FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CAV] 22/08/2019 52.9 52 53.4 53.4 5.560 Mua
2 [HOSE.CAV] 21/08/2019 50.3 50.3 54 53 4.810 Mua
3 [HOSE.CAV] 19/08/2019 50.5 49.5 53 53 6.880 Mua
4 [HOSE.CAV] 16/08/2019 52 50.4 53 53 2.110 Mua
5 [HOSE.CAV] 15/08/2019 54 51.5 54 54 1.640 Mua
6 [HOSE.CAV] 13/08/2019 55 52.1 55 54 1.890 Mua
7 [HOSE.CAV] 12/08/2019 52.5 51 56 56 8.860 Mua
8 [HOSE.CAV] 09/08/2019 51.9 51.9 55 54 7.710 Mua
9 [HOSE.CAV] 08/08/2019 50.9 50.9 52.6 52.6 1.740 Mua
10 [HOSE.CAV] 07/08/2019 51 50.9 51 51 2.080 Bán
11 [HOSE.CAV] 06/08/2019 48.9 48.9 51 50.5 5.560 Theo dõi
12 [HOSE.CAV] 05/08/2019 51 51 51 51 150 Theo dõi
13 [HOSE.CAV] 02/08/2019 51 50 51 51 3.380 Theo dõi
14 [HOSE.CAV] 30/07/2019 52 52 52 52 600 Theo dõi
15 [HOSE.CAV] 29/07/2019 52.5 52.5 52.5 52.5 2.180 Mua
16 [HOSE.CAV] 26/07/2019 52.5 51 52.6 52.6 1.680 Mua
17 [HOSE.CAV] 25/07/2019 53 52.6 53 52.6 440 Mua
18 [HOSE.CAV] 24/07/2019 53 53 54 53.4 6.550 Mua
19 [HOSE.CAV] 23/07/2019 52.9 52.9 55 53 11.840 Mua
20 [HOSE.CAV] 22/07/2019 51 50.9 53.9 52.3 15.520 Mua