FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BID] 15/12/2017 24.2 23.85 24.45 24.3 642.650 Bán
2 [HOSE.BID] 14/12/2017 23.8 23.25 24.5 24.45 1.472.190 Bán
3 [HOSE.BID] 13/12/2017 24.1 23.65 24.2 23.9 2.017.220 Bán
4 [HOSE.BID] 12/12/2017 24 22.35 24.4 24.1 2.619.460 Bán
5 [HOSE.BID] 11/12/2017 23.9 23.9 24.8 24 1.236.890 Bán
6 [HOSE.BID] 08/12/2017 25.05 24.65 25.2 25 853.010 Theo dõi
7 [HOSE.BID] 07/12/2017 25 24.55 25.15 25 642.950 Theo dõi
8 [HOSE.BID] 06/12/2017 24.7 24.5 24.9 24.85 1.856.030 Theo dõi
9 [HOSE.BID] 05/12/2017 25.7 24.9 25.7 24.9 2.429.510 Theo dõi
10 [HOSE.BID] 04/12/2017 25.7 25.5 26.2 25.5 1.010.470 Mua
11 [HOSE.BID] 01/12/2017 25.6 25.4 25.65 25.5 1.313.000 Mua
12 [HOSE.BID] 30/11/2017 26 25.5 26.3 25.65 1.539.270 Mua
13 [HOSE.BID] 29/11/2017 24.9 24.9 25.6 25.6 1.644.260 Mua
14 [HOSE.BID] 28/11/2017 25.2 24.55 25.4 25 1.735.860 Mua
15 [HOSE.BID] 27/11/2017 25.3 25.1 25.55 25.2 1.300.640 Mua
16 [HOSE.BID] 24/11/2017 25.3 25 25.55 25.3 1.762.130 Mua
17 [HOSE.BID] 23/11/2017 26 25.3 26.5 25.3 2.648.530 Mua
18 [HOSE.BID] 22/11/2017 24.05 24 25.7 25.7 4.041.890 Quá mua
19 [HOSE.BID] 21/11/2017 24 24 24.5 24.05 2.397.310 Mua
20 [HOSE.BID] 20/11/2017 23.8 23.65 24.15 24 1.424.750 Mua