FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BSI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BSI] 21/11/2018 10.8 10.6 10.9 10.8 23.310 Bán
2 [HOSE.BSI] 20/11/2018 10.8 10.65 10.9 10.9 43.020 Bán
3 [HOSE.BSI] 19/11/2018 10.9 10.8 11.1 10.9 25.440 Bán
4 [HOSE.BSI] 16/11/2018 11 10.9 11.1 10.9 18.100 Theo dõi
5 [HOSE.BSI] 15/11/2018 10.75 10.75 11.15 10.9 24.630 Theo dõi
6 [HOSE.BSI] 14/11/2018 11.2 10.9 11.2 11.1 20.370 Theo dõi
7 [HOSE.BSI] 13/11/2018 11 10.7 11.1 11 24.060 Theo dõi
8 [HOSE.BSI] 12/11/2018 11.25 11.2 11.25 11.2 5.450 Theo dõi
9 [HOSE.BSI] 09/11/2018 11.5 11.2 11.5 11.2 24.250 Theo dõi
10 [HOSE.BSI] 08/11/2018 11.4 11.35 11.6 11.5 22.830 Theo dõi
11 [HOSE.BSI] 07/11/2018 11.3 11.2 11.4 11.4 23.290 Theo dõi
12 [HOSE.BSI] 06/11/2018 11.2 11.2 11.35 11.2 61.510 Bán
13 [HOSE.BSI] 05/11/2018 11.25 11 11.3 11.2 58.240 Bán
14 [HOSE.BSI] 02/11/2018 11.25 11 11.3 11.25 96.590 Bán
15 [HOSE.BSI] 01/11/2018 10.7 10.7 11.5 10.75 31.850 Bán
16 [HOSE.BSI] 31/10/2018 10.9 10.75 11.1 11.1 44.200 Bán
17 [HOSE.BSI] 30/10/2018 10.55 10.55 11 10.7 56.170 Bán
18 [HOSE.BSI] 29/10/2018 11.1 10.7 11.1 10.7 21.140 Bán
19 [HOSE.BSI] 26/10/2018 11 10.8 11.9 11 42.040 Bán
20 [HOSE.BSI] 25/10/2018 10.7 10.6 11.3 11.3 59.290 Bán