FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C47
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C47] 19/07/2018 9.5 9.01 9.7 9.45 12.580 Theo dõi
2 [HOSE.C47] 18/07/2018 9.28 9 9.3 9.3 25.490 Bán
3 [HOSE.C47] 17/07/2018 9.3 9.25 9.3 9.29 5.730 Bán
4 [HOSE.C47] 16/07/2018 9.3 9.1 9.33 9.3 22.130 Bán
5 [HOSE.C47] 13/07/2018 9.35 9 9.39 9.34 5.790 Bán
6 [HOSE.C47] 12/07/2018 9.29 8.95 9.32 9.32 6.660 Bán
7 [HOSE.C47] 11/07/2018 9.1 8.8 9.29 9.29 42.340 Bán
8 [HOSE.C47] 10/07/2018 9.49 9 9.5 9.44 7.600 Bán
9 [HOSE.C47] 09/07/2018 9.65 9.3 9.65 9.5 3.600 Bán
10 [HOSE.C47] 06/07/2018 9.1 8.74 9.7 9.65 36.870 Theo dõi
11 [HOSE.C47] 05/07/2018 9.2 9 9.39 9.39 18.030 Theo dõi
12 [HOSE.C47] 04/07/2018 9.2 9.02 9.46 9.46 11.180 Theo dõi
13 [HOSE.C47] 03/07/2018 9.55 9.16 9.55 9.48 21.710 Theo dõi
14 [HOSE.C47] 02/07/2018 9.86 9.3 10 9.55 48.190 Theo dõi
15 [HOSE.C47] 29/06/2018 9.59 9.35 9.59 9.55 19.600 Theo dõi
16 [HOSE.C47] 28/06/2018 9.58 8.95 9.58 9.54 8.750 Mua
17 [HOSE.C47] 27/06/2018 9.36 9.35 9.59 9.58 16.560 Theo dõi
18 [HOSE.C47] 26/06/2018 9.4 9.4 9.63 9.6 13.120 Theo dõi
19 [HOSE.C47] 25/06/2018 9.7 9.31 9.7 9.6 21.010 Theo dõi
20 [HOSE.C47] 22/06/2018 9.47 9.08 9.6 9.6 14.890 Theo dõi