FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMC] 19/03/2018 14.3 13.9 14.3 14.2 23.290 Bán
2 [HOSE.BMC] 16/03/2018 14.5 14.3 14.6 14.5 13.680 Bán
3 [HOSE.BMC] 15/03/2018 14.6 14.5 14.7 14.5 4.530 Bán
4 [HOSE.BMC] 14/03/2018 14 14 14.5 14.5 12.420 Bán
5 [HOSE.BMC] 13/03/2018 14.4 14 14.5 14 8.630 Bán
6 [HOSE.BMC] 12/03/2018 14.6 14.2 14.7 14.6 21.530 Bán
7 [HOSE.BMC] 09/03/2018 14.95 14.3 14.95 14.7 4.670 Bán
8 [HOSE.BMC] 08/03/2018 14.7 14.4 14.8 14.8 8.410 Theo dõi
9 [HOSE.BMC] 07/03/2018 14.4 14.2 14.85 14.85 8.950 Mua
10 [HOSE.BMC] 06/03/2018 14.7 14.1 14.9 14.9 15.320 Mua
11 [HOSE.BMC] 05/03/2018 14.5 14.2 14.7 14.7 10.880 Theo dõi
12 [HOSE.BMC] 02/03/2018 14.7 14.2 14.7 14.2 13.490 Theo dõi
13 [HOSE.BMC] 01/03/2018 14.8 14.8 14.95 14.8 3.410 Mua
14 [HOSE.BMC] 28/02/2018 14.5 14.5 14.9 14.8 5.640 Mua
15 [HOSE.BMC] 27/02/2018 14.5 14.5 15 15 3.730 Mua
16 [HOSE.BMC] 26/02/2018 15.3 14.5 15.3 15 4.430 Mua
17 [HOSE.BMC] 23/02/2018 15.2 15.1 15.3 15.3 2.900 Mua
18 [HOSE.BMC] 22/02/2018 14.55 14.55 15.1 15 1.310 Mua
19 [HOSE.BMC] 21/02/2018 15.5 15 15.7 15.3 10.110 Mua
20 [HOSE.BMC] 13/02/2018 14 14 15.35 15.35 16.130 Mua