FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BHN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BHN] 19/09/2018 84.4 83 84.4 83 2.850 Theo dõi
2 [HOSE.BHN] 18/09/2018 84.4 83 84.4 83 630 Theo dõi
3 [HOSE.BHN] 17/09/2018 84.6 82.3 84.6 84.4 1.660 Mua
4 [HOSE.BHN] 14/09/2018 82.5 82.5 84.4 84.4 720 Mua
5 [HOSE.BHN] 13/09/2018 82.5 82.4 82.5 82.4 20 Bán
6 [HOSE.BHN] 12/09/2018 86 83.6 86 83.6 880 Theo dõi
7 [HOSE.BHN] 11/09/2018 83.3 82.1 84 83.5 650 Theo dõi
8 [HOSE.BHN] 10/09/2018 81 81 85.9 83.3 500 Mua
9 [HOSE.BHN] 07/09/2018 81 81 83.3 83.3 1.170 Mua
10 [HOSE.BHN] 06/09/2018 80 75.5 81.1 81 3.530 Theo dõi
11 [HOSE.BHN] 05/09/2018 82.9 81 82.9 81 2.450 Theo dõi
12 [HOSE.BHN] 04/09/2018 84 81.5 84 81.5 560 Theo dõi
13 [HOSE.BHN] 31/08/2018 84.7 84 84.7 84 410 Mua
14 [HOSE.BHN] 30/08/2018 86 84.9 86 84.9 240 Mua
15 [HOSE.BHN] 29/08/2018 84.9 84.8 85 84.9 1.930 Mua
16 [HOSE.BHN] 28/08/2018 81.6 81.6 83.8 83.8 2.840 Theo dõi
17 [HOSE.BHN] 27/08/2018 81.1 81.1 83 81.6 2.280 Bán
18 [HOSE.BHN] 24/08/2018 80.5 80.2 82.9 81.1 1.100 Bán
19 [HOSE.BHN] 23/08/2018 81 81 81 81 710 Bán
20 [HOSE.BHN] 22/08/2018 79.1 79 82 81.9 410 Bán