FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMI] 03/01/2019 20.75 20.1 20.75 20.15 50.230 Bán
2 [HOSE.BMI] 02/01/2019 20.5 20.5 20.9 20.5 37.200 Bán
3 [HOSE.BMI] 28/12/2018 20.8 20.65 21.1 20.7 68.470 Bán
4 [HOSE.BMI] 27/12/2018 20.3 20.3 21.5 21.05 40.010 Bán
5 [HOSE.BMI] 26/12/2018 20.5 20 20.5 20.3 83.230 Bán
6 [HOSE.BMI] 25/12/2018 20.8 20 20.8 20.7 38.790 Bán
7 [HOSE.BMI] 24/12/2018 20.5 20.5 21.1 21.1 21.740 Bán
8 [HOSE.BMI] 21/12/2018 21.05 20.75 21.4 20.8 95.540 Bán
9 [HOSE.BMI] 20/12/2018 22 21.4 22.3 21.5 19.380 Bán
10 [HOSE.BMI] 19/12/2018 21.9 21.75 22 22 13.570 Theo dõi
11 [HOSE.BMI] 18/12/2018 21.55 21.55 22.1 22.1 96.240 Theo dõi
12 [HOSE.BMI] 17/12/2018 22 21.7 22.7 22.1 54.590 Theo dõi
13 [HOSE.BMI] 14/12/2018 21.8 21.8 22.9 22.8 74.460 Mua
14 [HOSE.BMI] 13/12/2018 22.6 22.55 24 22.9 155.210 Mua
15 [HOSE.BMI] 12/12/2018 21.7 21.6 22.5 22.5 13.440 Mua
16 [HOSE.BMI] 11/12/2018 22.35 21.65 22.5 22.5 13.340 Mua
17 [HOSE.BMI] 10/12/2018 21.1 21.1 22.7 22.5 34.760 Mua
18 [HOSE.BMI] 07/12/2018 22.7 22.2 22.8 22.55 55.670 Mua
19 [HOSE.BMI] 06/12/2018 22.4 22.4 23 22.4 66.930 Mua
20 [HOSE.BMI] 05/12/2018 21.6 21.3 22.9 22.8 95.860 Mua