FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C32
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C32] 03/01/2019 26 25.4 26.4 26 28.560 Bán
2 [HOSE.C32] 02/01/2019 26.1 25.8 26.4 26.4 22.360 Bán
3 [HOSE.C32] 28/12/2018 26 26 26.75 26.1 22.900 Bán
4 [HOSE.C32] 27/12/2018 27 26.4 27.3 26.9 8.450 Theo dõi
5 [HOSE.C32] 26/12/2018 26.9 26.4 27.2 26.4 39.350 Bán
6 [HOSE.C32] 25/12/2018 26.85 26.3 26.9 26.9 34.160 Theo dõi
7 [HOSE.C32] 24/12/2018 26.85 26.85 27.2 26.9 55.080 Theo dõi
8 [HOSE.C32] 21/12/2018 26.9 26.6 27.25 27 16.330 Theo dõi
9 [HOSE.C32] 20/12/2018 26.6 26.55 26.9 26.9 6.440 Bán
10 [HOSE.C32] 19/12/2018 26.5 26.4 26.85 26.6 14.400 Bán
11 [HOSE.C32] 18/12/2018 26.8 26.3 27.15 26.4 47.940 Theo dõi
12 [HOSE.C32] 17/12/2018 27.3 26.8 27.35 26.8 22.600 Theo dõi
13 [HOSE.C32] 14/12/2018 27.5 27.2 27.8 27.3 18.790 Theo dõi
14 [HOSE.C32] 13/12/2018 27.5 27.45 27.8 27.5 48.280 Mua
15 [HOSE.C32] 12/12/2018 27.3 27.2 27.6 27.55 12.650 Mua
16 [HOSE.C32] 11/12/2018 27.6 27.05 27.65 27.2 18.260 Theo dõi
17 [HOSE.C32] 10/12/2018 27.3 27.1 27.85 27.6 146.860 Mua
18 [HOSE.C32] 07/12/2018 27.15 27.1 27.45 27.3 14.700 Theo dõi
19 [HOSE.C32] 06/12/2018 27.35 27.1 27.4 27.1 24.920 Theo dõi
20 [HOSE.C32] 05/12/2018 27.35 27.3 27.55 27.4 33.750 Theo dõi