FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BSI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BSI] 15/12/2017 12 11.8 12.3 12.15 55.140 Bán
2 [HOSE.BSI] 14/12/2017 11.8 11.8 12.05 12 51.280 Bán
3 [HOSE.BSI] 13/12/2017 11.4 11.4 11.8 11.8 28.920 Bán
4 [HOSE.BSI] 12/12/2017 11.6 11.3 11.9 11.3 129.220 Bán
5 [HOSE.BSI] 11/12/2017 12 11.6 12 11.6 96.160 Bán
6 [HOSE.BSI] 08/12/2017 12.1 11.7 12.1 12 70.500 Bán
7 [HOSE.BSI] 07/12/2017 12.4 11.9 12.7 12.2 80.100 Bán
8 [HOSE.BSI] 06/12/2017 12.9 12.15 12.9 12.4 250.930 Theo dõi
9 [HOSE.BSI] 05/12/2017 14 13.05 14 13.05 116.190 Theo dõi
10 [HOSE.BSI] 04/12/2017 14.3 13.5 14.3 14 62.740 Mua
11 [HOSE.BSI] 01/12/2017 13.6 13.5 13.7 13.7 102.420 Mua
12 [HOSE.BSI] 30/11/2017 13.1 13 13.6 13.6 107.200 Mua
13 [HOSE.BSI] 29/11/2017 13.2 12.9 13.5 13 35.740 Theo dõi
14 [HOSE.BSI] 28/11/2017 13.8 12.9 13.8 12.9 25.090 Theo dõi
15 [HOSE.BSI] 27/11/2017 13.65 13.65 14.3 13.65 22.990 Mua
16 [HOSE.BSI] 24/11/2017 13.6 13.25 13.65 13.65 3.670 Mua
17 [HOSE.BSI] 23/11/2017 12.5 12.5 13.25 13.25 109.370 Theo dõi
18 [HOSE.BSI] 22/11/2017 12.2 12.1 12.5 12.4 3.710 Bán
19 [HOSE.BSI] 21/11/2017 12.65 12.2 12.7 12.2 10.530 Bán
20 [HOSE.BSI] 20/11/2017 12.7 12.3 12.8 12.7 10.920 Bán