FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BRC] 16/08/2019 11 11 11 11 60 Mua
2 [HOSE.BRC] 24/07/2019 11.1 11.1 11.1 11.1 10 Mua
3 [HOSE.BRC] 23/07/2019 11.1 11.1 11.1 11.1 550 Mua
4 [HOSE.BRC] 22/07/2019 11.1 11.1 11.1 11.1 100 Mua
5 [HOSE.BRC] 19/07/2019 11 11 11.1 11.1 9.200 Mua
6 [HOSE.BRC] 10/07/2019 10.8 10.6 10.95 10.95 3.510 Mua
7 [HOSE.BRC] 01/07/2019 10.6 10.6 10.6 10.6 2.320 Mua
8 [HOSE.BRC] 28/06/2019 10.6 10.6 10.6 10.6 2.690 Mua
9 [HOSE.BRC] 26/06/2019 10.1 10.1 10.3 10.3 80 Mua
10 [HOSE.BRC] 20/06/2019 10.35 10.35 10.35 10.35 1.190 Mua
11 [HOSE.BRC] 18/06/2019 10.3 9.7 10.3 9.7 330 Mua
12 [HOSE.BRC] 17/06/2019 9.1 9.1 9.63 9.63 20 Mua
13 [HOSE.BRC] 14/06/2019 9 9 9 9 100 Bán
14 [HOSE.BRC] 13/06/2019 9 9 9 9 1.000 Bán
15 [HOSE.BRC] 10/06/2019 9.5 9.5 9.5 9.5 200 Bán
16 [HOSE.BRC] 06/06/2019 9.5 9.5 9.5 9.5 30 Bán
17 [HOSE.BRC] 04/06/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 300 Bán
18 [HOSE.BRC] 31/05/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 490 Bán
19 [HOSE.BRC] 30/05/2019 9.4 9.4 9.4 9.4 500 Bán
20 [HOSE.BRC] 28/05/2019 9.2 9.2 9.2 9.2 50 Bán