FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BWE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BWE] 21/06/2018 15.9 15.8 16.05 16 245.070 Quá bán
2 [HOSE.BWE] 20/06/2018 16.5 15.85 16.5 15.9 501.770 Quá bán
3 [HOSE.BWE] 19/06/2018 16.65 16.2 17 16.5 338.520 Quá bán
4 [HOSE.BWE] 18/06/2018 17 16.8 17.1 17 411.820 Bán
5 [HOSE.BWE] 15/06/2018 17.6 17 17.6 17 393.620 Bán
6 [HOSE.BWE] 14/06/2018 17.95 17.4 17.95 17.8 347.350 Bán
7 [HOSE.BWE] 13/06/2018 17.6 17.55 18 17.95 87.390 Bán
8 [HOSE.BWE] 12/06/2018 18.5 17.5 18.5 17.8 203.750 Bán
9 [HOSE.BWE] 11/06/2018 18.3 17.45 18.5 18.5 571.510 Bán
10 [HOSE.BWE] 08/06/2018 18.8 18.4 18.8 18.45 54.130 Bán
11 [HOSE.BWE] 07/06/2018 18.5 18.5 19 18.8 101.180 Bán
12 [HOSE.BWE] 06/06/2018 19.1 18.4 19.1 18.5 221.700 Bán
13 [HOSE.BWE] 05/06/2018 19.4 18.6 19.4 19.1 408.540 Bán
14 [HOSE.BWE] 04/06/2018 19.1 19.1 19.75 19.75 90.070 Theo dõi
15 [HOSE.BWE] 01/06/2018 19.45 18.85 19.7 19.7 217.060 Bán
16 [HOSE.BWE] 31/05/2018 19.05 18.9 19.3 19.3 131.510 Bán
17 [HOSE.BWE] 30/05/2018 19.9 19 19.9 19.65 167.050 Bán
18 [HOSE.BWE] 29/05/2018 19 18.9 20 20 134.940 Bán
19 [HOSE.BWE] 28/05/2018 19.5 18.8 19.9 19.9 164.950 Bán
20 [HOSE.BWE] 25/05/2018 19.2 18.7 19.8 19.8 194.020 Bán