FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CAV] 15/12/2017 52.6 52 52.7 52.7 27.580 Theo dõi
2 [HOSE.CAV] 14/12/2017 52.2 51.5 52.8 52.7 72.460 Theo dõi
3 [HOSE.CAV] 13/12/2017 52.7 51 52.7 52.3 49.250 Theo dõi
4 [HOSE.CAV] 12/12/2017 53 50.6 53 52.9 122.870 Theo dõi
5 [HOSE.CAV] 11/12/2017 54.6 53.1 54.6 54 31.070 Mua
6 [HOSE.CAV] 08/12/2017 55 54.1 55 54.9 20.570 Mua
7 [HOSE.CAV] 07/12/2017 54.8 54.1 55.4 55 61.680 Mua
8 [HOSE.CAV] 06/12/2017 54.3 53 54.5 54.5 154.110 Mua
9 [HOSE.CAV] 05/12/2017 53.8 53.8 55.2 54.1 134.690 Mua
10 [HOSE.CAV] 04/12/2017 53 53 55 54.3 448.960 Mua
11 [HOSE.CAV] 01/12/2017 52.6 51.8 53.5 53 49.080 Mua
12 [HOSE.CAV] 30/11/2017 52.2 52 52.7 52.6 39.830 Mua
13 [HOSE.CAV] 29/11/2017 53.5 52.3 53.5 52.5 15.310 Mua
14 [HOSE.CAV] 28/11/2017 51.7 51.7 54 53 78.550 Mua
15 [HOSE.CAV] 27/11/2017 51.8 51.4 51.8 51.5 45.560 Theo dõi
16 [HOSE.CAV] 24/11/2017 51 50.9 51.5 51.5 47.310 Theo dõi
17 [HOSE.CAV] 23/11/2017 51.9 50.9 51.9 51.7 79.120 Mua
18 [HOSE.CAV] 22/11/2017 52.5 50 52.5 51.9 67.280 Mua
19 [HOSE.CAV] 21/11/2017 50.6 50.6 51.9 51.7 31.530 Mua
20 [HOSE.CAV] 20/11/2017 51.9 50.6 52.1 50.8 75.170 Mua