FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BVH
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BVH] 18/05/2018 95 90.9 97 97 174.980 Mua
2 [HOSE.BVH] 17/05/2018 102 93.9 102 93.9 136.410 Mua
3 [HOSE.BVH] 16/05/2018 100 96.1 100.7 98.3 170.840 Mua
4 [HOSE.BVH] 15/05/2018 97 97 102.6 102 245.240 Mua
5 [HOSE.BVH] 14/05/2018 94.1 93.8 96 95.9 168.220 Theo dõi
6 [HOSE.BVH] 11/05/2018 95.5 92.5 95.5 94 136.910 Theo dõi
7 [HOSE.BVH] 10/05/2018 94.6 94 96.5 95.4 238.180 Mua
8 [HOSE.BVH] 09/05/2018 96.5 93.5 96.6 94 237.490 Theo dõi
9 [HOSE.BVH] 08/05/2018 90.5 90.5 97 96.5 163.840 Mua
10 [HOSE.BVH] 07/05/2018 88 87 92 92 68.590 Theo dõi
11 [HOSE.BVH] 04/05/2018 90 87.1 92.5 87.1 143.370 Bán
12 [HOSE.BVH] 03/05/2018 83.1 83.1 91 89.8 268.660 Bán
13 [HOSE.BVH] 02/05/2018 87 85.6 98.3 87 271.870 Bán
14 [HOSE.BVH] 27/04/2018 95 92 97 92 595.330 Bán
15 [HOSE.BVH] 26/04/2018 100 93 101 93 643.400 Bán
16 [HOSE.BVH] 24/04/2018 94 94 102.7 100 254.570 Bán
17 [HOSE.BVH] 23/04/2018 100 96 103 96 213.290 Bán
18 [HOSE.BVH] 20/04/2018 96.8 95 100 99 430.600 Bán
19 [HOSE.BVH] 19/04/2018 102 95 103.8 95 398.040 Bán
20 [HOSE.BVH] 18/04/2018 107 102 108.4 102 390.540 Theo dõi