FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMP] 23/03/2018 73 73 74.5 73.8 357.310 Bán
2 [HOSE.BMP] 22/03/2018 77.6 75.3 77.6 75.3 234.960 Bán
3 [HOSE.BMP] 21/03/2018 76.4 76.4 77.6 77.6 473.200 Bán
4 [HOSE.BMP] 20/03/2018 74 73.3 76.7 76 512.260 Bán
5 [HOSE.BMP] 19/03/2018 74.9 73.4 74.9 74 510.060 Bán
6 [HOSE.BMP] 16/03/2018 75 75 76.8 75 605.690 Bán
7 [HOSE.BMP] 15/03/2018 78 76 78.7 76.9 341.440 Bán
8 [HOSE.BMP] 14/03/2018 76 73.6 79.2 78.9 852.040 Bán
9 [HOSE.BMP] 13/03/2018 78.5 75 78.5 75.6 674.170 Bán
10 [HOSE.BMP] 12/03/2018 78.5 78.2 83.9 78.5 1.073.940 Bán
11 [HOSE.BMP] 09/03/2018 86 81 86 82.7 790.790 Bán
12 [HOSE.BMP] 08/03/2018 87 85.5 88.4 86 260.030 Bán
13 [HOSE.BMP] 07/03/2018 86.6 84.1 87.9 86.8 402.370 Theo dõi
14 [HOSE.BMP] 06/03/2018 88.1 86.3 89.5 87.1 415.790 Theo dõi
15 [HOSE.BMP] 05/03/2018 91 88.1 92 88.1 480.180 Theo dõi
16 [HOSE.BMP] 02/03/2018 90 88.4 91 89.2 759.550 Mua
17 [HOSE.BMP] 01/03/2018 93.8 91 94 91 618.470 Mua
18 [HOSE.BMP] 28/02/2018 92 92 95.9 93.8 1.065.780 Mua
19 [HOSE.BMP] 27/02/2018 92 91.5 93.8 92 576.270 Mua
20 [HOSE.BMP] 26/02/2018 94.5 91.3 95 91.8 643.560 Mua