FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMP] 20/11/2018 55.3 54.8 55.5 55.1 49.550 Bán
2 [HOSE.BMP] 19/11/2018 56.1 54.9 56.1 55.3 41.640 Bán
3 [HOSE.BMP] 16/11/2018 55.5 55 56 55.5 23.720 Bán
4 [HOSE.BMP] 15/11/2018 55.4 54.8 56 54.8 33.150 Bán
5 [HOSE.BMP] 14/11/2018 56.5 55.4 56.7 55.4 31.200 Bán
6 [HOSE.BMP] 13/11/2018 55.2 55.2 56.9 56 37.460 Bán
7 [HOSE.BMP] 12/11/2018 56.1 55.6 56.6 56.1 38.000 Bán
8 [HOSE.BMP] 09/11/2018 57 56.2 57 56.7 55.040 Mua
9 [HOSE.BMP] 08/11/2018 57.4 57 58 57 25.850 Theo dõi
10 [HOSE.BMP] 07/11/2018 57.5 56.7 57.9 56.7 41.190 Bán
11 [HOSE.BMP] 06/11/2018 56.8 56.1 58.5 57.7 98.140 Theo dõi
12 [HOSE.BMP] 05/11/2018 56.3 55.5 56.8 56.8 36.820 Bán
13 [HOSE.BMP] 02/11/2018 55.4 55.4 56.9 56.3 45.870 Bán
14 [HOSE.BMP] 01/11/2018 57 55.1 57.5 55.4 48.170 Bán
15 [HOSE.BMP] 31/10/2018 57 56.1 57 57 99.520 Bán
16 [HOSE.BMP] 30/10/2018 56.3 55.8 57 55.9 70.590 Bán
17 [HOSE.BMP] 29/10/2018 56.5 56.1 57.4 56.3 27.780 Bán
18 [HOSE.BMP] 26/10/2018 55.7 55.7 57.8 56.5 123.510 Bán
19 [HOSE.BMP] 25/10/2018 54.4 54.4 56.5 55.7 148.490 Bán
20 [HOSE.BMP] 24/10/2018 56.6 56.6 58.5 56.6 106.360 Bán