FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BRC] 14/12/2017 10.65 10.65 10.65 10.65 10 Bán
2 [HOSE.BRC] 13/12/2017 10.5 10.5 10.5 10.5 10 Theo dõi
3 [HOSE.BRC] 12/12/2017 10.5 10.45 10.5 10.45 210 Theo dõi
4 [HOSE.BRC] 11/12/2017 9.81 9.77 10.95 10.55 7.530 Theo dõi
5 [HOSE.BRC] 08/12/2017 10.5 10.5 10.5 10.5 140 Theo dõi
6 [HOSE.BRC] 06/12/2017 11.25 11.25 11.25 11.25 10 Mua
7 [HOSE.BRC] 05/12/2017 10.15 10.15 11 11 510 Mua
8 [HOSE.BRC] 04/12/2017 10.9 10.9 10.9 10.9 1.450 Mua
9 [HOSE.BRC] 01/12/2017 10.9 10.9 10.9 10.9 4.030 Mua
10 [HOSE.BRC] 30/11/2017 10.9 10.9 10.9 10.9 110 Mua
11 [HOSE.BRC] 28/11/2017 10.8 10.8 10.8 10.8 30 Mua
12 [HOSE.BRC] 27/11/2017 10.9 10.9 10.9 10.9 10 Mua
13 [HOSE.BRC] 23/11/2017 10.25 10.25 10.25 10.25 40 Bán
14 [HOSE.BRC] 21/11/2017 9.8 9.7 11 11 250 Mua
15 [HOSE.BRC] 20/11/2017 9.8 9.8 10.3 10.3 120 Bán
16 [HOSE.BRC] 17/11/2017 10.35 10.35 10.35 10.35 880 Bán
17 [HOSE.BRC] 16/11/2017 9.7 9.7 9.7 9.7 410 Bán
18 [HOSE.BRC] 15/11/2017 10.2 10.2 10.2 10.2 10 Bán
19 [HOSE.BRC] 14/11/2017 11.05 10.05 11.05 10.05 60 Bán
20 [HOSE.BRC] 10/11/2017 10.7 10.7 10.7 10.7 1.510 Theo dõi