FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BWE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BWE] 18/07/2019 27.5 27.5 28.15 28.15 455.620
2 [HOSE.BWE] 17/07/2019 27.6 27.5 27.65 27.5 251.090 Mua
3 [HOSE.BWE] 16/07/2019 28 27.55 28 27.55 258.440 Mua
4 [HOSE.BWE] 15/07/2019 27.55 27.4 27.9 27.9 420.000 Mua
5 [HOSE.BWE] 12/07/2019 28.25 27.6 28.3 27.65 854.740 Mua
6 [HOSE.BWE] 11/07/2019 28.2 28.05 28.35 28.25 539.110 Mua
7 [HOSE.BWE] 10/07/2019 27.8 27.8 28.35 28.15 551.160 Mua
8 [HOSE.BWE] 09/07/2019 27.4 27.4 27.95 27.85 437.620 Mua
9 [HOSE.BWE] 08/07/2019 27.5 27.2 27.9 27.5 482.970 Mua
10 [HOSE.BWE] 05/07/2019 27.95 27.45 28.2 27.45 1.011.850 Mua
11 [HOSE.BWE] 04/07/2019 26.8 26.8 27.8 27.8 1.463.820 Mua
12 [HOSE.BWE] 03/07/2019 26.9 26.75 26.95 26.9 320.720 Mua
13 [HOSE.BWE] 02/07/2019 26.9 26.3 27.05 26.9 851.130 Mua
14 [HOSE.BWE] 01/07/2019 26.35 26.2 26.6 26.35 194.070 Bán
15 [HOSE.BWE] 28/06/2019 26.3 26.1 26.3 26.3 96.200 Theo dõi
16 [HOSE.BWE] 27/06/2019 26.2 26.2 26.55 26.2 368.040 Theo dõi
17 [HOSE.BWE] 26/06/2019 26.2 26.2 26.55 26.3 118.240 Theo dõi
18 [HOSE.BWE] 25/06/2019 26.5 26.3 26.7 26.45 236.180 Mua
19 [HOSE.BWE] 24/06/2019 26.9 26.15 26.9 26.3 440.220 Mua
20 [HOSE.BWE] 21/06/2019 26.85 26.6 26.95 26.7 152.460 Mua