FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMP] 14/06/2019 44.2 43.6 44.2 43.6 50.150 Bán
2 [HOSE.BMP] 13/06/2019 44.3 43.95 44.4 44 41.820 Bán
3 [HOSE.BMP] 12/06/2019 44 43.9 44.7 44.35 86.670 Bán
4 [HOSE.BMP] 11/06/2019 44.2 44 44.4 44 35.470 Bán
5 [HOSE.BMP] 10/06/2019 44.5 44.1 45 44.2 133.780 Bán
6 [HOSE.BMP] 07/06/2019 42.85 42.85 44.6 44.5 233.940 Bán
7 [HOSE.BMP] 06/06/2019 41.5 41 42.5 42.5 96.700 Bán
8 [HOSE.BMP] 05/06/2019 43 41.5 43.9 41.5 147.500 Bán
9 [HOSE.BMP] 04/06/2019 44.2 43 44.7 43 133.120 Theo dõi
10 [HOSE.BMP] 03/06/2019 46.95 46.5 47.1 46.7 128.690 Mua
11 [HOSE.BMP] 31/05/2019 47.3 46.9 47.5 47 144.280 Mua
12 [HOSE.BMP] 30/05/2019 47.5 47.05 47.7 47.25 133.320 Mua
13 [HOSE.BMP] 29/05/2019 46.1 46.1 47.5 47.5 239.520 Mua
14 [HOSE.BMP] 28/05/2019 46.4 46.05 46.6 46.05 267.630 Mua
15 [HOSE.BMP] 27/05/2019 46 45.5 46.6 46.25 221.220 Mua
16 [HOSE.BMP] 24/05/2019 46.3 45.4 46.3 45.4 193.870 Theo dõi
17 [HOSE.BMP] 23/05/2019 46.2 45.8 46.3 46.15 124.720 Mua
18 [HOSE.BMP] 22/05/2019 46.3 46.3 46.8 46.3 164.800 Mua
19 [HOSE.BMP] 21/05/2019 46.3 46.3 46.8 46.65 475.760 Mua
20 [HOSE.BMP] 20/05/2019 45.6 45 45.95 45.35 174.570 Theo dõi