FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMP] 17/07/2018 53.3 52.6 53.8 53 52.170 Bán
2 [HOSE.BMP] 16/07/2018 53 53 54.4 53.3 57.260 Bán
3 [HOSE.BMP] 13/07/2018 52 52 53.9 53.3 90.040 Bán
4 [HOSE.BMP] 12/07/2018 52 51.5 53.5 52 75.830 Bán
5 [HOSE.BMP] 11/07/2018 55 52.1 55 52.1 100.840 Bán
6 [HOSE.BMP] 10/07/2018 56.5 54.7 57 55.1 221.410 Bán
7 [HOSE.BMP] 09/07/2018 58 56.2 58.2 56.2 104.890 Bán
8 [HOSE.BMP] 06/07/2018 59.5 58 59.5 58 58.020 Bán
9 [HOSE.BMP] 05/07/2018 57.1 57.1 60 59.5 226.250 Theo dõi
10 [HOSE.BMP] 04/07/2018 56 55.8 58.3 58 112.510 Bán
11 [HOSE.BMP] 03/07/2018 57.5 55.6 58 56.5 182.190 Bán
12 [HOSE.BMP] 02/07/2018 58 56.2 58.5 57.5 109.490 Bán
13 [HOSE.BMP] 29/06/2018 59.5 58 60 58.6 113.150 Bán
14 [HOSE.BMP] 28/06/2018 59 59 60.1 59.5 669.830 Bán
15 [HOSE.BMP] 27/06/2018 60.3 59.5 60.4 59.6 93.350 Bán
16 [HOSE.BMP] 26/06/2018 59 58.1 60 59.7 216.990 Bán
17 [HOSE.BMP] 25/06/2018 59 59 60.5 59.1 51.720 Bán
18 [HOSE.BMP] 22/06/2018 58.2 58 60 59 102.710 Bán
19 [HOSE.BMP] 21/06/2018 59.4 57.9 61 58.2 157.720 Bán
20 [HOSE.BMP] 20/06/2018 59 58.6 60.8 60 62.950 Bán