FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CAV] 19/09/2018 58 56.2 58 56.2 10.450 Bán
2 [HOSE.CAV] 18/09/2018 58 56.7 58 56.7 14.810 Mua
3 [HOSE.CAV] 17/09/2018 57.1 56.8 58.1 56.8 13.260 Mua
4 [HOSE.CAV] 14/09/2018 56.6 56 56.6 56 10.050 Theo dõi
5 [HOSE.CAV] 13/09/2018 56.5 56 57 56 3.140 Theo dõi
6 [HOSE.CAV] 12/09/2018 56.7 56.7 57.1 56.8 1.370 Mua
7 [HOSE.CAV] 11/09/2018 57.4 57 57.5 57.1 3.150 Mua
8 [HOSE.CAV] 10/09/2018 58 57 58 57 6.920 Mua
9 [HOSE.CAV] 07/09/2018 57 56.3 58.1 58.1 34.870 Mua
10 [HOSE.CAV] 06/09/2018 57.4 56.5 58 56.5 20.300 Mua
11 [HOSE.CAV] 05/09/2018 56.7 56.2 58 56.2 38.880 Theo dõi
12 [HOSE.CAV] 04/09/2018 56.5 56 56.9 56.5 12.710 Mua
13 [HOSE.CAV] 31/08/2018 56.5 56 56.5 56.5 13.550 Mua
14 [HOSE.CAV] 30/08/2018 58 56.5 58 56.5 1.260 Mua
15 [HOSE.CAV] 29/08/2018 58 57 58 57 3.590 Mua
16 [HOSE.CAV] 28/08/2018 57 56.9 58 57.5 22.510 Mua
17 [HOSE.CAV] 27/08/2018 56.8 55.5 56.8 56.8 5.400 Mua
18 [HOSE.CAV] 24/08/2018 56.8 56.5 56.8 56.7 380 Mua
19 [HOSE.CAV] 23/08/2018 56.8 55.5 57 55.5 18.740 Mua
20 [HOSE.CAV] 22/08/2018 56.4 56 56.7 56.7 27.620 Mua