FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMI] 25/05/2018 28.5 27.2 28.5 27.3 25.300 Bán
2 [HOSE.BMI] 24/05/2018 26.9 26.9 28.5 28.5 24.360 Bán
3 [HOSE.BMI] 23/05/2018 27.1 25.8 28.2 26.9 25.930 Bán
4 [HOSE.BMI] 22/05/2018 28.2 27.1 28.2 27.1 1.750 Bán
5 [HOSE.BMI] 21/05/2018 28.1 28.1 28.2 28.2 1.010 Bán
6 [HOSE.BMI] 18/05/2018 29 27.4 29 27.4 42.880 Bán
7 [HOSE.BMI] 17/05/2018 28.2 28.15 29 29 9.220 Bán
8 [HOSE.BMI] 16/05/2018 28.8 28.1 28.8 28.2 21.060 Bán
9 [HOSE.BMI] 15/05/2018 29.9 28.7 29.9 28.8 39.960 Theo dõi
10 [HOSE.BMI] 14/05/2018 28.7 28.7 29.95 29.9 21.030 Mua
11 [HOSE.BMI] 10/05/2018 30 29.1 30 30 6.190 Mua
12 [HOSE.BMI] 09/05/2018 29.2 28.25 29.9 29.9 12.420 Theo dõi
13 [HOSE.BMI] 08/05/2018 29.75 29 29.9 29.9 6.520 Theo dõi
14 [HOSE.BMI] 07/05/2018 29.85 28.2 29.9 29.9 10.120 Theo dõi
15 [HOSE.BMI] 04/05/2018 29.9 28 29.95 29.95 15.520 Theo dõi
16 [HOSE.BMI] 03/05/2018 28.2 28.2 28.2 28.2 7.510 Bán
17 [HOSE.BMI] 02/05/2018 29.8 27.9 30 29.8 55.910 Bán
18 [HOSE.BMI] 27/04/2018 28.3 27.9 28.4 28.35 48.880 Bán
19 [HOSE.BMI] 26/04/2018 28.55 28.35 29 28.95 19.300 Bán
20 [HOSE.BMI] 24/04/2018 29.3 28.85 29.3 29 28.730 Bán