FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMI] 20/03/2018 32 31 32 31.6 79.850 Bán
2 [HOSE.BMI] 19/03/2018 32.3 31.3 32.3 31.6 130.830 Bán
3 [HOSE.BMI] 16/03/2018 32.3 31.25 32.4 32.3 72.570 Bán
4 [HOSE.BMI] 15/03/2018 32.9 31.6 32.9 31.6 52.770 Bán
5 [HOSE.BMI] 14/03/2018 32.1 31 33 32.95 107.890 Theo dõi
6 [HOSE.BMI] 13/03/2018 32.95 32 33.8 32 171.540 Theo dõi
7 [HOSE.BMI] 12/03/2018 33.65 32.7 33.95 33.65 47.870 Mua
8 [HOSE.BMI] 09/03/2018 33.95 32.65 34 33.95 66.980 Mua
9 [HOSE.BMI] 08/03/2018 33.5 33.5 33.95 33.95 23.230 Mua
10 [HOSE.BMI] 07/03/2018 33.5 33.5 34 33.5 28.270 Mua
11 [HOSE.BMI] 06/03/2018 33.75 32 33.75 33.5 72.190 Mua
12 [HOSE.BMI] 05/03/2018 33.85 33.65 34.1 33.75 137.740 Mua
13 [HOSE.BMI] 02/03/2018 31.8 31.8 33.5 33.5 57.650 Mua
14 [HOSE.BMI] 01/03/2018 32.5 32 32.5 32 19.090 Theo dõi
15 [HOSE.BMI] 28/02/2018 32.25 31.5 32.85 32.85 72.310 Mua
16 [HOSE.BMI] 27/02/2018 31.5 31.5 32.25 32.25 36.710 Theo dõi
17 [HOSE.BMI] 26/02/2018 31.9 31.35 32.25 32.25 47.730 Bán
18 [HOSE.BMI] 23/02/2018 31.95 31.05 31.95 31.95 27.080 Bán
19 [HOSE.BMI] 22/02/2018 31 31 31.95 31.95 58.380 Bán
20 [HOSE.BMI] 21/02/2018 32 30.9 34.2 31.75 81.060 Bán