FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CAV] 22/03/2019 57 57 57 57 110 Bán
2 [HOSE.CAV] 21/03/2019 57 57 57 57 200 Bán
3 [HOSE.CAV] 20/03/2019 57.1 57 57.1 57 1.470 Bán
4 [HOSE.CAV] 19/03/2019 58 57.5 58 57.5 130 Bán
5 [HOSE.CAV] 18/03/2019 57.5 57 57.5 57 7.160 Bán
6 [HOSE.CAV] 14/03/2019 58 57.5 58 57.5 2.000 Bán
7 [HOSE.CAV] 13/03/2019 58 58 58 58 1.310 Bán
8 [HOSE.CAV] 12/03/2019 58 58 58 58 2.020 Bán
9 [HOSE.CAV] 11/03/2019 59.1 59.1 59.1 59.1 10 Theo dõi
10 [HOSE.CAV] 08/03/2019 58.6 58.6 58.6 58.6 600 Bán
11 [HOSE.CAV] 05/03/2019 57 57 58.6 58.6 550 Bán
12 [HOSE.CAV] 04/03/2019 57.5 57.5 58 58 910 Bán
13 [HOSE.CAV] 01/03/2019 57.2 57 59 59 1.200 Theo dõi
14 [HOSE.CAV] 28/02/2019 57.5 57 58.6 58.6 530 Bán
15 [HOSE.CAV] 26/02/2019 57.5 57.5 59 59 2.110 Theo dõi
16 [HOSE.CAV] 25/02/2019 58.6 58.6 59 59 520 Theo dõi
17 [HOSE.CAV] 22/02/2019 57.5 57.5 58.5 58.5 1.170 Theo dõi
18 [HOSE.CAV] 21/02/2019 58.5 57.5 59 59 120 Mua
19 [HOSE.CAV] 19/02/2019 59.8 59.8 59.8 59.8 500 Mua
20 [HOSE.CAV] 15/02/2019 59.5 58.6 60 59.8 2.840 Mua