FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BTP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BTP] 23/03/2018 11.2 11.2 11.5 11.5 780 Theo dõi
2 [HOSE.BTP] 22/03/2018 11.2 11.2 11.7 11.7 2.010 Theo dõi
3 [HOSE.BTP] 21/03/2018 11.1 10.95 11.2 11.2 73.600 Bán
4 [HOSE.BTP] 20/03/2018 11.15 10.95 11.15 11 8.030 Bán
5 [HOSE.BTP] 19/03/2018 11.3 11 11.5 11 26.610 Bán
6 [HOSE.BTP] 16/03/2018 11.4 11.2 11.4 11.4 2.920 Bán
7 [HOSE.BTP] 15/03/2018 11.3 11 11.8 11.5 8.920 Bán
8 [HOSE.BTP] 14/03/2018 11.3 11.2 11.3 11.3 4.140 Bán
9 [HOSE.BTP] 13/03/2018 11.7 11.3 11.7 11.3 7.180 Bán
10 [HOSE.BTP] 12/03/2018 11.5 11.25 11.7 11.5 3.160 Bán
11 [HOSE.BTP] 09/03/2018 11.7 11.7 11.7 11.7 10 Mua
12 [HOSE.BTP] 08/03/2018 11.8 11.8 11.8 11.8 10 Theo dõi
13 [HOSE.BTP] 07/03/2018 11.7 11.7 11.7 11.7 10 Theo dõi
14 [HOSE.BTP] 06/03/2018 11.3 11.3 11.6 11.6 1.010 Bán
15 [HOSE.BTP] 05/03/2018 11.7 11.7 11.7 11.7 30 Mua
16 [HOSE.BTP] 02/03/2018 11.55 11.25 11.55 11.25 14.750 Bán
17 [HOSE.BTP] 01/03/2018 11.5 11.2 11.55 11.55 46.780 Theo dõi
18 [HOSE.BTP] 28/02/2018 11.3 11.2 11.55 11.55 13.010 Theo dõi
19 [HOSE.BTP] 27/02/2018 11.75 11.75 11.8 11.8 25.750 Mua
20 [HOSE.BTP] 26/02/2018 11.9 11.5 11.9 11.8 6.830 Mua