FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C32
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C32] 20/11/2018 28.1 27.7 28.2 27.75 43.250 Bán
2 [HOSE.C32] 19/11/2018 28.4 28 28.5 28.1 54.890 Bán
3 [HOSE.C32] 16/11/2018 28.6 28.2 28.6 28.3 15.680 Bán
4 [HOSE.C32] 15/11/2018 28.35 27.8 28.7 28.3 178.580 Bán
5 [HOSE.C32] 14/11/2018 28.1 27.95 28.8 28.1 186.450 Bán
6 [HOSE.C32] 13/11/2018 27.9 27.2 28 27.9 52.000 Bán
7 [HOSE.C32] 12/11/2018 28.15 27.85 28.2 27.9 18.420 Bán
8 [HOSE.C32] 09/11/2018 28.5 27.85 28.5 28.2 9.150 Bán
9 [HOSE.C32] 08/11/2018 28.7 28.1 28.7 28.1 8.750 Bán
10 [HOSE.C32] 07/11/2018 29 29 29.35 29.2 22.860 Theo dõi
11 [HOSE.C32] 06/11/2018 29.35 29 29.5 29 39.130 Theo dõi
12 [HOSE.C32] 05/11/2018 29.4 29 29.5 29.35 50.500 Mua
13 [HOSE.C32] 02/11/2018 29.2 29 29.4 29.2 53.400 Theo dõi
14 [HOSE.C32] 01/11/2018 29 29 29.6 29.2 8.690 Theo dõi
15 [HOSE.C32] 31/10/2018 28.7 28.6 29 28.9 18.170 Bán
16 [HOSE.C32] 30/10/2018 28.3 28.2 28.7 28.6 41.090 Bán
17 [HOSE.C32] 29/10/2018 28.55 28 29 28.3 20.900 Bán
18 [HOSE.C32] 26/10/2018 29.3 28.55 29.3 28.55 9.270 Bán
19 [HOSE.C32] 25/10/2018 28.6 28.2 29.3 29.1 31.880 Theo dõi
20 [HOSE.C32] 24/10/2018 29.5 29 29.9 29.5 29.410 Mua