FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BSI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BSI] 03/01/2019 10.05 9.9 10.2 10.15 22.670 Bán
2 [HOSE.BSI] 02/01/2019 10.25 10 10.3 10.3 1.220 Bán
3 [HOSE.BSI] 28/12/2018 10.65 10 10.65 10.25 35.990 Bán
4 [HOSE.BSI] 27/12/2018 10.3 10 10.6 10.6 158.720 Theo dõi
5 [HOSE.BSI] 26/12/2018 10.4 9.89 10.4 10.2 28.320 Bán
6 [HOSE.BSI] 25/12/2018 10.4 9.95 10.4 10.1 29.140 Bán
7 [HOSE.BSI] 24/12/2018 10.3 10.3 10.45 10.3 16.780 Bán
8 [HOSE.BSI] 21/12/2018 10.45 10.3 10.45 10.4 38.730 Bán
9 [HOSE.BSI] 20/12/2018 10.6 10.25 10.6 10.4 16.950 Bán
10 [HOSE.BSI] 19/12/2018 10.6 10.2 10.7 10.6 7.510 Bán
11 [HOSE.BSI] 18/12/2018 10.6 10.45 10.75 10.45 28.970 Bán
12 [HOSE.BSI] 17/12/2018 10.7 10.6 10.8 10.8 6.470 Bán
13 [HOSE.BSI] 14/12/2018 10.75 10.7 10.85 10.85 17.070 Theo dõi
14 [HOSE.BSI] 13/12/2018 10.9 10.7 10.9 10.9 36.710 Theo dõi
15 [HOSE.BSI] 12/12/2018 10.9 10.85 10.9 10.9 17.550 Theo dõi
16 [HOSE.BSI] 11/12/2018 10.75 10.75 10.9 10.9 41.330 Theo dõi
17 [HOSE.BSI] 10/12/2018 10.9 10.8 10.9 10.9 6.300 Mua
18 [HOSE.BSI] 07/12/2018 10.7 10.7 11 10.9 16.340 Mua
19 [HOSE.BSI] 06/12/2018 10.8 10.8 10.9 10.9 4.790 Mua
20 [HOSE.BSI] 05/12/2018 10.8 10.8 10.9 10.9 16.600 Theo dõi