FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMC] 18/05/2018 14 13.6 14.4 14.2 5.460 Theo dõi
2 [HOSE.BMC] 17/05/2018 14.5 14.5 14.5 14.5 100 Mua
3 [HOSE.BMC] 16/05/2018 14.6 14.5 14.6 14.5 1.000 Mua
4 [HOSE.BMC] 15/05/2018 14.4 14.3 14.6 14.6 8.520 Mua
5 [HOSE.BMC] 14/05/2018 13.5 13.5 14.4 14.4 5.670 Mua
6 [HOSE.BMC] 11/05/2018 14.5 14.2 14.5 14.5 2.810 Mua
7 [HOSE.BMC] 10/05/2018 14.4 13.75 14.4 13.8 60 Theo dõi
8 [HOSE.BMC] 09/05/2018 13.3 13.3 14.2 14.1 640 Mua
9 [HOSE.BMC] 08/05/2018 14.2 13.4 14.2 14.2 2.170 Mua
10 [HOSE.BMC] 07/05/2018 14 13.3 14.3 14.2 1.370 Mua
11 [HOSE.BMC] 04/05/2018 14.7 14.15 14.7 14.15 4.180 Mua
12 [HOSE.BMC] 03/05/2018 14.8 14.3 14.8 14.35 2.060 Mua
13 [HOSE.BMC] 02/05/2018 13.9 13.9 14.85 14.3 2.890 Mua
14 [HOSE.BMC] 27/04/2018 14.2 13.1 14.2 13.9 3.500 Mua
15 [HOSE.BMC] 26/04/2018 13.9 13.55 14.4 13.9 4.090 Mua
16 [HOSE.BMC] 24/04/2018 13 13 13.55 13.55 2.520 Mua
17 [HOSE.BMC] 23/04/2018 13.65 13 13.65 13 1.780 Theo dõi
18 [HOSE.BMC] 20/04/2018 13.65 13.65 13.7 13.65 1.850 Mua
19 [HOSE.BMC] 19/04/2018 13.65 13.6 13.65 13.65 720 Mua
20 [HOSE.BMC] 18/04/2018 13.15 13.15 13.7 13.5 5.350 Theo dõi