FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BIC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BIC] 14/11/2018 24 23 24 23 13.730 Bán
2 [HOSE.BIC] 13/11/2018 24 23.5 24.2 24.2 2.480 Bán
3 [HOSE.BIC] 12/11/2018 23.75 23.5 24.2 24.2 6.700 Bán
4 [HOSE.BIC] 09/11/2018 24.75 24.2 24.75 24.2 5.230 Bán
5 [HOSE.BIC] 08/11/2018 24.9 23.3 24.9 24.6 13.770 Bán
6 [HOSE.BIC] 07/11/2018 24.5 24.1 24.5 24.1 1.970 Bán
7 [HOSE.BIC] 06/11/2018 26 24.4 26 24.5 3.100 Bán
8 [HOSE.BIC] 05/11/2018 25.1 24.15 25.1 25.1 3.050 Theo dõi
9 [HOSE.BIC] 02/11/2018 24.5 24 25.25 25.25 6.210 Theo dõi
10 [HOSE.BIC] 01/11/2018 25.25 25.2 25.25 25.25 2.530 Theo dõi
11 [HOSE.BIC] 31/10/2018 22.6 22.6 25.25 25.25 2.910 Bán
12 [HOSE.BIC] 30/10/2018 24.2 23.6 24.2 23.6 820 Bán
13 [HOSE.BIC] 29/10/2018 24.7 23.7 24.7 24.3 2.720 Bán
14 [HOSE.BIC] 26/10/2018 25.5 24.1 25.5 25.45 2.010 Bán
15 [HOSE.BIC] 24/10/2018 25.6 25.6 25.6 25.6 1.010 Bán
16 [HOSE.BIC] 23/10/2018 23.85 23.85 25.6 25.6 5.160 Bán
17 [HOSE.BIC] 22/10/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 6.300 Bán
18 [HOSE.BIC] 18/10/2018 24.6 24.6 25.5 25.5 1.030 Bán
19 [HOSE.BIC] 17/10/2018 25.7 25.2 25.7 25.6 1.500 Bán
20 [HOSE.BIC] 16/10/2018 25.7 25.7 25.7 25.7 110 Bán