FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BVH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BVH] 22/08/2019 78 78 79.8 78.7 144.600 Mua
2 [HOSE.BVH] 21/08/2019 77 76.9 77.8 77.8 85.620 Bán
3 [HOSE.BVH] 20/08/2019 77.9 76.5 77.9 77 128.690 Bán
4 [HOSE.BVH] 19/08/2019 77.9 76.8 77.9 77.7 42.400 Bán
5 [HOSE.BVH] 16/08/2019 78 77 78 77.1 144.210 Bán
6 [HOSE.BVH] 15/08/2019 77.5 76.8 78.4 78.4 92.830 Bán
7 [HOSE.BVH] 14/08/2019 77.6 77.6 78.9 78.5 88.740 Bán
8 [HOSE.BVH] 13/08/2019 78 77.1 78 77.3 158.390 Bán
9 [HOSE.BVH] 12/08/2019 78 78 78.3 78 38.810 Bán
10 [HOSE.BVH] 09/08/2019 79.6 78 79.9 78 105.190 Bán
11 [HOSE.BVH] 08/08/2019 75.5 75.5 80 79.9 193.150 Bán
12 [HOSE.BVH] 07/08/2019 77 75.1 78.3 75.5 100.880 Bán
13 [HOSE.BVH] 06/08/2019 78 77 78.5 77 173.600 Bán
14 [HOSE.BVH] 05/08/2019 82.5 78.2 83 78.6 359.980 Bán
15 [HOSE.BVH] 02/08/2019 84.2 83 84.2 83 268.720 Bán
16 [HOSE.BVH] 01/08/2019 84 83.6 85 84.2 147.320 Bán
17 [HOSE.BVH] 31/07/2019 85.1 83.9 85.3 84 117.780 Bán
18 [HOSE.BVH] 30/07/2019 85 84.7 85.6 85.3 153.390 Theo dõi
19 [HOSE.BVH] 29/07/2019 85.2 84.5 85.8 85.5 151.520 Mua
20 [HOSE.BVH] 26/07/2019 84.6 84.6 85.7 85.4 225.070 Mua