FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CAV] 17/07/2018 46.9 46.8 47.5 47.5 9.500 Theo dõi
2 [HOSE.CAV] 16/07/2018 47.4 47 47.4 47.3 10.170 Bán
3 [HOSE.CAV] 13/07/2018 47.4 47 47.4 47 13.870 Bán
4 [HOSE.CAV] 12/07/2018 47 46 47 47 8.220 Bán
5 [HOSE.CAV] 11/07/2018 47.2 46 47.2 46 7.200 Bán
6 [HOSE.CAV] 10/07/2018 47.4 47 47.4 47.2 7.250 Bán
7 [HOSE.CAV] 09/07/2018 47.8 47 47.8 47 8.350 Bán
8 [HOSE.CAV] 06/07/2018 46.6 46 47.4 47 12.650 Bán
9 [HOSE.CAV] 05/07/2018 47.7 46.05 47.9 46.05 19.660 Bán
10 [HOSE.CAV] 04/07/2018 47.5 47.5 48.05 47.6 26.590 Bán
11 [HOSE.CAV] 03/07/2018 49 47.7 49 47.7 27.510 Bán
12 [HOSE.CAV] 02/07/2018 49.5 47.05 49.5 49 1.860 Theo dõi
13 [HOSE.CAV] 29/06/2018 47.1 47.1 50 50 15.720 Mua
14 [HOSE.CAV] 28/06/2018 48.1 48.1 48.1 48.1 300 Bán
15 [HOSE.CAV] 27/06/2018 48.1 48 48.4 48.4 2.870 Bán
16 [HOSE.CAV] 26/06/2018 48.95 47.9 48.95 48.5 5.590 Bán
17 [HOSE.CAV] 25/06/2018 49 49 49 49 980 Bán
18 [HOSE.CAV] 22/06/2018 49.7 48.6 49.7 49.45 220 Bán
19 [HOSE.CAV] 21/06/2018 48.55 48.5 49.7 48.5 2.080 Bán
20 [HOSE.CAV] 20/06/2018 49.9 49 49.9 49.85 100 Theo dõi