FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BHN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BHN] 12/06/2019 101 100.9 101 101 9.790 Mua
2 [HOSE.BHN] 11/06/2019 102 101.8 102 101.8 530 Mua
3 [HOSE.BHN] 10/06/2019 97.5 97.5 98 98 600 Bán
4 [HOSE.BHN] 07/06/2019 97 97 97 97 200 Bán
5 [HOSE.BHN] 06/06/2019 99.1 99.1 103 103 5.110 Mua
6 [HOSE.BHN] 05/06/2019 102.8 99.1 102.8 99.1 7.500 Bán
7 [HOSE.BHN] 04/06/2019 92.1 92.1 103 102.8 28.310 Mua
8 [HOSE.BHN] 03/06/2019 98 98 99 99 8.790 Theo dõi
9 [HOSE.BHN] 31/05/2019 99.1 98 99.1 98 9.680 Theo dõi
10 [HOSE.BHN] 30/05/2019 98.9 98 99 99 2.050 Mua
11 [HOSE.BHN] 29/05/2019 106.4 99 106.4 99 5.090 Mua
12 [HOSE.BHN] 28/05/2019 103 103 109.5 106.4 600 Mua
13 [HOSE.BHN] 27/05/2019 105 99 105 103.6 1.840 Mua
14 [HOSE.BHN] 24/05/2019 101.4 101.4 108.9 105 2.810 Mua
15 [HOSE.BHN] 23/05/2019 109.9 107 109.9 109 620 Quá mua
16 [HOSE.BHN] 22/05/2019 108.1 107.5 112.1 108.1 4.190 Quá mua
17 [HOSE.BHN] 21/05/2019 102 101.8 104.8 104.8 9.540 Quá mua
18 [HOSE.BHN] 20/05/2019 93.2 93.2 98 98 6.530 Quá mua
19 [HOSE.BHN] 17/05/2019 93 93 98.9 93.2 7.760 Quá mua
20 [HOSE.BHN] 16/05/2019 92 89.1 92.6 92.6 3.250 Quá mua