FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C47
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C47] 22/03/2019 11.8 11.5 11.8 11.6 36.630 Bán
2 [HOSE.C47] 21/03/2019 11.6 11.55 11.8 11.55 17.560 Bán
3 [HOSE.C47] 20/03/2019 11.6 11.5 11.85 11.8 26.110 Bán
4 [HOSE.C47] 19/03/2019 11.9 11.5 11.9 11.85 31.260 Bán
5 [HOSE.C47] 18/03/2019 10.85 10.85 11.65 11.6 60.020 Quá bán
6 [HOSE.C47] 15/03/2019 12 11.5 12.1 11.6 34.800 Quá bán
7 [HOSE.C47] 14/03/2019 11.65 11.15 12 12 126.120 Quá bán
8 [HOSE.C47] 13/03/2019 12.4 11.95 12.8 11.95 146.610 Quá bán
9 [HOSE.C47] 12/03/2019 13.1 12.8 13.65 12.8 66.560 Bán
10 [HOSE.C47] 11/03/2019 13.7 13.1 13.75 13.7 43.820 Bán
11 [HOSE.C47] 08/03/2019 13.85 13.55 14 14 4.230 Theo dõi
12 [HOSE.C47] 07/03/2019 14 13.5 14 13.95 27.100 Bán
13 [HOSE.C47] 06/03/2019 14.2 13.3 14.2 13.95 19.130 Bán
14 [HOSE.C47] 05/03/2019 14 13.6 14 14 7.680 Bán
15 [HOSE.C47] 04/03/2019 13.4 13.4 14.35 14 41.700 Bán
16 [HOSE.C47] 01/03/2019 13.8 13.6 14.35 13.6 90.810 Bán
17 [HOSE.C47] 28/02/2019 14.45 14 14.45 14.25 4.750 Bán
18 [HOSE.C47] 27/02/2019 14.4 13.8 14.5 14.45 8.340 Bán
19 [HOSE.C47] 26/02/2019 14.6 14.05 14.6 14.4 5.370 Bán
20 [HOSE.C47] 25/02/2019 13.9 13.9 14.6 14.6 29.160 Bán