FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BID
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BID] 15/01/2019 31.75 31.75 32.8 32.5 580.710 Bán
2 [HOSE.BID] 14/01/2019 31.9 31.45 32.35 31.9 755.920 Bán
3 [HOSE.BID] 11/01/2019 32.5 31.85 32.8 31.9 941.940 Bán
4 [HOSE.BID] 10/01/2019 33 32.5 33.1 32.5 410.690 Theo dõi
5 [HOSE.BID] 09/01/2019 32.3 32.1 33.05 33 1.075.730 Theo dõi
6 [HOSE.BID] 08/01/2019 32.6 31.9 32.6 32 558.540 Bán
7 [HOSE.BID] 07/01/2019 32 32 33 32.3 806.060 Bán
8 [HOSE.BID] 04/01/2019 31.5 30.8 31.95 31.55 1.457.300 Bán
9 [HOSE.BID] 03/01/2019 33.5 32 33.8 32 1.107.500 Bán
10 [HOSE.BID] 02/01/2019 33.5 33.45 34.4 33.5 805.700 Bán
11 [HOSE.BID] 28/12/2018 33.8 33.65 34.4 34.4 2.131.820 Mua
12 [HOSE.BID] 27/12/2018 33.8 33.55 34.45 34 1.643.520 Mua
13 [HOSE.BID] 26/12/2018 32.75 32.55 33.45 32.6 1.036.860 Bán
14 [HOSE.BID] 25/12/2018 33.2 31.7 33.75 32.75 1.827.680 Bán
15 [HOSE.BID] 24/12/2018 34 33.8 34.75 34 1.857.900 Mua
16 [HOSE.BID] 21/12/2018 33.8 33.4 34.05 34 706.310 Mua
17 [HOSE.BID] 20/12/2018 33.5 33.4 34.25 33.95 1.635.620 Mua
18 [HOSE.BID] 19/12/2018 33.65 33.3 33.95 33.3 1.314.340 Theo dõi
19 [HOSE.BID] 18/12/2018 32.7 32.5 33.65 33.65 2.348.370 Mua
20 [HOSE.BID] 17/12/2018 33.45 33.2 34.05 33.2 2.272.850 Theo dõi