FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMC] 22/08/2019 17.85 17.3 18.05 17.8 25.190 Mua
2 [HOSE.BMC] 21/08/2019 18 17.3 18 17.9 21.730 Mua
3 [HOSE.BMC] 20/08/2019 18.2 17.8 18.2 18 20.160 Mua
4 [HOSE.BMC] 19/08/2019 18.5 17.7 18.5 18.2 18.250 Mua
5 [HOSE.BMC] 16/08/2019 18.15 17.9 18.4 18 53.450 Mua
6 [HOSE.BMC] 15/08/2019 17 17 18 17.9 74.760 Mua
7 [HOSE.BMC] 14/08/2019 17 16.6 17.5 17.5 34.540 Mua
8 [HOSE.BMC] 13/08/2019 16.9 16.4 17.25 17.2 55.640 Mua
9 [HOSE.BMC] 12/08/2019 17.5 17.1 17.5 17.3 12.180 Mua
10 [HOSE.BMC] 09/08/2019 17.6 17.1 17.6 17.45 41.570 Mua
11 [HOSE.BMC] 08/08/2019 17.3 17.3 17.9 17.6 91.290 Mua
12 [HOSE.BMC] 07/08/2019 16.6 16.6 17.45 17.45 140.760 Mua
13 [HOSE.BMC] 06/08/2019 16.6 16.2 16.7 16.6 84.930 Mua
14 [HOSE.BMC] 05/08/2019 17.1 16.4 17.2 17.1 43.720 Mua
15 [HOSE.BMC] 02/08/2019 16.4 16 17.2 17.1 77.510 Mua
16 [HOSE.BMC] 01/08/2019 15.6 15.5 16.4 16.3 64.080 Mua
17 [HOSE.BMC] 31/07/2019 16 15.6 16 15.9 11.890 Mua
18 [HOSE.BMC] 30/07/2019 16.2 15.8 16.3 15.95 18.620 Mua
19 [HOSE.BMC] 29/07/2019 15.35 15.3 16.5 16.2 50.390 Mua
20 [HOSE.BMC] 26/07/2019 15.6 15.3 15.6 15.5 19.010 Bán