FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BVH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BVH] 25/06/2019 80.1 79.9 80.4 80.1 261.160 Mua
2 [HOSE.BVH] 24/06/2019 79.3 78.5 80.5 80.3 566.940 Mua
3 [HOSE.BVH] 21/06/2019 80.2 79.5 80.3 79.5 483.210 Theo dõi
4 [HOSE.BVH] 20/06/2019 80 79.5 80.4 80.4 389.260 Mua
5 [HOSE.BVH] 19/06/2019 79.8 79.5 80.5 79.8 180.940 Mua
6 [HOSE.BVH] 18/06/2019 80 79.5 80.6 80.5 378.680 Mua
7 [HOSE.BVH] 17/06/2019 80 79 80.5 80.5 259.530 Mua
8 [HOSE.BVH] 14/06/2019 79.6 79.6 80.9 80 431.440 Mua
9 [HOSE.BVH] 13/06/2019 80 79.4 80.1 80 218.690 Mua
10 [HOSE.BVH] 12/06/2019 79.9 79 80.9 80.3 578.310 Mua
11 [HOSE.BVH] 11/06/2019 79 78.3 79.9 79.8 394.630 Mua
12 [HOSE.BVH] 10/06/2019 78.6 78.6 79.5 79 370.010 Mua
13 [HOSE.BVH] 07/06/2019 77.6 77.6 78.5 78.3 305.770 Mua
14 [HOSE.BVH] 06/06/2019 77.1 77.1 77.8 77.8 163.610 Theo dõi
15 [HOSE.BVH] 05/06/2019 77.8 77.7 78 77.8 318.460 Theo dõi
16 [HOSE.BVH] 04/06/2019 77 76.9 77.9 77.8 325.360 Theo dõi
17 [HOSE.BVH] 03/06/2019 75 75 77.5 77.3 384.090 Theo dõi
18 [HOSE.BVH] 31/05/2019 76.3 76.3 77.5 76.8 320.170 Bán
19 [HOSE.BVH] 30/05/2019 77.6 77 77.9 77.5 289.570 Theo dõi
20 [HOSE.BVH] 29/05/2019 76.1 76 77.1 77.1 183.860 Theo dõi