FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CAV] 15/01/2019 57 56.5 57 56.5 3.550 Theo dõi
2 [HOSE.CAV] 14/01/2019 57 57 57 57 9.600 Mua
3 [HOSE.CAV] 11/01/2019 57 57 57 57 10.200 Mua
4 [HOSE.CAV] 10/01/2019 57 57 57 57 1.000 Mua
5 [HOSE.CAV] 09/01/2019 57 57 57 57 1.000 Mua
6 [HOSE.CAV] 08/01/2019 57 57 57 57 4.410 Mua
7 [HOSE.CAV] 07/01/2019 55.5 54.5 57 57 620 Mua
8 [HOSE.CAV] 03/01/2019 55.5 55.5 57 57 5.090 Mua
9 [HOSE.CAV] 28/12/2018 56 54 57 57 2.930 Mua
10 [HOSE.CAV] 27/12/2018 56.9 56.9 57 57 4.310 Mua
11 [HOSE.CAV] 26/12/2018 56.5 56.5 57 57 2.560 Mua
12 [HOSE.CAV] 25/12/2018 55 55 57 57 4.700 Theo dõi
13 [HOSE.CAV] 24/12/2018 55.6 55.6 57 57 3.540 Theo dõi
14 [HOSE.CAV] 21/12/2018 54.5 54 55.9 55.6 660 Bán
15 [HOSE.CAV] 19/12/2018 54 53.1 54 53.1 30 Bán
16 [HOSE.CAV] 18/12/2018 55.4 55 55.4 55 670 Bán
17 [HOSE.CAV] 17/12/2018 55 54.9 55.1 55.1 1.990 Bán
18 [HOSE.CAV] 14/12/2018 55.9 55.9 55.9 55.9 10 Bán
19 [HOSE.CAV] 13/12/2018 55 55 55.5 55.5 250 Bán
20 [HOSE.CAV] 12/12/2018 57 53.6 57 53.6 13.810 Theo dõi