FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMC] 17/07/2018 12.6 12.5 12.6 12.5 1.210 Bán
2 [HOSE.BMC] 16/07/2018 13 12.1 13.4 13.2 1.240 Mua
3 [HOSE.BMC] 13/07/2018 12.2 12.2 13 13 3.660 Theo dõi
4 [HOSE.BMC] 12/07/2018 12.2 11.85 12.3 12.2 12.240 Bán
5 [HOSE.BMC] 11/07/2018 12.5 11.9 12.7 12.7 10.900 Bán
6 [HOSE.BMC] 10/07/2018 12.5 12.5 12.5 12.5 2.010 Bán
7 [HOSE.BMC] 09/07/2018 11.45 11.45 12.5 12.3 1.510 Bán
8 [HOSE.BMC] 06/07/2018 12.1 11.6 12.5 12.3 7.980 Bán
9 [HOSE.BMC] 05/07/2018 12.35 12.2 12.9 12.2 4.840 Bán
10 [HOSE.BMC] 04/07/2018 12.8 12.5 13.1 13.1 2.830 Bán
11 [HOSE.BMC] 03/07/2018 12.7 12.45 12.9 12.45 8.220 Bán
12 [HOSE.BMC] 02/07/2018 13.3 12.55 13.3 13.3 5.480 Theo dõi
13 [HOSE.BMC] 29/06/2018 13.5 13.2 13.5 13.3 7.860 Theo dõi
14 [HOSE.BMC] 28/06/2018 13.5 13.5 13.9 13.9 5.720 Mua
15 [HOSE.BMC] 27/06/2018 14.3 14.3 14.3 14.3 1.610 Mua
16 [HOSE.BMC] 26/06/2018 13 13 14.3 14.3 5.010 Mua
17 [HOSE.BMC] 25/06/2018 13 13 13.5 13.5 3.330 Theo dõi
18 [HOSE.BMC] 22/06/2018 13.1 12.8 13.1 13 1.780 Bán
19 [HOSE.BMC] 21/06/2018 13.8 12.7 13.8 13.1 10.330 Bán
20 [HOSE.BMC] 20/06/2018 12.8 12.8 13.6 13.2 17.120 Bán