FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BVH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BVH] 20/03/2018 87 86.1 88.3 86.1 279.880 Mua
2 [HOSE.BVH] 19/03/2018 83 83 87 87 359.640 Mua
3 [HOSE.BVH] 16/03/2018 83 83 84.9 83 253.720 Theo dõi
4 [HOSE.BVH] 15/03/2018 83 82.8 85 83 150.100 Theo dõi
5 [HOSE.BVH] 14/03/2018 83 83 85.3 84.2 364.050 Mua
6 [HOSE.BVH] 13/03/2018 85 83.2 85.1 83.8 169.620 Mua
7 [HOSE.BVH] 12/03/2018 84.6 83.9 85.8 84.6 257.030 Mua
8 [HOSE.BVH] 09/03/2018 83.5 81.5 84 83.9 374.750 Mua
9 [HOSE.BVH] 08/03/2018 78.9 78.9 81.4 81 229.500 Theo dõi
10 [HOSE.BVH] 07/03/2018 83.5 78 84.9 78.9 474.280 Theo dõi
11 [HOSE.BVH] 06/03/2018 84 82 85 83 223.650 Mua
12 [HOSE.BVH] 05/03/2018 83.9 83 86 84 349.010 Mua
13 [HOSE.BVH] 02/03/2018 80 80 83.5 82.4 346.050 Mua
14 [HOSE.BVH] 01/03/2018 83.7 82.1 83.8 82.5 305.660 Mua
15 [HOSE.BVH] 28/02/2018 83.9 83 86 83.7 506.890 Mua
16 [HOSE.BVH] 27/02/2018 87 85 88 86.2 200.020 Mua
17 [HOSE.BVH] 26/02/2018 86 84.8 88.1 86 387.790 Mua
18 [HOSE.BVH] 23/02/2018 81 80.5 84.8 84.8 622.650 Mua
19 [HOSE.BVH] 22/02/2018 80.2 79.5 83.5 80 628.510 Mua
20 [HOSE.BVH] 21/02/2018 75 75 80.2 80.2 844.340 Mua