FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BRC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BRC] 10/05/2019 9.8 9.8 9.81 9.81 520 Bán
2 [HOSE.BRC] 07/05/2019 9.81 9.81 9.81 9.81 50 Theo dõi
3 [HOSE.BRC] 06/05/2019 9.81 9.81 9.81 9.81 10 Theo dõi
4 [HOSE.BRC] 02/05/2019 11 11 11 11 4.430 Mua
5 [HOSE.BRC] 22/04/2019 11 11 11 11 200 Mua
6 [HOSE.BRC] 19/04/2019 11 11 11.25 11.25 160 Mua
7 [HOSE.BRC] 16/04/2019 11 11 11.25 11.25 340 Mua
8 [HOSE.BRC] 12/04/2019 11 11 11 11 500 Mua
9 [HOSE.BRC] 11/04/2019 11.15 11 11.15 11 270 Mua
10 [HOSE.BRC] 09/04/2019 11.15 11.15 11.15 11.15 1.010 Mua
11 [HOSE.BRC] 08/04/2019 10.4 10.4 10.5 10.5 160 Mua
12 [HOSE.BRC] 05/04/2019 10.3 10.3 10.3 10.3 20 Mua
13 [HOSE.BRC] 29/03/2019 9.73 9.73 9.75 9.75 40 Theo dõi
14 [HOSE.BRC] 13/03/2019 10.45 10.45 10.45 10.45 10 Mua
15 [HOSE.BRC] 12/03/2019 10.4 10.4 10.4 10.4 30 Mua
16 [HOSE.BRC] 11/03/2019 10.5 10.4 10.5 10.4 40 Mua
17 [HOSE.BRC] 08/03/2019 10.5 10.5 10.5 10.5 30 Mua
18 [HOSE.BRC] 07/03/2019 10.1 10.1 10.1 10.1 10 Mua
19 [HOSE.BRC] 06/03/2019 10.1 10.1 10.1 10.1 10 Mua
20 [HOSE.BRC] 04/03/2019 10.1 10.1 10.1 10.1 40 Mua