FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BHN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BHN] 19/03/2018 133 132 134 132 2.730 Bán
2 [HOSE.BHN] 16/03/2018 134 132 137 134 25.810 Bán
3 [HOSE.BHN] 15/03/2018 134 132 138.5 137 1.890 Bán
4 [HOSE.BHN] 14/03/2018 140 138 141 138.5 1.520 Bán
5 [HOSE.BHN] 13/03/2018 143 138.5 143 140 1.610 Bán
6 [HOSE.BHN] 12/03/2018 140 136.1 143 140 5.300 Bán
7 [HOSE.BHN] 09/03/2018 140.2 140 145 140.1 13.420 Bán
8 [HOSE.BHN] 08/03/2018 141 141 147 144.5 2.130 Bán
9 [HOSE.BHN] 07/03/2018 146.9 142 146.9 144.7 1.950 Bán
10 [HOSE.BHN] 06/03/2018 148 144 148 144.3 2.460 Theo dõi
11 [HOSE.BHN] 05/03/2018 148 145 148 148 11.580 Mua
12 [HOSE.BHN] 02/03/2018 142 142 148 148 3.680 Mua
13 [HOSE.BHN] 01/03/2018 147.2 145 147.3 147 3.330 Mua
14 [HOSE.BHN] 28/02/2018 147.3 145 150 147.2 2.150 Mua
15 [HOSE.BHN] 27/02/2018 147 146.1 149.9 147.2 3.130 Mua
16 [HOSE.BHN] 26/02/2018 150.4 145 156.9 151.5 11.090 Mua
17 [HOSE.BHN] 23/02/2018 141.1 141.1 157 150.2 620 Mua
18 [HOSE.BHN] 22/02/2018 154 148.6 158.9 148.6 4.210 Mua
19 [HOSE.BHN] 21/02/2018 149.6 149.6 159 154 4.290 Mua
20 [HOSE.BHN] 13/02/2018 158 146 158 149.5 4.340 Mua