FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BVH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BVH] 22/03/2019 95.6 95.6 96.5 96.1 72.660 Theo dõi
2 [HOSE.BVH] 21/03/2019 97 96 98.2 96 81.670 Theo dõi
3 [HOSE.BVH] 20/03/2019 95.3 95.3 97.9 97.6 219.060 Mua
4 [HOSE.BVH] 19/03/2019 96 94.7 96 95.3 203.310 Bán
5 [HOSE.BVH] 18/03/2019 96.3 95 97 95 122.480 Bán
6 [HOSE.BVH] 15/03/2019 96 96 97.1 96.3 485.910 Mua
7 [HOSE.BVH] 14/03/2019 96 95.8 97.5 95.8 105.300 Mua
8 [HOSE.BVH] 13/03/2019 96.5 95.9 97 96 158.480 Mua
9 [HOSE.BVH] 12/03/2019 95.8 95.7 96.7 95.8 199.160 Mua
10 [HOSE.BVH] 11/03/2019 96.1 95.4 96.1 95.6 92.780 Theo dõi
11 [HOSE.BVH] 08/03/2019 95.5 95 96 95.4 49.270 Theo dõi
12 [HOSE.BVH] 07/03/2019 98.2 96.5 98.5 96.6 92.910 Mua
13 [HOSE.BVH] 06/03/2019 98.3 97.3 98.5 98 73.310 Mua
14 [HOSE.BVH] 05/03/2019 95.1 95.1 98.4 98.3 300.850 Mua
15 [HOSE.BVH] 04/03/2019 93.7 93.7 96.8 96.5 119.450 Mua
16 [HOSE.BVH] 01/03/2019 94.5 93.3 94.5 93.7 56.320 Bán
17 [HOSE.BVH] 28/02/2019 95.2 93.6 95.8 94 153.040 Bán
18 [HOSE.BVH] 27/02/2019 94 93.3 95.5 95.2 74.070 Theo dõi
19 [HOSE.BVH] 26/02/2019 94.9 93 95.9 93.2 114.570 Bán
20 [HOSE.BVH] 25/02/2019 96.5 94.6 97.4 94.9 180.880 Theo dõi