FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMP] 15/01/2019 50.1 49.8 50.5 50.5 79.860 Theo dõi
2 [HOSE.BMP] 14/01/2019 50.7 49.8 50.7 50.2 50.990 Bán
3 [HOSE.BMP] 11/01/2019 50.9 50.1 51.5 50.6 58.120 Bán
4 [HOSE.BMP] 10/01/2019 50.4 50.2 51.3 50.8 58.610 Bán
5 [HOSE.BMP] 09/01/2019 49.1 49.1 50.1 50.1 38.970 Bán
6 [HOSE.BMP] 08/01/2019 49.25 49.05 49.5 49.1 37.440 Bán
7 [HOSE.BMP] 07/01/2019 49 49 50.5 49.25 102.500 Bán
8 [HOSE.BMP] 04/01/2019 48.9 48.15 49.2 48.85 117.230 Bán
9 [HOSE.BMP] 03/01/2019 50.7 49.2 51.1 49.2 191.330 Bán
10 [HOSE.BMP] 02/01/2019 50.7 50.6 52.6 50.7 65.370 Bán
11 [HOSE.BMP] 28/12/2018 53 52.4 53 52.6 48.870 Bán
12 [HOSE.BMP] 27/12/2018 52.5 52 53 52.5 61.960 Bán
13 [HOSE.BMP] 26/12/2018 52 51.7 52.3 51.7 138.240 Bán
14 [HOSE.BMP] 25/12/2018 52.1 50.6 53 52 240.130 Bán
15 [HOSE.BMP] 24/12/2018 54.8 54.1 55.3 54.1 39.180 Bán
16 [HOSE.BMP] 21/12/2018 54.5 54 55.3 54.9 56.340 Bán
17 [HOSE.BMP] 20/12/2018 54.5 54.5 55.6 54.7 136.460 Bán
18 [HOSE.BMP] 19/12/2018 55.3 51.5 56.1 54.9 149.420 Bán
19 [HOSE.BMP] 18/12/2018 55.2 54.9 56.4 55.3 119.880 Bán
20 [HOSE.BMP] 17/12/2018 56.8 56 57.5 56 61.940 Theo dõi