FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMP] 22/04/2019 46.9 46.3 47.5 46.65 78.850 Bán
2 [HOSE.BMP] 19/04/2019 46.8 46 47.6 47 320.520 Bán
3 [HOSE.BMP] 18/04/2019 48.05 46.8 48.6 46.8 130.880 Bán
4 [HOSE.BMP] 17/04/2019 49.2 48.05 49.2 48.05 106.270 Bán
5 [HOSE.BMP] 16/04/2019 48.7 47.8 49.2 49.2 71.390 Theo dõi
6 [HOSE.BMP] 12/04/2019 48.3 48.3 49 48.7 88.180 Bán
7 [HOSE.BMP] 11/04/2019 49.1 48 50.3 48.3 94.510 Bán
8 [HOSE.BMP] 10/04/2019 49.9 49.3 49.9 49.4 66.810 Mua
9 [HOSE.BMP] 09/04/2019 49.9 49.6 50.5 49.9 139.710 Mua
10 [HOSE.BMP] 08/04/2019 49.3 49.3 49.9 49.9 118.400 Theo dõi
11 [HOSE.BMP] 05/04/2019 49 48.7 49.3 49 48.030 Bán
12 [HOSE.BMP] 04/04/2019 49.4 48.7 49.4 49 90.260 Bán
13 [HOSE.BMP] 03/04/2019 49 48.6 49.35 48.9 98.110 Bán
14 [HOSE.BMP] 02/04/2019 49.9 49.05 50 49.4 60.880 Bán
15 [HOSE.BMP] 01/04/2019 48.55 48.55 49.7 49.7 125.150 Bán
16 [HOSE.BMP] 29/03/2019 48.65 48.55 49.4 48.55 118.910 Bán
17 [HOSE.BMP] 28/03/2019 48.6 48 48.6 48.55 141.150 Bán
18 [HOSE.BMP] 27/03/2019 49.4 48.6 49.4 48.6 84.120 Bán
19 [HOSE.BMP] 26/03/2019 48.6 48.1 49 48.5 109.430 Bán
20 [HOSE.BMP] 25/03/2019 50 47.8 50.9 48.6 178.670 Bán