FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BVH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BVH] 20/11/2018 94.9 93 95.1 94.7 53.000 Theo dõi
2 [HOSE.BVH] 19/11/2018 94.7 93 95 95 63.740 Theo dõi
3 [HOSE.BVH] 16/11/2018 95 94 95.9 94.8 41.790 Theo dõi
4 [HOSE.BVH] 15/11/2018 96.2 94 96.5 94 81.850 Theo dõi
5 [HOSE.BVH] 14/11/2018 99 97 99 98 89.250 Mua
6 [HOSE.BVH] 13/11/2018 97 96 99 99 60.710 Mua
7 [HOSE.BVH] 12/11/2018 95 95 98.2 97.6 88.770 Mua
8 [HOSE.BVH] 09/11/2018 94 94 96 95.7 51.740 Mua
9 [HOSE.BVH] 08/11/2018 90.1 90.1 95.5 94.2 105.260 Theo dõi
10 [HOSE.BVH] 07/11/2018 95.9 92.6 95.9 94.3 11.550 Mua
11 [HOSE.BVH] 06/11/2018 92.6 92.6 94 93.5 44.440 Theo dõi
12 [HOSE.BVH] 05/11/2018 95.5 92.5 95.7 92.9 86.550 Theo dõi
13 [HOSE.BVH] 02/11/2018 98.9 95.5 98.9 95.8 94.690 Mua
14 [HOSE.BVH] 01/11/2018 98.1 97.7 98.6 98.5 277.060 Mua
15 [HOSE.BVH] 31/10/2018 96.4 96 99 98.1 273.050 Mua
16 [HOSE.BVH] 30/10/2018 91.5 91.5 96.5 96.4 229.710 Mua
17 [HOSE.BVH] 29/10/2018 92 92 94.7 94.7 144.560 Mua
18 [HOSE.BVH] 26/10/2018 92.9 89.9 93.5 93.5 141.820 Mua
19 [HOSE.BVH] 25/10/2018 87.1 87.1 92.9 92.9 139.280 Mua
20 [HOSE.BVH] 24/10/2018 89.5 89.5 93 93 84.930 Theo dõi