FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BTP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BTP] 17/07/2018 11.2 10.8 11.2 11.2 1.060 Bán
2 [HOSE.BTP] 16/07/2018 11.2 11.2 11.4 11.3 4.420 Bán
3 [HOSE.BTP] 13/07/2018 11 11 11.1 11.1 70 Bán
4 [HOSE.BTP] 12/07/2018 11 10.8 11 11 11.710 Bán
5 [HOSE.BTP] 11/07/2018 11.3 11.3 11.3 11.3 20 Bán
6 [HOSE.BTP] 10/07/2018 11.3 11 11.45 11.45 14.030 Theo dõi
7 [HOSE.BTP] 09/07/2018 11.45 11.3 11.45 11.45 2.180 Theo dõi
8 [HOSE.BTP] 06/07/2018 10.65 10.65 11.45 11.45 1.950 Theo dõi
9 [HOSE.BTP] 05/07/2018 11.45 11.2 11.5 11.3 3.030 Bán
10 [HOSE.BTP] 04/07/2018 11 11 11.5 11.45 230 Bán
11 [HOSE.BTP] 03/07/2018 11.2 10.8 11.2 10.8 31.440 Bán
12 [HOSE.BTP] 02/07/2018 11.5 10.95 11.5 11.45 18.580 Bán
13 [HOSE.BTP] 29/06/2018 11.4 11.4 11.5 11.5 1.120 Bán
14 [HOSE.BTP] 28/06/2018 11 11 11.5 11.5 4.810 Bán
15 [HOSE.BTP] 27/06/2018 11.3 11.2 11.5 11.5 5.010 Bán
16 [HOSE.BTP] 26/06/2018 11.4 11.4 11.6 11.6 410 Theo dõi
17 [HOSE.BTP] 25/06/2018 11.7 11.7 11.7 11.7 10 Mua
18 [HOSE.BTP] 22/06/2018 11.3 11.3 11.5 11.5 2.010 Bán
19 [HOSE.BTP] 21/06/2018 11.6 11.5 11.6 11.6 2.040 Bán
20 [HOSE.BTP] 20/06/2018 11.6 11.2 11.6 11.5 1.290 Bán