FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BHN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BHN] 22/03/2019 80.1 80.1 82.1 82.1 1.120 Mua
2 [HOSE.BHN] 21/03/2019 82 82 82 82 50 Mua
3 [HOSE.BHN] 20/03/2019 82.5 82 82.9 82 460 Mua
4 [HOSE.BHN] 19/03/2019 82 82 82.9 82.5 2.130 Mua
5 [HOSE.BHN] 18/03/2019 82 82 82.2 82 4.090 Mua
6 [HOSE.BHN] 15/03/2019 82.2 80.3 82.3 80.3 400 Theo dõi
7 [HOSE.BHN] 14/03/2019 79.8 79.8 82 82 5.130 Mua
8 [HOSE.BHN] 13/03/2019 80 80 82 82 2.650 Mua
9 [HOSE.BHN] 12/03/2019 82 81.6 82.8 82.3 3.230 Mua
10 [HOSE.BHN] 11/03/2019 79.9 79.6 83 82.9 8.710 Mua
11 [HOSE.BHN] 08/03/2019 80 79.5 80 79.7 2.130 Bán
12 [HOSE.BHN] 07/03/2019 80 80 80.5 80.5 790 Theo dõi
13 [HOSE.BHN] 06/03/2019 80.9 79.6 80.9 80.6 1.330 Theo dõi
14 [HOSE.BHN] 05/03/2019 80 79.9 80.9 80.9 1.430 Theo dõi
15 [HOSE.BHN] 04/03/2019 80 79.5 80 80 870 Bán
16 [HOSE.BHN] 01/03/2019 79.7 79.5 81.5 80 730 Bán
17 [HOSE.BHN] 28/02/2019 79.7 79.6 80 79.9 580 Bán
18 [HOSE.BHN] 27/02/2019 80 79.5 80 79.5 470 Bán
19 [HOSE.BHN] 26/02/2019 80.1 80 80.1 80 60 Bán
20 [HOSE.BHN] 25/02/2019 79.1 79.1 80.8 80.1 4.260 Bán