FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BTP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BTP] 22/03/2019 13.4 13.4 13.6 13.6 73.530 Bán
2 [HOSE.BTP] 21/03/2019 14.25 13.4 14.25 13.4 113.080 Bán
3 [HOSE.BTP] 20/03/2019 13.45 13.2 14.1 14.1 199.280 Mua
4 [HOSE.BTP] 19/03/2019 13.2 13 13.65 13.2 195.630 Theo dõi
5 [HOSE.BTP] 18/03/2019 13.6 13.1 14.1 13.3 162.170 Theo dõi
6 [HOSE.BTP] 15/03/2019 14.5 13.7 14.5 13.7 131.760 Theo dõi
7 [HOSE.BTP] 14/03/2019 14.45 14 14.7 14.5 40.000 Mua
8 [HOSE.BTP] 13/03/2019 15.1 14.45 15.4 14.45 113.230 Mua
9 [HOSE.BTP] 12/03/2019 14.25 14 15.15 15.1 318.370 Mua
10 [HOSE.BTP] 11/03/2019 14.2 13.8 14.25 14.2 53.970 Mua
11 [HOSE.BTP] 08/03/2019 14.5 14 14.5 14 48.710 Mua
12 [HOSE.BTP] 07/03/2019 14.65 14.1 14.75 14.6 99.860 Mua
13 [HOSE.BTP] 06/03/2019 13.9 13.9 14.6 14.6 158.520 Mua
14 [HOSE.BTP] 05/03/2019 14.1 13.7 14.1 13.9 36.740 Mua
15 [HOSE.BTP] 04/03/2019 13.6 13.6 14.05 14 59.920 Mua
16 [HOSE.BTP] 01/03/2019 13.5 13 13.7 13.6 19.570 Mua
17 [HOSE.BTP] 28/02/2019 13.5 13.4 13.7 13.6 37.020 Mua
18 [HOSE.BTP] 27/02/2019 13.9 13.55 13.9 13.7 51.490 Mua
19 [HOSE.BTP] 26/02/2019 13 13 13.8 13.8 88.610 Mua
20 [HOSE.BTP] 25/02/2019 13.3 12.9 13.4 13 39.520 Mua