FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C32
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C32] 13/06/2019 27.8 27.2 27.8 27.6 21.560 Theo dõi
2 [HOSE.C32] 12/06/2019 27 26.9 27.6 27.6 82.790 Theo dõi
3 [HOSE.C32] 11/06/2019 26.85 26.7 27 27 92.050 Bán
4 [HOSE.C32] 10/06/2019 27 26.85 27.5 26.85 70.540 Bán
5 [HOSE.C32] 07/06/2019 27 26.7 27.3 27.2 62.770 Bán
6 [HOSE.C32] 06/06/2019 27.2 26.9 27.2 27.2 40.340 Bán
7 [HOSE.C32] 05/06/2019 27 26.9 27.35 27.2 74.170 Bán
8 [HOSE.C32] 04/06/2019 27.3 27 27.3 27 31.930 Bán
9 [HOSE.C32] 03/06/2019 27 27 27.3 27.1 17.390 Bán
10 [HOSE.C32] 31/05/2019 27.7 26.8 28.15 27 47.980 Bán
11 [HOSE.C32] 30/05/2019 27.6 27.5 27.9 27.9 4.370 Bán
12 [HOSE.C32] 29/05/2019 27.6 27.2 27.6 27.4 11.160 Bán
13 [HOSE.C32] 28/05/2019 28.8 28.2 28.8 28.4 53.490 Bán
14 [HOSE.C32] 27/05/2019 28.1 28.1 28.9 28.4 12.580 Bán
15 [HOSE.C32] 24/05/2019 28.6 28 28.7 28.5 44.690 Bán
16 [HOSE.C32] 23/05/2019 29 28.6 29 28.6 8.920 Bán
17 [HOSE.C32] 22/05/2019 28.8 28.6 28.9 28.8 20.770 Bán
18 [HOSE.C32] 21/05/2019 28.7 28.7 28.8 28.7 8.590 Bán
19 [HOSE.C32] 20/05/2019 29.5 28.6 29.5 28.7 15.810 Bán
20 [HOSE.C32] 17/05/2019 29.3 28.6 29.3 28.9 23.070 Bán