FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.C47
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.C47] 19/03/2018 13 12.2 13 12.25 51.160 Theo dõi
2 [HOSE.C47] 16/03/2018 13 12.65 13 13 39.630 Mua
3 [HOSE.C47] 15/03/2018 14.15 12.5 14.15 12.7 106.310 Theo dõi
4 [HOSE.C47] 14/03/2018 13.25 13.25 13.25 13.25 125.320 Mua
5 [HOSE.C47] 13/03/2018 12.4 12.4 12.4 12.4 29.470 Theo dõi
6 [HOSE.C47] 12/03/2018 11.6 11.15 11.6 11.6 33.670 Bán
7 [HOSE.C47] 09/03/2018 11 10.6 11.1 10.85 156.760 Bán
8 [HOSE.C47] 08/03/2018 12.1 11.3 12.1 11.3 71.550 Bán
9 [HOSE.C47] 07/03/2018 12.15 12.05 12.15 12.15 4.110 Bán
10 [HOSE.C47] 06/03/2018 12.4 12 12.4 12.15 95.510 Bán
11 [HOSE.C47] 05/03/2018 12.4 12.1 12.8 12.5 40.660 Theo dõi
12 [HOSE.C47] 02/03/2018 12.7 12.05 12.7 12.4 23.910 Theo dõi
13 [HOSE.C47] 01/03/2018 12.85 12.25 12.85 12.25 7.830 Theo dõi
14 [HOSE.C47] 28/02/2018 12.15 12 12.6 12.6 12.180 Theo dõi
15 [HOSE.C47] 27/02/2018 13 12.6 13.4 12.6 30.440 Theo dõi
16 [HOSE.C47] 26/02/2018 13.5 12.6 13.6 12.9 25.580 Theo dõi
17 [HOSE.C47] 23/02/2018 13.2 13 13.6 13.4 16.710 Theo dõi
18 [HOSE.C47] 22/02/2018 13.7 12.8 13.7 13.7 65.920 Theo dõi
19 [HOSE.C47] 21/02/2018 12.05 12.05 13.45 13.35 12.150 Theo dõi
20 [HOSE.C47] 13/02/2018 11.9 11.8 12.7 12.7 165.360 Bán