FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.BWE
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.BWE] 20/03/2018 27.3 26.7 27.5 27.4 420.380 Theo dõi
2 [HOSE.BWE] 19/03/2018 27.7 26.5 27.8 27.4 488.820 Theo dõi
3 [HOSE.BWE] 16/03/2018 27 26.9 27.6 27 274.870 Theo dõi
4 [HOSE.BWE] 15/03/2018 27.9 26.9 27.95 26.9 609.290 Theo dõi
5 [HOSE.BWE] 14/03/2018 27.6 27.5 28 28 344.170 Mua
6 [HOSE.BWE] 13/03/2018 28 27.6 28.1 27.9 361.030 Mua
7 [HOSE.BWE] 12/03/2018 28.2 27.6 28.3 28.2 595.470 Mua
8 [HOSE.BWE] 09/03/2018 28.5 27.9 28.5 28 368.170 Mua
9 [HOSE.BWE] 08/03/2018 27.8 27.05 28.5 28.5 1.464.480 Mua
10 [HOSE.BWE] 07/03/2018 27 26.2 27.8 27.8 482.280 Mua
11 [HOSE.BWE] 06/03/2018 26.2 26 26.9 26.9 531.610 Theo dõi
12 [HOSE.BWE] 05/03/2018 27.2 26.5 27.2 26.5 113.390 Theo dõi
13 [HOSE.BWE] 02/03/2018 27.3 27.1 27.4 27.15 48.050 Theo dõi
14 [HOSE.BWE] 01/03/2018 27.8 27.05 27.8 27.3 203.620 Mua
15 [HOSE.BWE] 28/02/2018 28 27.8 28.1 27.8 179.450 Mua
16 [HOSE.BWE] 27/02/2018 28 27.7 28.45 27.95 94.080 Mua
17 [HOSE.BWE] 26/02/2018 27.5 27 28 27.9 559.940 Mua
18 [HOSE.BWE] 23/02/2018 26.9 26.6 27.45 27.45 121.750 Mua
19 [HOSE.BWE] 22/02/2018 27 26.5 27 27 120.260 Bán
20 [HOSE.BWE] 21/02/2018 27.5 27 27.5 27.25 77.150 Theo dõi