
20 [HOSE.BFC] 18/06/2018 30 29.3 30.35 29.85 12.550 Theo dõi