FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C32
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C32] 17/07/2018 23.65 23.05 23.65 23.6 10.390 Bán
2 [HOSE.C32] 16/07/2018 23.2 23 24.2 23.65 16.100 Bán
3 [HOSE.C32] 13/07/2018 23.5 23 24 23.2 28.230 Bán
4 [HOSE.C32] 12/07/2018 23.3 23 23.65 23.3 14.670 Bán
5 [HOSE.C32] 11/07/2018 24 23 24 23.6 52.420 Bán
6 [HOSE.C32] 10/07/2018 24.1 23 24.2 24.05 35.900 Bán
7 [HOSE.C32] 09/07/2018 24.9 24.1 24.9 24.2 15.150 Bán
8 [HOSE.C32] 06/07/2018 23.8 23.8 24.8 24.8 24.030 Bán
9 [HOSE.C32] 05/07/2018 25.8 23.5 25.8 24.9 33.190 Bán
10 [HOSE.C32] 04/07/2018 25.15 25.05 25.5 25.05 15.130 Bán
11 [HOSE.C32] 03/07/2018 25.7 25.05 25.7 25.05 21.680 Bán
12 [HOSE.C32] 02/07/2018 26 25.3 26.2 25.8 53.070 Bán
13 [HOSE.C32] 29/06/2018 26.1 26 26.5 26 45.740 Bán
14 [HOSE.C32] 28/06/2018 26.4 26 26.4 26.2 43.440 Bán
15 [HOSE.C32] 27/06/2018 26.05 26 26.5 26.4 3.430 Bán
16 [HOSE.C32] 26/06/2018 26.1 25.9 26.3 26.3 28.530 Bán
17 [HOSE.C32] 25/06/2018 26.75 26.05 26.75 26.1 24.070 Bán
18 [HOSE.C32] 22/06/2018 26.5 26.4 27.2 26.75 23.580 Bán
19 [HOSE.C32] 21/06/2018 26.3 26.3 26.9 26.55 18.140 Bán
20 [HOSE.C32] 20/06/2018 26 26 27 26.8 16.920 Bán