FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BHN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BHN] 18/05/2018 105.1 105 109.4 109 210 Mua
2 [HOSE.BHN] 17/05/2018 109 105.1 112.9 105.5 200 Theo dõi
3 [HOSE.BHN] 16/05/2018 111 111 115 111 400 Mua
4 [HOSE.BHN] 15/05/2018 111 109 112.6 111 2.360 Mua
5 [HOSE.BHN] 14/05/2018 109 100.1 109.3 108.8 1.160 Mua
6 [HOSE.BHN] 11/05/2018 107 100.3 107 105.9 1.000 Bán
7 [HOSE.BHN] 10/05/2018 104 103.5 107 105 400 Bán
8 [HOSE.BHN] 09/05/2018 112 104.6 114 107 1.370 Bán
9 [HOSE.BHN] 08/05/2018 104.4 104.3 114.4 112 1.190 Theo dõi
10 [HOSE.BHN] 07/05/2018 108 101.2 112 112 1.460 Theo dõi
11 [HOSE.BHN] 04/05/2018 99 99 108 108 3.070 Bán
12 [HOSE.BHN] 03/05/2018 98.1 98 105 103 3.280 Bán
13 [HOSE.BHN] 02/05/2018 105 97.3 105.8 105 310 Bán
14 [HOSE.BHN] 27/04/2018 95 92.1 104.5 104.5 3.340 Bán
15 [HOSE.BHN] 26/04/2018 100 98 101 99 2.590 Quá bán
16 [HOSE.BHN] 24/04/2018 103 103 115 104 860 Bán
17 [HOSE.BHN] 23/04/2018 118.8 109.7 126.1 109.7 1.400 Bán
18 [HOSE.BHN] 20/04/2018 115.5 106.1 120 117.9 2.460 Bán
19 [HOSE.BHN] 19/04/2018 115 112 115.5 114 3.590 Bán
20 [HOSE.BHN] 18/04/2018 118.9 115 118.9 115.5 1.680 Bán