FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BIC] 19/09/2018 26 26 26.7 26.1 12.790 Bán
2 [HOSE.BIC] 18/09/2018 26.45 26 26.9 26.9 4.500 Bán
3 [HOSE.BIC] 17/09/2018 26.7 25.5 26.75 26.75 11.320 Bán
4 [HOSE.BIC] 14/09/2018 27.55 26.75 27.55 26.75 10.930 Bán
5 [HOSE.BIC] 13/09/2018 28.4 27.45 28.4 27.55 5.620 Bán
6 [HOSE.BIC] 12/09/2018 28 27.45 28.4 28.4 4.010 Bán
7 [HOSE.BIC] 11/09/2018 28.6 27.25 28.6 28.4 10.880 Bán
8 [HOSE.BIC] 10/09/2018 28.3 26.9 28.35 28.35 10.620 Bán
9 [HOSE.BIC] 07/09/2018 28.45 26.7 28.45 28.3 4.730 Bán
10 [HOSE.BIC] 06/09/2018 27.2 27.15 28.5 28.5 11.570 Bán
11 [HOSE.BIC] 05/09/2018 27.75 27.5 28.85 28.85 2.500 Bán
12 [HOSE.BIC] 04/09/2018 27.75 27.75 29 29 3.310 Bán
13 [HOSE.BIC] 31/08/2018 28.5 27.65 28.5 28.5 10.040 Bán
14 [HOSE.BIC] 30/08/2018 28.9 27.6 28.9 28 2.930 Bán
15 [HOSE.BIC] 29/08/2018 28 28 29 29 8.100 Bán
16 [HOSE.BIC] 28/08/2018 29.45 27.1 29.45 29.1 7.510 Theo dõi
17 [HOSE.BIC] 27/08/2018 28 28 28.05 28 1.010 Bán
18 [HOSE.BIC] 24/08/2018 28.1 28 28.2 28.1 3.680 Bán
19 [HOSE.BIC] 23/08/2018 29.2 28.6 29.2 28.9 1.490 Bán
20 [HOSE.BIC] 22/08/2018 29.1 28 29.1 29.1 6.680 Bán