FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMC] 22/03/2019 14.25 14.15 14.3 14.25 6.040 Bán
2 [HOSE.BMC] 21/03/2019 14.4 14.1 14.4 14.15 21.630 Bán
3 [HOSE.BMC] 20/03/2019 14.3 14.05 14.3 14.3 12.010 Bán
4 [HOSE.BMC] 19/03/2019 14.35 14.3 14.35 14.35 5.220 Bán
5 [HOSE.BMC] 18/03/2019 14.4 14.2 14.5 14.45 18.900 Theo dõi
6 [HOSE.BMC] 15/03/2019 14.5 14.3 14.5 14.45 10.210 Theo dõi
7 [HOSE.BMC] 14/03/2019 14.45 14.3 14.5 14.5 13.250 Theo dõi
8 [HOSE.BMC] 13/03/2019 14.5 14.45 14.6 14.45 10.010 Theo dõi
9 [HOSE.BMC] 12/03/2019 14.5 14 14.6 14.6 53.740 Theo dõi
10 [HOSE.BMC] 11/03/2019 14.6 14.35 14.6 14.5 50.740 Bán
11 [HOSE.BMC] 08/03/2019 14.1 14.05 15.4 15.4 19.500 Mua
12 [HOSE.BMC] 07/03/2019 14.45 14 14.45 14.4 35.970 Bán
13 [HOSE.BMC] 06/03/2019 14.4 14.2 14.5 14.45 6.020 Bán
14 [HOSE.BMC] 05/03/2019 14.4 14.15 14.5 14.5 4.590 Bán
15 [HOSE.BMC] 04/03/2019 14.3 14.1 14.5 14.5 32.680 Theo dõi
16 [HOSE.BMC] 01/03/2019 14.3 14.2 14.8 14.6 56.950 Mua
17 [HOSE.BMC] 28/02/2019 14.3 14.3 14.6 14.55 8.770 Theo dõi
18 [HOSE.BMC] 27/02/2019 14.3 14.15 15 14.65 25.370 Mua
19 [HOSE.BMC] 26/02/2019 14.4 14 14.7 14.7 15.010 Mua
20 [HOSE.BMC] 25/02/2019 14.8 14.4 14.8 14.4 14.460 Theo dõi