FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BHN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BHN] 03/01/2019 80.1 80.1 80.1 80.1 200 Bán
2 [HOSE.BHN] 02/01/2019 81 81 82.5 81 270 Bán
3 [HOSE.BHN] 28/12/2018 83.1 81 83.1 81 690 Bán
4 [HOSE.BHN] 27/12/2018 81 81 81 81 10 Bán
5 [HOSE.BHN] 26/12/2018 82.4 82.3 82.4 82.3 30 Theo dõi
6 [HOSE.BHN] 25/12/2018 82.4 80 82.4 82.4 540 Theo dõi
7 [HOSE.BHN] 24/12/2018 83 82 83 82.4 790 Theo dõi
8 [HOSE.BHN] 21/12/2018 80 80 80 80 10 Bán
9 [HOSE.BHN] 20/12/2018 80 80 80.1 80 60 Bán
10 [HOSE.BHN] 19/12/2018 83.9 83.9 83.9 83.9 100 Theo dõi
11 [HOSE.BHN] 18/12/2018 83 80 83.9 80 880 Bán
12 [HOSE.BHN] 17/12/2018 80.5 80.5 80.5 80.5 250 Bán
13 [HOSE.BHN] 14/12/2018 82.5 82.2 82.5 82.2 1.150 Bán
14 [HOSE.BHN] 13/12/2018 82.4 82.4 82.5 82.5 510 Bán
15 [HOSE.BHN] 12/12/2018 82.5 82.5 82.5 82.5 650 Theo dõi
16 [HOSE.BHN] 11/12/2018 81.9 81.9 83.5 82.2 220 Theo dõi
17 [HOSE.BHN] 10/12/2018 82.1 82 84 84 370 Mua
18 [HOSE.BHN] 07/12/2018 83.5 81.8 83.5 83 650 Theo dõi
19 [HOSE.BHN] 06/12/2018 83.4 81.5 83.4 81.8 380 Theo dõi
20 [HOSE.BHN] 05/12/2018 80.1 80.1 85 85 650 Mua