FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMC] 15/01/2019 13.3 12.8 13.3 13.2 13.770 Bán
2 [HOSE.BMC] 14/01/2019 13.3 13.2 13.4 13.4 2.820 Bán
3 [HOSE.BMC] 11/01/2019 13.3 13 13.6 13.2 6.100 Bán
4 [HOSE.BMC] 10/01/2019 13.3 13.3 13.65 13.5 2.360 Bán
5 [HOSE.BMC] 09/01/2019 13.65 13.65 13.65 13.65 390 Bán
6 [HOSE.BMC] 08/01/2019 14.1 13.3 14.1 14.1 8.930 Theo dõi
7 [HOSE.BMC] 07/01/2019 13.5 13.4 13.7 13.7 6.250 Bán
8 [HOSE.BMC] 04/01/2019 13.7 13.2 14 13.8 12.220 Bán
9 [HOSE.BMC] 03/01/2019 13.5 13.4 13.7 13.7 11.140 Bán
10 [HOSE.BMC] 02/01/2019 13.6 13.1 13.6 13.6 6.660 Bán
11 [HOSE.BMC] 28/12/2018 13.7 13.5 13.8 13.5 4.940 Bán
12 [HOSE.BMC] 27/12/2018 14.1 13.5 14.1 13.8 3.750 Bán
13 [HOSE.BMC] 26/12/2018 13.7 13.6 13.9 13.9 3.010 Bán
14 [HOSE.BMC] 25/12/2018 13.7 13.7 14.5 13.9 1.040 Theo dõi
15 [HOSE.BMC] 24/12/2018 13.7 13 13.9 13.85 5.930 Theo dõi
16 [HOSE.BMC] 21/12/2018 13.7 13.7 13.8 13.8 8.610 Theo dõi
17 [HOSE.BMC] 20/12/2018 13.7 13.7 14 14 8.510 Theo dõi
18 [HOSE.BMC] 19/12/2018 13.9 13.6 14 14 11.200 Theo dõi
19 [HOSE.BMC] 18/12/2018 14.3 13.7 14.3 14.3 5.840 Mua
20 [HOSE.BMC] 17/12/2018 14.3 14.3 14.3 14.3 10 Mua