FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BTP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BTP] 14/11/2018 11.65 11.1 11.65 11.45 3.010 Bán
2 [HOSE.BTP] 13/11/2018 11.3 11.3 11.4 11.35 4.330 Bán
3 [HOSE.BTP] 12/11/2018 11.7 11.3 11.7 11.3 8.200 Bán
4 [HOSE.BTP] 09/11/2018 12.2 12.2 12.3 12.3 27.870 Mua
5 [HOSE.BTP] 08/11/2018 12.3 11.95 12.3 12.2 18.470 Mua
6 [HOSE.BTP] 07/11/2018 12.2 12 12.2 12 4.670 Bán
7 [HOSE.BTP] 06/11/2018 12.2 12 12.2 12.2 6.220 Mua
8 [HOSE.BTP] 05/11/2018 12.1 12 12.2 12.1 17.380 Bán
9 [HOSE.BTP] 02/11/2018 12.25 12 12.25 12.2 30.560 Theo dõi
10 [HOSE.BTP] 01/11/2018 11.9 11.9 12.25 12 43.530 Bán
11 [HOSE.BTP] 31/10/2018 12.1 11.95 12.1 12.05 10.300 Theo dõi
12 [HOSE.BTP] 30/10/2018 12.15 12.1 12.15 12.1 530 Theo dõi
13 [HOSE.BTP] 29/10/2018 12 12 12.2 12.2 700 Theo dõi
14 [HOSE.BTP] 26/10/2018 12.1 11.6 12.1 11.6 6.860 Bán
15 [HOSE.BTP] 25/10/2018 12.1 11.95 12.15 12.1 9.590 Bán
16 [HOSE.BTP] 24/10/2018 12.2 12.1 12.2 12.1 10.240 Bán
17 [HOSE.BTP] 23/10/2018 12.3 11.9 12.4 12 29.900 Bán
18 [HOSE.BTP] 22/10/2018 12.5 12 12.5 12 9.420 Bán
19 [HOSE.BTP] 19/10/2018 12.4 12.1 12.4 12.1 2.120 Bán
20 [HOSE.BTP] 18/10/2018 12.15 12.1 12.4 12.4 210 Bán