FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BHN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BHN] 15/12/2017 135 132 138.5 136 19.020 Theo dõi
2 [HOSE.BHN] 14/12/2017 137 129 137 135 8.290 Theo dõi
3 [HOSE.BHN] 13/12/2017 137 134 139 135 16.700 Theo dõi
4 [HOSE.BHN] 12/12/2017 131.6 130 131.6 131.6 64.530 Bán
5 [HOSE.BHN] 11/12/2017 131 123 131.1 123 33.690 Theo dõi
6 [HOSE.BHN] 08/12/2017 137 129 137 131.8 34.570 Theo dõi
7 [HOSE.BHN] 07/12/2017 137 137 141.5 137 32.530 Theo dõi
8 [HOSE.BHN] 06/12/2017 145.2 136.8 146.5 137 35.520 Theo dõi
9 [HOSE.BHN] 05/12/2017 150.2 147 151 147 28.530 Mua
10 [HOSE.BHN] 04/12/2017 148 148 154.7 150.2 24.210 Mua
11 [HOSE.BHN] 01/12/2017 164 148.5 164 151 40.090 Mua
12 [HOSE.BHN] 30/11/2017 154.5 145.4 154.5 154 70.410 Mua
13 [HOSE.BHN] 29/11/2017 139 136 144.4 144.4 34.870 Mua
14 [HOSE.BHN] 28/11/2017 132.5 132.5 137.5 135 11.860 Mua
15 [HOSE.BHN] 27/11/2017 136 134 139 134.5 23.990 Mua
16 [HOSE.BHN] 24/11/2017 130 130 140 139.9 20.600 Mua
17 [HOSE.BHN] 23/11/2017 141.7 135.1 141.7 135.1 36.460 Mua
18 [HOSE.BHN] 22/11/2017 125.9 125.9 132.6 132.6 60.800 Mua
19 [HOSE.BHN] 21/11/2017 120 119.2 124.5 124 28.030 Mua
20 [HOSE.BHN] 20/11/2017 118.1 118 122.9 120.5 12.840 Mua