FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BMP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BMP] 15/12/2017 90.5 89.6 91.4 89.6 1.196.640 Theo dõi
2 [HOSE.BMP] 14/12/2017 89 88.9 90.7 90 314.970 Theo dõi
3 [HOSE.BMP] 13/12/2017 88 87.3 88.5 88.5 182.680 Bán
4 [HOSE.BMP] 12/12/2017 89 84 89 87.4 669.810 Bán
5 [HOSE.BMP] 11/12/2017 87 86 88.9 86 522.890 Bán
6 [HOSE.BMP] 08/12/2017 91.8 89 92.3 89 678.960 Theo dõi
7 [HOSE.BMP] 07/12/2017 93.7 92.2 93.7 93.2 271.560 Theo dõi
8 [HOSE.BMP] 06/12/2017 92 90 93.4 92.2 714.710 Theo dõi
9 [HOSE.BMP] 05/12/2017 97 91.5 97.2 91.5 1.134.620 Theo dõi
10 [HOSE.BMP] 04/12/2017 96.1 96.1 98.2 97.3 475.010 Mua
11 [HOSE.BMP] 01/12/2017 95 94.5 96.3 95.6 756.110 Mua
12 [HOSE.BMP] 30/11/2017 98.1 94.8 98.5 96 1.403.220 Mua
13 [HOSE.BMP] 29/11/2017 94.5 93.9 98.8 97.1 1.151.200 Mua
14 [HOSE.BMP] 28/11/2017 92.5 92.5 95.4 93.4 680.630 Mua
15 [HOSE.BMP] 27/11/2017 91.1 90.8 93.6 92.5 850.110 Mua
16 [HOSE.BMP] 24/11/2017 92 90.6 92.5 91.3 602.390 Mua
17 [HOSE.BMP] 23/11/2017 92 90.8 93.5 92 920.140 Mua
18 [HOSE.BMP] 22/11/2017 90.2 90.1 93 92 691.720 Mua
19 [HOSE.BMP] 21/11/2017 93 89 94 90.5 1.133.680 Mua
20 [HOSE.BMP] 20/11/2017 87.4 87.1 92.5 92.5 1.002.650 Mua