FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CAV] 20/03/2018 51.8 51.8 52.1 52.1 196.960 Mua
2 [HOSE.CAV] 19/03/2018 52 52 52.1 52 148.290 Mua
3 [HOSE.CAV] 16/03/2018 52 51.5 52 52 174.500 Mua
4 [HOSE.CAV] 15/03/2018 52.3 51.5 52.3 51.8 84.750 Mua
5 [HOSE.CAV] 14/03/2018 52.2 51.3 52.3 52.3 104.230 Mua
6 [HOSE.CAV] 13/03/2018 52.1 51.4 52.9 52.3 30.200 Mua
7 [HOSE.CAV] 12/03/2018 52.1 50.5 52.1 52.1 158.430 Mua
8 [HOSE.CAV] 09/03/2018 50.5 50.5 51.6 51.4 80.250 Bán
9 [HOSE.CAV] 08/03/2018 50 50 51 50.5 37.280 Bán
10 [HOSE.CAV] 07/03/2018 50.1 50 50.3 50.3 47.020 Bán
11 [HOSE.CAV] 06/03/2018 50.1 50 50.7 50.3 108.920 Bán
12 [HOSE.CAV] 05/03/2018 51 50 51.7 50 168.700 Bán
13 [HOSE.CAV] 02/03/2018 50 49.9 51.8 51 28.540 Bán
14 [HOSE.CAV] 01/03/2018 51 49.9 51 50 192.350 Bán
15 [HOSE.CAV] 28/02/2018 52.4 51 52.4 51 70.990 Bán
16 [HOSE.CAV] 27/02/2018 52 51.5 52 51.9 31.260 Bán
17 [HOSE.CAV] 26/02/2018 53.4 51.6 53.4 51.6 135.720 Bán
18 [HOSE.CAV] 23/02/2018 53.7 52.7 53.7 53 9.840 Theo dõi
19 [HOSE.CAV] 22/02/2018 53.8 52.6 54 53.7 36.400 Theo dõi
20 [HOSE.CAV] 21/02/2018 52.1 52.1 54.5 54 15.060 Theo dõi