FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMI] 19/07/2018 19.2 19.1 19.2 19.2 136.210 Bán
2 [HOSE.BMI] 18/07/2018 19.4 19.3 19.6 19.35 107.890 Bán
3 [HOSE.BMI] 17/07/2018 20.05 19.6 20.05 19.95 21.520 Theo dõi
4 [HOSE.BMI] 16/07/2018 19.45 19.4 20 19.95 4.640 Theo dõi
5 [HOSE.BMI] 13/07/2018 19.05 19 19.1 19 15.910 Bán
6 [HOSE.BMI] 12/07/2018 19 19 19.4 19 5.900 Bán
7 [HOSE.BMI] 11/07/2018 20.2 19 20.2 19.45 50.670 Bán
8 [HOSE.BMI] 10/07/2018 20.4 20.4 20.4 20.4 200 Bán
9 [HOSE.BMI] 09/07/2018 20.5 20.25 20.5 20.4 19.630 Bán
10 [HOSE.BMI] 06/07/2018 20.2 20.2 21.4 21.4 43.910 Theo dõi
11 [HOSE.BMI] 05/07/2018 21.5 20.7 21.5 20.7 19.520 Bán
12 [HOSE.BMI] 04/07/2018 22 20.5 22 22 36.680 Theo dõi
13 [HOSE.BMI] 03/07/2018 21.2 20 21.2 20.6 27.910 Bán
14 [HOSE.BMI] 02/07/2018 21.45 20.7 21.45 21.2 13.650 Bán
15 [HOSE.BMI] 29/06/2018 22 21.45 22 21.45 12.820 Bán
16 [HOSE.BMI] 28/06/2018 21.5 20.4 21.7 21.7 16.630 Bán
17 [HOSE.BMI] 27/06/2018 21.35 20.3 21.7 21.7 18.200 Bán
18 [HOSE.BMI] 26/06/2018 21.45 21.05 21.5 21.35 23.510 Bán
19 [HOSE.BMI] 25/06/2018 21.8 21.4 21.9 21.5 32.770 Bán
20 [HOSE.BMI] 22/06/2018 21.5 21.4 22.2 22 25.280 Bán