FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BHN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BHN] 21/11/2018 82.7 82.7 85 83 1.530 Bán
2 [HOSE.BHN] 20/11/2018 82.7 82.7 82.7 82.7 20 Bán
3 [HOSE.BHN] 19/11/2018 84 84 84 84 10 Theo dõi
4 [HOSE.BHN] 16/11/2018 83 82.7 85 82.7 280 Bán
5 [HOSE.BHN] 15/11/2018 83.1 83 84.9 83 1.680 Bán
6 [HOSE.BHN] 14/11/2018 83.1 83.1 83.1 83.1 60 Bán
7 [HOSE.BHN] 13/11/2018 83.1 83 86 85 590 Theo dõi
8 [HOSE.BHN] 12/11/2018 83.5 83.5 83.5 83.5 50 Bán
9 [HOSE.BHN] 09/11/2018 84.3 83 84.3 83 340 Bán
10 [HOSE.BHN] 08/11/2018 84.8 84.3 84.8 84.3 20 Bán
11 [HOSE.BHN] 07/11/2018 83 83 83 83 240 Bán
12 [HOSE.BHN] 06/11/2018 83.1 83 83.5 83.5 130 Bán
13 [HOSE.BHN] 05/11/2018 83 83 83 83 70 Bán
14 [HOSE.BHN] 02/11/2018 80.7 80.7 85.1 85.1 420 Bán
15 [HOSE.BHN] 01/11/2018 82.2 81.1 86.5 86.5 230 Theo dõi
16 [HOSE.BHN] 31/10/2018 83.5 82.2 84 82.2 540 Bán
17 [HOSE.BHN] 30/10/2018 82 82 84.9 84.9 440 Theo dõi
18 [HOSE.BHN] 29/10/2018 85 84.1 85 84.1 700 Theo dõi
19 [HOSE.BHN] 26/10/2018 85 83.5 87 85 2.640 Bán
20 [HOSE.BHN] 25/10/2018 83 83 83 83 10 Bán