FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BIC] 22/03/2019 23.6 23 23.75 23.45 6.280 Bán
2 [HOSE.BIC] 21/03/2019 23.5 23.5 23.6 23.6 1.060 Bán
3 [HOSE.BIC] 20/03/2019 24.7 24.55 24.7 24.55 2.040 Bán
4 [HOSE.BIC] 19/03/2019 24.1 23.9 24.85 24.7 11.040 Bán
5 [HOSE.BIC] 18/03/2019 24.1 24.1 24.1 24.1 10 Bán
6 [HOSE.BIC] 15/03/2019 24.4 23.85 24.65 24.6 8.620 Bán
7 [HOSE.BIC] 14/03/2019 24.85 24.85 24.85 24.85 2.000 Bán
8 [HOSE.BIC] 13/03/2019 24.7 24.4 24.85 24.85 11.780 Bán
9 [HOSE.BIC] 12/03/2019 24 23.8 24.85 24.85 9.610 Bán
10 [HOSE.BIC] 11/03/2019 24.3 23.7 24.3 24 6.350 Bán
11 [HOSE.BIC] 08/03/2019 25.55 24 25.55 24.3 54.610 Bán
12 [HOSE.BIC] 07/03/2019 24.45 24.45 26 25.55 21.200 Theo dõi
13 [HOSE.BIC] 06/03/2019 25.5 25.5 25.8 25.8 4.600 Mua
14 [HOSE.BIC] 05/03/2019 25.1 24.7 25.9 25.75 7.200 Mua
15 [HOSE.BIC] 04/03/2019 26.35 25.5 26.35 26 290 Mua
16 [HOSE.BIC] 01/03/2019 26.95 25.4 26.95 26.45 70 Mua
17 [HOSE.BIC] 28/02/2019 25 24.7 26.95 26.95 13.710 Mua
18 [HOSE.BIC] 27/02/2019 24.75 24.65 25.2 25.2 3.170 Bán
19 [HOSE.BIC] 26/02/2019 25 25 25 25 150 Bán
20 [HOSE.BIC] 25/02/2019 25.25 25 25.25 25.25 3.110 Bán