FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BGM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BGM] 28/03/2017 0.92 0.92 0.92 0.92 73.780 Bán
2 [HOSE.BGM] 27/03/2017 0.98 0.98 0.98 0.98 569.090 Bán
3 [HOSE.BGM] 24/03/2017 1.05 1.05 1.05 1.05 171.210 Bán
4 [HOSE.BGM] 23/03/2017 1.11 1.1 1.14 1.12 88.910 Bán
5 [HOSE.BGM] 22/03/2017 1.13 1.1 1.14 1.12 217.060 Bán
6 [HOSE.BGM] 21/03/2017 1.14 1.13 1.15 1.15 118.330 Bán
7 [HOSE.BGM] 20/03/2017 1.12 1.12 1.16 1.14 132.040 Bán
8 [HOSE.BGM] 17/03/2017 1.18 1.12 1.18 1.12 127.380 Bán
9 [HOSE.BGM] 16/03/2017 1.19 1.13 1.19 1.14 61.130 Bán
10 [HOSE.BGM] 15/03/2017 1.15 1.13 1.16 1.14 120.440 Bán
11 [HOSE.BGM] 14/03/2017 1.18 1.14 1.19 1.17 112.500 Bán
12 [HOSE.BGM] 13/03/2017 1.14 1.11 1.19 1.19 66.670 Theo dõi
13 [HOSE.BGM] 10/03/2017 1.19 1.15 1.2 1.19 187.150 Theo dõi
14 [HOSE.BGM] 09/03/2017 1.18 1.15 1.19 1.18 49.770 Theo dõi
15 [HOSE.BGM] 08/03/2017 1.13 1.13 1.19 1.18 97.250 Theo dõi
16 [HOSE.BGM] 07/03/2017 1.2 1.13 1.2 1.13 107.850 Bán
17 [HOSE.BGM] 06/03/2017 1.15 1.15 1.2 1.19 106.660 Bán
18 [HOSE.BGM] 03/03/2017 1.17 1.15 1.2 1.15 77.060 Bán
19 [HOSE.BGM] 02/03/2017 1.18 1.17 1.22 1.17 151.170 Theo dõi
20 [HOSE.BGM] 01/03/2017 1.19 1.13 1.19 1.17 91.470 Theo dõi