FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMC] 15/12/2017 14.5 14.4 14.85 14.85 24.170 Bán
2 [HOSE.BMC] 14/12/2017 15 14.4 15 14.8 11.360 Bán
3 [HOSE.BMC] 13/12/2017 14.9 14.7 15 14.9 5.770 Bán
4 [HOSE.BMC] 12/12/2017 15.1 13.95 15.3 14.9 15.920 Bán
5 [HOSE.BMC] 11/12/2017 15.6 14.8 15.6 14.95 1.980 Bán
6 [HOSE.BMC] 08/12/2017 14.8 14.7 15.15 14.95 16.510 Bán
7 [HOSE.BMC] 07/12/2017 15.2 15 15.4 15 7.990 Bán
8 [HOSE.BMC] 06/12/2017 15.5 14.7 15.8 15.2 74.560 Bán
9 [HOSE.BMC] 05/12/2017 15.85 15.3 15.85 15.8 53.470 Bán
10 [HOSE.BMC] 04/12/2017 15.8 15.4 16.2 15.9 27.910 Bán
11 [HOSE.BMC] 01/12/2017 15.7 15.6 16.3 15.8 22.380 Bán
12 [HOSE.BMC] 30/11/2017 15.8 15.2 15.9 15.7 20.120 Bán
13 [HOSE.BMC] 29/11/2017 16.1 15.3 16.2 15.9 20.870 Bán
14 [HOSE.BMC] 28/11/2017 15.9 15.5 15.9 15.7 22.270 Bán
15 [HOSE.BMC] 27/11/2017 16.25 15.8 16.3 16.3 11.260 Theo dõi
16 [HOSE.BMC] 24/11/2017 15.1 15.1 16.3 16.3 8.540 Theo dõi
17 [HOSE.BMC] 23/11/2017 15.6 15.6 16.3 16 7.740 Bán
18 [HOSE.BMC] 22/11/2017 16 15.5 16 15.55 9.700 Bán
19 [HOSE.BMC] 21/11/2017 16.45 16 16.45 16.35 4.180 Theo dõi
20 [HOSE.BMC] 20/11/2017 15.75 15.75 16 16 7.100 Bán