FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BHS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BHS] 29/08/2017 22 21.5 22 22 4.595.120 Mua
2 [HOSE.BHS] 28/08/2017 21.6 21.2 21.95 21.7 3.567.490 Mua
3 [HOSE.BHS] 25/08/2017 22 21.45 22 21.6 2.710.450 Mua
4 [HOSE.BHS] 24/08/2017 21.8 21.45 21.9 21.9 2.190.920 Mua
5 [HOSE.BHS] 23/08/2017 21.3 21.25 21.6 21.55 1.771.700 Mua
6 [HOSE.BHS] 22/08/2017 21.4 21.1 21.7 21.3 2.708.950 Theo dõi
7 [HOSE.BHS] 21/08/2017 20.5 20.4 21.3 21.2 2.547.060 Theo dõi
8 [HOSE.BHS] 18/08/2017 20.05 20.05 20.6 20.3 1.381.700 Bán
9 [HOSE.BHS] 17/08/2017 20.6 20.2 20.9 20.55 1.036.350 Bán
10 [HOSE.BHS] 16/08/2017 20 19.9 20.4 20.4 1.409.180 Bán
11 [HOSE.BHS] 15/08/2017 21.3 20.4 21.3 20.4 1.568.010 Bán
12 [HOSE.BHS] 14/08/2017 22 21.3 22 21.3 3.074.760 Bán
13 [HOSE.BHS] 11/08/2017 20 19.8 20.85 20.85 5.174.230 Bán
14 [HOSE.BHS] 10/08/2017 18.05 18.05 19.8 19.5 3.631.960 Bán
15 [HOSE.BHS] 09/08/2017 19.8 18.9 19.85 18.9 6.035.610 Bán
16 [HOSE.BHS] 08/08/2017 21.8 20.3 22 20.3 4.963.570 Bán
17 [HOSE.BHS] 07/08/2017 20.6 20.5 22.4 21.8 4.057.130 Bán
18 [HOSE.BHS] 04/08/2017 23.5 21.7 23.6 22 4.848.360 Bán
19 [HOSE.BHS] 03/08/2017 24.55 23 24.7 23.1 6.082.130 Bán
20 [HOSE.BHS] 02/08/2017 24.6 24.35 24.7 24.7 1.225.450 Theo dõi