FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C32
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C32] 25/05/2018 27.55 27.55 28.4 28.1 87.740 Quá bán
2 [HOSE.C32] 24/05/2018 28.8 27.9 28.8 28.05 139.270 Quá bán
3 [HOSE.C32] 23/05/2018 30.2 28.05 30.5 28.7 501.360 Quá bán
4 [HOSE.C32] 22/05/2018 32 30.15 32.4 30.15 312.970 Quá bán
5 [HOSE.C32] 21/05/2018 32.5 32.3 32.7 32.4 22.910 Bán
6 [HOSE.C32] 18/05/2018 32.5 32.5 32.9 32.5 30.130 Bán
7 [HOSE.C32] 17/05/2018 32.1 32 32.7 32.5 44.430 Bán
8 [HOSE.C32] 16/05/2018 32.5 32 33 32.4 65.960 Bán
9 [HOSE.C32] 15/05/2018 32.3 32 33.1 32.5 48.390 Bán
10 [HOSE.C32] 14/05/2018 33.15 32 33.9 33.1 11.120 Bán
11 [HOSE.C32] 11/05/2018 32.5 31.5 33.2 32.95 30.700 Bán
12 [HOSE.C32] 10/05/2018 34 32.5 34 33.4 25.200 Bán
13 [HOSE.C32] 09/05/2018 33.3 33.3 33.95 33.5 19.680 Bán
14 [HOSE.C32] 08/05/2018 34 33.6 34.4 33.8 24.480 Bán
15 [HOSE.C32] 07/05/2018 34.3 33.5 35.3 34.4 15.800 Bán
16 [HOSE.C32] 04/05/2018 34 33.6 34.3 34.3 14.560 Bán
17 [HOSE.C32] 03/05/2018 33.35 33.35 33.8 33.4 34.580 Bán
18 [HOSE.C32] 02/05/2018 33.35 33 34 33.35 78.230 Bán
19 [HOSE.C32] 27/04/2018 33 33 33.9 33.4 109.360 Bán
20 [HOSE.C32] 26/04/2018 33.5 33 33.9 33.5 90.710 Bán