FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BVH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BVH] 15/01/2019 88.5 88.1 89.4 88.7 42.400 Bán
2 [HOSE.BVH] 14/01/2019 90.3 88 90.3 88.5 26.560 Bán
3 [HOSE.BVH] 11/01/2019 90.4 89.5 90.9 90.4 32.020 Theo dõi
4 [HOSE.BVH] 10/01/2019 88.1 88.1 90.1 89.5 49.800 Bán
5 [HOSE.BVH] 09/01/2019 86 86 90 89 100.610 Bán
6 [HOSE.BVH] 08/01/2019 88.6 88 88.6 88.2 36.610 Bán
7 [HOSE.BVH] 07/01/2019 89.5 87.7 90.8 88.6 92.970 Bán
8 [HOSE.BVH] 04/01/2019 89.2 86 89.2 88.6 96.940 Bán
9 [HOSE.BVH] 03/01/2019 90.5 88.4 91 89.2 55.310 Bán
10 [HOSE.BVH] 02/01/2019 89 89 90.9 89 87.080 Bán
11 [HOSE.BVH] 28/12/2018 92.5 89 93 89 58.390 Bán
12 [HOSE.BVH] 27/12/2018 92 92 93.5 92.3 22.060 Bán
13 [HOSE.BVH] 26/12/2018 92 90.2 92 90.7 86.530 Bán
14 [HOSE.BVH] 25/12/2018 92 89.3 92.7 92 38.890 Bán
15 [HOSE.BVH] 24/12/2018 95.2 92 95.2 92 60.340 Bán
16 [HOSE.BVH] 21/12/2018 94.5 92 95.2 95.2 120.930 Bán
17 [HOSE.BVH] 20/12/2018 91 91 94 93.3 76.800 Bán
18 [HOSE.BVH] 19/12/2018 94 91 94.9 91 148.480 Bán
19 [HOSE.BVH] 18/12/2018 98.6 93.2 98.6 94 140.910 Theo dõi
20 [HOSE.BVH] 17/12/2018 99.8 97.5 100 98.6 50.810 Theo dõi