FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BWE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BWE] 22/03/2019 27 26.5 27.1 27 746.200 Mua
2 [HOSE.BWE] 21/03/2019 27.45 27 27.5 27 954.810 Mua
3 [HOSE.BWE] 20/03/2019 27.45 27.05 27.6 27.45 959.430 Mua
4 [HOSE.BWE] 19/03/2019 27.3 27.25 27.9 27.6 1.245.160 Mua
5 [HOSE.BWE] 18/03/2019 27.2 26.9 27.4 27.4 1.507.270 Mua
6 [HOSE.BWE] 15/03/2019 26.6 26.3 27.5 27.2 1.440.870 Mua
7 [HOSE.BWE] 14/03/2019 26 25.7 27 26.5 1.848.810 Mua
8 [HOSE.BWE] 13/03/2019 26.1 25.9 26.1 26 1.475.330 Mua
9 [HOSE.BWE] 12/03/2019 26.3 25.95 26.3 26.1 1.226.450 Mua
10 [HOSE.BWE] 11/03/2019 26 25.9 26.3 26.2 722.440 Mua
11 [HOSE.BWE] 08/03/2019 25.65 25.4 26.4 26 1.376.490 Mua
12 [HOSE.BWE] 07/03/2019 25.9 25.4 26.15 25.85 1.729.570 Mua
13 [HOSE.BWE] 06/03/2019 25.7 25.55 25.8 25.75 708.930 Mua
14 [HOSE.BWE] 05/03/2019 25.5 25.3 26.25 25.7 2.258.020 Mua
15 [HOSE.BWE] 04/03/2019 25.4 25.1 25.7 25.4 1.676.860 Mua
16 [HOSE.BWE] 01/03/2019 25.3 24.7 25.4 25.4 2.155.630 Mua
17 [HOSE.BWE] 28/02/2019 25.8 25 26 25.2 1.094.900 Mua
18 [HOSE.BWE] 27/02/2019 24.9 24.25 25.45 25.45 7.843.150 Mua
19 [HOSE.BWE] 26/02/2019 24.5 24.2 25 24.75 4.799.590 Mua
20 [HOSE.BWE] 25/02/2019 24.4 24.2 24.55 24.4 2.964.940 Bán