FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BID] 25/05/2018 29.85 27.7 30.1 27.7 2.161.610 Bán
2 [HOSE.BID] 24/05/2018 30.5 29.45 30.75 29.65 1.089.040 Bán
3 [HOSE.BID] 23/05/2018 28.8 28.75 30.5 30.45 1.819.230 Bán
4 [HOSE.BID] 22/05/2018 31 29.3 31.4 29.3 3.119.620 Bán
5 [HOSE.BID] 21/05/2018 32.95 31.5 32.95 31.5 2.405.890 Bán
6 [HOSE.BID] 18/05/2018 33 31 33.4 32.95 2.937.450 Bán
7 [HOSE.BID] 17/05/2018 33.2 32.7 33.5 33 1.502.680 Bán
8 [HOSE.BID] 16/05/2018 34.1 33.15 34.3 33.2 1.856.760 Bán
9 [HOSE.BID] 15/05/2018 34.3 34 35 34.6 2.221.560 Bán
10 [HOSE.BID] 14/05/2018 34.6 33.7 34.7 34.3 918.220 Bán
11 [HOSE.BID] 11/05/2018 32.7 31.5 34.2 34 2.116.330 Bán
12 [HOSE.BID] 10/05/2018 34.4 32.55 35.6 32.7 2.834.040 Bán
13 [HOSE.BID] 09/05/2018 35 34.5 36.25 35 1.843.140 Bán
14 [HOSE.BID] 08/05/2018 34.75 34.4 36.95 35.5 3.013.460 Bán
15 [HOSE.BID] 07/05/2018 32.95 31.7 34.75 34.75 3.558.490 Bán
16 [HOSE.BID] 04/05/2018 34.1 32.5 34.5 32.5 1.599.340 Bán
17 [HOSE.BID] 03/05/2018 32.2 31.25 34.9 33.7 4.169.480 Bán
18 [HOSE.BID] 02/05/2018 33.6 33.6 36.9 33.6 1.868.640 Bán
19 [HOSE.BID] 27/04/2018 36.4 36 38.1 36.1 2.026.830 Bán
20 [HOSE.BID] 26/04/2018 37.8 35.5 38.5 36.5 2.207.270 Bán