FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BSI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BSI] 25/05/2018 13.6 13.1 13.7 13.4 47.570 Bán
2 [HOSE.BSI] 24/05/2018 13.5 13.2 13.8 13.4 53.420 Bán
3 [HOSE.BSI] 23/05/2018 13.2 13.2 13.65 13.65 67.400 Bán
4 [HOSE.BSI] 22/05/2018 13.5 13.1 13.5 13.5 136.670 Bán
5 [HOSE.BSI] 21/05/2018 13.65 13.6 13.7 13.6 61.310 Bán
6 [HOSE.BSI] 18/05/2018 13.65 13.6 13.7 13.65 76.000 Bán
7 [HOSE.BSI] 17/05/2018 13.8 13.6 14 13.65 81.750 Bán
8 [HOSE.BSI] 16/05/2018 14 13.8 14.2 13.8 131.120 Bán
9 [HOSE.BSI] 15/05/2018 14.3 14.05 14.4 14.05 97.680 Bán
10 [HOSE.BSI] 14/05/2018 14.45 14.3 14.6 14.3 123.060 Bán
11 [HOSE.BSI] 11/05/2018 14.15 14 14.45 14.45 88.830 Bán
12 [HOSE.BSI] 10/05/2018 14.45 14.35 14.65 14.45 111.400 Bán
13 [HOSE.BSI] 09/05/2018 14.4 14.4 14.7 14.45 136.880 Bán
14 [HOSE.BSI] 08/05/2018 14.95 14.45 15.1 14.6 225.480 Bán
15 [HOSE.BSI] 07/05/2018 14.8 14.8 15 14.85 252.400 Theo dõi
16 [HOSE.BSI] 04/05/2018 14.8 14.6 14.9 14.7 165.710 Theo dõi
17 [HOSE.BSI] 03/05/2018 14.65 14.3 14.7 14.7 231.050 Theo dõi
18 [HOSE.BSI] 02/05/2018 14.6 14.4 14.65 14.6 240.950 Theo dõi
19 [HOSE.BSI] 27/04/2018 14 14 14.4 14.4 253.310 Bán
20 [HOSE.BSI] 26/04/2018 14.35 13.9 14.45 14 387.060 Bán