FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BIC] 20/03/2018 35 34.6 35 34.75 4.020 Bán
2 [HOSE.BIC] 19/03/2018 34.7 34.5 35 35 21.010 Bán
3 [HOSE.BIC] 16/03/2018 32.8 32.8 35 32.8 38.970 Bán
4 [HOSE.BIC] 15/03/2018 35 34 36 35 37.150 Bán
5 [HOSE.BIC] 14/03/2018 36.45 34.9 36.45 36 30.180 Bán
6 [HOSE.BIC] 13/03/2018 35.05 35.05 36.45 36.45 13.110 Bán
7 [HOSE.BIC] 12/03/2018 36.85 36.85 36.85 36.85 300 Bán
8 [HOSE.BIC] 09/03/2018 37 35.15 37 36.85 5.590 Bán
9 [HOSE.BIC] 08/03/2018 35.75 35.75 37.75 37 6.330 Bán
10 [HOSE.BIC] 07/03/2018 38 38 38 38 370 Bán
11 [HOSE.BIC] 06/03/2018 37 35.5 38.1 38.1 75.330 Bán
12 [HOSE.BIC] 05/03/2018 37 37 38.45 38.1 26.860 Bán
13 [HOSE.BIC] 02/03/2018 37.1 36.6 38.95 38.95 25.950 Bán
14 [HOSE.BIC] 01/03/2018 40 37.35 40 37.4 5.770 Bán
15 [HOSE.BIC] 28/02/2018 37.3 37.15 40 40 34.400 Theo dõi
16 [HOSE.BIC] 27/02/2018 37.8 37.6 39.9 39.9 35.320 Theo dõi
17 [HOSE.BIC] 26/02/2018 40.6 37.8 40.6 40.4 18.890 Theo dõi
18 [HOSE.BIC] 23/02/2018 36.55 35.5 40.6 40.6 25.190 Mua
19 [HOSE.BIC] 22/02/2018 37.3 37.2 38 38 29.200 Theo dõi
20 [HOSE.BIC] 21/02/2018 40 37.2 40 40 35.200 Theo dõi