FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BSI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BSI] 22/03/2019 10.1 9.9 10.1 9.9 2.390 Bán
2 [HOSE.BSI] 21/03/2019 10.1 10 10.1 10.1 13.570 Bán
3 [HOSE.BSI] 20/03/2019 10 9.95 10 10 10.350 Bán
4 [HOSE.BSI] 19/03/2019 10.05 9.95 10.05 10 21.760 Bán
5 [HOSE.BSI] 18/03/2019 10.3 10 10.3 10 73.330 Theo dõi
6 [HOSE.BSI] 15/03/2019 10.4 10.15 10.4 10.3 6.310 Mua
7 [HOSE.BSI] 14/03/2019 10.4 10.2 10.4 10.4 1.750 Mua
8 [HOSE.BSI] 13/03/2019 10.2 10.05 10.4 10.4 54.650 Mua
9 [HOSE.BSI] 12/03/2019 10.1 10 10.1 10.1 13.680 Theo dõi
10 [HOSE.BSI] 11/03/2019 10.3 10.2 10.3 10.2 70 Mua
11 [HOSE.BSI] 08/03/2019 10.3 10.1 10.3 10.3 7.170 Mua
12 [HOSE.BSI] 07/03/2019 10.2 10.2 10.3 10.3 16.570 Mua
13 [HOSE.BSI] 06/03/2019 10.1 10.1 10.2 10.2 3.750 Mua
14 [HOSE.BSI] 05/03/2019 10.1 10 10.2 10.1 10.550 Mua
15 [HOSE.BSI] 04/03/2019 10.2 10.1 10.3 10.3 1.300 Mua
16 [HOSE.BSI] 01/03/2019 10.2 10.1 10.2 10.2 5.320 Mua
17 [HOSE.BSI] 28/02/2019 10 10 10.2 10.2 28.870 Mua
18 [HOSE.BSI] 27/02/2019 10.3 10.1 10.3 10.2 24.970 Mua
19 [HOSE.BSI] 26/02/2019 10.3 10.1 10.3 10.2 40.970 Mua
20 [HOSE.BSI] 25/02/2019 10.2 10.1 10.3 10.1 38.630 Mua