FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BVH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BVH] 17/07/2018 75 72.5 75 73 133.930 Bán
2 [HOSE.BVH] 16/07/2018 75.5 73.5 76 75.6 84.450 Theo dõi
3 [HOSE.BVH] 13/07/2018 72.8 72.1 74.8 74.3 91.850 Bán
4 [HOSE.BVH] 12/07/2018 72.5 69 73 72.5 170.830 Bán
5 [HOSE.BVH] 11/07/2018 71.5 70.6 73.5 71.5 150.480 Bán
6 [HOSE.BVH] 10/07/2018 74.3 72 75.9 72 94.660 Bán
7 [HOSE.BVH] 09/07/2018 74 74 77 74.2 45.850 Bán
8 [HOSE.BVH] 06/07/2018 70.3 70.3 75.1 75 111.800 Bán
9 [HOSE.BVH] 05/07/2018 70.1 70 72 70.2 103.070 Bán
10 [HOSE.BVH] 04/07/2018 73.5 70.5 73.6 71 246.150 Bán
11 [HOSE.BVH] 03/07/2018 77.9 73.5 78.1 73.5 122.740 Bán
12 [HOSE.BVH] 02/07/2018 79.2 76 82.9 77 128.870 Bán
13 [HOSE.BVH] 29/06/2018 79.5 79.5 82.5 81.3 61.050 Bán
14 [HOSE.BVH] 28/06/2018 83.3 81.7 83.9 81.7 65.050 Bán
15 [HOSE.BVH] 27/06/2018 85.2 82.5 85.5 83.3 58.030 Bán
16 [HOSE.BVH] 26/06/2018 86 82.1 86 84 56.020 Bán
17 [HOSE.BVH] 25/06/2018 88.7 85.2 88.7 86.7 51.420 Bán
18 [HOSE.BVH] 22/06/2018 79.1 79.1 85 85 97.890 Bán
19 [HOSE.BVH] 21/06/2018 83 81 84 81 279.010 Bán
20 [HOSE.BVH] 20/06/2018 82.5 80 84.9 83 167.530 Bán