FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C47
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C47] 25/05/2018 10.5 9.8 10.5 10.45 7.400 Bán
2 [HOSE.C47] 24/05/2018 10.65 10 11 10.5 1.470 Bán
3 [HOSE.C47] 23/05/2018 11.05 10 11.05 10.3 27.630 Bán
4 [HOSE.C47] 22/05/2018 10.6 10.45 11.45 10.45 38.580 Bán
5 [HOSE.C47] 21/05/2018 11.35 11 11.4 11.2 25.190 Bán
6 [HOSE.C47] 18/05/2018 11.35 11.35 11.95 11.35 128.030 Bán
7 [HOSE.C47] 17/05/2018 12.3 11.5 12.35 12.2 17.820 Bán
8 [HOSE.C47] 16/05/2018 12.6 12 12.6 12.35 45.280 Bán
9 [HOSE.C47] 15/05/2018 12.6 12 12.6 12.1 25.870 Bán
10 [HOSE.C47] 14/05/2018 12.4 12 12.4 12.4 27.250 Bán
11 [HOSE.C47] 11/05/2018 12.5 12.45 12.7 12.7 8.640 Bán
12 [HOSE.C47] 10/05/2018 12.85 12.1 12.85 12.8 2.050 Bán
13 [HOSE.C47] 09/05/2018 13.3 12.15 13.3 12.15 5.080 Bán
14 [HOSE.C47] 08/05/2018 12.3 12.25 13.05 12.95 47.000 Theo dõi
15 [HOSE.C47] 07/05/2018 13.15 12.4 13.2 13.15 52.810 Theo dõi
16 [HOSE.C47] 04/05/2018 13 12.3 13.2 13.15 4.970 Bán
17 [HOSE.C47] 03/05/2018 13.3 12.8 13.3 13.15 2.220 Bán
18 [HOSE.C47] 02/05/2018 12.7 11.1 12.7 12.7 65.650 Bán
19 [HOSE.C47] 27/04/2018 12.5 11.9 12.75 11.9 30.900 Bán
20 [HOSE.C47] 26/04/2018 13.5 12.75 13.7 12.75 42.040 Theo dõi