FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BHN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BHN] 17/07/2018 85 82 85 83 680 Bán
2 [HOSE.BHN] 16/07/2018 81.1 80 83.9 83.9 5.020 Bán
3 [HOSE.BHN] 13/07/2018 85.5 84 85.5 84 550 Bán
4 [HOSE.BHN] 12/07/2018 84 78 84.1 84 850 Bán
5 [HOSE.BHN] 11/07/2018 90.4 83 90.4 83.1 2.650 Bán
6 [HOSE.BHN] 10/07/2018 86 81 86.4 86.4 3.020 Bán
7 [HOSE.BHN] 09/07/2018 75.1 75.1 80.8 80.8 2.630 Bán
8 [HOSE.BHN] 06/07/2018 81 75.6 83.6 75.6 35.200 Quá bán
9 [HOSE.BHN] 05/07/2018 86.5 81.1 86.5 81.1 5.160 Bán
10 [HOSE.BHN] 04/07/2018 87 86.5 91.3 86.5 4.930 Bán
11 [HOSE.BHN] 03/07/2018 92.5 87 93 93 2.350 Bán
12 [HOSE.BHN] 02/07/2018 91.5 87.1 91.5 91.5 1.790 Bán
13 [HOSE.BHN] 29/06/2018 98 91.5 98 91.5 2.790 Bán
14 [HOSE.BHN] 28/06/2018 101.9 97 101.9 97 730 Bán
15 [HOSE.BHN] 27/06/2018 105.9 97.1 105.9 98.3 450 Bán
16 [HOSE.BHN] 26/06/2018 101.1 100 104 103.9 1.620 Bán
17 [HOSE.BHN] 25/06/2018 108.9 101.1 108.9 101.1 730 Bán
18 [HOSE.BHN] 22/06/2018 105.9 99.5 105.9 105.9 120 Bán
19 [HOSE.BHN] 21/06/2018 107.8 105 107.8 106 220 Bán
20 [HOSE.BHN] 20/06/2018 111 99.5 111.9 105 1.410 Bán