FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BVH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BVH] 15/12/2017 57 56.6 58 57 468.940 Bán
2 [HOSE.BVH] 14/12/2017 57.5 57.1 58.1 57.2 317.830 Bán
3 [HOSE.BVH] 13/12/2017 57.3 56 57.8 57.5 353.770 Bán
4 [HOSE.BVH] 12/12/2017 58.5 54.5 59.3 57.5 1.239.200 Theo dõi
5 [HOSE.BVH] 11/12/2017 61 58.5 62 58.5 675.050 Theo dõi
6 [HOSE.BVH] 08/12/2017 60.6 60.6 62.8 62.1 898.990 Mua
7 [HOSE.BVH] 07/12/2017 61 59.8 61 61 758.160 Mua
8 [HOSE.BVH] 06/12/2017 58 57 59.9 59.9 671.070 Mua
9 [HOSE.BVH] 05/12/2017 60.5 58 61 58 770.650 Mua
10 [HOSE.BVH] 04/12/2017 61 60.5 61.9 60.5 498.910 Mua
11 [HOSE.BVH] 01/12/2017 59.6 59.2 61 60.7 532.630 Mua
12 [HOSE.BVH] 30/11/2017 61.9 59.9 62 59.9 509.460 Mua
13 [HOSE.BVH] 29/11/2017 58 57.3 61 61 1.050.070 Mua
14 [HOSE.BVH] 28/11/2017 58.4 57.2 59 57.5 491.610 Mua
15 [HOSE.BVH] 27/11/2017 58 57.7 59.3 58.4 747.450 Mua
16 [HOSE.BVH] 24/11/2017 56.7 56.2 57.6 57.6 877.510 Mua
17 [HOSE.BVH] 23/11/2017 58 56.6 58.2 57.2 911.190 Mua
18 [HOSE.BVH] 22/11/2017 55.4 55.4 57.4 57.4 1.478.030 Mua
19 [HOSE.BVH] 21/11/2017 52.6 52.5 56 55 1.679.200 Mua
20 [HOSE.BVH] 20/11/2017 53 52 53 52.4 322.050 Theo dõi