FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BIC] 16/05/2019 22.85 22.25 22.85 22.8 6.590 Bán
2 [HOSE.BIC] 15/05/2019 22.85 22.45 22.85 22.45 5.030 Bán
3 [HOSE.BIC] 14/05/2019 22.15 22.15 22.65 22.65 6.000 Bán
4 [HOSE.BIC] 13/05/2019 22.5 22.3 22.5 22.5 3.950 Bán
5 [HOSE.BIC] 10/05/2019 22.7 22.2 22.7 22.5 5.470 Bán
6 [HOSE.BIC] 08/05/2019 22.2 22.2 22.75 22.7 940 Bán
7 [HOSE.BIC] 07/05/2019 22.2 22.1 22.8 22.8 9.100 Bán
8 [HOSE.BIC] 03/05/2019 23.2 22 23.2 22.9 11.100 Bán
9 [HOSE.BIC] 02/05/2019 22.7 22.25 23.15 23.15 48.150 Bán
10 [HOSE.BIC] 26/04/2019 23.35 23.35 23.35 23.35 1.050 Bán
11 [HOSE.BIC] 25/04/2019 23 22.8 23.35 23.35 6.890 Bán
12 [HOSE.BIC] 24/04/2019 23 23 23 23 800 Bán
13 [HOSE.BIC] 23/04/2019 23.2 22.6 23.2 23.2 21.910 Bán
14 [HOSE.BIC] 22/04/2019 23.05 22.8 23.4 23.3 10.710 Bán
15 [HOSE.BIC] 19/04/2019 24 23.8 24 23.8 4.000 Bán
16 [HOSE.BIC] 18/04/2019 23.7 22.5 24 24 7.330 Bán
17 [HOSE.BIC] 17/04/2019 23.4 22.6 23.7 22.6 56.890 Bán
18 [HOSE.BIC] 16/04/2019 23.8 23 24.3 24.3 19.510 Theo dõi
19 [HOSE.BIC] 12/04/2019 24.25 23.8 24.25 23.8 820 Bán
20 [HOSE.BIC] 11/04/2019 23.05 23.05 24.3 24.3 690 Theo dõi