FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C47
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C47] 03/01/2019 18.8 18.5 19.5 19.5 16.830 Bán
2 [HOSE.C47] 02/01/2019 19.5 18.6 19.5 19.5 21.140 Bán
3 [HOSE.C47] 28/12/2018 19.5 19.5 19.5 19.5 2.020 Bán
4 [HOSE.C47] 27/12/2018 19.5 19 19.5 19.5 3.710 Bán
5 [HOSE.C47] 26/12/2018 19.55 19 19.55 19.5 5.740 Bán
6 [HOSE.C47] 25/12/2018 19.55 19 19.55 19.55 7.310 Bán
7 [HOSE.C47] 24/12/2018 19.8 19.05 19.8 19.55 30.000 Bán
8 [HOSE.C47] 21/12/2018 20 19.5 20 19.8 24.030 Bán
9 [HOSE.C47] 20/12/2018 19.8 19.6 19.8 19.8 32.190 Bán
10 [HOSE.C47] 19/12/2018 19.3 19.3 19.8 19.8 27.860 Bán
11 [HOSE.C47] 18/12/2018 20 19.55 20 19.9 35.460 Theo dõi
12 [HOSE.C47] 17/12/2018 20.7 20 20.75 20.45 17.400 Theo dõi
13 [HOSE.C47] 14/12/2018 20.75 20.45 20.8 20.75 16.900 Mua
14 [HOSE.C47] 13/12/2018 20.3 20.25 20.75 20.75 15.110 Mua
15 [HOSE.C47] 12/12/2018 20 20 20.8 20.75 15.610 Mua
16 [HOSE.C47] 11/12/2018 20.8 20.4 20.8 20.7 18.840 Mua
17 [HOSE.C47] 10/12/2018 21.1 19 21.1 20.8 69.150 Mua
18 [HOSE.C47] 07/12/2018 20.65 20.2 20.65 20.2 10.000 Theo dõi
19 [HOSE.C47] 06/12/2018 20.7 20.5 20.7 20.5 25.300 Mua
20 [HOSE.C47] 05/12/2018 20.45 20.45 20.7 20.5 18.170 Mua