FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.CAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.CAV] 18/05/2018 50.3 50 50.5 50 3.680 Mua
2 [HOSE.CAV] 17/05/2018 50 49 50.3 50.3 27.750 Mua
3 [HOSE.CAV] 16/05/2018 50 49.9 50.3 49.9 15.830 Mua
4 [HOSE.CAV] 15/05/2018 50.2 50 50.5 50 17.730 Mua
5 [HOSE.CAV] 14/05/2018 48.9 48.9 50.2 50.2 41.410 Bán
6 [HOSE.CAV] 11/05/2018 49 49 50 50 21.770 Bán
7 [HOSE.CAV] 10/05/2018 50 49.2 50 49.2 41.830 Bán
8 [HOSE.CAV] 09/05/2018 50 49.6 50 50 33.580 Bán
9 [HOSE.CAV] 08/05/2018 50.4 49.5 50.5 50 48.760 Bán
10 [HOSE.CAV] 07/05/2018 50.5 50 50.5 50.4 23.300 Bán
11 [HOSE.CAV] 04/05/2018 49.8 49.8 50.5 50.3 46.500 Bán
12 [HOSE.CAV] 03/05/2018 49.8 49.4 50.5 49.8 107.160 Bán
13 [HOSE.CAV] 02/05/2018 48.8 48.3 50.5 48.8 75.600 Bán
14 [HOSE.CAV] 27/04/2018 48 47.8 49.8 48.8 80.540 Bán
15 [HOSE.CAV] 26/04/2018 49.1 48.2 50 48.2 386.130 Theo dõi
16 [HOSE.CAV] 24/04/2018 50.5 49.8 51.5 49.9 121.210 Theo dõi
17 [HOSE.CAV] 23/04/2018 57.5 53.5 57.5 53.5 634.560 Theo dõi
18 [HOSE.CAV] 20/04/2018 57.9 57.1 58 57.5 90.650 Mua
19 [HOSE.CAV] 19/04/2018 59.5 57 59.7 57.9 228.030 Mua
20 [HOSE.CAV] 18/04/2018 57.3 57.3 61.3 59 487.500 Mua