FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BTT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BTT] 16/05/2019 36.45 36.45 36.45 36.45 40 Bán
2 [HOSE.BTT] 14/05/2019 34.1 34.1 34.1 34.1 10 Bán
3 [HOSE.BTT] 09/05/2019 38.95 36.5 39 36.5 4.100 Theo dõi
4 [HOSE.BTT] 07/05/2019 38.75 38.75 38.9 38.9 1.640 Mua
5 [HOSE.BTT] 06/05/2019 38.9 37.25 38.9 37.25 2.410 Mua
6 [HOSE.BTT] 03/05/2019 37.25 37.25 37.25 37.25 100 Mua
7 [HOSE.BTT] 26/04/2019 38.9 38 38.9 38 110 Mua
8 [HOSE.BTT] 25/04/2019 38.55 37.1 38.6 37.1 230 Mua
9 [HOSE.BTT] 24/04/2019 36.3 36 38.6 36.1 1.030 Theo dõi
10 [HOSE.BTT] 23/04/2019 39 36.1 39 36.1 1.560 Bán
11 [HOSE.BTT] 19/04/2019 38.7 36.3 38.7 38.6 1.020 Mua
12 [HOSE.BTT] 16/04/2019 38.5 36.2 38.5 36.2 1.910 Bán
13 [HOSE.BTT] 11/04/2019 38.7 38.7 38.7 38.7 5.420 Mua
14 [HOSE.BTT] 10/04/2019 38.7 38.7 38.7 38.7 2.730 Mua
15 [HOSE.BTT] 09/04/2019 38.1 36.2 38.1 36.2 230 Bán
16 [HOSE.BTT] 08/04/2019 37.95 35.65 37.95 35.65 30 Bán
17 [HOSE.BTT] 03/04/2019 38.2 35.4 38.25 35.5 1.380 Theo dõi
18 [HOSE.BTT] 02/04/2019 39 34.7 39.55 35.75 3.280 Theo dõi
19 [HOSE.BTT] 01/04/2019 37 36.6 39.9 37 4.270 Theo dõi
20 [HOSE.BTT] 29/03/2019 36.2 36.15 38.9 38.9 3.020 Mua