FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C32
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C32] 14/12/2017 36.05 36 36.6 36.6 62.850 Bán
2 [HOSE.C32] 13/12/2017 36.8 36 36.8 36.15 46.580 Bán
3 [HOSE.C32] 12/12/2017 38 35.35 38 36.25 166.270 Bán
4 [HOSE.C32] 11/12/2017 38.6 37.9 38.6 38 74.460 Theo dõi
5 [HOSE.C32] 08/12/2017 38.05 38.05 39 38.65 183.410 Mua
6 [HOSE.C32] 07/12/2017 38 37.9 38.8 38.2 94.070 Mua
7 [HOSE.C32] 06/12/2017 38.15 37.85 38.4 37.9 174.420 Mua
8 [HOSE.C32] 05/12/2017 39 38.3 39.2 38.3 249.250 Mua
9 [HOSE.C32] 04/12/2017 39 38.5 39.4 39 144.000 Mua
10 [HOSE.C32] 01/12/2017 38.2 38.15 38.95 38.5 159.670 Mua
11 [HOSE.C32] 30/11/2017 39.1 38.1 39.2 38.1 142.950 Mua
12 [HOSE.C32] 29/11/2017 38.65 38.6 39 38.65 142.240 Mua
13 [HOSE.C32] 28/11/2017 39.4 38.65 39.9 38.65 302.710 Mua
14 [HOSE.C32] 27/11/2017 37.5 37.5 39.4 39 337.530 Mua
15 [HOSE.C32] 24/11/2017 36.6 36.3 37.3 37.3 142.760 Mua
16 [HOSE.C32] 23/11/2017 37.3 36.5 37.3 36.55 162.100 Mua
17 [HOSE.C32] 22/11/2017 36.4 36.4 37 36.75 146.720 Mua
18 [HOSE.C32] 21/11/2017 36.8 36.3 37.2 36.4 257.700 Mua
19 [HOSE.C32] 20/11/2017 36.8 36.6 37.2 37 147.140 Mua
20 [HOSE.C32] 17/11/2017 37.7 36.9 37.7 37 175.480 Mua