FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BTP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BTP] 15/01/2019 11.35 11 11.75 11.55 2.140 Theo dõi
2 [HOSE.BTP] 14/01/2019 11.6 11.5 11.7 11.5 3.630 Theo dõi
3 [HOSE.BTP] 11/01/2019 11.4 11.4 11.9 11.9 300 Mua
4 [HOSE.BTP] 10/01/2019 11.6 11.5 11.9 11.9 2.830 Mua
5 [HOSE.BTP] 09/01/2019 11.4 11.1 12 11.9 2.110 Mua
6 [HOSE.BTP] 08/01/2019 11.45 11.4 11.45 11.4 2.700 Bán
7 [HOSE.BTP] 07/01/2019 11.1 11.1 11.4 11.4 230 Bán
8 [HOSE.BTP] 04/01/2019 11.35 11.3 11.4 11.4 19.330 Bán
9 [HOSE.BTP] 03/01/2019 11 11 11.4 11.4 650 Bán
10 [HOSE.BTP] 02/01/2019 11 11 11.4 11 740 Bán
11 [HOSE.BTP] 28/12/2018 11.4 11.4 11.4 11.4 5.400 Bán
12 [HOSE.BTP] 27/12/2018 11.5 11.2 11.5 11.45 11.730 Bán
13 [HOSE.BTP] 26/12/2018 11.7 10.95 11.7 10.95 2.330 Bán
14 [HOSE.BTP] 25/12/2018 10.85 10.85 11.15 11.1 14.040 Bán
15 [HOSE.BTP] 24/12/2018 11.7 11.5 11.7 11.5 7.860 Theo dõi
16 [HOSE.BTP] 21/12/2018 11.6 11.35 11.65 11.65 15.550 Theo dõi
17 [HOSE.BTP] 20/12/2018 11.7 11.4 11.7 11.65 22.000 Theo dõi
18 [HOSE.BTP] 19/12/2018 12 11.7 12 11.8 10.220 Mua
19 [HOSE.BTP] 18/12/2018 11.75 11.7 11.9 11.85 7.820 Mua
20 [HOSE.BTP] 17/12/2018 11.7 11.65 11.9 11.85 4.520 Mua