FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CAV] 16/05/2019 55 55 55 55 2.300 Bán
2 [HOSE.CAV] 15/05/2019 55 53.8 55 55 3.090 Bán
3 [HOSE.CAV] 14/05/2019 55.9 54.6 55.9 55.9 260 Bán
4 [HOSE.CAV] 13/05/2019 55.8 55.8 55.8 55.8 210 Bán
5 [HOSE.CAV] 08/05/2019 54.6 54.6 56 56 520 Bán
6 [HOSE.CAV] 07/05/2019 55 54.5 56 56 220 Bán
7 [HOSE.CAV] 06/05/2019 56.5 55 56.5 56 930 Bán
8 [HOSE.CAV] 03/05/2019 56 56 56.8 56.8 1.320 Bán
9 [HOSE.CAV] 02/05/2019 57.8 54.5 57.8 56.8 880 Bán
10 [HOSE.CAV] 26/04/2019 55.5 55.5 58 58 1.690 Theo dõi
11 [HOSE.CAV] 25/04/2019 58 58 58 58 1.000 Theo dõi
12 [HOSE.CAV] 24/04/2019 58 57 58 58 3.350 Mua
13 [HOSE.CAV] 23/04/2019 58 58 58.4 58 630 Mua
14 [HOSE.CAV] 22/04/2019 59.7 58.7 59.7 58.8 1.320 Mua
15 [HOSE.CAV] 19/04/2019 57.9 56.7 57.9 56.7 90 Bán
16 [HOSE.CAV] 18/04/2019 58 56.8 58 58 3.420 Mua
17 [HOSE.CAV] 17/04/2019 57.5 57.5 58 58 200 Mua
18 [HOSE.CAV] 16/04/2019 58.8 55.7 58.8 58 4.050 Mua
19 [HOSE.CAV] 12/04/2019 58 58 58 58 2.100 Mua
20 [HOSE.CAV] 11/04/2019 57.9 57.9 59 59 150 Mua