FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C32
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C32] 20/03/2018 36.2 35.6 36.4 35.7 74.900 Bán
2 [HOSE.C32] 19/03/2018 37.3 36 37.3 36.2 42.520 Bán
3 [HOSE.C32] 16/03/2018 36.2 36.15 36.85 36.2 76.500 Bán
4 [HOSE.C32] 15/03/2018 36.85 36.1 36.85 36.2 89.200 Bán
5 [HOSE.C32] 14/03/2018 37.5 36.5 37.5 36.5 92.490 Bán
6 [HOSE.C32] 13/03/2018 37.4 36.8 37.4 37.25 38.820 Bán
7 [HOSE.C32] 12/03/2018 37.1 37.1 37.95 37.1 40.350 Theo dõi
8 [HOSE.C32] 09/03/2018 37.5 37.2 38.1 37.55 49.550 Mua
9 [HOSE.C32] 08/03/2018 37.9 37.3 37.9 37.5 32.920 Mua
10 [HOSE.C32] 07/03/2018 38.2 37.5 38.2 37.7 75.090 Mua
11 [HOSE.C32] 06/03/2018 37.9 37.3 38.3 38.1 58.250 Mua
12 [HOSE.C32] 05/03/2018 38.5 37.9 38.6 37.9 116.490 Mua
13 [HOSE.C32] 02/03/2018 37.8 37.6 38.5 38.5 86.900 Mua
14 [HOSE.C32] 01/03/2018 37.7 37.7 38.4 37.9 131.050 Mua
15 [HOSE.C32] 28/02/2018 37.65 37.15 38.4 37.95 101.290 Mua
16 [HOSE.C32] 27/02/2018 38.4 37.65 38.4 37.65 55.330 Mua
17 [HOSE.C32] 26/02/2018 38.95 37.85 38.95 37.85 217.310 Mua
18 [HOSE.C32] 23/02/2018 36.2 36.2 39.05 38 127.870 Mua
19 [HOSE.C32] 22/02/2018 36.5 36 36.95 36.5 42.040 Theo dõi
20 [HOSE.C32] 21/02/2018 35.8 35.5 36.9 36.5 43.860 Theo dõi