FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BTT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BTT] 17/07/2018 33.25 33.25 33.25 33.25 100 Bán
2 [HOSE.BTT] 13/07/2018 34.25 31.1 34.25 31.1 1.170 Bán
3 [HOSE.BTT] 12/07/2018 34.15 32.05 32.05 32.05 10 Bán
4 [HOSE.BTT] 11/07/2018 34.15 34.15 34.15 34.15 10 Bán
5 [HOSE.BTT] 10/07/2018 33.1 33 35.25 35.25 360 Bán
6 [HOSE.BTT] 09/07/2018 32.95 32.95 32.95 32.95 10 Bán
7 [HOSE.BTT] 06/07/2018 33.7 33.7 35.4 35.4 20 Theo dõi
8 [HOSE.BTT] 05/07/2018 36.2 36.2 36.2 36.2 390 Mua
9 [HOSE.BTT] 04/07/2018 36.3 36.3 38.9 38.9 2.010 Mua
10 [HOSE.BTT] 03/07/2018 39 39 39 39 10 Mua
11 [HOSE.BTT] 02/07/2018 34.25 33 36.75 36.75 1.040 Mua
12 [HOSE.BTT] 29/06/2018 36.7 32 36.7 34.35 2.620 Bán
13 [HOSE.BTT] 22/06/2018 36.8 34.3 36.8 34.3 210 Bán
14 [HOSE.BTT] 21/06/2018 34.4 34.4 34.4 34.4 10 Bán
15 [HOSE.BTT] 20/06/2018 36.45 36.45 36.45 36.45 200 Theo dõi
16 [HOSE.BTT] 19/06/2018 34.1 34.1 34.1 34.1 10 Bán
17 [HOSE.BTT] 11/06/2018 36.5 36.5 36.5 36.5 180 Theo dõi
18 [HOSE.BTT] 07/06/2018 34.55 34.55 34.55 34.55 10 Bán
19 [HOSE.BTT] 06/06/2018 36.55 32.3 36.55 32.3 220 Bán
20 [HOSE.BTT] 01/06/2018 36.45 34.2 36.45 34.2 60 Bán