FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BVH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BVH] 20/09/2018 97.5 94.6 98 98 44.550 Mua
2 [HOSE.BVH] 19/09/2018 97 93 98 97.5 89.870 Mua
3 [HOSE.BVH] 18/09/2018 93 93 97 97 91.820 Mua
4 [HOSE.BVH] 17/09/2018 97 93.2 97 94 70.650 Mua
5 [HOSE.BVH] 14/09/2018 99 97.4 99 97.7 59.810 Mua
6 [HOSE.BVH] 13/09/2018 94.1 94.1 101 99 260.180 Mua
7 [HOSE.BVH] 12/09/2018 96 94 96 95 215.930 Mua
8 [HOSE.BVH] 11/09/2018 89.5 89.5 95.7 95.7 165.280 Mua
9 [HOSE.BVH] 10/09/2018 88.5 88.5 90.9 89.5 41.160 Mua
10 [HOSE.BVH] 07/09/2018 86 86 89.5 88.4 44.030 Theo dõi
11 [HOSE.BVH] 06/09/2018 88.5 85.9 88.6 86 142.290 Theo dõi
12 [HOSE.BVH] 05/09/2018 88.3 87.5 91 88.5 59.550 Mua
13 [HOSE.BVH] 04/09/2018 92 89.7 92.9 90.3 90.260 Mua
14 [HOSE.BVH] 31/08/2018 91.6 91.6 93.4 92.5 115.500 Mua
15 [HOSE.BVH] 30/08/2018 92 91 92 91.6 23.980 Mua
16 [HOSE.BVH] 29/08/2018 90.2 90.2 91.5 91.1 86.860 Mua
17 [HOSE.BVH] 28/08/2018 90.9 90 91.3 90.9 63.100 Mua
18 [HOSE.BVH] 27/08/2018 90 88.2 90.9 90.9 121.260 Mua
19 [HOSE.BVH] 24/08/2018 90 88.1 91.5 88.1 163.000 Mua
20 [HOSE.BVH] 23/08/2018 88.5 86.5 91.6 91 219.700 Mua